Fadak.IR حلول فدك
English Русский العربية فارسی
مقالات إدارة دراسات اللغة


/ موضوعات أخرى

لغت نامه عربی


أ : آیا (حرف) «مترادف: هَلْ»
ابْ : پدر (اسم) «جمع: آباء» آباء : پدران (اسم) «مفرد: أب»
ابییی‎ی ی دَا : شروع شد (فعل) «یبْتدِأ / اْبتداء»
ابتِسام : لبخند (اسم)
ابتسمَ : لبخند زد (فعل) « یبْتَسِمُ / اْبتِِسام»
ابتَعدَ : دور شد (فعل) « یبتَعُِدُ / اِبتعاد»
ابْحاث : پژوهشها، جستجوها (اسم) «مفرد: بحث»
اْبْصار : دیدگان (اسم) «مفرد: بصر»
ابِل : شتر، شتران (اسم)
ابْن : پسر، فرزند (اسم) «جمع: ابْناء، بَنین / مترادف: وََلَد»
ابنُ آدَم : آدمیزاد، انسان (اسم)
ابْناء : پسران، فرزندان (اسم) «مفرد: ابْن / مترادف : بنُون»
اُبُو، اَبا، َابی : پدر (اسم)
اْبْواب : درها (اسم) «مفرد: باب»
ابیَض : سفید (اسم) «مذکر / مونث: بیْضاء»
اتِّجاه : جهت، سََمت (اسم)
اتَّخَذَ : گرفت، انتخابکرد (فعل) « یَتَّخُِذُ / اتِِّّخاذ» اتِّصالات : مخابرات (اسم)
اتصلَ بِـ.... : تماس گرفت با.... (فعل) « یتصُِلُ / اتِِّّصال» اتقُُوا : بپرهیزید، بترسید (فعل) اتقیٰ : پرهیزگارترین، با تقواترین (اسم) اتَّقیٰ : ترسید، پرهیز کرد (فعل) « یَتََّّقی / اتِّقاء» اتْلُُو : میخوانم (فعل) اتیٰ : آمد (فعل) «یََأتی»
آتی، آتٍ : آینده (اسم) «مترادف: قادِِم، مُسْتَقْبََل» اثارَ : برمیانگیزد (فعل) « یُثیُرُ / اثاَرَة» اثْم : گناه (اسم) «مترادف:ذنْب» اثناعَشَرَ : دوازده (اسم) اثْْنان : دو (اسم) الإثْنَیْنِ : دوشنبه (اسم)
اجابَ عََن.... : جواب داد به .....(فعل) «یُجیُبُ / اجاَبَة» اِجابات : پاسخها (اسم) «مفرد: اجابة» اجابَة : پاسخ، جواب (اسم) «جمع: اجابات» اجانبْ : غریبهها، بیگانگان (اسم) «مفرد: اجنبیّ» اجتِناب : پرهیز کردن (اسم)
اجتنبَ : پرهیز کرد (فعل) « یَجتَنِ ُبُ / اجتِناب» اجْ داد : پدران و پدربزرگان (اسم) «مفرد: جَدّ» اجْریٰ : جاری کرد (فعل) « یُُجری / اجْراء» اجلسَ : نشاند (فعل) « یُجْلُِسُ / اجْلاس» اَحادیث : حدیثها، جملات ائمّه (اسم) «مفرد: حَدیث» احِبُّ : دوست دارم(فعل) احبَّ : دوست داشت (فعل) «یُحبُّ» احِبََّّة : یاران (اسم) «مفرد: حَبیب / متضاد : ُعُداة» احترَقَ : آتشگرفت (فعل) « یَحْتَرِ ُقُ / احْتِراق» احْتَرَمَ : احترام گذاشت (فعل) « یَحْتَرُِمُ / احْتِِرام» احْتِِفاظ : نگاه داشتن (اسم)
احْتَفَلَ : جشن گرفت (فعل) « یَحْتَفُِلُ / احْتِِفال» احتَویٰ : در بَر داشت (فعل) « یَحتَوی / احتِواء» احْْجار : سنگها (اسم) «مفرد: حَجََر» احََد : کسیکه، یکیاز ....(اسم) «مذکر» الأحََد : یکشنبه (اسم) احَدَعَشََر : یازده (اسم)
احدیٰ: کسیکه، یکی از (اسم) «مونث» احْْسان : نیکی (اسم) «متضاد: اساَءَة» احْسَنْ : بهتر، بهترین (اسم) «مترادف: افْْضل» احْسنَ عملاً : کار را خوب انجام داد احسنَ : خوبی کرد (فعل) «یُحْسِ ُنُ / احْسان» احْسنْتَ : آفرین برتو! (فعل) احْمََر : قرمز (اسم) «مذکر / مونث: حََمراء» احْْیاء : زندهها (اسم) «مفرد: حَُّیُّ / متضاد : امْْوات» اخْ : برادر (اسم) «جمع: اخْوان، اخْوة / مثنی: اخَوانِ» اخْْت : خواهر (اسم) «جمع: اخَوات»
