Fadak.IR راهکارهای فدک
English Русский العربية فارسی
مقالات مدیریت مطالعات زبان


/ متفرقه / تدریس

آموزش فناورانه کارکنان(پیش‌نویس سند راهبردی آموزش)


      پیشینه
      مقدمه
      اهداف
      مخاطبان دوره آموزشی
      ضرورت‌ها
      اهمیت آموزش فناورانه
      مزایای آموزش فناورانه
         دسته‌های آموزش و توسعه
         مراحل توسعه‌ی برنامه‌های آموزش
      استانداردها و ضوابط
      دروس مشترک
         مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه
         دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL)
         مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/متن باز
         مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
      دروس اختصاصی طلاب
         ابزارهای آموزشی
         ابزارهای پژوهشی
         ابزارهای تبلیغی
      دروس اختصاصی کارکنان
         مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
         شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها
         مهارت‌های سازمانی فناوری اطلاعات
         سامانه مدیریت اسناد و مدارک سازمانی
         اتوماسیون اداری
         سامانه مدیریت دانش سازمانی
      دروس اختصاصی راهبران فناوری
         سامانه جامع آموزش و پژوهش
         مدیریت فرایند‌های سازمانی
         تکتینگ و مدیریت دانش
         مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات
         پروپوزال و آر اف پی برای پروژه‌های فناوری اطلاعات
         مدیریت محتوا (CMS)
         بقیه
      دروس اختصاصی کارکنان فناوری اطلاعات
         حاکمیت فاوا (اصول،چهارچوب و استقرار)
         مدیریت خدمات فاوا و ITIL
          معماری فناوری اطلاعات سازمانی
         تحلیل و طراحی سیستم
         معماری داده و یکپارچه سازی
         مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
         مدیریت امنیت اطلاعات
         رایانش ابری
         مهندسی شبکه
         استاندارد (ISO)
         دوره‌های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات
      دروس اختصاصی مدیران
         ابزارهای مدیریتی
      شیوه ارائه خدمات
      فرهنگ سازمانی و آگاهی رسانی
      مجوزها و گواهینامه
         وزارت آموزش و پرورش
         وزارت علوم
         فنی و حرفه‌ای
      آموزش کاربری خدمات فناوری اطلاعات
         یادگیری الکترونیک و آموزش آنلاین
         پایگاه اشتراک دانش
         اینترنت
         تلفن تحت شبکه
         ایمیل سازمانی
         اتوماسیون اداری

پیشینه

دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات (بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) (29)
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی
در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 7/11/1393 «دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرد.
ماده 1- اهداف
– گسترش بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک
– افزایش سطح اثربخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت‌های فنآوری اطلاعات کارکنان دولت
ماده 2- دوره‌های آموزشی و مخاطبین
دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است:
الف) مدیران ارشد
مخاطبین این دوره‌ها:‌ مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در رده‌های رؤسای سازمان‌ها، معاونین و مدیران می‌باشند. این دوره‌ها شامل «دولت الکترونیکی و مهارت‌های سازمانی فنآوری اطلاعات» می‌باشد. (پیوست الف، صفحات 1 تا 7)
ب) مدیران و کارشناسان دفاتر فنآوری اطلاعات
مخاطبین این دوره‌ها: مدیران و کارشناسان در سته فنآوری اطلاعات که بر اساس حوزه تخصصی خود (سخت افزار، نرم‌افزار، شبکه و…) دوره‌های آموزشی ذیل را طی می‌کنند:
این دوره‌ها شامل «حاکمیت فاوا، مدیریت خدمات فاوا، مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فنآوری اطلاعات سازمانی، تحلیل و طراحی سیستم، مهندسی شبکه، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت پروژه‌های فنآوری اطلاعات، رایانش ابری و مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز» (پیوست ب، صفحات 8 تا 37)
ج) عموم کارکنان دولت
مخاطبین این دوره‌ها: متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی (بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات) می‌باشند. این دوره‌ها شامل «مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها» می‌باشد. (پیوست ج، صفحات 38 تا 49)
تبصره: هر دستگاه می‌تواند با توجه به نیازها و مأموریت‌های خود دوره‌های اختصاصی فنآوری اطلاعات را در قالب پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید تا در صورت تأیید در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ گردد.
استانداردها و ضوابط
ماده 3– آموزش‌های موضوع ماده 2 این بخشنامه‌، در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت، محسوب می‌شود.
ماده 4- برای کلیه مدیران جهت انتصاب، ارتقاء و تمدیت مدت مدیریت حرفه‌ای در پست‌های مدیریتی، گذراندن دوره‌های آموزشی بند (الف) موضوع ماده 2 این بخشنامه الزامی است.
تبصره: کسانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به پست مدیریتی منصوب گردیده‌اند، موظفند دوره‌های مذکور را حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه طی نمایند.
ماده 5- فراگیری دوره‌های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2 این بخشنامه، بر حسب نیازهای شغلی کارکنان دفاتر فنآوری اطلاعات به تشخیص دستگاه قابل اجرا می‌باشد.
تبصره‌: فراگیری دوره‌های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2، با کدهای (ب1) و (ب2) جدول پیوست، برای مدیران فنآوری اطلاعات الزامی است.
مدیریت اجرا
ماده 6- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت مفاد این بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت، دوره‌های آموزشی فوق‌الذکر را در برنامه آموزش سالانه خود پیش‌بینی و اجرا نمایند. به نحوی که کارکنان مشمول، مهارت‌های لازم را در بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات کسب نمایند.
ماده 7- دستگاه‌های اجرایی موظفند دوره‌های آموزشی (موضوع ماده 2 این بخشنامه‌) را طبق شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه توسط مجریان ذیل که صلاحیت مدرسان آنان بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) محرز شده و دارای گواهینامه می‌باشند، برگزار نمایند.
مجریان
– دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
– مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی یا دفاتر و واحدهای آموزش در دستگاه‌ها
– شرکت‌ها و آموزشگاه‌هایی که تأییدیه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه فنآوری اطلاعات را دارا می‌باشند.
تبصره 1- دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی جهت برگزاری دوره‌های مذکور، مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نیز می‌باشند، به شرط آنکه شخص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) باشد.
ماده 8- مؤسسات موضوع ماده 7 این بخشنامه مجازند دوره‌های این بخشنامه را در صورت امکان به صورت آموزش الکترونیکی و با رعایت تمامی شرایط مندرج در این بخشنامه ارائه نمایند.
نظارت و ارزشیابی
ماده 9- در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی مؤسسه‌های مجری آموزشی یا مدرسان، لغو صلاحیت آنها برای تدریس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.
ماده 10– دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظفند گزارش عملکرد شش ماه شامل آمار و اطلاعات دوره‌های اجرا شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) و در سطح استانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال نمایند.
ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و تهیه گزارش پیشرفت شش‌ماهه جهت بازبینی و تکمیل آن، نتایج حاصل از ارزیابی را در شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها لحاظ می‌نماید.
ماده 12- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر اساس نیازهای شغلی کارکنان در حوزه فنآوری اطلاعات نسبت به به‌روزرسانی دوره‌های پیوست اقدام و حداکثر هر 3 سال یکبار بر اساس نیازسنجی که از دستگاه‌ها به عمل می‌آورد آن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.
ماده 13- این بخشنامه با توجه به ضرورت تعیین صلاحیت مدرسان دوره‌ها، پس از اعلام اسامی آنها از طریق سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از تاریخ 15/2/1394 قابل اجرا می‌باشد.
محمود عسکری‌آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رییس کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

