Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ مدیریت / مدیریت فناوری

رشته مدیریت فن آوری اطلاعات


      موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)
      رشته مدیریت فن آوری اطلاعات
      موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
       تفاوت MIS و IT
      فن آوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
      تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات
      تفاوت ICT و IT
      استراتژی‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه
      دروس مقطع دکتری - مدیریت فناوری اطلاعات
      دروس مقطع دکتری - مدیریت صنعتی
         دروس پایه و مشترک
         مدیریت صنعتی - گرایش تحقیق در عملیات
      مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم‌ها
      IT یا فناوری ‌‌اطلاعات‌ (Information Technology)
      سیستم‌های اطلاعات
      بهترین و مهمترین تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات
      به طور خلاصه فناوری اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارهایی است که می‌تواند در اجرای سیستم اطلاعات بکار گرفته شود.
      اطلاعات تکمیلی
      تفاوت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی دولتی‌و خصوصی
      ICEBERG HOCKEY ANALYTICS
      فیلم‌های آموزشی
      شسیبشسیب
      گرایش‌های رشته‌های مدیریت فناوری اطلاعات
             گرایش کسب و کار الکترونیکی
             گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
             گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
             گرایش مدیریت دانش
             گرایش هوشمندی کسب و کار
      یبلیبلیبل

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)

– طراحی مدل بهینه آموزش الکترونیکی آموزشهای کوتاه مدت
– بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
– بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏ همراه و نگرش دانشجویان
– بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏ همراه و رضایت دانشجویان
– سنجش کیفیت آموزش در سیستم‌های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم‌ها
– بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
– بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات  در سازمان …
– بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان
– طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد MIS
– بررسی اثربخشی MIS سازمان …
– بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان …
– بررسی استراتژی‌های مدیریت دانش با عملکرد سازمان
– امکانسنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه‌ها
– ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر
– کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
– فن آوری اطلاعات و سیستم‌های مدیریت کیفیت
– ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده
– بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
– بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان …
– نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی
– استفاده از تکنیک داده کاوی (DATA MINING) در بهبود مدیریت روابط مشتری در سازمان …
– مدلسازی افزایش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
– نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان …
– تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان … با استفاده از ماتریس SWOT
– بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان …
– بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات درارتقاء بهره وری سازمان …
– نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین در سازمان …
– بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
– بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
– ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا ….
– ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا DEA
– ارزیابی عملکرد IT سازمان … با رویکرد تلفیقی BSC و DEA
– موانع استفاده از تجارت الکترونیک
– شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک (Mobile payement)
– مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
– شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
طراحی مدل امکانسنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم یادگیری الکترونیکی و قیاس با یادگیری سنتی در شرکت …
– شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره (AHP,TOPSIS, ELECTRE)
– شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره  فازی(FAHP,FTOPSIS)
– بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزش مجازی مشهور و ارائه الگوی بهینه
– طراحی مدل بهینه سنجش میزان آمادگی (دانشگاه یا سازمان…) بمنظور استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی
– تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی سیستمهای آموزشی مجازی در دانشگاه …
– ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی برپایه چهار عامل فنی، فرهنگی، منابع انسانی و ساختاری در سازمان ….
– کاربرد داده کاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر رفتار مشتریان
– کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
– کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان
– کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها
– کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه
– کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره
– الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری
– تدوین مدل سنجش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان
– شناسایی و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی
– بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه‌های IT سازمان
– بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی‌های منابع انسانی سازمان …
– بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان
– بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ….
– بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ….
– بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات
– رابطه تعهد سازمانی و مدیریت دانش سازمانی
– مدیریت مشارکتی و استراتژی‌های فن آوری اطلاعات سازمانی
– ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC

موضوعات یادگیری الکترونیکی :
ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
کاربرد “نقشه‌های مفهومی” در راستای مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

رشته مدیریت فن آوری اطلاعات

کاربرد تئوری فازی درارزیابی کیفیت دوره‌های آموزش مجازی
ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های کشور
ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز
بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های کشور
تحلیل هزینه-فایده و  ارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها

موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی  در جامعه x
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر در فرار مالیاتی در شرکت / شرکت‌های x
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر تورم بر عملکرد مالی شرکت نفت / شرکت زیر مجموعه نفت
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران سازمان ...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران سازمان...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیعی مدیران و ارتباط آن با عملکرد کارکنان سازمان ....
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، گرایش بازار و عملکرد بازاریابی در صنعت هتلداری
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شناسایی، اولویت بندی، و بررسی مولفه‌های‌های زنجیره تامین چابک، تحلیل رابطه آن با عملکردهای اصلی زنجیره تامین و مزیت رقابتی سازمان، و  ارزیابی چابکی سازمان با رویکرد SEM  و Fuzzy AHP
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی کارایی شرکت‌های (خصوصی، دولتی) بیمه کشور (استان یا شهرستان.....) در سال 1391 با رویکرد تحلیل پوششی داد ه‌ها
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت طراحی مدل تجزیه و تحلیل اعتباری مشتریان بانک پاسارگاد به وسیله سیستم استدلالی فازی عصبی سازگار
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی نقش استقرار سیستم یکپارچه مدیریت بر کارایی ............ با رویکرد DEA  یا DEA/AHP
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی کارایی شرکت‌های (خصوصی، دولتی) بیمه کشور (استان یا شهرستان.....) در سال 1391 با رویکرد تحلیل پوششی داد ه‌ها
موضوع و عنوان پای - پارس مدیران نامه کارشناسی ارشد مدیریت طراحی مدل تجزیه و تحلیل اعتباری مشتریان بانک پاسارگاد به وسیله سیستم استدلالی فازی عصبی سازگار
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمانی در جامعه ایکس
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه کمال گرایی مدیران  با فرسودگی شغلی آن
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان در سازمان ایکس
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی موانع و مشکلات نظریه پردازی در قلمرو رشته سازمان ومدیریت
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه سرمایه سیاسی و  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد آن
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروند سازمانی در جتمعه ایکس
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌ ایکس
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مدل سازی رضایت مشتری بانک از طریق  وساطت نگرش نسبت به انسان و بانکداری خودکار
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی ربطه بین بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری: یک گام به سوی  تعالی خدمات مشتری
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی در بانک
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمان در سازمان آموزش و پرورش
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین معنویت کاری و فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و انجام وظایف مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران آموزش و پرورش
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی شغلی در سازمان آموزش و پروش
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر کاربرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی چالش‌های اجرای مدیریت استراتژیک در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی ملاک‌های انتخاب و استخدام مدیران در ایران: نقدی بر رویه‌ها و رویکردهای موجود
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آسیب شناسی ساختارهای سازمانی در ادارات دولتی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی میزان حاکمیت اصول و مولفه‌های رهبری خدمت گذار و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت چالش‌های پیاده سازی رهبری توزیع شده در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد موانع به کارگیری رویکرد توسعه سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی تولیدات علمی مدیریت: فرامطالعه‌ای بر تحقیقات انجام شده در این حوزه
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر کارآمدی رهبری تحول آفرین در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میزان خودکارآمدی مدیران با عملکرد سازمانی.
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی کاربرد و استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه مدیریت دانش
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات ( ICT) در بهبودمدیریت فرهنگی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر بهره وری کارکنان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات سرمایه‌های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی سبز ( که یک موضوع جدید و نو می‌باشد)
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی سیتسم برنامه ریزی منابع انسانی (erp) و امکان سنجی پیاده سازی آن
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین رویکردهای راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر وهنجاری)
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی شغلی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و  رفتار شهروند سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین رویکردهای راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر سبک رهبری سازمان بر پاسخگویی سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان ...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد  الگوی برنامه ریزی راهبردی سرمایه‌های انسانی در سازمان ...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی استراتژ‌ی‌های ارتباطات منابع انسانی و عملکرد سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در سازمان ...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی الگوهای شایستگی سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین استراتژی جانشین پروری در سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی رابطه استراتژی سازمان و ارزش‌های سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان ...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر در حفظ پایداری منابع انسانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رهبری تحول آفرین، شهروندی سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی رفتار شهروندی سازمانی (تعلق سازمان و ویژگی‌های فردی)
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت تدوین شاخص‌های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران در موسسه/ اداره ایکس
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین رهبری خدمتگذار و عملکرد سازمانی ( تشکیلاتی) موسسه/ اداره ایکس
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی موسسه ایکس)
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تصویر ذهنی و شهرت در کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری مشتری
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر به کارگیری (PRM(partner relationship management  بر عملکرد  کسب و کارهای کار آفرین غذایی
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی عوامل چابک سازی ادارات آموزش و پرورش استان ...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE مطالعه موردی  ....
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات در توسعه بازار بانکها
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین کارشیفتگی و رضایت شغلی در بین کارکنان شهرداری‌های...
موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ... برای پذیرش واستقرار سیستم‌های ERP,ERPII