اختارَ : برگزید (فعل) « یَخْتاُرُ / اختِیار» اختایَ : دوخواهر من (اسم) «مفرد: اخْْت»
اخْتَرَعَ : اختراع کرد (فعل) «یَخْتَرُِعُ / اخْتِِراع» اخْتَیْنَ : دو خواهر (اسم) اخَذَ : گرفت، برداشت(فعل) «یَأخُذُ» آخِِر : پایان (اسم) «متضاد : اوََّّل، اْبِتِداء» آخََر دیگر، دیگری (اسم) «مذکر»
اخرجَ : درآورد، خارج کرد (فعل) « یُخْرِ ُجُ / اخْراج» اخْریٰ: دیگر، دیگری (اسم) «مونث» آخِرینَ : آیندگان (اسم) «مفرد: آِخِر» أخْْشاب : چوبها (اسم) «مفرد: خَشََب» اخْضََر : سبز (اسم) «مذکر / مونث: خَضْْراء»
اخْطاء : خطاها، اشتباهها (اسم) «مفرد: خطَأ / مترادف: خَطایا» اخْلَصَ : مخلص شد، خالص شد (فعل) « یُخْلُِصُ / اِ ْخْلاص» اخُُو، اَخا، اَخی : برادر (اسم) «جمع: اخْْوان، اخَْوَة» اخََوات : خواهران (اسم) «مفرد: اخْْت» اخْْوان : برادران (اسم) «مفرد: اْخْ / مترادف: اخَْوَة» اخََوایَ : دوبرادر من (اسم) «مفرد: اخْ» اخوَة : برادرها (اسم) «مفرد: اَخ / مترادف: اخْوان» اخَوَیْنَ : دو برادر (اسم) «مفرد: اْخْ » اَداء : انجام دادن، بجا آوردن (اسم) اَداة : ابزار (اسم) «جمع: اَ َدَوات»
ادارَ : چرخاند، اداره کرد (فعل) « یدیُرُ / اداَرَة» ادارةُ المرُور : اداره راهنمایی و رانندگی (اسم) ادْْخال : وارد کردن، داخل کردن (اسم) «متضاد : اخْراج» ادعُ : فرا بِخوان، بِخوان (فعل) ادََوات : ابزارها (اسم) «مفرد: َاداة»
ادّیٰ : ایفاکرد، منجر شد (فعل) « یُؤَدََّّی / تأدِیََة» ادْیان : دینها، آیینها (اسم) «مفرد: دین» اذْ : وقتیکه، زمانیکه (اسم) «مترادف: مَتی، عندَما» اِذا : هرگاه، هروقت، اگر (اسم) اذْْناب : دُُمها (اسم) «مفرد: ذََنبْ» ارادَ : خواست (فعل) «یُریُدُ / ارادََة»
اراذِِل : فرومایگان، افراد پََست (اسم) «متضاد : افاضِِل» ارَْبعََة : چهار (اسم) اَربعة عَشَرَ : چهارده (اسم) ارَبعوُُن : چهل، چهلُُّّم (اسم) ارْسَلَ : فرستاد (فعل) « یُرْسُِلُ / ارْْسال» ارشَدَ : راهنمایی کرد (فعل) « یُرشِ ُدُ / ارْشاد» ارْْض : زمین (اسم)
ارضعَ : شیر داد (فعل) « یُرضِ ُعُ / اْرْضاع» ازْرََق : آبی (اسم) «مذکر / مونث: زََرقاء» ازْْهار: گلها (اسم) «مفرد: زَهْْر، زَهْرََة / مترادف: وَرَْدَة» اساءَ : بدی کرد (فعل) « یُسیُئُ / مصدر : اساَءَة» اساءََة : بدی کردن (اسم) «متضاد: احْْسان» اساوِر : دستبندها (اسم) «مفرد: سِوار» اسبُوع : هفته (اسم) «جمع: اَسابیع»
اُستاذ : معَلِّم، اُستاد (اسم) «مترادف: معَلِّم، مدَرِّس» اسْتَجابَ : برآورده کرد (فعل) « یَسْتَجیُبُ / اسْتَجاَبَة» اسْتخْدامْ : بهکارگیری (اسم)