مقدمه

در راستای اجرای برنامه توسعه سیستمی در حوزه نرم‌افزاری دوره‌های آموزشی کارکنان و طلاب جامعه الزهرا س در حوزه فناوری اطلاعات را جهت اجرا پیشنهاد می‌گردد. دوره‌های آموزشی کارکنان با هدف افزایش عملکرد کارکنان سازمان و همچنین بهبود مهارت‌های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و طلاب محترم معرفی و ارائه می‌نماید که براساس آن توانایی‌های بالقوه جامعه مخاطب به فعل در آمده و استعدادهای آنان شکوفا می‌گردد.
در دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پژوهش در سازمان‌ها  و نهاد‌ها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. تغییرات سریع علمی سبب شده است که هر از چند گاهی نظریات، تکنیک‌ها و روش‌های جدیدی وارد عرصه زندگی شود لذا برای ادامه حیات شایسته است آنان را آموخت و برخی از روش‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری قدیمی که کارایی لازم را ندارند، کنار نهاد . هر چه دانش و مهارت‌های کارکنان و مدیران با نیازهای جامعه، پیشرفت‌های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، سطح اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می‌رود . در واقع آموزش کارکنان فرآیندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمانی و در نهایت انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرونی فراهم می‌آورد . تاکید می‌گردد این آموزش، محدود به برگزاری یک دوره آموزشی یا یک فعالیت کوتاه مدت نیست؛ بلکه یک فرآیند مداوم و پیوسته است که باید بر اساس استراتژی سازمانی تدوین شود. برگزاری کلاس‌های آموزشی مقطعی و کوتاه مدت، الزاما نمی‌تواند منجر به پیشرفت مجموعه در راستای اهداف استراتژیک شود.
در نتیجه نیروهای آموزش دیده نسبت به افرادی که از این شاخصه بهره‌مند نیستند به تغییرات سازمانی و هم چنین تغییرات جامعه آگاهانه‌تر واکنش نشان می‌دهند از آن جا که حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد، افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش موثرتری و کارآمدتری در کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهند داشت. از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات، دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های کارکنان و طلاب، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیت‌های جدیدتر، آماده‌تر و مجهزتر می‌کند . به طور کلی در سازمانی که به رشد کیفیت و کمی دانش، و توانایی و مهارت کارکنان خود می‌اندیشند و پیوسته فعالیت‌های آموزشی در آن در جریان است افراد به طور مستمر توانایی‌های خود را افزایش می‌دهند و چگونه آموختن و به کار بستن را می‌آموزند.
از فواید این دوره‌ها می‌توان به افزایش سطح اثر بخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت‌های فناوری اطلاعات کارکنان و طلاب، گسترش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک، ارتقای کارائی، اثر بخشی، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی در راستای رضایت‌مندی، هم راستا نمودن اطلاعات با مراکز تصمیم‌ساز فرهنگی و حتی با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات، بهبود و مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ارتقای سطح توانایی‌های عموم کارکنان و طلاب در استفاده از فناوری اطلاعات، افزایش بهره‌وری سازمان‌ها در راستای ارائه خدمات، دانش بنیان کردن نظام اداری کشور، افزایش دانش در زمینه ایجاد امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک و … اشاره کرد.

اهداف

مخاطبان دوره آموزشی

دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات برای گروه‌های ذیل طراحی شده است:

ضرورت‌ها

با پیشرفت فناوری و بهبود روش‌ها و استراتژی‌های محل کار، هماهنگی کارفرمایان و کارمندان با این تغییرات (از نظر دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها و توانایی‌ها) ضرورت دارد. یکی از بهترین راه‌های افزایش دانش و مهارت، آموزش کارکنان و طلاب است. قرار گرفتن کارمندان و طلاب در معرض آموزش‌های مرتبط و مداوم می‌تواند به شرکت‌ها در بهبود عملکرد و افزایش نتایج در محل کار کمک کند.

اهمیت آموزش فناورانه

آموزش از آن جهت مهم است که فرصت مناسبی را برای کارمندان و طلاب به منظور رشد دانش و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان در جهت کارایی بیش‌تر در محل کار فراهم می‌کند. با وجود هزینه‌ی آموزش کارکنان و طلاب، در صورت مفید بودن این آموزش، موجبات رضایت ایشان و حتی بازگشت این سرمایه راه به همراه خواهد داشت.
برخی از مهم‌ترین دلایل اهمیت شروع برنامه‌ریزی آموزشی عبارت‌اند از:
۱. بهبود مهارت و دانش
برنامه‌های آموزش کارکنان به پیشرفت دانش و مهارت کارمندان کمک می‌کند تا با تغییرات مختلف در صنعت مطابقت داشته‌باشند. این پیشرفت‌ها به طور مثبتی بر بهره وری کارمندان تأثیر می‌گذارند که می‌توانند سود و کارایی سازمان را افزایش دهند. برخی از مواردی که ممکن است کارمندان از طریق آموزش فرابگیرند، شامل اخلاق کاری، روابط انسانی و ایمنی است.
۲. اجرای توصیه‌های ارزیابی عملکرد
هنگامی که ارزیابی عملکرد کارکنان یک سازمان نیاز به پیشرفت در یک موضوع یا مهارت خاص را نشان می‌دهد، می‌توان برای کارکنان برنامه‌هایی آموزشی ترتیب داد تا این نیاز را برآورده سازند؛ بنابراین، آموزش می‌تواند منطقه‌ی مشکل را شناسایی کند و به دنبال راه‌حل باشد.
۳. آماده سازی نیروها برای مسئولیت‌های بالاتر
هم‌چنین، برنامه‌های آموزشی می‌توانند به آماده‌سازی کارکنانی که به سمت نقش‌های بالاتر می‌روند و مسئولیت‌های بیش‌تری را در سازمان به عهده می‌گیرند، کمک کنند. این برنامه‌ها به آن‌ها کمک می‌کنند تا مهارت‌هایی را بیاموزند که برای عملکرد مؤثر در موقعیت‌های جدید ضروری هستند. به عنوان مثال، ممکن است آن‌ها در‌مورد مهارت‌های رهبری یا در زمینه‌ی نرم‌افزاری خاص، که در نقش جدید خود از آن استفاده خواهند کرد، آموزش ببینند.
۴. نشانی از ارزشمندی کارکنان
اجرای برنامه‌های آموزشی در محل کار به کارمندان کمک می‌کند که احساس کنند روی آن‌ها سرمایه‌گذاری شده‌است. با ادامه‌ی آموزش مهارت‌ها و توانایی‌های جدید به کارمندان، آن‌ها نه‌تنها کارمندان بهتری می‌شوند، بلکه احساس می‌کنند اعضای سازنده‌تری در سازمان هستند. این امر روحیه‌ و قابلیت‌های آنان را در محل کار بهبود می‌بخشد.
۵. بررسی کارایی سیستمِ جدیدِ
برنامه‌های آموزش کارکنان به سازمان کمک می‌کند تا کارایی و اثربخشی سیستم جدید مدیریت عملکرد را آزمایش کنند. این امر به منابع انسانی کمک خواهد کرد که انتظارات عملکردی واضح‌تری را ایجاد کند. استفاده از این سیستم‌ها برای آموزش کارمندان شما، ضرورت دستیابی به اهداف را تقویت و به کارمندان کمک می‌کند که درک بهتری از آن‌چه از آن‌ها انتظار می‌رود، داشته‌باشند.
۶. درک صحیح از فناوری اطلاعات و مهارت‌های کامپیوتری
برنامه‌های آموزش به کارکنان کمک می‌کنند تا مهارت‌های خاص کامپیوتر و موضوعات IT، مانند استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری، را بیاموزند. شرکت‌ها ممکن است کارمندان خود را برای ایجاد نمودارها و صفحات گسترده، ویرایش داده‌ها در پایگاه داده‌ی خود و درک تنظیمات شبکه آموزش دهند تا درک جامع‌تری از کامپیوترها را برای بهبود کارایی محل کار ارائه دهند.