 
-بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات  در سازمان با استفاده از تکنیک دیمتل فازی
-بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان‌ها با استفاده از تکنیک AHP
-طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد MIS
-بررسی اثربخشی MIS در سازمان‌های دولتی
-بررسی ارتباط فناوری اطلاعات و بهره وری در سازمان‌های خصوصی
-بررسی استراتژی‌های مدیریت دانش با عملکرد سازمان‌ها با استفاده از معادلات ساختاری
کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان در سازمان‌های دولتی
-بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر سیستم‌های مدیریت کیفیت
-ارزیابی آمادگی و بلوغ فناوری اطلاعات در بانک‌های دولتی
بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس
-بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر تعهد سازمانی
-بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء بهره وری در سازمان‌ها
-تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها با استفاده از ماتریس SWOT
-بررسی تاثیر مدیریت دانش وبر فناوری اطلاعات در بانک‌ها
-بررسی نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت زنجیرة تأمین
-بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی
-بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری
-ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات سازمان‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن
رتبه بندی موانع استفاده از تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک  دیمتل و ANP
شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
-شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره

 تفاوت MIS و IT

امروزه به کمتر سازمانی بر می‌خوریم که بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنجا مطرح نبوده و به یکی از دغدغه‌های مدیران آن مبدل نشده باشد. در دنیای کنونی، دیگر کارشناسان و مدیران، بدون تسلط و آشنایی با دانش فناوری اطلاعات، راه سخت تری را نسبت به سایر مدیران هم تراز خود در پیش رو دارند. بدیهی است که فرصت‌های زیادی را هم ممکن است از دست بدهند و یا ناخودآگاه در اختیار رقبا قرار دهند.

در بسیاری از ادارات و سازمانها تصور اینکه یک روز کاری را بدون استفاده از کامپیوتر و سایر تجهیزات کامپیوتری خود سپری کنند غیرممکن به نظر می‌رسد. دیگر در همه جا بکارگیری فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت درتهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارایه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نظر می‌رسد.

تا این زمان دو عصر متفاوت کشاورزی(1000 سال) و صنعت(300 سال) را پشت سر گذاشته ایم و با انقلاب الکترونیک که در قرن بیستم(سال1973) آغاز شده است اکنون در عصر اطلاعات و ارتباطات بسر می‌بریم و به قولی موج سوم زندگی بشر آغاز شده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات، مرزهای زمان و مکان برداشته شده و دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است. سرعت پیشرفت در این عصر با اعصار گذشته بسیار متفاوت است.

به طوری که در طی سه دهه گذشته بشر به پیشرفت‌های قابل ملاحظه و دور از تصوری دست یافته که همچنان به صورت تصاعدی در حال وقوع است. بنا به گزارش سازمان ملل، میزان دانش بشری در5 سال گذشته دو برابر شده است و به طور حتم این زمان در سالهای آینده کمتر خواهد شد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جای خود را در همه زمینه‌های زندگی بشر باز کرده و سبب به وجود آمدن تسهیلات بسیاری شده است. روزانه حجم زیادی از داده‌ها و اطلاعات در سازمانها، تولید، پردازش و توزیع می‌شود اما مدیران همچنان از کمبود اطلاعات مورد نیاز در هنگام تصمیم گیری‌ها گلایه دارند.

مدیر برای هر تصمیم گیری باید به عوامل گوناگونی مانند برنامه ریزی، منابع، قوانین و نظرمشتریان و مصرف کنندگان توجه کند. مدیر برای تمامی این موارد نیاز به اطلاعات دقیق و صحیحی دارد تا بتواند موثرترین تصمیم را در موقع مناسب و در راستای پیشرفت و تعالی سازمان بگیرد.

● فناوری اطلاعات (IT) چیست؟

عبارت فناوری اطلاعات (IT) یا به تعبیر کاملتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مخفف عبارت انگلیسی

Information & Communication Technology است و منظور از آن مجموعه ابزارها و روش‌های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صوت و تصویر) است و به مجموعه‌ای گفته می‌شود که دارای یکی از اجزای زیر باشد:

- سخت افزار (Hard ware)

- نرم افزار (Software)

- سیستم‌های ارتباطی (Communication Systems)

در ابتدا چند واژه اصلی در مقوله فناوری اطلاعات، تعریف و تفاوت بین آنها را به منظور روش شدن بحث، تشریح می‌کنیم.

داده: بر اساس تعاریف موجود در منابع،

داده‌ها گروهی از نمادها، کلمات، اعداد، نمودارها و حقایق گسسته و بی مفهومی هستند که رخدادها را نشان می‌دهند. داده‌ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می‌آیند. مواد خامی که هنوز پردازش نشده‌اند مانند تاریخ و مقدار یک صورتحساب، تعداد پرسنل شرکت، جزییات لیست حقوق.

اطلاعات: اطلاعات، داده‌های پردازش شده و حقایقی با مفهوم هستند که به توصیف و تعریف داده‌ها می‌پردازند و توسط گیرنده پیام درک و تفسیر می‌شوند. در واقع داده‌ها با افزودن5 ویژگی شامل زمینه (Context)، طبقه بندی (Categorization)، محاسبه (Calculation)، اصلاح (Correction)، و جمع شدگی (Condensation)، به اطلاعات تبدیل می‌شوند.

هنگام تهیه گزارش‌ها، باید از نیازها، تحصیلات و موقعیت کاربران و استفاده کنندگان در سازمان آگاه باشیم و داده‌ها را بر اساس نیاز آنان به اطلاعات مورد نظر تبدیل کنیم. همچنین اطلاعات باید دقیق و به روز باشند به طوری که باعث بهبود تصمیمات شوند.پارامترهای به موقع بودن، مناسبت، دقت، جزییات، تکرار و قابلیت فهم به عنوان ویژگی‌های اصلی اطلاعات مطرح هستند. دانش: اطلاعات در مرحله بعدی این فرایند به وسیله پرسنل سازمان به دانش تبدیل می‌شود. برای تولید دانش در یک فرایند نیاز به اطلاعات، نیروی انسانی و مدیریت دانش داریم. دانش از مهمترین نتایج این فرایند است که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می‌شود.

امروزه دانش را به عنوان مهمترین منبع نوآوری، بهره وری انسانها و در نهایت رشد و بقای سازمان می‌شناسند. در منابع علمی معتبر نیز دانش را آمیخته‌ای از نظرات تجربیات، تیوری‌ها، الگوها، مهارت و سرمایه‌های اطلاعاتی تعریف می‌کنند. به این ترتیب اطلاعات پاسخگوی سیوالاتی مانند چه چیزی (What)، چه کسی (Who)، چه زمانی (When)، و کجا (where) است و دانش نیز پاسخگوی سیوالات چگونگی (How) است. خرد: پس از ایجاد دانش، خرد یا بینش (Wisdom) مرحله نهایی این فرایند است.

خرد یا بینش در برگیرنده مبانی، اصول و الگوی اولیه برای فهم و به کارگیری دانش مناسب برای یک منظور خاص یا معین است. به عبارت دیگر دانش روش پیاده سازی و استفاده از اطلاعات و پاسخی برای سیوال چرا (Why) است. ارتباطات برای اینکه از اطلاعات تهیه شده استفاده شود باید آن را در اختیار کاربر قرار داد و این انتقال از طریق مفهوم ارتباطات انجام می‌شود. ارتباط چندین شکل مختلف دارد مانند مکالمه حضوری، مکالمه تلفنی، ملاقاتهای رسمی، نامه‌ها و گزارش‌ها. باید از هر گونه عاملی که باعث ارتباطات نامناسب می‌شود مانند نوشتار ضعیف یا غیر منطقی، طراحی بد، تصویر با کیفیت پایین و اختلالات فیزیکی اجتناب کرد. بهترین نوع ارتباط نوعی از ارتباط است که گیرنده و فرستنده هر دو مفهوم یکسانی را برداشت کنند و علی رغم همه پیشرفت‌های قرن بیستم هنوز ارتباطات مناسب به ندرت انجام می‌شود. بنابراین مدیران فناوری اطلاعات سازمانها می‌بایست با تدابیر لازم و آماده سازی این بستر نسبت به بهبود سطح ارتباطات سازمان اقدام کنند.