استَرجعَ : پسگرفت (فعل) «یَستَرجِ ُعُ / استِرْجاع» اسْتَرَحَ : استراحت کرد (فعل) « یَستَرِ ُحُ / استراحََة» اسْتَطاعَ : توانست (فعل) « یَسْتَطیُعُ / استَطاعََة» اسْتَعانَ : یاری جُُست (فعل) « یَسْتَعیُنُ / اسْتَعاَنَة» اسْتَغاثَ : کمک خواست (فعل) « یَستَغیُثُ / اسْتَغاثََة» استغفَرَ : آمرزش خواست، طلب بخششکرد (فعل) « یَستَغْفِرُ / اسْتِغْفار»
اسْتَفادَ : استفاده کرد (فعل) « یَسْتَفیُدُ / اسْتَفاَدَة» اسْتَقْبَلَ : به پیشواز رفت (فعل) « یَسْتَقبُِلُ / اسْتِقْْبال» اسْتَقَرَّ : استقرار یافت (فعل) « یَسْتَقُِّرُّ / اسْتِقْْرار» اسْتَلَمَ : دریافت کرد (فعل) «یَسْتَلُِمُ / اسِْتِلام» اسْتََویٰ : برابر است (فعل) « یَسْتََوی / اسْتِِواء» اسدْ : شیرجنگل (اسم) اسِرَّة : تختها (اسم) «مفرد: سَریر» اسْرَة : خانواده، خویشان (اسم) «مترادف: اقِْرِباء» اسْریٰ : شبانه حرکت داد (فعل) « یُسْْری / اسْْراء» اسْْماک : ماهیها (اسم) «مفرد: سَمََک، سَمَکََة» اسْْنان : دندانها (اسم) «مفرد: سِنّ» اسْوََة : الگو (اسم)
اسْوََد : سیاه (اسم) «مذکر / مونث : سَوْْداء» اِشارات : علامتها (اسم) «مفرد: اشارََة / مترادف: َعَلامات» اشاراتُ المُرُُور : علامتها (=تابلوهای) راهنمایی و رانندگی (اسم) اشتََریٰ : خرید (فعل) «یَشْتََری / اشْتِراء» اشْتَغَلَ : کار کرد (فعل) «یَشْتَغِلُ / اشِْتِغال»‌‌اش جار : درختان (اسم) «مفرد: شَجََرَة» اشَدّ : شدیدتر، سختتر (اسم)
اشْرَِبَة : نوشیدنیها، شربتها (اسم) «مفرد: شََراب»
اشْرَکَ : شریک قرارداد (فعل) « یُشْرُِکُ / اشْْراک» اشْعَلَ : شعله ور کرد (فعل) « یُشْعُِلُ / اْشْعال» اصابَ : برخوردکرد (فعل) « یُصیُبُ / اصاَبَة» اصْبَحَ : شُُد (فعل) « یُصْبُِحُ / اصْْباح»
اصحابُ المهنِ : صاحبان مشاغل (اسم)
اصْدِِقاء : دوستان (اسم) «مفرد: صََدیق / متضاد: اْعْداء، عُُداة» اصْْر : بار سنگین (اسم)
اصفََر : زرد (اسم) «مذکر / مونث: صفْراء» اصلَحَ : اصلاح کرد (فعل) « یصْلحُ / اصْلاح» اصْْوات : صداها (اسم) «مفرد: صَْوْت» اضاعَ : تباه کرد، تلف کرد (فعل) «یضیُعُ / اضاعََة» اضاعَة : تلف کردن (اسم) اضافَةً الیٰ : افزون بر (اسم) اضْْواء : نورها (اسم) «مفرد: ضَوْْء» اطاعَ : پیروی کرد (فعل) « یطیُعُ / اطاعَة» اطْعِمَة : غذاها (اسم) «مفرد: طََعام» اطْْفال : کودکان، بچهها (اسم) «مفرد: طِفْْل» اَعاصیر : گردبادها (اسم) «مفرد: اْعْصار» اعتَذَرَ : عذرخواست (فعل) « یَعْتَذُِرُ / اعْتِذار» اعْتصَمَ : چنگ زد (فعل) « یَعتصُِمُ / اعتِصام» اعْتقَدَ : اعتقاد داشت، باور داشت (فعل) «یَعْتَقُِدُ / اعْتِِقاد» اعْتَمَدَ : اعتماد کرد (فعل) « یَعتَمُِدُ / اعْتِماد» اعجَزْ : ناتوانترین (اسم)
اعْْداء : دشمنان (اسم) «مفرد: عَدُُّوُّ / مترادف: عُُداة / متضاد: اَصدقاء» اعشابٌ طبیةٌ : گیاهان دارویی (اسم) «مفرد: عُشبٌ طبِّی» اعْصار : گردباد (اسم) «جمع: اَعاصیر» اعْطیٰ : داد، تقدیم کرد (فعل) « یُعْْطی / اعْْطاء» اعْلََم : داناترین (اسم) اعْلیٰ : بالا، بالاتر (اسم)
