Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ روش تحقیق‌وتحلیل

ساختار پایانامه به اختصار


      فصل اول معرفی پژوهش
          ۱ مقدمه
          ۲ بیان مساله پژوهش
          ۳ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
          ۴ وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش‎ها
          ۵ اهداف پژوهش
         ۶ سؤالات پژوهش
         ۷ فرضیه‎های پژوهش
         ۸ دامنه پژوهش
         ۹ امکانات و محدودیت‎های پژوهشگر
         ۱۰ ملاحظات اخلاقی
          ۱۱ تعریف نظری و عملیاتی وا‍ژه‎ها و مفاهیم پژوهش
      فصل دوم ادبیات پژوهش
         ۱ مقدمه
         ۲ بررسی متون، نظریه‎ها و تاریخچه
         ۳ مبانی نظری پژوهش
         ۴ پیشینه پژوهش
      فصل سوم: مراحل انجام پژوهش و ابعاد و راهکارهای آن
          ۱ مقدمه
          ۲ نوع پژوهش
         ۳ محیط پژوهش
          ۴ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
          ۵ متغیرهای پژوهش
         ۶ ابزار گردآوری داده‎های پژوهش
          ۷ روش گردآوری داده‎ها و مراحل انجام پژوهش
         ۸ روش تحلیل داده‎ها
      فصل چهارم: یافته‎های پژوهش
         ۱مقدمه
         ۲توصیف داده‎ها
         ۳آزمون فرضیه‎ها یا طرح سؤالات
      فصل پنجم تحلیل یافته‎ها، بحث و نتیجه گیری
         ۱مقدمه
         ۲ تحلیل یافته‎های پژوهش
         ۳ بحث
         ۴ نتیجه گیری
         پیشنهادات پژوهشگر
         پیشنهادات برای پژوهشگر آتی

فصل اول معرفی پژوهش

محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه‎ها تفاوت‎هایی داشته باشد.

اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است:

 ۱ مقدمه

طرح کلیات پژوهش در حدود یک پاراگراف

 ۲ بیان مساله پژوهش

 شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک پژوهش

 ۳ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

 چرایی انجام کار و توجیه لزوم انجام پژوهش

 ۴ وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش‎ها

 جنبه نوآوری پژوهش در این قسمت آورده می‌شود.

 ۵ اهداف پژوهش

 آنچه پژوهش به دنبال انجام آن است.

در این قسمت به ترتیب اهداف آرمانی، اصلی و یا کلی، ویژه و یا اختصاصی و نیز کاربردی بیان می‌شود.

۶ سؤالات پژوهش

مسیری برای اجرای پژوهش

۷ فرضیه‎های پژوهش

مسیری برای اجرای پژوهش

۸ دامنه پژوهش

دامنه موضوعی و مکانی پژوهش در این قسمت و به تفکیک ذکر می‌شود.

۹ امکانات و محدودیت‎های پژوهشگر

۱۰ ملاحظات اخلاقی

 ۱۱ تعریف نظری و عملیاتی وا‍ژه‎ها و مفاهیم پژوهش

 اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم و متغیرهای پژوهش

فصل دوم ادبیات پژوهش

دراین فصل به سابقه تاریخی، مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود که نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتر دارد.

مطالب ارائه شده در این فصل همه باید استناد داشته باشد و معمولا از گذشته دور و نزدیک شروع و به آینده می‌رسد.

مبانی و یا چارچوب نظری باید به مفاهیم و متغیرها و ارتباط مشترک آنها با هم بپردازد.

۱ مقدمه

معرفی محتوای فصل در حدود یک پاراگراف

۲ بررسی متون، نظریه‎ها و تاریخچه

نطریه‎های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج

۳ مبانی نظری پژوهش

در برخی موارد بنا به ضرورت و یا عدم دسترسی به منابع لازم، می‌توان سابقه

تاریخی و مبانی نظری را در هم ادغام کرد.

۴ پیشینه پژوهش

 مروری بر پژوهش‎های ابتدا داخلی ( ایران ) و سپس خارجی

( سایر کشور‎های جهان) مرتبط با موضوع، پایان بخش این فصل است.

این پژوهش‎ها در هر دو بخش بر اساس تاریخ انتشار

و از جدید به قدیم تنظیم می‌شود.

فصل سوم: مراحل انجام پژوهش و ابعاد و راهکارهای آن

در این فصل روش پژوهش تشریح می‌شود.

این فصل، فصلی کوتاه و در عین حال فوق العاده مهم است.

عمده‎ی مطالب این فصل برگرفته از پیشنهاد پژوهش است

 ۱ مقدمه

 معرفی محتوای فصل حداکثر در یک پاراگراف

 ۲ نوع پژوهش

۳ محیط پژوهش

اشاره به مکان و زمان انجام پژوهش

 ۴ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

 معرفی جامعه آماری، اشاره به حجم ( بیان تعداد ) نمونه، روش نمونه گیری،

معیارهای انتخاب نمونه، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا

 ۵ متغیرهای پژوهش

شاخص‎های تغییر پذیر تعریف می‌شوند

۶ ابزار گردآوری داده‎های پژوهش

 ابزار جمع آوری داده‎ها و تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

 ۷ روش گردآوری داده‎ها و مراحل انجام پژوهش

۸ روش تحلیل داده‎ها

 در این قسمت انواع روش‎های آماری مورد استفاده در پایان نامه نیز باید آورده شود.