●سیستم‌های اطلاعاتی

همانطوری که می‌دانید تعریف سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته که برای تحقق هدفی واحد، با هم در تعامل هستند. هر سیستم از ورودی‌ها، خروجی‌ها، فرایند، بازخورد و محیط تشکیل شده است. سیستم اطلاعاتی نیز به سیستمی گفته می‌شود که برای کاربران سازمان به منظور حمایت و پشتیبانی از تصمیم گیری‌ها اطلاعات تهیه می‌کند مثلاً یک سیستم حقوق و دستمزد (چه به صورت دستی و یا مکانیزه (CBIS) یک سیستم اطلاعاتی تلقی می‌شود.

از انواع سیستم‌های اطلاعاتی می‌توان سیستم‌های زیر را نام برد:

- سیستم پردازش داده‌ها (DP)

- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

طرح جامع فناوری اطلاعات

(IT Master Plan)

با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف و نیاز و وابستگی روز افزون (به ویژه در سازمان‌های متوسط و بزرگ) به این فناوری، یکی از وظایف مهم مدیران IT در سازمانها، به هنگام کردن سازمان با این تغییرات روز افزون است. به طوری که با حداقل هزینه، بهترین انتخاب را داشته باشند. طرح جامع فناوری اطلاعات سندی است که در آن پس از انجام بررسی‌های کارشناسانه ابتدا وضعیت موجود سازمان و سپس نیازها و برنامه‌های سازمان به منظور تامین کلیه نیازهای اطلاعاتی به صورت هماهنگی با ماموریت و چشم انداز کلی سازمان تبیین می‌شود.

با توجه به اینکه فناوری اطلاعات هزینه‌های زیادی را به سازمان تحمیل می‌کند مدیران فناوری اطلاعات، بایستی در طرح جامع فناوری اطلاعات خود، مسایل اقتصادی را به دقت تشریح و عواقب آن را مورد بررسی قرار دهند تا در نهایت بتوانند بهترین گزینه را برای سازمان خود انتخاب کنند و هماهنگ با سایر برنامه‌های سازمان در راستای ایجاد ارزش افزوده قرار گیرند.

فن آوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی


فن‌آوری اطلاعات (Information Technology – IT) مجموعه‌ای است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که یک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زیر را ایفا می‌کند:

- تبدیل اطلاعات از یک فرم به فرم دیگر Conversion
- ذخیره سازی اطلاعات Storage
- پردازش اطلاعات Processing
- مبادله اطلاعات Communication
- همگرایی اطلاعاتConvergence

سیستمهای اطلاعاتی شامل موارد زیر هستند:
- سیستم اطلاعات مدیریت Management Information System – MIS
- سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری Decision Support System – DDS
- سیستم اطلاعات اجرایی Executive Information System – EIS
- سیستم پشتیبانی مدیریت Management Support System – MSS
- سیستم اطلاعاتی استراتژیک Startegic Information System – SIS
Source: MIT90s Research Program, Massachusetts Institute of Technology

سیستم‌های اطلاعاتی(Information Systems – IS) و فن آوری‌های اطلاعاتی دو مقوله جدا هستند. سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند بدون فن آوری‌های اطلاعاتی وجود داشته باشند (دقیقا مثل سازمان نظام وظیفه که اطلاعات تمام متولدان مرد کشور را به دقت نگهداری می‌کند و یک کامپیوتر در کل آن ساختمان پیدا نمی‌کنید) و تنها یکی از کاربردهای فن آوری اطلاعات، ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی است. 

تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات.
سیستم اطلاعات یک سیستم است. برای این که سیستم کار کند ممکن از ابزار مختلفی استفاده شود. خیلی از سیستم‌های اطلاعات فعلی کاملاً کاغذی و دستی هستند اما اطلاعات از طریق آنها جریان پیدا می‌کند و ممکن است مانند ساعت هم دقیق کار کنند و اصلا نیاز نباشد از رایانه استفاده شود. اما فناوری اطلاعات به مجموعه‌ای از ابزار اشاره دارد که می‌تواند در اجرای سیستم اطلاعات بکار گرفته شوند.

تفاوت ICT و IT

فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )
تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT) با فن آوری اطلاعات ( IT )، چیست ؟ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه‌ها و فن آوری‌های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، محسوب می‌گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می‌شویم :
تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT) با فن آوری اطلاعات ( IT )، چیست ؟ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه‌ها و فن آوری‌های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، محسوب می‌گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می‌شویم :
· در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار، نرم افزار، شبکه و صنایع مرتبط به آنان، فن آوری اطلاعات ( IT ) گفته می‌شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می‌باشد، بگونه‌ای که ارتباطات به منزله یک "باید" مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس‌ها و خدمات را دارا نمی‌باشد .
· فن آوری اطلاعات و ارتباطات،واژه‌ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن‌ها‌ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم‌های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که سرویس‌ها،خدمات و برنامه‌های متعددی به آنان مرتبط می‌گردد( کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دور) .
· فن آوری اطلاعات وارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقییق تر قرار می‌گیرد نظیر : فن آوری اطلاعات وارتباطات در آموزش، بهداشت، کتابخانه‌ها و غیره .
· فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه‌ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می‌شود .
· همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می‌دهد .( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت‌های آن خصوصا" پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ) .
· با این که تکنولوژی‌های مرتبط با کامپیوتر به نوعی در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی پتانسیل‌های گسترده آن پس از تحقق دو تحول عمده در سال 1980 بر همگان آشکار گردید : تحول در صنعت نیمه‌هادی‌ها ( ترانزیستور، مدارات مجتمع، میکرو تراشه‌ها )، کوچک و ارزان شدن کامپیوترها را به دنبال داشت . متعاقب این تحول عظیم، امکان استفاده از کامپیوتر در ابعاد بسیار گسترده و برای عموم کاربران، فراهم گردید( کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشیم!) . دومین تحول عمده، ارتباط کامپیوترها با یکدیگر و بر پاسازی شبکه‌های کامپیوتری است . در ادامه با استفاده از فن آوری‌های متعدد مخابراتی و ارتباطی، امکان اتصال و ارتباط بین شبکه‌های کامپیوتری، فراهم گردید .تحولات فوق، زمینه انقلاب عظیم اطلاعاتی در عصر حاضر و ظهور فن آوری‌های متعدد اطلاعات و ارتباطات را ایجاد نموده است .
· مهمترین ویژگی فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه ذخیره سازی، پردازش و دستیابی به اطلاعات است .
· به مجموعه فن آوری‌هائی که امکان ذخیره سازی، پردازش، ارائه و انتقال اطلاعات را از طریق محیط‌های انتقال فراهم می‌نماید، اطلاق می‌گردد.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات به جایگاه برجسته اطلاعات، دستگاههای ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و دستگاههای انتقال و دستیابی به اطلاعات تاکید دارد . بدیهی است در این راستا، علاوه بر پتانسیل‌های مخابراتی، رسانه‌هائی دیگر نظیر رادیو و تلویزیون نیز در فهرست وسایل ارتباطی ( کانال نشر و توزیع اطلاعات )، قرار خواهند گرفت . زیر ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله اول نیازمند وجود یک زیرساخت اطلاعاتی است که در آن تمامی دستگاهها و وسایل ارتباطی نظیر تجهیزات مخابراتی، رادیو و تلویزیون قرار خواهند گرفت . زیرساخت اطلاعاتی به منزله فونداسیون زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مطرح بوده که امکان ارائه سرویس‌ها و خدمات اطلاعاتی را با کیفت مطلوب، فراهم می‌نماید. بر همین اساس می‌توان فن آوری اطلاعات و ارتباطات را مشتمل بر سه بخش اساسی زیر در نظر گرفت :
زیرساخت اطلاعات