مزایای آموزش فناورانه

-    افزایش سطح مهارت‌های ضروری فناوری اطلاعات و اعتماد به نفس
-    فراهم کردن بستری برای حرکت به سطح بالاتری از آموزش فناوری اطلاعات
-    استفاده بهتر از منابع IT و بازگشت سرمایه در فناوری اطلاعات

از سازمان‌دهی برنامه‌های آموزش برای کارکنان مزایای بسیاری عاید کارفرمایان می‌شود، به‌ویژه هنگامی که این برنامه‌ها را به طور فداکارانه و مداوم انجام می‌دهند.
۱. افزایش بهره‌وری و عملکرد: وقتی کارمندان تحت ‌آموزش قرار می‌گیرند، مهارت و دانش کاری آن‌ها بهبود پیدا می‌کند و اعتماد به نفس آن‌ها در توانایی‌هایشان افزایش می‌یابد. این امر عملکرد آن‌ها را بهبود می‌بخشد و باعث می‌شود کارآمدتر و مؤثرتر کار کنند.
۲. یکپارچگی فرایندهای کار: یکپارچگی فرایندهای کار- آموزش کارکنان
این‌که کارمندان در محل کار در معرض آموزش قرار می‌گیرند، به استاندارد‌سازی روند کار در بین کارکنان کمک می‌کند. کارمندان به دلیل قرار گرفتن در معرض آموزش‌های مشابه، روال‌های مشابه را اِعمال و دنبال می‌کنند.
۳. کاهش ضایعات: وقتی کارمندان آموزش ببینند، یاد می‌گیرند که از مواد، ابزار و تجهیزات شرکت به‌خوبی و به شکل ایمن و اقتصادی استفاده کنند؛ با آموزش هم‌چنین حوادث و خسارات ناشی از تجهیزات به حداقل می‌رسند و در نتیجه، این امر باعث می‌شود که ضایعات نیز به کم‌ترین حد ممکن برسند.
۴. کاهش نظارت:‌ اگرچه آموزش کارکنان نباید به طور کامل نیاز به نظارت را از بین ببرد، می‌تواند نیاز به نظارت بیش‌ازحد در محل کار را به میزان چشم‌گیری کاهش دهد.
۵. ترقی از درون سازمان: وقتی سازمانی به متخصصانی با مهارت‌های جدید یا خاص نیاز دارد، مجبور نیستند برای استخدام متخصصان جدید، از منابع خارجی افرادی را وارد بازار کار کنند. افراد می‌توانند به داخل سازمان نگاه کنند و اعضای امیدوار‌کننده را انتخاب کنند که می‌توانند بعد از آموزش، در مجموعه‌‌مهارت‌های جدید مورد‌نیاز سازمان ارتقا پیدا کنند.
۶. بهبود ساختار سازمانی: وقتی شرکتی سیستم آموزش سازمان‌یافته‌ای برای کارمندان دارد، به آن‌ها کمک می‌کند تا به روشی مداوم و منظم یاد بگیرند؛ هم‌چنین، از یادگیری کارکنان با استفاده از آزمون و خطا جلوگیری می‌کند.
۷. تقویت روحیه‌:‌ کارمندان سازمان‌هایی که برنامه‌های آموزشی را پشت سر می‌گذارند، احساس می‌کنند که بخشی از یک محیط کار حمایتی هستند که از آن‌ها قدردانی می‌شود. این امر روحیه‌ی آن‌ها را بالا می‌برد و آن‌ها را با اعتماد‌به‌نفس بیش‌تری به وظایف شغلی‌شان نزدیک می‌کند.
۸. اطلاع از سیاست‌ها و اهداف:‌اطلاع از سیاست‌ها و اهداف- آموزش کارکنان
برنامه‌ی آموزش خوب همیشه به کارمندان کمک می‌کند تا با اخلاق، ارزش‌ها، سیاست‌ها، چشم انداز‌ها و مأموریت‌های سازمان خود آشنا شوند.
۹. بهبود ارزیابی مشتری از سازمان: وقتی کارمندان سازمان در معرض آموزش مداوم قرار بگیرند، مهارت آن‌ها در کار بهبود می‌یابد و باعث می‌شود که حرفه‌ای‌تر شوند و بهره‌وری بیش‌تری داشته‌باشند. مشتریان تأثیر این سرویس عالی را احساس می‌کنند و نظرشان در‌مورد سازمان بهبود می‌یابد.
۱۰. محیط کار بهتر: آموزش مداوم به کارمندان کمک می‌کند تا در محیط کار به طور مؤثرتری فعالیت کنند. آموزش محیطی را در سازمان ایجاد می‌کند که همه‌ی کارمندان تشویق می‌شوند به این‌که احساس ارزش‌مندی کنند و متوجه شوند که از آن‌ها استقبال می‌شود.
۱۱. فناوری بهبود‌یافته و به‌روز‌شده:‌ با تغییر روزافزون فناوری در تمام صنایع، قرار گرفتن کارکنان در معرض تکنیک‌های جدید فناوری پیشرفته به افزایش کارایی و بهره‌وری در سازمان کمک می‌کند.

دسته‌های آموزش و توسعه

دسته‌های مختلفی از آموزش وجود دارند که می‌توان در داخل یا خارج از محل کار آن‌ها را انجام دهند، از جمله:
-    آموزش مدیریت: وقتی کارمندان می‌توانند در سطوح مدیریتی یا ارشد در سازمانی ارتقا پیدا کنند، می‌توانند در سطوح مختلف مدیریت آموزش ببینند. این نوع آموزش به معنای آماده‌سازی آن‌ها برای مسئولیت‌های بالاتر اضافی است که در سازمان به عهده دارند؛
-    آموزش فروش: ممکن است کارمندان، به‌ویژه مشاغل موجود در صنایع فروش و بازاریابی، به گذراندن دوره‌های آموزش فروش مجبور شوند تا مهارت خود را در فروش و بازاریابی محصولات و خدمات شرکت افزایش دهند؛
-    آموزش شغلی: هنگامی که کارمندی برای اولین بار در شرکت شروع به کار می‌کند، ممکن است آموزش‌های شغلی‌ای را ببیند که به او کمک می‌کنند تا آن‌چه از او انتظار می‌رود و هم‌چنین مهارت‌های شغلی لازم را برای موقعیت جدید خود یاد بگیرد؛
-    طرح راهنمایی: برخی اوقات، به‌ویژه در‌مورد اعضای سطح ابتدایی، ممکن است کارمندان برای یادگیری بیش‌تر در زمینه‌ی شغل خود و کسب تجربه‌ی اولیه برای کار در یک سازمان، مجبور شوند زیر نظر ناظر یا مدیر باتجربه‌ای کار کنند؛
-    آموزش خانگی: بیش‌تر سازمان‌ها سطوح مختلف آموزش خانگی را برای کارکنان خود انجام می‌دهند. یک گزینه این است که اعضای باتجربه سازمان شما به عنوان تسهیل‌کننده فعالیت کنند و گزینه‌ی دیگر این است که یک مربی خارجی برای آموزش مهارت‌ها یا توانایی‌های خاص کارمندان یا مدیران بیاورید؛
-    مطالعه‌ی شخصی: کارمندان هم‌چنین می‌توانند خود را وقف مطالعه‌ی شخصی کنند تا در موضوع خاص مورد‌علاقه‌ی خود آموزش ببینند. بسیاری از مواد (مطالب خواندنی) مرجع آنلاین در دسترس هستند که می‌توانند در این مورد استفاده شوند؛
-    آموزش ترکیبی: کارمندان درگیر آموزش‌هایی می‌شود که ترکیبی از یادگیری در کلاس و یادگیری آنلاین است.

