Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ پژوهش / روش تحقیق و تحلیل

آمار کاربردی - استنباطی


واحد آماری: هر کدام از ماهی‎ها

جامعه آماری: همه ماهی‎ها

داده: وزن هر ماهی

نمونه: وزن‌های 10 ماهی انتخابی

سرشماری: داده‎های مربوط به همه واحدهای آماری را گردآوری می‌نماییم.

نمونه گیری: فرآیند انتخاب نمونه‌ای از یک جامعه به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه است.

 

انواع نمونه گیری

·         احتمالی

o        تصادفی ساده

o        خوشه‌ای

o        طبقه‌ای

o        سیستماتیک

·         غیراحتمالی

o        گلوله برفی - انتخاب نمونه‌های در دسترس ()

اندازه جامعه N  - اندازه نمونه n

 

نمونه گیری خوشه‌ای: به جای انتخاب سه نفر در هر مدرسه شهر قم – سرشماری در دو مدرسه شهر قم را خواهیم داشت.

نمونه گیری طبقه ای: همه طبقات بین مدارس قوی و متوسط و ضعیف پس از مدارس نمونه غیرانتفاعی، نمونه مردمی و دولتی

نمونه گیری سیستماتیک (سامان‌مند): در آن اندازه طبقات با هم برابر است. سه عدد از محصولات در دسته اول تا آخر

اریبی در نمونه گیری: اگر یک روش نمونه گیری از ایده آل انحراف پیدا کند. – مثل حاج آقای ادیب

 

 

روش‌های گردآوری داده‎ها

مشاهده: شمارش تعداد ماشین‌های شاسی بلند عبوری در جاده‎های تهران قم و تهران شمال

در مشاهده نیازی به پاسخگو وجود ندارد.

پرسشنامه: نظر سنجی از دانش آموزان در مورد کتاب‎های کمک آموزشی

مصاحبه: مصاحبه با نفرات برتر کنور در مورد روش‌های مطالعه

دادگان: ازاطلاعات ثبت شده در بیمارستان‌ها در مورد علائم بیماران مبتلا به کرونا

 

 

آمار استنباطی (Inferential Statistics) یکی از شاخه‌های آمار است که به بررسی و تحلیل داده‌ها با هدف استخراج نتایج و استنباط‌ها دربارهٔ یک جامعه بزرگ‌تر از داده‌های نمونه‌ای که از آن جامعه جمع‌آوری شده است، می‌پردازد. به عبارتی، آمار استنباطی تلاش می‌کند از داده‌های نمونه نتیجه‌گیری‌هایی کلی دربارهٔ کل جامعه ارائه دهد. برخی از ابزارها و تکنیک‌های رایج در آمار استنباطی شامل موارد زیر است:

 1. تخمین پارامترها (Parameter Estimation): برآورد مقادیر مختلف مانند میانگین، واریانس و نسبت‌ها برای کل جامعه از طریق داده‌های نمونه.

 2. آزمون فرضیه (Hypothesis Testing): تعیین صحت یا رد یک فرضیه خاص دربارهٔ جامعه با استفاده از داده‌های نمونه.

 3. تحلیل رگرسیون (Regression Analysis): بررسی و مدل‌سازی رابطهٔ بین متغیرهای مختلف.

 4. تحلیل واریانس (ANOVA): مقایسه میانگین‌های چندین گروه برای تعیین اینکه آیا تفاوت‌های معناداری بین آن‌ها وجود دارد یا خیر.

 5. تحلیل عاملی (Factor Analysis): شناسایی ساختارهای زیرین در داده‌ها و کاهش ابعاد.

 

 

آمار استنباطی شامل موضوعات و مفاهیم گسترده‌ای است که برای تحلیل و تفسیر داده‌ها به کار می‌روند. اهم موضوعات آمار استنباطی عبارتند از:

 1. تخمین پارامترها (Parameter Estimation):

  • تخمین نقطه‌ای (Point Estimation): برآورد مقدار دقیق یک پارامتر جامعه مانند میانگین یا واریانس.
  • تخمین فاصله‌ای (Interval Estimation): ارائه یک بازه احتمالی برای پارامتر جامعه که با سطح اطمینان مشخصی همراه است.
 2. آزمون فرضیه (Hypothesis Testing):

  • فرضیه‌های آماری (Statistical Hypotheses): شامل فرضیه صفر (Null Hypothesis) و فرضیه جایگزین (Alternative Hypothesis).
  • سطح معنی‌داری (Significance Level): احتمال رد کردن فرضیه صفر در حالی که درست است (خطای نوع اول).
  • آزمون‌های مختلف: مانند آزمون t، آزمون z، آزمون کای دو (Chi-Square Test) و آزمون فیشر (Fisher's Exact Test).
 3. تحلیل رگرسیون (Regression Analysis):