فن آوری‌های اطلاعات 

کاربردهای اطلاعات
Information Infrastructure : II
Information Technologies : IT
Information Applications :IA
زیر ساخت اطلاعات ( II )
در زیرساخت اطلاعات، هدف ایجاد و گسترش امکانات زیر می‌باشد :
شبکه‌ها و سرویس‌های مخابراتی
تکنولوژی‌های انتقال
سوئیچینگ و روتینگ
دستیابی و عرضه
ارتباطات چند رسانه‌ای ( صوت، تصویر )
شامل :
- شبکه‌های موبایل، بدون کابل
- شبکه‌های فیبر نوری
- سیستم‌های ماهواره‌ای
- سیستم‌های سخن پراکنی
- ترکیب ( تلفیق) مخابرات با سیستم‌های چند رسانه‌ای
- ارتباطات محلی با سرعت بالا
- ارتباطات شهری، منطقه‌ای و ملی با سرعت بالا
فن آوری اطلاعات ( IT )
در فن آوری اطلاعات، موارد زیر مورد توجه قرار می‌گیرد :
ذخیره سازی اطلاعات
پردازش و ارائه اطلاعات
سیستم‌ها‌ی عامل
زبان‌ها‌ی برنامه نویسی
مهندسی پروتکل‌ها
نرم افزارهای کاربردی
شامل :
- پروتکل‌های شبکه
- شبکه‌های ذخیره سازی داده
- فن آوری‌های رمزنگاری و امنیتی
- سخت افزار( کامپیوترهای شخصی، سرویس دهندگان و ... )
- طراحی بانک‌های اطلاعاتی
- زبان‌های ارائه محتوا در وب نظیر HTML,XML
- تشخیص و پیشگیری از حملات
کاربردهای اطلاعات ( IA )
در کاربردهای اطلاعات، موارد زیر مورد توجه قرار می‌گیرد :
ارائه خدمات
اشتراک دانش
مدیریت عمومی
سرویس‌های اجتماعی
راه حل‌های تجاری
تولید و نشر محتوا
شامل :
- آموزش
- فرصت‌های اقتصادی و تولید درآمد
- توسعه روستائی
- بهبود سلامت شهروندان نظیر استفاده از درمان راه دور
- امنیت و مونیتورینگ مسائل زیست محیطی
- مدیریت اقتصادی و دولتی
- کتابخانه‌های الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی
- بانکداری الکترونیکی
- آموزش الکترونیکی
- و ...
همانگونه که ملاحظه می‌شود برای هر یک از بخش‌های سه گانه در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، محدوده خاصی در نظر گرفته شده است ولی در عمل تعیین دقیق این محدوده، امری دشوار و گاها" غیرممکن است. مثلا" برنامه‌های نرم افزاری در بخش فن آوری اطلاعات قرار گرفته ولی امکان پیاده سازی آنان در زیر مجموعه کاربردهای اطلاعات ( IA ) نیز وجود خواهد داشت .همچنین ارتباطات چندرسانه‌ای در زیر مجموعه زیرساخت اطلاعات ( II ) قرار گرفته شده‌اند ولی امکان پیاده سازی برخی از ویژگی‌های مالتی مدیا در زیرمجموعه فن آوری اطلاعات ( IT )، نیز وجود دارد.
علیرغم عدم وجود محدوده‌ای مشخص و شفاف برای هر یک از عناصر موجود در بخش‌های سه گانه زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توان با لحاظ نمودن وزن بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در هر یک از بخش‌ها، به یک مرزبندی خاص دست یافت :
· عناصر زیرساخت اطلاعات ( II )، نیازمند استفاده از تجهیزات و امکانات فیزیکی گسترده‌ای نظیر سیستم‌های سوئیچینگ، روتینگ، شبکه‌ای گسترده از خطوط تلفن ثابت، سیار و شبکه‌های رادئوئی، می‌باشند . در این رابطه و به منظورانجام عملیات و مدیریت زیرساخت فیزیکی متشکل از عناصر و تجهیزات سخت افزاری،می بایست از سخت افزار و نرم افزارهای متعددی استفاده شود. با طراحی و پیاده سازی زیرساخت اطلاعات ( بستر ارتباطی )، امکان ارتباط دستگاههای مختلفی نظیر تلفن‌های ثابت، تلفن‌های سلولی، دستگاههای بدون کابل، کامپیوترهای شخصی و سرویس دهندگان به شبکه فراهم و آنان قادر به استفاده از سرویس‌ها و خدمات مختلفی می‌باشند.ارتباط با زیرساخت اطلاعاتی ( ارتباطی ) ممکن است مستقیما" (از طریق شبکه ایجاد شده) و یا با استفاده از تجهیزات خاصی نظیر مودم، کارت‌های ISDN، خطوط DSL و یا دستگاههای بدون کابل، ایجاد گردد. معمولا" برای سنجش میزان شکاف دیجیتالی بین جوامع فقیر و ثروتمند، به تنوع، تعداد و کیفیت وسایل ارتباطی به زیرساخت، استناد می‌گردد . بدیهی است با فرض ایجاد زیر ساخت اطلاعات، بدون وجود دستگاههای ارتباطی ( از بعد کمی و کیفی)، امکان استفاده مطلوب و بهینه از زیر ساخت و درنهایت بهره مندی از دستاوردها و پتانسیل‌های ارائه شده در بخش‌های فن آوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات، وجود نخواهد داشت . دستگاههای ارتباطی ( نظیر تلفن‌های ثابت، سلولی ) به عنوان شرط لازم برای ورود به بزرگراه‌های اطلاعاتی مطرح می‌باشند. بدیهی است تنوع، کیفیت و مقرون به صرفه بودن دستگاههای ارتباطی، گزینه‌های متعددی را به منظور استفاده از منابع اطلاعاتی در اختیار متقاضیان، قرار می‌دهد .امکان دستیابی آحاد جامعه به منابع اطلاعاتی، یکی از عناصر اصلی سیا ست گذاری در زمان تعریف استراتژی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هر جامعه می‌باشد .
· در زیر مجموعه فن آوری اطلاعات ( IT )، از سخت افزارهای متعددی نظیر سرویس دهندگان، ایستگاه‌های کاری و برخی کامپیوترهای بزرگ به همراه دستگاه‌های ذخیره سازی مختلفی، استفاده می‌گردد( نظیر استفاده از کامپیوترهای داخلی که مسئول سرویس دهی به سایر عناصر موجود در بخش فن آوری اطلاعات بوده و یا سرویس دهندگان خارجی که مسئولیت ارائه سرویس‌های داده نظیر اینترنت را بر عهده دارند) . علیرغم استفاده گسترده از عناصر سخت افزاری در زیر مجموعه فن آوری اطلاعات، نرم افزار حضوری چشمگیرتر داشته و اکثر عملیات نسبت داده شده به این بخش مستلزم استفاده از نرم افزار می‌باشد.
· هدف عمده در بخش کاربردهای اطلاعات، ارائه سرویس‌ها و خدمات گسترده به منظور افزایش کارائی و بهره وری در ابعاد متفاوت اجتماعی در یک جامعه اطلاعاتی است . در این رابطه با توجه به نقش محوری و حمایت بخش زیرساخت اطلاعات و دستاوردهای بخش فن آوری اطلاعات، امکان ارائه سرویس‌ها و خدمات متنوع، گسترده و پویائی در بخش کاربردهای اطلاعات، فراهم می‌گردد . در بخش کاربردهای اطلاعات، علیرغم استفاده از سخت افزار، محور عملیات و هسته اساسی را طراحی و پیاده سازی نرم افزار تشکیل می‌دهد .
همانگونه که ملاحظه می‌شود، در زیرساخت اطلاعات علیرغم استفاده از نرم افزار، سخت افزار حضوری برجسته دار داشته و این وضعیت در بخش‌های فن آوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات، برعکس می‌باشد . پس از ایجاد هر یک از بخش‌های سه گانه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، زیر ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و امکان ارتباط آن با سایر بخش‌ها به منظور نیل به توسعه همه جانبه وجود خواهد داشت . در این راستا لازم است که تلاش لازم در خصوص ایجاد سه بخش اشاره شده به صورت مستمر، سیستماتیک و هدفمند، دنبال شود . بدیهی است تعلل در هر یک از بخش‌های فوق، امکان استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات را عملا" با مشکل مواجه می‌نماید. در برخی از کشورها با توجه به جایگاه گسترده تجهیزات سخت افزاری و ارتباطی در ایجاد زیر ساخت اطلاعات، تمامی تلاش انجام شده در جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، محدود به این بخش بوده و به سایر بخش‌ها ( فن آوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات ) کمتر توجه می‌گردد . فراموش نکنیم که زیرساخت اطلاعات، صرفا" بستر ارتباطی و گزینه‌های متعددی را به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شهروندان یک جامعه قرارداده و می‌بایست تلاش مضاعفی در جهت توسعه سایر بخش‌ها و یا ایجاد زیرساخت‌های جانبی دیگر نیز صورت پذیرد .مثلا" بدون وجود یک زیر ساخت قانونی، امکان استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مواردی همچون تجارت الکترونیکی، وجود نخواهد داشت .