مراحل توسعه‌ی برنامه‌های آموزش

بیش‌تر مشاغل از اهمیت نگه‌داشت کارمندان خود مطلع‌اند و نیاز به تربیت نیروی کار ماهر و باتجربه، که به‌خوبی در زمینه‌ی وظایف و صنعت خود به طور تخصصی آموزش دیده‌باشند را درک می‌کنند. برنامه‌ی آموزش و توسعه‌ی کارمندانی که به طور مطلوب طراحی شده‌باشد، می‌تواند به دستیابی به اهداف تجاری کمک کند. جنبه‌هایی از طراحی این برنامه‌ها وجود دارند که در هر بخشی قابل‌استفاده‌ هستند.
در ادامه نحوه‌ی تهیه‌‌ی برنامه‌ی آموزشی برای کارفرمایان را آورده‌ایم:
۱. هرچه سریع‌تر برنامه‌های آموزش کارکنان را شروع کنید
یک برنامه‌ی آموزش کارکنان مؤثر از همان روز اول کاری کارمند جدید آغاز می‌شود. دوره‌های آموزشی برای کارمندان جدید باید درمورد مسئولیت‌ها و نقشی که این افراد در کسب‌وکار دارند و همچنین انتظارات سازمان از عملکرد و موفقیت آن‌ها، بینش و چشم‌انداز کافی را ارائه دهد.
هم‌چنین، توضیحی کامل درمورد نحوه‌ی تعامل بخش آن‌ها با سایر بخش‌ها و تأثیر کارشان بر اهداف سازمانی نیز می‌تواند به کارمند جدید کمک کند تا نقش خود را بهتر و سریع‌تر درک کند و بازدهی بیش‌تری در کارش داشته‌باشد.
۲. یک دفترچه‌ی راهنما برای آموزش کارکنان آماده کنید
دفترچه‌ی راهنما یک ابزار ضروری برای آموزش کارکنان جدید است و می‌تواند برای کارکنانی که هنگام کار ممکن است به بررسی خط‌مشی یا روش کار نیاز داشته‌باشند، ابزار آموزشی فوق‌العاده کارآمدی باشد. داشتن یک دفترچه‌ی راهنمای آموزشی که شامل دستورات عملی و فنی باشد، به برخی از پرسش‌های کارمندان نقطه‌ی مرجعی را ارائه می‌دهد و به آن‌ها امکان می‌دهد تا بر مهارت‌هایی که عملکردشان را افزایش می‌دهد، تسلط یابند.
دفترچه‌های آموزشی باید با در نظر گرفتن کاربران طراحی شوند و به زبانی ساده نوشته‌ شوند تا به ساده‌ترین حالت ممکن باشند. برای نشان دادن دستورالعمل‌های مورد استفاده در دیتابیس‌ها یا سیستم‌های داخلی، در صورت امکان باید تصاویر و عکس‌هایی نیز گنجانده شوند.
بسیاری از مشاغل به کارمندان جدید فرصت می‌دهند که عضو باتجربه‌تری از کارمندان را دنبال کنند، آن‌ها را تماشا کنند و یاد بگیرند که چگونه برخی از وظایف اصلی‌ای را که در این نقش عملی می‌شوند، انجام دهند. داشتن فرصتی برای گفت‌وگو با کارمندی که بتواند تصویر دقیقی از آن نقش را ارائه دهد، می‌تواند به کارمند جدید کمک کند تا درک بهتری از نقش خود داشته‌باشد؛ هم‌چنین، روشی مناسب برای ارتقای رابطه بین کارمندان جدید و قدیمی‌تر سازمان است.
۳. آموزش‌ها را به‌ طور مداوم و پیوسته ارائه دهید
آموزش‌ها را به‌ طور مداوم و پیوسته ارائه دهید- آموزش کارکنان
هنگامی که کارمند در نقش خود تثبیت شد، باید برنامه‌ی آموزش طولانی‌مدتی برای او در نظر گرفته شود. این امر معمولا شامل به‌روزرسانیِ دوره‌ای درمورد روش‌ها و فرایندهاست تا اطمینان حاصل شود که همه‌ی کارکنان درمورد فرایند‌های شغلی خود به قدر لازم اطلاعات دارند.
با تغییر در سیاست‌ها یا به‌روزرسانی فرایندها این امر نیز ضروری خواهد بود. برخی از به‌روزرسانی‌ها را می‌توان از طریق ایمیل با همه‌ی کارکنان به اشتراک گذاشت؛ در حالی که برخی دیگر از افراد ممکن است به آموزش تخصصی نیاز داشته‌باشند.
در سازمان‌هایی که مسیرهای شغلی ساختاریافته‌ای دارند، معمولا آموزش‌های خاصی به کارکنان ارائه می‌شود تا آن‌ها را ترغیب کنند که برای رسیدن به موقعیت‌های شغلی بالاتر پیشرفت کنند. در مشاغلی که درمورد نحوه‌ی توسعه‌ی کارکنان بیش‌تر انعطاف دارند، رعایت توازن در خواسته‌های کارمندان در زمینه‌ی پیدایش تخصص‌ها و مهارت‌ها و هم‌چنین نیازهای تجاری سازمان مهم است.
آموزش‌های متناسب و اختصاصی می‌توانند استفاده‌ی فوق‌العاده مؤثری از بودجه‌ی توسعه باشند، زیرا به سازمان اجازه می‌دهند که نقص مهارت‌های خاصی را مورد‌ هدف قرار دهند و مطمئن شوند که مهارت‌های موجود در یک تیم یا گروه آموزشی را به حداکثر می‌رسانند. بررسی عملکرد تیم یا بخش و ارجاع متقابل با ارزیابی کارکنان یا اهداف عملکرد شخصی ممکن است به شناسایی زمینه‌هایی کمک کند که آموزش در آن‌ها بیش‌ترین سودمندی را دارد.
۴. روند پیش‌روی را به طور مرتب مرور کنید
داشتن برنامه‌ی آموزش کارکنان فقط در صورتی برای رسیدن به اهداف به سازمان کمک می‌کند که منافع مورد‌انتظار را تأمین کند. مشاغلی که می‌خواهند از کارآمد بودن برنامه‌ی آموزش‌ و توسعه‌ی خود مطمئن شوند، باید اهداف برنامه را به طور منظم بررسی کنند و دستاوردهای خود را نسبت به اهداف اعلام‌شده بسنجند.
آموزش باید با در نظر گرفتن هدفی خاص انجام شود، مانند:
-    پر کردن خلأ شناختی در کسب‌‌وکار؛
-    کمک به فرد یا تیم خاصی در توسعه‌ی مهارت‌های آن؛
-    تشویق پیشرفت به موقعیت‌های شغلی بالاتر؛
-    آماده شدن برای گسترش کسب‌وکار یا تنوع‌بخشی.
مهم است بررسی کنید که آیا آموزش موجب دستیابی به اهداف مورد‌نظر می‌شود یا خیر. این کار را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد، از جمله بازخورد کارکنان، ارزیابی دانش و ارزیابی کارکنان.
روش‌های مؤثر برای آموزش کارکنان
می‌خواهید کارمندان یا همکارانتان را به کار کردن ترغیب کنید؟ می‌خواهید آن‌ها بهترین عملکرد را داشته باشند؟ باید به کارمندان‌تان کمک کنید نیروی لازم برای داشتن بهترین عملکرد را به دست آورند؛ زیرا پیشرفت کارمندان در کارشان هم برای شرکت شما و هم برای کسانی که با آن‌ها کار می‌کنند مهم است. به‌کارگیری روش‌های زیر برای آموزش کارکنان، به آن‌ها در ارتقای عملکردشان کمک خواهد‌کرد:
۱. از آموزش گروهی و طولانی تا آموزش کوتاه
از آموزش گروهی و طولانی تا آموزش کوتاه- آموزش کارکنان
روش‌های یادگیری و آموزش سنتی مانند ویدئوها یا سخنرانی‌های طولانی، خسته‌کننده و غیرعملی هستند در عوض از روش‌های یادگیری کوتاه‌مدت و کوچک مقیاس استفاده کنید تا درک آن‌ها برای کارمندان راحت‌تر و با عمل کردن به آن آموزش‌ها را فرابگیرند.
-    با کمک طراح آموزشی، برنامه‌های آموزشی موجود را به برنامه‌های کوتاه‌تر و قابل درک‌تر تبدیل کنید؛
-    پرسیدن ۱-۲ سوال باعث افزایش توجه، بهبود در حین انجام کار و تمرین فوری آموزش می‌شود.
۲. از آموزش عمومی تا آموزش شخصی
در دنیای امروز یک نوع آموزش برای همه‌ی افراد کاربرد ندارد پس برای اینکه کارمندان به آموزش توجه کنند باید به نیازهای آموزشی هر فرد توجه شود.
-    با کارمندانتان بر چشم‌اندازی بلند مدت از زندگی حرفه‌ایشان کار کنید تا تاثیر پیشرفت حرفه‌ای آن‌ها بر سازمان خود را بیابید؛
-    یادگیری یک اتفاق نیست پس باید آموزش به گونه‌ای باشد که با زندگی کاری (شخصی) کارمندتان ادغام شود؛
-    آموزش اضافی باعث تضعیف روحیه می‌شود پس به جای نکات تکراری چیزهای جدید به آن‌ها بیاموزید.
۳. آموزش روزانه
پیشرفت یک روزه و با یک سخنرانی به دست نمی‌آید بلکه امری هر روزه است. اگر به کارمندانتان کمک کنید تمرین مستمر داشته باشند به آن‌ها برای تحقق اهدافشان و تبدیل شدن به فردی موثر و باارزش در سازمان کمک کرده‌اید.
-    اگر کارمندان با انجام وظایفشان فرصت پیشرفت داشته باشند، برای مسئولیت‌های بزرگ‌تر آماده شده و مجموعه مهارت‌های جدید را در حین کار کسب کنند؛
-    مدیران را ترغیب کنید وظایف وقت‌گیر یا روتین را عوض کرده، کارمندان نیز گزارشی از روش‌های یادگیری یا مقابله با چیزهای جدید را ارائه کنند؛
-    در دنیای پرمشغله‌ی امروز باید به افراد آنچه یاد گرفته‌اند، انجام می‌دهند و دلیل آن یادآوری شود. پیام‌های ایمیل یا موبایل و یا جلسات حضوری روش خوبی برای این کار هستند.
۴. نیاز یا اشتیاق برای آموزش
درواقع بسیاری از آموزش‌ها مانند تکالیفی هستند که کسی علاقه‌ای به انجام آن‌ها ندارد؛ پس باید یادگیری برای کارمندان ارزشی واقعی داشته باشد.
-    نکات مرتبط به هم را آموزش دهید. برای مثال برای نکات آموزشی فروش، محتوای آموزشی شامل ترغیب به خرید، ایجاد رابطه و ارتباطات است؛
-    محتوای آموزشی بی‌تاثیر یا منسوخ شده اعتماد کارمندان را به شما و برنامه‌هایتان از بین می‌برد، پس نکات آموزشی به روز و موثر به آن‌ها ارائه دهید؛
-    در صورت امکان، امکان برقراری ارتباط کارمندان با مربیان و مدرسان مناسب را فراهم کنید.
۵. آموزش مبتنی بر تکنولوژی روز
اگر می‌خواهید محیط آموزشی و شرایط پیشرفت را در شرکت خود ایجاد کنید باید سیستم‌های قدیمی را با تکتولوژی‌های به روز جایگزین کنید. این مسئله یکی از نکات مهم در روش‌های یادگیری است.
-    سیستم آموزشی شما باید مانند برنامه‌ها و اپلیکیشن‌هایی باشد که مردم روزانه استفاده می‌کنند، با این کار آن‌ها به جای اذیت شدن بر یادگیری تمرکز می‌کنند؛
-    برنامه‌های آموزشی که استفاده می‌کنید باید روی موبایل و تبلت قابل‌اجرا باشند تا کارمندتان حتی بعد از ساعات کاری، چیزی برای یادگیری، تمرین و فکر کردن داشته باشند؛
-     در روش‌های یادگیری از ابزارها و وسایلی برای آموزش استفاده کنید که ارائه و انتقال نکات آموزشی را سریع و آسان کند.
۶. خودآموزی و به اشتراک گذاشتن آموخته‌ها
خودآموزی و به اشتراک گذاشتن آموخته‌ها- آموزش کارکنان
در قرن ۲۱ یادگیری و پیشرفت یکی از ضروریات هر سازمانی است پس همه باید برای ایجاد محیطی آموزشی برای پیشبرد اهداف تجاری تلاش کنند.
-    ابزارهای آموزشی را در دسترس مدیران قرار دهید بنابراین آن‌ها با مسائل آموزشی مربوطه درگیر شده بر پیشرفت‌ها نظارت می‌کنند؛
-    خودآموزی را گسترش دهید؛ کارمندان را تشویق کنید تا خودشان به دنبال آموزش و یادگیری باشند؛
-    می‌توانید با ایجاد محیطی برای چت از کارمندان بخواهید نکاتی که یاد می‌گیرند را با دیگران به اشتراک بگذارند و درباره‌ی آموخته‌هایشان حرف بزنند.
۷. تغییر افراد
پیشرفت امری بزرگ‌تر از انتقال اطلاعات است؛ باید کارمندان را به افرادی تبدیل کنید که با رضایت، از استعدادهایشان در شرکت شما برای رسیدن به اهداف شغلی و شخصی استفاده کنند.
-     ابزارها را به زیبایی طراحی، محتوا را رنگی و شفاف و ارتباطتان با آن‌ها را پرهیجان کنید؛
-    بهترین زمان برای یادگیری نکات جدید در لحظه‌ی انجام کار است؛
-    تلاش کردن بخشی از فرآیند یادگیری است؛ برای کارمندانتان الگو باشید و به آن‌ها اطمینان دهید فراز و نشیب‌ها مراحل غیرقابل‌اجتناب در راه موفقیت هستند.