  • رگرسیون خطی (Linear Regression): بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل.
  • رگرسیون چندگانه (Multiple Regression): مدل‌سازی رابطه بین یک متغیر وابسته و چندین متغیر مستقل.
  • رگرسیون لجستیک (Logistic Regression): تحلیل داده‌های دوتایی یا باینری.
 4. تحلیل واریانس (ANOVA):

  • ANOVA یک‌طرفه (One-Way ANOVA): مقایسه میانگین‌ها بین چندین گروه بر اساس یک متغیر مستقل.
  • ANOVA دوطرفه (Two-Way ANOVA): بررسی تأثیر دو متغیر مستقل و تعامل بین آن‌ها بر روی یک متغیر وابسته.
 5. تحلیل کوواریانس (ANCOVA): ترکیب تحلیل واریانس و رگر

آمار استنباطی به ویژه در زمینه‌های مختلفی مانند علوم اجتماعی، پزشکی، بازاریابی، اقتصاد، و بسیاری دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتواند بر اساس داده‌های محدود، نتیجه‌گیری‌هایی عمومی و قابل اطمینان ارائه دهد..

 

 

آمار استنباطی (Inferential Statistics) شامل موضوعات متعددی است که هر یک به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنباط‌های آماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اهم این موضوعات عبارتند از:

 1. تخمین پارامترها (Parameter Estimation):

  • تخمین نقطه‌ای (Point Estimation): ارائه یک مقدار واحد به عنوان برآورد پارامتر جامعه.
  • تخمین بازه‌ای (Interval Estimation): ارائه یک بازه از مقادیر که پارامتر جامعه با یک سطح اطمینان مشخص در آن قرار دارد (مثلاً بازه اطمینان 95%).
 2. آزمون فرضیه (Hypothesis Testing):

  • فرضیه صفر (Null Hypothesis, H0H_0): فرضیه‌ای که اغلب بیانگر عدم تفاوت یا عدم وجود اثر است.
  • فرضیه جایگزین (Alternative Hypothesis, H1H_1): فرضیه‌ای که بیانگر وجود تفاوت یا اثر است.
  • آزمون t (t-test): برای مقایسه میانگین دو گروه.
  • آزمون z (z-test): برای مقایسه میانگین‌ها یا نسبت‌ها در نمونه‌های بزرگ.
  • آزمون خی-دو (Chi-Square Test): برای بررسی وابستگی بین متغیرهای دسته‌بندی شده.
 3. تحلیل رگرسیون (Regression Analysis):

  • رگرسیون خطی ساده (Simple Linear Regression): بررسی رابطه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته.
  • رگرسیون چندگانه (Multiple Regression): بررسی رابطه بین چندین متغیر مستقل و یک متغیر وابسته.
  • رگرسیون لجستیک (Logistic Regression): برای مدل‌سازی متغیر وابسته دوتایی.
 4. تحلیل واریانس (Analysis of Variance, ANOVA):

  • ANOVA یک طرفه (One-Way ANOVA): برای مقایسه میانگین‌های بیش از دو گروه.
  • ANOVA دو طرفه (Two-Way ANOVA): بررسی تأثیر دو عامل مختلف بر متغیر وابسته و تعامل بین آنها.
 5. آزمون‌های غیر پارامتری (Non-parametric Tests):

  • آزمون من-ویتنی (Mann-Whitney U Test): برای مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل در داده‌های رتبه‌ای یا غیر نرمال.
  • آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon Signed-Rank Test): برای مقایسه دو نمونه وابسته یا جفت.
 6. تحلیل عاملی (Factor Analysis):

  • تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Factor Analysis, EFA): برای شناسایی ساختارهای زیرین و کاهش ابعاد داده‌ها.
  • تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory Factor Analysis, CFA): برای آزمون فرضیه‌های خاص دربارهٔ ساختار عاملی داده‌ها.
 7. تحلیل بقا (Survival Analysis):

  • بررسی زمان وقوع یک رویداد خاص (مانند مرگ، شکست دستگاه و غیره) و مدل‌سازی عواملی که بر زمان وقوع این رویداد تأثیر می‌گذارند.

این موضوعات به محققان کمک می‌کنند تا بتوانند از داده‌های نمونه، اطلاعات معناداری دربارهٔ کل جامعه استخراج کنند و تصمیمات بهتری بر اساس داده‌ها بگیرند.


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - فرهنگی
رصدخانه - دانشگاهی
رصدخانه - رسانه
رصدخانه- رویدادهای علمی
زبان
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
logo-samandehi
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی‌ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخه قدیم