استراتژی‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه

به موازات استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حیات بشری، جهان به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است . امروزه امکان دستیابی به اینترنت و استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی جوامع بشری روندی تصاعدی را طی می‌نماید و جوامع مختلف هر یک با توجه به زیرساخت‌های متعدد ایجاد شده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده می‌نمایند. ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، قانونی و تربیت نیروی کار آشنا با فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نمونه‌هائی از تلاش انجام شده در این خصوص است . رشد شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جوامع شهری و روستائی، شهروندان ماهر و آموزش دیده و فاقد مهارت، جای هیچگونه شک و تردیدی در رابطه با تدوین استراتژی‌ها و تبعیت از سیاست‌ها و رویکردهای مناسب برای نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته است . تمامی کارشناسان و سیاستگذاران کشورهای متفاوت به این موضوع اذعان نموده‌اند که فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارای پتانسیل لازم برای توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است . در این راستا اکثر کشورها، استراتژی‌های خاصی را به منظور توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین نموده‌اند .
عناصر کلیدی به منظور تدوین استراتژی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات :
ایجاد یک مدل ( چارچوب ) برای استراتژی ملی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
ایجاد آگاهی لازم در سطوح متفاوت جامعه در خصوص پتانسیل‌ها و مزایای متعدد فن آوری اطلاعات و ارتباطات
· ایجاد و توسعه زیر ساخت مخابراتی ( بدون وجود یک زیرساخت ارتباطی مناسب، امکان استفاده اندکی از دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات وجود خواهد داشت )
امکان دستیابی عموم شهروندان جامعه به زیرساخت ارتباطی و استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
توسعه منابع انسانی ( بدون وجود افراد آموزش دیده و ماهر، امکان استفاده از فرصت‌ها و مزایای ارائه شده توسط فن آوری اطلاعات وارتباطات، وجود نخواهد داشت )
ایجاد و توسعه زیرساخت قانونی ( بدون وجود مجموعه قوانین مشخص، امکان استفاده از فرصت‌ها و مزایای ارائه شده توسط فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظیر تجارت الکترونیکی، وجود نخواهد داشت )
ایجاد و توسعه محیط مناسبب برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ( سرمایه گذاری تجاری، ایجاد استانداردهای فنی، پرداخت الکترونیکی )
ایجاد و توسعه محتوا متناسب با زبان ملی هر کشور
ایجاد، توسعه و حمایت از صنایع مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، مخابراتی )
· مونیتورینگ و سنجش مستمر میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی موفقیت استراتژی‌ها و سیاست‌های تعیین شده

دروس مقطع دکتری - مدیریت فناوری اطلاعات

تحلیل فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت

تحلیل فلسفی مدیریت در اسلام

روش شناسی پژوهش در سیستم‌های اطلاعاتی

اقتصاد اطلاعات

تئوری شناختی و نظری‌های سیستمی

مدیریت شبکه و امنیت در فضای تبادل داده

کسب و کار هوشمند

استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی

وب معنایی

شبکه‌های عصبی مصنوعی

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

سمینار مباحت ویژه در مدیریت فناوری اطلاعات

استراتژی‌های توسعه کسب و کار الکترونیکی

مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

اصول طراحی پایگاه داده

آشنایی با زبان‌های برنامه نویسی پیشرفته

روش تحقیق پیشرفته

دروس مقطع دکتری - مدیریت صنعتی

دروس پایه و مشترک

فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام

فلسفه نظری‌های سازمان و مدیریت

روش شناسی علم مدیریت

مدل سازی کمی در مدیریت

علم مدیریت فازی

پویایی سیستم‌ها

 

تحقیق در عملیات نرم پیشرفته - تحقیق در عملیات نرم

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت

داده کاوری در مدیریت

فرآیندهای تصادفی

مدیریت صنعتی - گرایش تحقیق در عملیات

برنامه ریزی غیر خطی

سیستم‌های پشتیبانی تصمیم (DSS)

مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم‌ها

هوشمندی کسب و کار

نظریه‌های سیستمی

IT یا فناوری ‌‌اطلاعات‌ (Information Technology)

IT یا فناوری ‌‌اطلاعات‌ (Information Technology)، عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد. فناوری ‌‌اطلاعات‌ همچنین « به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد ».
فناوری اطلاعات بسیار ازعلم رایانه وسیع‌تر (و پیچیده تر) است. در کل این دانش به گرایش اصلی مهندسی و مدریتی تقسیم می‌شود که بخش مهندسی به چگونگی سازماندهی و ساماندهی داده‌ها میپردازد و بخش مدیریت به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از داده‌ها میپردازد.
در تعاریف متعددی که برای فناوری اطلاعات ارائه شده است، یک نکته مشترک است:
سیستم‌های (اعم از انسانی، ماشینی و یا کامپیوتری سخت‌افزار و نرم‌افزار)، و هر آنچه که شامل داده اطلاعتی، شبکه (نشریات - تلویزیون - رادیو - اینترنت) و مخابرات شامل این حوزه هستند. سعی این دانش در مکانیزه کردن داده‌ها و استفاده و طبقه بندی استاندارد از انها است.
فناوری اطلاعات تقریبا تمام مفاهیم زیر را در برمی‌گیرد:
* سیستم مدیریت یکپارچه
* سیاست گذاری کلان
* بررسی فرا آماری اطلاعات
* ایجاد شاخص رقمی کیفیت‌ها
* فرآیند سازی
* مدیریت اطلاعات
* کنترل سیستم‌های اطلاعاتی (نشریات - تلویزیون - رادیو - اینترنت)
* مدیریت شبکه‌ای از کامپیوترها
* تولید و ایجاد صفحات وب
* تولید فایل‌های ویدئویی دیجیتال و یا صوتی مانند
* طراحی سیستم‌های کامپیوتری خاص
* فروش محصولات بر روی اینترنت
* طراحی سه بعدی تصاویر
* راهبری بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها
* کدنویسی نرم‌افزارها
* پشتیانی فنی
* مدیریت پروژه و بودجه
* تولید مطالب فنی
فناوری ‌‌اطلاعات‌ بدون شک تحولات گسترده‌ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است.
اخیرا تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت « فناوری اطلاعات و ارتباطات » (Information and Communications Technology) یا به اختصار ICT را به کار برند.

سیستم‌های اطلاعات

یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه.
شرح
اطلاعات منبعی ضروری برای انجام عملیات و مدیریت سازمانهاست. موجودی انبار، تعداد اقلام خریداری شده یا فروخته شده، میزان بودجه و مقادیر تخصیص یافته آن، مدت زمان تولید محصول، مشخصات نیروی انسانی و . . . اطلاعاتی هستند که سازمانهای مختلف برای انجام عملیات خود و مدیریت به آنها نیاز دارند. سیستم‌های اطلاعات دسته‌ای از سیستم‌های سازمان هستند که به کار تولید اطلاعات می‌پردازند. منابع دیگر مانند انرژی، نیروی انسانی، سرمایه، مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز در سازمان بکار گرفته می‌شوند اما بخش قابل ملاحظه‌ای از این منابع صرف اجرای سیستم‌های اطلاعات می‌شوند. بنابراین سیستم‌های اطلاعات، سیستم‌هایی هستند که هر سازمان دیر یا زود باید از آنها استفاده کند.
سیستم‌های اطلاعات دارای اجزاء، وظایف، اصول و روش‌های تحلیل، طراحی و نگهداری و اصول سازماندهی هستند که در مقاله مقدمه‌ای بر سیستم‌های اطلاعات شرح داده می‌شوند.
هم‌چنین سیستم‌های اطلاعات دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و به دلیل رشد روز‌افزون گونه‌های مختلف آن، داشتن یک دید سیستماتیک از انواع سیستم‌های اطلاعات بسیار مفید خواهد بود. مقاله نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات به تشریح قالبی برای دسته بندی سیستم‌های اطلاعات می‌پردازد.

بهترین و مهمترین تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات.
سیستم اطلاعات یک سیستم است. برای این که سیستم کار کند ممکن از ابزار مختلفی استفاده شود. خیلی از سیستم‌های اطلاعات فعلی کاملاً کاغذی و دستی هستند اما اطلاعات از طریق آنها جریان پیدا می‌کند و ممکن است مانند ساعت هم دقیق کار کنند و اصلا نیاز نباشد از رایانه استفاده شود. اما فناوری اطلاعات به مجموعه‌ای از ابزار اشاره دارد که می‌تواند در اجرای سیستم اطلاعات بکار گرفته شوند.

به طور خلاصه فناوری اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارهایی است که می‌تواند در اجرای سیستم اطلاعات بکار گرفته شود.

اطلاعات تکمیلی

نیاز به بازبینی

ژورنال‌های تاپ این رشته ارو مثل MISQ یا ISR یا JMIS 

رشته مدیریت فناوری اطلاعات بیشتر به روش‌های تحقق یک سیستم بهره ور IT در سازمانها توجه میکنه و رویکردش هم بیشتر مدیریتی هستش. تفاوت آن با مهندسی فناوری اطلاعات هم این است که افرادی که MITM  می خوانند بیشتر با اصول و فرآیندها آشنا میشن ولی کسانی که مهندسی IT میخونن با روشها و زبانها و ابزار. 