استانداردها و ضوابط

 برای کلیه مدیران جهت انتصاب، ارتقاء و تمدیت مدت مدیریت حرفه‌ای در پست‌های مدیریتی، گذراندن دوره‌های آموزشی این بخشنامه الزامی است.

دروس مشترک

مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه

سرفصل‌های آموزشی:
واژه پرداز (پیشرفته)
صفحه گسترده (پیشرفته)
ارایه مطلب (پیشرفته)
آشنایی و کار با سیستی‌های اتوماسیون اداری و سامانههای ملی و دستگاهی
مدیریت سیستم‌های اطلاعات
مدیریت فرآیندهای سازمانی
آشنایی با مدیریت دانش

دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL)

ICDL گواهینامه مهارت‌های کامپیوتری به روز در جهان است. این دوره مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم برای استفاده از رایانه و برنامه‌های کاربردی رایج رایانه را آموزش می‌دهد و فرصت‌هایی را برای کارمندان و طلاب فراهم می‌کند تا مهارت‌های دیجیتال و مهارت‌های اولیه برنامه‌های کامپیوتری را برای بهره وری بیشتر سر کار بهبود بخشند. این دوره به گونه‌ای طراحی شده که برای همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت، وضعیت و توانایی قابل دسترسی باشد.
ICDL طیف گسترده‌ای از ماژول‌ها از جمله Computer Essentials، Word Processing و IT Security را ارائه می‌دهد. کارمندان آزمون‌هایی را در دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL) می‌گذرانند که بیشترین ارتباط را با الزامات شغلی و حرفه‌ای آنها دارد و از این طریق کارایی خود را بهبود می‌بخشند. ICDL مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در هر حرفه‌ای را ارائه می‌دهد.
دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL) ویژه کارمندان دولت، افراد، سازمان‌ها و جامعه را از طریق توسعه، ترویج و ارائه آموزش‌های به روز و گواهینامه بین المللی با کیفیت در سراسر کشور توانمند می‌کند.
ویژگی‌های دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL)
توانایی استفاده موثر از کامپیوتر یک مهارت ضروری در هر شغلی است. مهارت‌های کامپیوتری، افراد در هر سنی را قادر می‌سازد تا تکنولوژی را برای بهبود شغل و حرفه خود درک کرده و از آن استفاده کنند. گواهینامه مهارت‌های کامپیوتری می‌تواند با آموزش‌های حرفه‌ای به کارمندان کمک کند و توانایی آنها را برای برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات و خدمات سر کار افزایش دهد.
افزایش بهره وری کارمندان
کارکنان ماهر، سازمان‌ها را قادر می‌سازند تا از فناوری به طور مؤثرتری استفاده کنند، که منجر به افزایش بهره وری و رقابت می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که اهداف عملیاتی به طور موثرتر محقق می‌شوند. دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL) ویژه کارمندان دولت به منظور افزایش ارزش سرمایه انسانی و دستیابی به دستاوردهای بهره وری از طریق توسعه کارکنان شایسته استفاده می‌شود.
دستیابی به اهداف موثر با کارمندان با انگیزه
تقریباً در تمام زمینه‌های کسب‌وکار، رایانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارمندان دولت است: از تقویم‌های مشترک، جلسات آنلاین و ارائه‌ها گرفته تا اسپریدشیت‌های واضح و اسناد با فرمت مناسب. بنابراین اینکه چقدر آنها می‌توانند از این ابزار استفاده کنند، یک عامل مهم برای بهبود کارایی و کیفیت هر سازمان دولتی است.
گواهینامه‌های ICDL به کارمندان، دانش درستی در استفاده روزانه از جدیدترین برنامه‌ها، سیستم عامل‌ها و اینترنت می‌دهد. علاوه بر این، دانش آنها به طور عینی ارزیابی می‌شود و همه افراد به یک سطح از مهارت‌های کامپیوتری می‌رسند.
برگزاری آزمون‌های دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL) متناسب با نیاز‌های هر حرفه
دوره آموزش فناوری اطلاعات (ICDL) ویژه کارمندان و طلاب، ایشان را قادر می‌سازد تا با هم کارآمدتر کار کنند و زمان کمتری را برای حل مسائل فنی فناوری اطلاعات صرف کنند. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان پشتیبانی و همچنین افزایش بهره وری می‌شود. همچنین، کارکنان دولت انگیزه بیشتری خوهند داشت و می‌توانند بر شایستگی‌های اصلی خود تمرکز کنند.

مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/متن باز

سرفصل آموزشی:
ضرورت مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز
چارچوب کلی مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز و زیرساخت‌های لازم
معرفی طرح ملی نرم افزارهای آزاد/متن باز (لینکوس فارسی)
طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذار
نرم‌افزارهای جایگزین آفیس

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

- آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی
- آشنایی با دولت الکترونیکی و مباحث کلیدی
- آشنایی با مدل‌های توسعه دولت الکترونیکی
- بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی
- تشریح  گونه‌ها و مدل‌های مختلف دولت الکترونیکی
- آمادگی الکترونیکی
- ذکر محدودیت‌ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی
- آشنایی با قوانین بالادستی و نقشه راه در حوزه دولت الکترونیک
- آشنایی با کاربردها، نو آوری‌ها و نقش‌های فناوری اطلاعات

دروس اختصاصی طلاب

ابزارهای آموزشی

ابزارهای آموزش زبانی

ابزارهای پژوهشی

پژوهش spss و excel

ابزارهای تبلیغی

دروس اختصاصی کارکنان

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

سرفصل‌های آموزشی:
• مدیریت سیستم‌های اطلاعات
• مدیریت فرآیندهای سازمانی
• آشنایی با مدیریت دانش

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها

سرفصل‌های آموزشی:
• آشنایی با فضای سایبری
• انواع تهدیدات سایبری
• آشنایی با پلیس فتا
امنیت، حفاظت و نگهداری اطلاعات فناوری‌های احراز هویت
• فناوری‌های احراز هویت

مهارت‌های سازمانی فناوری اطلاعات

سرفصل‌های آموزشی:
معماری سازمانی
کابردها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم‌های مدیریتی
مدیریت فرایندهای سازمان
امنیت اطلاعات

سامانه مدیریت اسناد و مدارک سازمانی

اتوماسیون اداری

سامانه مدیریت دانش سازمانی

دروس اختصاصی راهبران فناوری

سامانه جامع آموزش و پژوهش

مدیریت فرایند‌های سازمانی

سرفصل‌های آموزشی:
• اصول و مفاهیم نگاه فرایندی
• مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPM)
• مدل سازی، کنترل و مدیریت فرایندها در سازمان
• سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

تکتینگ و مدیریت دانش

مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات

پروپوزال و آر اف پی برای پروژه‌های فناوری اطلاعات

اصول تهیه روش نوشتن پروپوزال(Proposal) و آر اف پی(RFP) برای پروژههای فناوری اطلاعات

مدیریت محتوا (CMS)

بقیه

دروس اختصاصی کارکنان فناوری اطلاعات

حاکمیت فاوا (اصول،چهارچوب و استقرار)

سرفصل‌های آموزشی:
• اصول و مبانی حاکمیت فاوا
• چارچوب‌های حاکمیت فاوا
• استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

سرفصل‌های آموزشی:
• اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا
• معرفی چارچوب ITIL
• بررسی فرایندهای ITIL

 معماری فناوری اطلاعات سازمانی

مبانی و کاربرد معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی
آشنایی با چارچوب‌ها و متدولوژی‌های معماری سازمانی
مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی
کار عملی با ابزارهای مدلسازی و معماری
آشنایی با اصول، مقاهیم و پروتکل‌های معماری سرویس گرا
کاربرد سرویس گرایی در تعامل پذیری بین سازمانی و استقرار دولت الکترونیک
مراحل پیاده سازی معماری سرویس

تحلیل و طراحی سیستم

آشنایی با انواع متدولوژی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها
آشنایی با زبان‌های مدل سازی تولید نرم افزار
انواع تکنیک‌های مدل سازی اطلاعات
مدل سازی و تحلیل شئ گرا با استفاده از UML

معماری داده و یکپارچه سازی

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

سرفصل‌های آموزشی:
• فرایندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
• آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه

مدیریت امنیت اطلاعات

سرفصل‌های آموزشی:
• تشریح الزامات،مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
• ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
• مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
• مدل بلوع مدیریت امنیت اطلاعات
• اندازه گیری اثر بخشی امنیت اطلاعات
• تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT)
• آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت ( SOC)

رایانش ابری

سرفصل‌های آموزشی:
• آشنایی با مفاهیم رایانش ابری
• مزایا و معایب ناشی از رایانش ابری و خدمات مبتنی برآن
• چارچوب به کارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری
• مبانی امنیت در رایانش ابری

مهندسی شبکه

اصول و مبانی شبکه
سوئیچینگ و مسیریابی
امنیت در شبکه‌های کامپیوتری
مدیریت نگهداری و عیب یابی شبکه
تشریح الزامات, مستندسازی و پیده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ‏ISMS)
ممیزی سیستم مدیریت آمنیت اطلاعات
مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
اطلاعات مدیریت آمنیت مدل بلوغ مدیریت امنیت
  اندازه‌گیری اثربخشی امنیت اطلاعات
تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و ساژماندهی  تشریح پاسخکویی به رخددهای امنیتی ‏CERT)
تشریح الزامات، مستندسازی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(‏ISMS)
ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات 
مدیریت ریسک امنیت اطلاعات 
مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
 اندازه‌گیری اثربخشی امنیت اطلاعات 
تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و تیم پاسخگویی به رخددهای امنیتی ‏CERT) 
 آشنایی با مقاهیم و نحوه رادندازی مرکز عملیات امنیت  ‏(SOC)

استاندارد (ISO)

ISO 27001

دوره‌های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات

این دوره‌ها در سه بخش کلی استاندارد (ISO)، مدیریت پروژه و مدیریت فناوری

آموزش نرم‌افزار primavera
مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK
دوره ITIL
دوره‌های مربوط به اسکرام (scrum) و …