فصل چهارم: یافته‎های پژوهش

بر اساس نوع پژوهش و همجنین متغیرهای موجود در عنوان، تعداد فصول چهارم تا ما فبل آخر پایان نامه تعیین می‌شود. اگر نوع پژوهش توصیفی باشد،فصل جهارم تحت عنوان“یافته‎های پژوهش” نگاشته می‌شود. اگر نوع پژوهش توصیفی تطبیقی باشد، فصل چهارم تحت عنوان“مطالعه تطبیقی” و فصل پنجم با عنوان “یافته‎های پژوهش” نوشته می‌شود. اگر پژوهش تاریخی باشد، تعداد فصول به نسبت متغیرها و پارامترهای اصلی پژوهش افزایش می‌یابد.

۱مقدمه

معرفی محتوای فصل

۲توصیف داده‎ها

جداول و نمودارهای توصیفی

۳آزمون فرضیه‎ها یا طرح سؤالات

متناسب با یافته‎ها، جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می‌شود.بطور کلی این فصل باید اهداف، فرضیه‎ها و سوالات پژوهش را پوشش دهد.

فصل پنجم تحلیل یافته‎ها، بحث و نتیجه گیری

این فصل، برگرفته از یافته‎های تحقیق  است. پس استنادی صورت نمی‎گیرد. این فصل علاوه بر مقدمه مانند سایر فصول، دارای بخش‎های جداگانه‎ای به نام “تحلیل یافته‎ها”، “بحث” و “نتیجه گیری” است.

۱مقدمه

معرفی و محتوای فصل

۲ تحلیل یافته‎های پژوهش

فرضیات خود را به ترتیب مطرح و با توجه به یافته‎های خود در ارتباط با اهداف، فرضیه‎ها و سوالات پژوهش، مورد تحلیل قرار دهید.

۳ بحث

مقایسه نتایج حاصل از یافته‎های خود با یافته‎های سایر پژوهشگران و اعلام اینکه تا چه میزان همخوانی و یا اختلاف وجود دارد.
همه این موارد باید توام با استناد باشد.

۴ نتیجه گیری

ارایه پیام حاصل از پژوهش
جملات مربوط به این قسمت باید با دقت و در پیوند با سایر مطالب و با توجه به چهار عامل یافته‎های پژوهش، آینده نگری، تعمیم و پیشنهادات نوشته شود.
در اینجا هیچ استنادی لازم نیست.
در صورتی که پژوهش ما منجر به ارائه الگو شود، در فصلی جدا به آن پرداخته می‌شود.
الگوی پیشنهادی باید از نظر علمی معتبر باشد، به این منظور یا باید آزمون شود و یا تجربه و یا با تکنیک دلفی اجماع حداقل ۷۵ درصدی صاحب نظران و متخصصان را به خود اختصاص دهد.

پیشنهادات پژوهشگر

نقطه نظرات و پیشنهادات پژوهشگر در ارتباط با پژوهش در این بخش نوشته می‌شود. اگر پژوهش خود را در سازمان خاصی به پایان رسانده اید، در این قسمت می‌توانید در مورد ابعاد و یافته‎های مهم پژوهش خود، به افراد و سازمان‎های مرتبط با پژوهش، پیشنهاداتی را ارائه دهید.

پیشنهادات برای پژوهشگر آتی

در این قسمت در ارتباط با محورهای پژوهش خود، به منظور تداوم پژوهش و توسعه دانش، عناوینی را به پژوهشگران بعدی پیشنهاد نمایید. این عناوین باید از ساختار علمی مناسب برخوردارباشد. این عناوین نباید بی ارتباط با پژوهش شما باشند.

یادآوری:
۱) بر خلاف پروپوزال، که افعال آن در زمان آینده است، در تدوین پایان نامه افعال باید به زمان گذشته بیان شود.
۲) در تدوین و تنظیم پایان نامه، باید تناسب و توالی مطالب رعایت شود. به همین منظور کد گذاری عددی و حروف الفبایی مطالب ضرورت پیدا می‌کند. در کد گذاری عددی، کد اصلی با شماره فصل شروع می‌شود و به همین شکل تیترهای فرعی و زیر تیترهای آنها شکل می‌گیرد.

توضیح بیشتر: ساختار پایان نامه

Introduction Significance; Why am I doing it?
Review of research; What is known?
Identifying gaps; What is unknown?
Aims; What do I hope to discover?
Methodology; How am I going to discover it?
Results; What have I found?
Discussion; What does it mean?
So what? What are the possible applications or recommendations?
What contribution does it make to knowledge? What next?

 https://www.grad.ubc.ca/current-students/dissertation-thesis-preparation/structure-theses-dissertations


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه - مردم و مراکز فرهنگی
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - مؤسسات
رصدخانه- رویدادهای علمی
رصدخانه - کارها
رصدخانه - خبرگزاری
زبان‌ها
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.1 ||| By:Fadak Solutions نسخه قدیم