در نورنبرگ آلمان رشته International Information Systems شباهت دارد که ترکیبی از درسهای مدیریت در IT و مهندسی نرم افزار را ارائه می‌دهند. در بخش نرم افزار مثلا چند واحد مهندسی نرم افزار پیشرفته و چند واحد دیتابیس پیشرفته ارائه می‌کنند.

www.iis.uni-erlangen.de

تفاوت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی دولتی‌و خصوصی

تفاوت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی دولتی‌و خصوصی در واقع بازتابی از پیچیدگی‌های بخش دولتی‌نسبت به بخش خصوصی است.

در بخش خصوصی کارآمدی، دقت و سرعت بیشتر سامانه‌ها عموما به رضایت مشتریان و کارفرما و افراد‌ ذی نفع منجر می‌شوند‌. اما در بخش دولتی‌کارآمدی و سرعت همواره مطلوب نیست‌. مثلا در‌ صورتی که دولت‌ها از سامانه الکترونیکی مجوز شکار رونمایی کنند که در کمتر از یک دقیقه به شکارچیان مجوز کشتار حیوانات بیگناه(از زاویه دید طرفداران محیط زیست) را بدهد. این تسهیلات در واقع تسهیل یک امر منفی است. مقاومت‌ها در اینجا می‌تواند مانع از کار درست سیستم شود.
در بخش خصوصی هم البته ممکن است رقابت سیاسی روی بدهد اما عقلانیت مالی عموما پیروز می‌شود و تفاهم حول اجرای یک برنامه قابل حصول است.
بخش دولتی در بسیاری موارد‌جابجایی‌های در نیروی انسانی دارد که در بخش خصوصی کمتر اتفاق می‌افتد. مثلا مدیریت یک سازمان تغییر و کل پروژه‌های‌ اجرا شده و در حال اجرا در معرض اتهام و بدبینی قرار می‌گیرند.

بخش دولتی ایران به دلیل کسری بودجه معمولا در تسویه حساب با پیمانکاران‌ پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی بدقولی می‌کند و عملا پروژه‌هایی که در بخش خصوصی در یک زمان اندک باید به بهره برداری برسند در بخش دولتی‌ممکن است با انقضای فناوری تازه بهره برداری شروع شود‌.

ICEBERG HOCKEY ANALYTICS

یکی از راه‌های ممکن برای درک و آغاز تجزیه و تحلیل فرهنگ و سنت‌های فرهنگی کشورهای مختلف، استفاده از مدل‌ها یا الگوریتم‌هایی است که توسط محققان متعدد پیشنهاد شده است. یکی از رایج‌ترین مدل‌ها برای تجزیه و تحلیل ارتباطات بین فرهنگی، آنالوگ یا مدل Iceberg است. در وسط یک کوه یخ، می‌توانند به سیاست، مذهب یا اقتصاد مرتبط باشند، و گاهی اوقات می‌توانند متناقض باشند زیرا مردم می‌توانند باور‌های مختلفی داشته باشند. بخش مهم و کاملا پنهان فرهنگ در پایه است. تقریبا به طور کامل ناخودآگاه یاد گرفته شده است و اجزای اساسی آن شامل ارزش‌های اساسی، روش‌های تفکر و دیدگاه‌های جهان است. این بخش سخت‌ترین درک، تجزیه و تحلیل و بازتاب آن است.

راهکار مدیریت

Joseph Valacich | Eller College of Management

فیلم‌های آموزشی

فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

قربان پور

آپارات | دکتر محمد مهدی متولی

تئوری شناختی و نظریه سیستمی

 

 

 

 

 

منابع

نام درس منابع پیشنهادی
زبان عمومی و تخصصی زبان عمومی ارشد زیر ذره‌بین (۲ جلد)، الناز یوسف زاده،‌هادی جهانشاهی
زبان تخصصی مدیریت، آرمان اشراقی
مدیریت از دیدگاه اسلام اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سید محمد مقیمی
مدیریت ما، پور عزت
تئوری‌های مدیریت مبانی سازمان و مدیریت، سید محمد مقیمی
تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی، استیفن رابینز
ریاضی ریاضیات پایه، امیر تقی زاده انصاری
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت،‌هادی رنجبران
آمار آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری،‌هادی رنجبران
اقتصاد خرد و کلان اقتصاد خرد، محسن نظری
اقتصاد کلان، محسن نظری
تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی، عارفه فدوی
بازاریابی اصول بازاریابی، فیلیپ کاتلر
مدیریت بازاریابی، فیلیپ کاتلر-کوین کلر
مدیریت بازاریابی، شهریار عزیزی، ابوالقاسم ابراهیمی، محمدرضا کریمی علویجه
مدیریت تولید مدیریت تولید و عملیات،‌هایده متقی