مشاغل مربوط به دوره‌های مدیریت فناوری اطلاعات

جدا از حوزه‌هایی که در MBA عمومی پوشش داده می‌شود، دوره‌های مدیریت فناوری اطلاعات نیز موضوعات زیر را ارائه می‌دهند:
- کاربردهای تجاری سازمانی فناوری اطلاعات
- برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
- استراتژی و عملیات برون سپاری فناوری اطلاعات
- مشاوره IT و تمرین مشاوره
- کسب و کار الکترونیکی
- مدیریت پروژه فناوری اطلاعات
- بسترها و خدمات در حال ظهور
- کارآفرینی فناوری
- نوآوری مدل کسب و کار با فناوری فعال
ساختار و مدت دوره آموزش مدیریت فناوری اطلاعات ممکن است از مؤسسه‌ای به مؤسسه دیگر متفاوت باشد و شامل بحث‌های کلاسی، تجزیه و تحلیل مطالعه موردی، دوره‌های کارآموزی و غیره باشد. ممکن است در برنامه‌ها دانشپذیران نیاز به تجربه کاری قبلی یا مهارت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات داشته باشند. به گفته بسیاری از دانشگاه‌های مشهور خارج از کشور، اگر یک داوطلب دوره مدیریت فناوری اطلاعات تخصص یا استعدادی در زمینه مدیریت شبکه، برنامه نویسی، توسعه نرم افزار یا داده کاوی داشته باشد، یک مزیت بزرگ است.
محدوده شغلی و چشم انداز شغلی
دوره مدیریت فناوری اطلاعات، متخصصان فناوری اطلاعات را در معرض دید متقاضیان شغلی‌ای قرار می‌دهد که آن‌ها برای استفاده مؤثر از فناوری در سازمان‌های مختلف به آن نیاز دارند. در آموزش میریت فناوری اطلاعات، شما دانش فنی، و مهارت‌های مدیریتی را برای ترکیب یکپارچه نیروی انسانی، فناوری‌های مدیریتIT  ، فرآیندهای تجاری و اهداف استراتژیک سازمان به دست خواهید آورد.
مدیران فناوری اطلاعات متخصصان فناوری اطلاعات هستند که فعالیت‌های مربوط به رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی یک شرکت را برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت می‌کنند. شخصی که در دوره‌های آموزش فناوری اطلاعات دارای گواهینامه است مشاغل مربوط به سخت افزار، نرم افزار و شبکه‌ای را که کسب و کار استفاده می‌کند، هماهنگ می‌کند. مسئولیت‌های رایج برای یک مدیر فناوری اطلاعات عبارتند از:
-    ارزیابی نیازهای IT سازمان و یافتن راه‌هایی برای بهبود محصولات و سیستم‌های موجود برای افزایش بهره وری، امنیت و کارایی
-    توصیه ارتقا و ارتقاء به مدیریت ارشد، توضیح مزایای کلیدی سرمایه گذاری‌های جدید مبتنی بر فناوری برای کسب و کار
-    توسعه و نظارت بر خط مشی فناوری اطلاعات، اقدامات امنیتی و بهترین شیوه‌ها برای شرکت
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر پروژه‌های IT مانند ارتقاء، مهاجرت، به روز رسانی سیستم و قطعی
-    مدیریت اعضای تیم فناوری اطلاعات، کمک به ارزیابی عملکرد و ارائه راهنمایی برای پیشرفت در شرکت
-    شناسایی فرصت‌هایی برای آموزش فناوری اطلاعات و ایجاد کلاس‌هایی که کارکنان را برای استفاده بهینه از محصولات و سیستم‌های موجود تجهیز می‌کند.
آموزش در حین کار
مدیران فناوری اطلاعات معمولاً با پیشرفت در مشاغل دیگر که منجر به این موقعیت می‌شود، آموزش مدیریت فناوری اطلاعات و تجربه لازم را دریافت می‌کنند. این مدیران معمولاً چندین سال تجربه در مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات دارند که شامل زمان در مدیریت پایین تر است. آن‌ها معمولاً در دوره مدیریت فناوری اطلاعات عیب‌یابی عملی را یاد می‌گیرند، فرآیندهایی را شناسایی می‌کنند که می‌توان آن‌ها را بهبود بخشید و در نرم‌افزار و سخت‌افزاری که شرکت‌ها استفاده می‌کنند، آشنا می‌شوند.
آموزش مدیریت فناوری اطلاعات در حین کار اغلب برای یک مدیر فناوری اطلاعات تازه استخدام شده بسیار کم است و عمدتاً شامل یک جهت گیری مختصر با شرکت برای درک فرهنگ، سیاست‌ها و شیوه‌های آن است.
محیط کاری مدیر فناوری اطلاعات
مدیران فناوری اطلاعات معمولاً در یک محیط اداری کار می‌کنند و بخش قابل توجهی از روز را پشت میز روی رایانه کار می‌کنند. اغلب از فردی که دوره مدیریت فناوری اطلاعات را می‌گذراند انتظار می‌رود که برای دوره‌های طولانی کار پشت میزی را انجام دهند، اگرچه ممکن است به طور منظم از سایر ذینفعان داخلی برای جلسات و بحث در مورد راه حل‌های فناوری اطلاعات و به روز رسانی سیستم‌ها بازدید کنند.
آن‌ها اغلب در محیط‌های پرسرعتی هستند که با ضرب‌الاجل‌های زمانی مواجه هستند، با بودجه‌های محدود کار می‌کنند و با حل مشکلات پیچیده کار می‌کنند. شرکت کنندگان در دوره مدیریت فناوری اطلاعات در صنایع و شرکت‌های مختلفی که از فناوری و نرم‌افزار برای انجام امور تجاری استفاده می‌کنند مورد نیاز است. برخی ممکن است در اوایل کار خود در نوع خاصی از نیازهای فناوری اطلاعات تخصص داشته باشند تا در این نیازها متخصص شوند، مانند در زمینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، دولتی و امنیتی.
مثال شرح شغل مدیر فناوری اطلاعات
عنوان یک فردی که دوره‌های آموزش مدیریت فناوری اطلاعات را گذرانده اید برای نظارت بر بخش فناوری اطلاعات ما و حفظ کارآمد سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای . شما مسئول استخدام و آموزش کارکنان فناوری اطلاعات، توسعه و اجرای سیاست‌ها و رویه‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای نصب‌ها و به‌روزرسانی‌ها و شناسایی زمینه‌های بهبود خواهید بود. کاندیدای ایده آل دارای مدرک B.S. در رشته علوم کامپیوتر یا رشته مرتبط و حداقل پنج سال سابقه کار در IT. مدرک MBA و سابقه مدیریت قبلی در اولویت می‌باشد.

دروس اختصاصی مدیران

ابزارهای مدیریتی

شیوه ارائه خدمات

جامعه الزهرا س با فراهم کردن لابراتوارهای پیشرفته همواره تلاش کرده است شرایط آیده‌آلی را برای آموزش‌های تئوری و عملی فراهم کند. اما از آنجایی که برخی سازمان‌ها ترجیح می‌دهند آموزش کارکنان خود را در محل سازمان و بر بستر زیرساخت‌های واقعی خود ارایه کنند؛ این امکان فراهم است که آموزش‌های تخصصی و فنی با همان کیفیت در محل سازمان‌ها برگزار شود.

فرهنگ سازمانی و آگاهی رسانی

قدرت زنجیر به قدرت ضعیف‌ترین حلقه آن وابسته است! در دنیای دیجیتالی که موضوع امنیت به یک چالش اساسی تبدیل شده است، سازمان‌ها همواره تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از خبره‌ترین نیروهای امنیتی و سیستم‌های ضد نفوذ، امنیت سامانه‌های خود را ارتقا دهند؛ بی آنکه به حلقه‌های سست زنجیر توجه داشته باشند. دنبال کردن سرنخ رخدادهای امنیتی نشان می‌دهد که عموما چالش‌ها و مشکلات امنیتی از اشتباهات فردی کارکنان یا مشتریان سرچشمه می‌گیرد که این خود ضرورت آگاهی رسانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
در آگاهی رسانی تلاش می‌شود با تغییر عادات و فرهنگ سازمانی و با بهره‌گیری از روش‌ها و سناریوهایی که تا حدودی برای مخاطب جذاب و سرگرم‌کننده نیز باشد، مخاطب را نسبت به موضوعی آگاه کرد. مخاطبان پروژه آگاهی‌رسانی می‌توانند کارکنان یا مشتریانی باشند که تلاش می‌شود با شناسایی موثرترین کانال‌های ارتباطی و ایجاد یک رابطه پیوسته و بلندمدت با آن‌ها ارتباط برقرار کرد.

مجوزها و گواهینامه

وزارت آموزش و پرورش

---

وزارت علوم

---

فنی و حرفه‌ای

موسسه جامعه الزهرا س در بیش از سه دهه فعالیت آموزشی خود همواره تلاش کرده است نه تنها به تمامی قوانین و دستورالعمل‌های داخلی پایبند باشد، بلکه کوشیده با بهره‌گیری از تجارب و مدل‌های موفق جهانی، آموزش‌ها و خدمات خود را با بالاترین سطح استانداردهای بین‌المللی ارایه کند.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک سازمان‌ وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی کشور ایران است که در سال ۱۳۵۹ از ادغام سه نهاد آموزشی و به منظور ارائه آموزش‌های عملی با هدف آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار تشکیل شده ‌است.
این سازمان که از طرف سازمان بین المللی کار یا ILO به رسمیت شناخته شده است، دوره‌های متنوعی دارد، که توسط تعداد زیادی آموزشگاه و مجتمع آموزشی در سراسر کشور به علاقه مندان تدریس می‌شوند. در نهایت شرکت کنندگان این دوره‌ها، در صورت موفقیت در آزمون‌های رسمی می‌توانند مدرک فنی حرفه‌ای رشته مورد نظر خود را دریافت کنند.

مدارک مختلف فنی و حرفه‌ای به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

مدارک رسمی فنی و حرفه‌ای :
مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغلی علاوه بر ایران در کشورهای دیگر نیز اعتبار دارد . مهارت آموز برای دریافت این مدرک باید دوره‌های آموزشی خود را به اتمام رسانده و سپس در آزمون‌های هماهنگ فنی و حرفه‌ای که به دو صورت کتبی و عملی برگزار می‌شود، موفق به کسب نمره قبولی گردد .
مدارک مورد تایید سازمان فنی و حرفه‌ای :
به مدارکی که از سوی مراکز آموزشی آزاد و یا آموزشگاه‌های خصوصی صادر شده و مورد تایید سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است، مدارک مورد تایید فنی می‌گویند . این مدارک چون مستقیما از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای صادر نشده‌اند فاقد مزایای مدرک رسمی بوده و دارای اعتبار بین المللی برای استفاده در سایر کشور‌ها نیز نمی‌باشد .
مدارک گذر مهارتی فنی و حرفه‌ای : یا ورکشاپ
همانطور که از اسم این مدرک مشخص است، از این گواهی می‌توان برای گذر از یک مرحله آموزشی استفاده نمود . به عنوان مثال متقاضیانی که قصد برگزاری کارگاه و یا سمینار‌های چند ساعته را دارند می‌توانند این مدرک را به صورت رایگان از محل آموزشگاه خود دریافت نموده و فعالیت خود را آغاز نمایند.