شسیبشسیب

مدیریت فناوری اطلاعات و چشم انداز شغلی آن
مدیریت فناوری اطلاعات و چشم انداز شغلی آن | مدیریت فناوری اطلاعات فرآیند نظارت بر کلیه امور مربوط به عملیات و منابع فناوری اطلاعات در یک سازمان است. مدیریت فناوری اطلاعات تضمین می‌کند که کلیه منابع فناوری و کارمندان وابسته به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که برای سازمان ارزشی ارائه دهند. مدیریت IT، سازمان را قادر می‌سازد تا از منابع و کارمندان بیشترین بهره را ببرد، فرآیندهای تجاری و ارتباطی را بهبود بخشد و بهترین شیوه‌ها را به کار ببرد. افرادی که به عنوان مدیر فناوری اطلاعات کار می‌کنند، باید در زمینه‌های مدیریت عمومی مانند رهبری، برنامه ریزی استراتژیک و تخصیص منابع نیز توانایی‌هایی را نشان دهند.
آن‌ها همچنین نظارت سیستم‌های سخت افزار، نرم افزار و شبکه را برعهده دارند. تعداد زیادی  از سازمان‌ها،    IT را مرکز استراتژی‌های خود قرار می‌دهند. محیط IT شامل بسیاری از مؤلفه‌های سخت افزار، شبکه و نرم افزار شامل رایانه، سرور، روتر، برنامه‌ها، میکرو سرویس‌ها و فناوری‌های تلفن همراه است. مدیران فناوری اطلاعات سیستم‌های IT را رصد و اداره می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که همیشه در دسترس بوده و به درستی عمل می‌کنند. 
مدیر فناوری اطلاعات چه وظایفی بر عهده دارد؟
مدیر فناوری اطلاعات وظیفه اجرای و حفظ زیرساخت‌های فناوری سازمان را بر عهده دارد. کسب و کارها برای پشتیبانی از مدیریت و ارتباطات کارآمد داده  به یک سیستم پردازش اطلاعات مرکزی متکی هستند. مدیر IT بر الزامات عملیاتی سازمان، تحقیقات استراتژی‌ها و راه حل‌های فناوری نظارت می‌کند و مقرون به صرفه‌ترین و کارآمدترین سیستم را برای دستیابی به آن اهداف ایجاد می‌کند. یک مدیر IT اغلب مسئول برنامه ریزی اهداف  IT  سازمان است و با تیم‌ها اعم از فنی و غیر فنی کار می‌کند تا آن اهداف را در داخل سازمان عملی کند. مدیریت فناوری اطلاعات باید در مورد آخرین فناوری‌ها به روز باشد و بتواند بخشنامه‌ها، امور مالی، بازاریابی، تولید و حمل و نقل را تجزیه و تحلیل کند. 
با رشد تجارت، مدیر IT می‌تواند یک سیستم عامل یا نرم افزاری را ایجاد کند که به افراد در فروش، خدمات یا تولید کمک کند تا کارآمدتر باشند. مدیریت تیم IT به معنای تصمیم گیری خلاق و ترسیم بهترین کارها از سوی تحلیلگران و نویسندگان کد است. توانایی آموزش کارمندان برای استفاده از نرم افزارهای مختلف نقش دیگری است که مدیر ITایفا می‌کند. همچنین مدیران IT باید آماده پاسخ گویی به سؤالات و مشکلات از سوی روسای بخش و مدیران کل یا مدیر عاملان باشند. 
دیگر وظایف آن‌ها شامل موارد زیر است:
    تعیین نیازهای تجاری برای سیستم‌های IT
    مدیریت بودجه و هزینه‌های فناوری اطلاعات
    نظارت بر ایمنی و انطباق
    کنترل سیستم و امنیت شبکه
    پیاده سازی سیستم‌های جدید نرم افزاری، سخت افزاری و داده ای
    ارائه پشتیبانی فنی یا اینترنتی
    توزیع و مدیریت پهنای باند اینترنت و اجرای سیاست‌های کلان اینترنت
    برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان IT
    پیکربندی امنیتی سرورهای موجود
بخش‌های فناوری اطلاعات نیز معمولاً توسط مسئولان ارشد اطلاعات (CIO) اداره می‌شوند. آن‌ها استراتژی‌ها و اهداف IT را برای مشاغل تعیین می‌کنند و از اجرای آن‌ها اطمینان حاصل می‌کنند. در آینده‌ای نه چندان دور مسئولیت اصلی این افراد اجرای تغییرات معنادار دیجیتال از طریق ایجاد ابزارها، راه حل‌ها و مدل‌های تجاری جدید خواهد بود.
مدیریت فناوری اطلاعات و چشم انداز شغلی آن
چشم انداز شغلی مدیریت فناوری اطلاعات
با پیشرفت دنیای تجارت، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تغییر، عرصه فناوری است. فناوری، در بسیاری موارد، پایه و اساس سازمان‌هایی است که بر آن تکیه می‌کنند زیرا چارچوبی برای موفقیت ارائه می‌دهند. بنابراین این سازمان‌ها به کارمندانی که می‌توانند سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های سخت افزاری، معاملات مالی، ذخیره داده‌ها و ارتباطات را مدیریت و پردازش کنند، نیاز دارند. 
پیش بینی می‌شود فرصت‌های اشتغال در زمینه‌های سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی و مدیریت IT به مراتب در حال افزایش است. بنابراین شرکت در دوره مدیریت فناوری اطلاعات انتخاب بسیار عاقلانه‌ای است. آینده مدیریت فناوری اطلاعات درخشان به نظر می‌رسد. مشاغل مربوط به فناوری اطلاعات روز به روز گسترده تر می‌شوند، زیرا همه کسب و کار‌ها به استفاده از فناوری و تکنولوژی نیاز دارند. 
6 شغل مرتبط با فناوری اطلاعات
در ادامه می‌خواهیم شما را با تعدادی از مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات آشنا کنیم که به شرح زیر هستند.
    توسعه دهنده برنامه‌های نرم افزاری
    توسعه دهندگان برنامه‌های نرم افزاری ذهن خلاق برنامه‌های رایانه‌ای هستند. آن‌ها وظیفه طراحی یا همسان سازی نرم افزار برنامه‌ها را بر عهده دارند. این شغل اغلب شامل ارزیابی الزامات نرم افزاری، تدوین مراحل آزمایش و اصلاح برنامه‌های موجود برای بهینه سازی کارایی عملیاتی یا تصحیح خطاها است.
    توسعه دهندگان برنامه‌های نرم افزاری به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟ توسعه دهندگان نرم افزار باید تعادل کاملی از مهارت‌های فنی و قابل انتقال داشته باشند. آن‌ها برای طراحی و بهبود برنامه‌ها از زبان‌های برنامه نویسی مانند Java،Python  وJavaScript  استفاده می‌کنند. علاوه بر این مهارت‌های دقیق، آن‌ها باید در ارتباط و همکاری مهارت داشته باشند. این توسعه دهندگان همچنین باید هنگام بروز مشکل، مشکلات را عیب یابی و حل نمایند.
    تحلیلگر امنیت اطلاعات
    تحلیلگران امنیت اطلاعات از سازمان‌ها در برابر حملات سایبری محافظت می‌کنند. آن‌ها این کار را با نظارت بر شبکه‌ها برای نقض امنیت و بررسی در هنگام شناسایی، انجام می‌دهند. آن‌ها وظیفه نصب و نگهداری نرم افزارها برای محافظت از اطلاعات حساس و تدوین و اجرای استاندارد‌های امنیتی برای شرکت را بر عهده دارند.
    تحلیلگران امنیت اطلاعات به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟ تحلیلگران امنیت اطلاعات باید در سیستم‌های اطلاعاتی و امنیت شبکه آگاهی کافی داشته باشند. آن‌ها باید بدانند که چگونه ارزیابی‌های آسیب پذیری، آزمایش نفوذ و تشخیص نفوذ را برای محافظت از اطلاعات شرکت، انجام دهند. مهارت‌های تحقیق و نوشتن نیز به منظور شناسایی و رسیدگی صحیح یک موضوع امنیتی بسیار مهم است.
    تحلیلگر سیستم‌های رایانه ای
    تحلیلگران سیستم‌های رایانه مشکلات پردازش داده‌ها را برای بهبود سیستم‌های رایانه‌ای و تقویت سازگاری سیستم بررسی می‌کنند تا اطلاعات به راحتی به اشتراک گذاشته شوند. این افراد مراحل طراحی سیستم را توسعه داده، آزمایش می‌کنند و برای توسعه نرم افزار با مدیریت مشورت می‌کنند.
    تحلیلگران سیستم‌های رایانه‌ای به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟ تحلیلگران سیستم‌های رایانه‌ای باید درک کاملی از فرآیند‌های تجاری و سیستم‌های اطلاعاتی داشته باشند. مهارت‌های مدیریت پروژه همچنین به آن‌ها کمک می‌کند تا کارایی لازم را از تیم خود داشته باشند تا بتوانند برنامه ریزی وفعالیت کنند.  مهارت‌های ارتباطی قوی بسیار ضروری است زیرا اغلب آن‌ها پل ارتباطی بین تیم‌های فناوری و مدیرن کسب و کار هستند.
    مدیر پایگاه داده
    مدیران پایگاه داده از نرم افزارهای تخصصی برای ذخیره و سازماندهی داده‌ها استفاده می‌کنند. آن‌ها پایگاه داده‌های رایانه را آزمایش و اداره می‌کنند و تغییرات را برای اصلاح خطاها هماهنگ می‌کنند. آن‌ها همچنین مسول نشان دادن سطح دسترسی کاربر برای بخش‌های مختلف یک پایگاه داده و اعمال اقدامات امنیتی برای حفظ اطلاعات هستند.
    مدیران پایگاه داده به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟ مدیران بانک اطلاعاتی باید با زبان ساختار یافته (SQL)، که یک زبان خاص برای دامنه است که برای مدیریت داده‌ها طراحی شده است، آشنایی کاملی داشته باشند. مهارت‌های مهم دیگر از انبارداری داده‌ها و تنظیم عملکرد تا اوراکل و پایتون متغیر است. همچنین توجه به جزئیات و حل مشکل پیچیده نیز برای این افراد حرفه‌ای مفید و ضروری است.
     تحلیلگر مدیریت
    تحلیلگران مدیریت گزارش‌هایی را برای مشاوره به مدیران در مورد راه‌های افزایش سودآوری ارائه می‌دهند. آن‌ها این کار را با گرد آوری اطلاعات در مورد یک مشکل یا روشی که نیاز به بهبود دارد، انجام مشاهدات در محل یا مصاحبه برای شناسایی راه حل‌های مناسب انجام می‌دهند.
    تحلیلگران مدیریت به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟ تحلیلگران مدیریت باید ترکیبی از دانش و مهارت دانش کسب و کار داشته باشند. تجزیه و تحلیل کسب و کار، بودجه ریزی، بهبود فرآیند و برنامه ریزی پروژه‌ها، همه مهارت‌های مهمی هستند که باید بلد باشند.  ناگفته نماند که مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله نیز جز مهارت‌های اساسی به شمار می‌آیند.
    معمار شبکه کامپیوتر
    معماران شبکه رایانه شبکه‌های رایانه ای، اطلاعاتی را طراحی و پیاده سازی می‌کنند و تعمیرات یا به روز رسانی‌ها را بر اساس نیاز شرکت یا مشتری انجام می‌دهند. آن‌ها مدل سازی، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی شبکه را انجام می‌دهند و در صورت لزوم تجهیزات جدید را نصب می‌کنند.
    معماران شبکه رایانه‌ای به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟ معماران شبکه رایانه باید در مهندسی شبکه و پیکربندی سیستم مهارت داشته باشند. آگاهی از مواردی مانند شبکه‌های گسترده (WAN)، پروتکل مرزی (BGP) و شبکه خصوصی مجازی (VPN) نیز مهم است. این مهارت‌های فنی اغلب با مهارت‌های ارتباطی قوی و توانایی‌های خدمات به مشتری تکمیل می‌شوند.
همانطور که می‌بینید با داشتن مدرک مدیریت فناوری اطلاعات  فرصت‌های شغلی زیادی پیش روی شما وجود دارد. شما خود با توجه به علاقه‌ای که دارید می‌توانید تعیین کنید که کدام مسیر شغلی با اهداف حرفه‌ای شما سازگارتر است. 

 

گرایش‌های رشته‌های مدیریت فناوری اطلاعات

    گرایش کسب و کار الکترونیکی

این گرایش یکی از جدیدترین گرایش‌ها بوده که شامل آموزش‌های دروس مدیریتی و دروس مربوط به تکنولوژی‌های جدید می‌باشد و باعث افزایش کارایی و بهره وری در کسب و کار می‌شود.
دروسی که در این رشته تدریس خواهد شد شامل: کسب و کار الکترونیک، مدل‌های کسب و کار الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی، جنبه‌های حقوقی کسب و کار الکترونیک، فناوری‌های کسب و کار الکترونیک، سیستم‌های یکپارچه کسب و کار الکترونیک، تجارت سیار، راه اندازی استارت آپ‌ها و توسعه برنامه‌های کاربردی تحت وب است.

    گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

این گرایش با به ­کارگیری مهارت­های مدیریتی مناسب و استفاده از تکنیک‌های در فرآیند تولید، فراهم­ آوری، سازمان­دهی، پردازش، اشاعه و استفاده از منابع اطلاعاتی درون و برون سازمانی به عنوان مهمترین رشته در راستای دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی معرفی شده است.
بنابراین تمرکز بر روش­های مختلف برای توسعه و رشد سیستم­های اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات در مشاغل از طریق ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر می­ باشد.
همچنین دروس مرتبط با این گرایش: مدیریت منابع اطلاعاتی پیشرفته، مدل سازی اطلاعات در سازمان، یکپارچه سازی داده‌ها، داده کاوی و انبارهای داده، سنجش کیفیت داده‌ها و فناوری‌های ذخیره سازی خواهند بود.

    گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته

این گرایش باعث می‌شود که کارآفرینان و کسانی که دارای این مدرک هستند، توانایی توسعه و رشد انواع مختلف سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته نظیر سیستم­های خبره، سیستم­های پشتیبانی تصمیم­ گیری، سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک و غیره را در کسب و کار بالا ببرد.
دانش­جویان این گرایش با استفاده از سیستم­های کاربردی، تحقیقاتی را که برای مدیران حائز اهمیت است را از بیرون سازمان کسب می‌کنند.
دروس تخصصی که دانش پژوه باید بگذراند: سیستم‌های هوشمند فازی، روش شناسی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، تحلیل، طراحی و کنترل کیفیت نرم افزار، سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری، مدیریت انبارهای داده، برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت فرایندهای کسب و کار، ممیزی سیستم‌های اطلاعاتی و مهندسی نیازمندی‌ها است.

    گرایش مدیریت دانش

گرایش مدیریت دانش به این مفهوم بوده که اطلاعات را بصورت نظام مند در دسترس قرار بدهید و از تجربه‌های علمی استفاده نمایید به گونه‌ای که به هنگام نیاز آنها در اختیارتان باشند و بتوانید کار روزمره خود را با بازدهی بالا و اثربخش تر انجام دهید. همین امر موجب شده که این رشته مورد توجه قرار بگیرد و از گرایش‌های جدید رشته مدیریت فناوری اطلاعات بشمار می‌رود.
دروس تخصصی این گرایش که باید ارائه شوند شامل: مبانی مدیریت دانش، استراتژیهای مدیریت دانش، مدیریت دانش در سازمانها، فرایندهای مدیریت دانش، سیستم‌های مدیریت دانش، اقتصاد اطلاعات و دانش و فناوریهای مدیریت دانش است.

    گرایش هوشمندی کسب و کار

این گرایش دارای دروس تخصصی بدین شرح می‌باشد: مدیریت انبارهای داده و گزارشات مدیریتی، داده کاوی و روش‌های فرا ابتکاری، سیستم‌های هوشمندی کسب و کار، یکپارچه سازی داده‌ها، سنجش کیفیت داده‌ها، برنامه ریزی منابع سازمان، تحلیل شبکه‌های اجتماعی و تحلیل‌های عظیم داده است.
    گرایش مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
دروسی که در این گرایش تدریس می‌شود شامل وش شناسی مدیریت پروژه، مدیریت پروژه‌های خدمات فاوا، برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات، مدیریت تغییر، مدیریت مالی پروژه‌های فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه‌های نرم افزاری و مدیریت پروژه چابک خواهد بود.

 

 

 


    تئوریهای مدیریت پیشرفته
    مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
    تحلیل آماری
    مدیریت منابع اطلاعاتی
    تحقیق در عملیات پیشرفته
    تحلیل و طراحی سیستمهای ساختار یافته
    سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی
    سیستمهای معین تصمیم گیری و خبره
    فن آوری اطلاعات
    سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
    سیستمهای خبره
    سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری
    منطق فازی و هوش مصنوعی
    سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک

 

 

 

یبلیبلیبل

مبانی تئوری و فلسفی سیستم‌های اطلاعاتی    2
مبانی زیرساخت فناوری اطلاعات    2
مبانی مدیریت دانش    2
هوشمندی کسب‌وکار    2
سیستم‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی    2
مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی    2
مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات    2
تجارت و کسب‌وکار الکترونیک    2
درس‌های اختیاری
نام درس    تعداد واحد
مدیریت منابع اطلاعاتی    2
معماری سازمانی    2
جنبه‌های انسانی سیستم‌های اطلاعاتی    2
کارآفرینی و نوآوری دیجیتال    2
خدمات الکترونیکی    2
مدیریت امنیت فناوری اطلاعات    2
سیستم‌های سازمانی    2
تامین و قرارداد پروژه‌های فناوری اطلاعات    2
درس‌های تخصصی کسب‌‍وکار الکترونیکی
نام درس    تعداد واحد
مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک    2
بازاریابی الکترونیکی    2
جنبه‌های حقوقی کسب‌وکار الکترونیک    2
فناوری‌های کسب‌وکار الکترونیک    2
سیستم‌های یکپارچه کسب‌وکار الکترونیک    2
کسب‌وکار الکترونیک    2
تجارت سیار    2
راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها    2
توسعه برنامه‌های کاربردی تحت وب    2
درس‌های تخصصی مدیریت منابع اطلاعاتی
نام درس    تعداد واحد
مدیریت منابع اطلاعاتی پیشرفته    2
مدل‌سازی اطلاعات در سازمان    2
یکپارچه‌‌سازی داده‌ها    2
داده‌کاوی و انبارهای داده    2
سنجش کیفیت داده‌ها    2
فناوری‌های ذخیره‌سازی    2
درس‌های تخصصی سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته
نام درس    تعداد واحد
سیستم‌های هوشمند فازی    2
روش‌شناسی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی    2
تحلیل، طراحی و کنترل کیفیت نرم‌افزار    2
سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری    2
مدیریت انبار‌های‌ داده    2
برنامه‌ریزی منابع سازمان    2
مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار    2
ممیزی سیستم‌های اطلاعاتی    2
مهندسی نیازمندی‌ها    2
درس‌های تخصصی مدیریت دانش
نام درس    تعداد واحد
سیستم‌های هوشمند فازی    2
روش‌شناسی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی    2
تحلیل، طراحی و کنترل کیفیت نرم‌افزار    2
سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری    2
مدیریت انبار‌های‌ داده    2
برنامه‌ریزی منابع سازمان    2
مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار    2
ممیزی سیستم‌های اطلاعاتی    2
مهندسی نیازمندی‌ها    2
درس‌های تخصصی هوشمندی کسب‌وکار
نام درس    تعداد واحد
مدیریت انبارهای داده و گزارشات مدیریتی    2
داده‌کاوی و روش‌های فرا ابتکاری    2
سیستم‌های هوشمندی کسب‌وکار    2
یکپارچه‌سازی داده‌ها    2
سنجش کیفیت داده‌ها    2
برنامه‌ریزی منابع سازمان    2
تحلیل شبکه‌های اجتماعی    2
تحلیل‌های عظیم داده    2
درس‌های تخصصی پروژ‌ه‌های فناوری اطلاعات
نام درس    تعداد واحد
روانشناسی مدیریت پروژه    2
مدیریت پروژه‌های خدمات فاوا    2
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات    2
مدیریت تغییر    2
مدیریت مالی پروژه‌های فناوری اطلاعات    2
مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری    2
مدیریت پروژه چابک    2

 

https://www.dekami.com/information-technology-manager/


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - فرهنگی
رصدخانه - دانشگاهی
رصدخانه - رسانه
رصدخانه- رویدادهای علمی
زبان
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
logo-samandehi
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی‌ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخه قدیم