مزایای بیشتر مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای مدرک  صادر شده از سوی خود این سازمان:
-    امکان اخذ وام خود اشتغالی
-    دریافت مجوز برای شروع و راه اندازی یک کسب و کار
-    امکان ترجمه برای ارائه به سفارت کشورهای مختلف عضو سازمان جهانی کار (ILO) جهت دریافت ویزای کاری(مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای)

مدرک فنی و حرفه ای
آشنایی با کاربرد و ویژگی‌های انواع مختلف مدارک فنی و حرفه ای
هر کدام از مدارک فنی حرفه‌ای که در بخش‌های قبلی آن‌ها را عنوان کردیم،دارای مزیت‌های خاص خود هستند و شما عزیزان می‌توانید از هر کدام از آن‌ها بسته به شرایطی که دارید و کاربرد این گواهینامه، یکی را انتخاب کرده و در جهت اخذ آن بکوشید. برخی از ویژگی‌ها و کاربردهای انواع مختلف مدارک فنی شامل موارد زیر می‌شوند:
مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای
مدرک رسمی‌ای که از سمت خود سازمان فنی و حرفه‌ای صادر می‌شود، دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
-    قابلیت ترجمه رسمی دارالترجمه را دارد.
-    امکان دریافت وام بانکی به کمک گواهینامه فنی حرفه ای
-    دارای کد آموزشی شغلی و تاییدیه بین المللی
-    شناخته شده به عنوان مدرکی معتبر در 186 کشور به جهت تاییدیه سازمان جهانی کار
-    دریافت این مدرک حدود چند ماه طول می‌کشد.
به این نکته توجه داشته باشید که جهت اخذ این مدرک حتما باید به مراکز آموزشی مورد تایید سازمان فنی حرفه‌ای کشور مراجعه نمایید.
مدرک مورد تایید سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
یکی دیکر از انواع مدارک فنی حرفه‌ای، مدارک مورد تایید هستند که دارای کاربردهای زیر می‌باشند:
-    این مدارک قابل استعلام نیستند.
-    از طرف سازمان فنی و حرفه‌ای مورد تایید هستند.
-    روی مدرک ارائه شده، علاوه بر مهر سازمان فنی حرفه ای، نام و مهر موسسه مورد نظر ثبت می‌شود.
-    با استفاده از این گواهینامه، گرفتن وام بانکی ممکن نیست.
-    مدرک مورد تایید سازمان فنی حرفه‌ای قابلیت ترجمه ندارد.
-    مراحل دریافت این مدرک حدود 2 هفته طول می‌کشد.
اگر قصد دارید برای مهاجرت اقدام کنید، بهتر است به کاربرد مدارک گفته شده دقت کنید و سپس تصمیم بگیرید.
مدرک گذر مهارتی
می‌توان گفت که این مدرک از نظر اعتبار در مقایسه با سایر مدارک از اهمیت کم‌تری برخوردار است. برخی از کاربردهای این مدرک به شرح زیر است:
-    این گواهینامه، جهت آموزش‌هایی مانند سمینارها، ورک شاپ‌ها و… ارائه می‌شود.
-    در دسته مدارک غیر رسمی قرار گرفته می‌شود.
-    دریافت این مدرک هزینه‌ای برای متقاضی در پی ندارد و صدور آن رایگان است.
در صورتی که می‌خواهید مدرک فنی و حرفه‌ای دریافت کنید، جهت جلوگیری از هدررفت زمان و پول خود بهتر است هنگام ثبت نام به نوع این مدرک و ویژگی‌های هر یک توجه نمایید.
مراحل و شرایط اخذ مدرک از سازمان فنی و حرفه ای
اگر شما هم جزوه افرادی هستید که قصد اخذ مدرک فنی و حرفه‌ایی را دارید، باید مراحل از پیش تعیین شده‌ای را پشت سر بگذارید.
این مراحل و شرایط شامل موارد زیر هستند:
-    یافتن یک موسسه معتبر دارای مجوز از سوی سازمان فنی و حرفه ای
-    شرکت در کلاس‌های تئوری
-    شرکت در کلاس‌های عملی
-    یادگیری مباحث عملی به صورت کامل
-    شرکت در آزمون تئوری و قبولی در آن
-    شرکت در آزمون عملی و قبولی در آن
-    انتظار برای صدور مدرک رسمی فنی و حرفه ای
چنانچه مراحل ذکر شده را به صورت تمام و کمال با موفقیت طی کنید، می‌توانید گواهینامه رسمی فنی و حرفه‌ای را دریافت کرده و به فراخور نیاز خود از آن استفاده نمایید. برای مثال می‌توانید با مراجعه به صفحه مراحل گرفتن مدرک آرایشگری مردانه توضیحات مرتبط با آن را مطالعه کنید.
ترجمه مدرک فنی و حرفه‌ای:
یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن شما عزیزان خطور کند این است که آیا مدرک فنی که دریافت می‌کنید، قابل ترجمه هست یا نه. جهت پاسخ به این سوال لازم است بدانید که گواهینامه فنی حرفه‌ای قابلیت ترجمه را دارد. تنها موضوعی که در این مورد باید به آن توجه داشته باشید، اعتبار آموزشگاهی است که در آن ثبت نام می‌کنید.
حتما پیش از قطعی کردن ثبت نام خود مطمئن شوید که آموزشگاه انتخابی شما، از طرف سازمان فنی حرفه‌ای کشور قابل تایید است. چنین مراکز آموزشی‌ای بعد از اتمام دوره مورد نظر مدرک بین المللی فنی و حرفه‌ای به شرکت کنندگان اعطا می‌کنند که قابل ترجمه است.

آموزش کاربری خدمات فناوری اطلاعات

یادگیری الکترونیک و آموزش آنلاین

سامانه مدیریت یادگیری LMS

سامانه جلسات آنلاین OMS

اپلیکیشن LMS

اپلیکیشن OMS

ویدیوی آموزشی اپلیکیشن OMS

فایل PDF آموزشی اپلیکیشن OMS

افزونه OMS جهت ویندوز

ویدیوی آموزشی سامانه OMS

فایل  PDF آموزش نحوه فعال کردن فلش پلیر روی مرورگرها (جهت سامانه آموزش آنلاین)

آموزش ذخیره کلاس‌های آنلاین (مخصوص اعضای هیات علمی)

آموزش نحوه ساخت کلاس‌های آنلاین (مخصوص کارکنان آموزش)

پایگاه اشتراک دانش

سامانه پایگاه اشتراک دانش

اپلیکیشن پایگاه اشتراک دانش

ویدیوی آموزشی سامانه پایگاه اشتراک دانش

ویدیوی آموزشی اپلیکیشین پایگاه اشتراک دانش

اینترنت

اتصال  به اینترنت از طریق لپ تاپ

نرم افزار اتصال به اینترنت از طریق لپ تاپ

اتصال به اینترنت از طریق موبایل(اندروید)

اتصال به اینترنت از طریق موبایل (IOS)

نحوه گزارش گیری از میزان مصرف و تغییر رمز عبور

تلفن تحت شبکه

فایل آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار تلفن تحت شبکه برای استفاده  در تلفن همراه (مخصوص اعضای هیات علمی و کارمندان)

نرم افزار تلفن تحت شبکه جهت گوشی‌های هوشمند تلفن همراه

ایمیل سازمانی

فرم در خواست ایمیل سازمانی ( مخصوص اعضای هیات علمی،کارمندان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

راهنمای استفاده از ایمیل سازمانی

اتوماسیون اداری

راهنمای استفاده از دبیرخانه الکترونیک


مقالات
سیاست
رسانه‎های دیجیتال
علوم انسانی
مدیریت
روش تحقیق‌وتحلیل
متفرقه
درباره فدک
مدیریت
مجله مدیریت معاصر
آیات مدیریتی
عکس نوشته‌ها
عکس نوشته
بانک پژوهشگران مدیریتی
عناوین مقالات مدیریتی
منابع درسی (حوزه و دانشگاه)
مطالعات
رصدخانه شخصیت‌ها
رصدخانه - فرهنگی
رصدخانه - دانشگاهی
رصدخانه - رسانه
رصدخانه- رویدادهای علمی
زبان
لغت نامه
تست زبان روسی
ضرب المثل روسی
ضرب المثل انگلیسی
جملات چهار زبانه
logo-samandehi
درباره ما | ارتباط با ما | سیاست حفظ حریم خصوصی | مقررات | خط مشی کوکی‌ها |
نسخه پیش آلفا 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخه قدیم