اغْتَنَمَ : غنیمت شمرد (فعل) « یَغْتَنُِمُ / اغْتِِنام» اغْْراق : بزرگنمایی (اسم) اغْْلاق : بستن (اسم)
اغْلَقَ : بَست (فعل) « یُغْلُِقُ / اغْْلاق» اغْنِِیاء : ثروتمندان (اسم) «مفرد: غَنیّ» افاضِل : شایستگان (اسم) «متضاد: اراذِل» آفََة : آفت، آسیب (اسم) «جمع: آفات» افرَزَ : ترشح کرد (فعل) « یفْرُِزُ / افْراز» افرقَة : تیمها، گروهها (اسم) «مفرد: فَریق» افضَل : برتر، برترین (اسم) «مترادف: احْسن، خیْر» افْلام : فیلمها (اسم) «مفرد: فِلْم»
اقْترَبَ مِنْ : نزدیک شد به (فعل) «یَقتَرُِبُ / اقْتِراب» اقْدام : پاها (اسم) «مفرد: قَدَم»
اقْرِِباء : نزدیکان، خویشاوندان (اسم) «مفرد: قََریب» اقَلّ : بیشتر، اغلب (اسم) «متضاد: اکثََر » اقْْمار : ماهها (اسم) «مفرد: قَمََر» اکْبََر : بزرگتر (اسم)
اکتِساب : بدست آوردن (اسم)
اکتسَبَ : کسب کرد، بدست آورد (فعل) « یَکتَسِ ُبُ / اکتِساب» اکْثََر : بیشتر، اغلب (اسم) «متضاد: اقَلّ» اکَّدَ : تاکیدکرد (فعل) « یُؤَکُِّدُ / َتَأکید» اکْرَمْ : گرامیتر، گرامیترین (اسم) اکَلَ : خورد (فعل) «یأکُلُ» الاّ .... : که نه..... (حرف)
الاّ : بهجُز...، به غیر از ....(حرف) اَلا :‌هان!، آگاه باشید(حرف) آلات : دستگاهها (اسم) «مفرد: آَلَة» الأرِْبِعاء : چهارشنبه (اسم) آَلَة : دستگاه (اسم) «جمع: آلات» آَلةُ طِباعَةٍ : دستگاه چاپ (اسم)
اْلتَأمَ : بهبود یافت (فعل) « یَلْتَإُمُ / اْلتِِآم» اْلتِقاطُ الصُّوَرِ : عکس گرفتن (اسم) اْلْف : هزار (اسم) اْلفانِ : دوهزار (اسم) الٰه : خدا (اسم) «جمع: آلهَة» آِلهَة : خدایان (اسم) «مفرد: اِله»
اْلْوان : رنگها (اسم) «مفرد: لوْْن» اِلی : به سوی، به، تا (حرف) الَیَ اللِّقاءِ : به امید دیدار، خداحافظ اَلَیها : به او، به سوی او (حرف) اْلیََوم امروز (اسم)
امّ : مادر (اسم) «مونث / جمع: امََّّهات» انتفعَ بِـ.... : سود بُرد از (فعل) « یَنْتفِ ُعُ / اْنِتِفاع» امْ : یا (حرف) انتُم : شما (اسم) «جمع مذکر»
امََّّارة : بسیار امر کننده (اسم) انتُُما : شما دونفر (اسم) «مُثَنّّی» اَمام : جلو (اسم) «متضاد: وََراء، خَلْْف» انتُنَّ : شما (اسم) «جمع مونث» أمان : امنیت (اسم) اْنثیٰ : زن، ماده (اسم) «مونث»
امْْتار : مترها (اسم) «مفرد: مِِتر» انزَلَ : نازل کرد (فعل) « ینْزِ ُلُ / ِانزال»
امْتَنَعَ : خودداری کرد (فعل) « یَمْتَنُِعُ / امِْتِناع» انشدَ : شعر سرود (فعل) « یُنْشِدُ / اْنْشاد» 
امْْثال : مَثََلها، جملات پندآموز (اسم) «مفرد: مَثََل» انْصار : یاران (اسم) «مترادف: احِبَّة / متضاد: ُعُداة، اَْعْداء» امَرَ : دستورداد (فعل) «یأمُرُ» انصتَ : با سکوت گوش کرد (فعل) « ینصِ ُتُ / انْصات» امْرَأ : مرد، انسان (اسم) «مترادف: رجُل» اْنصََح : اندرزگوترین (اسم) امَراء : فرمانروایان، فرماندهان (اسم) «مفرد: امیر» اْنعُم : نعمتها (اسم) «مفرد: نعْمَة» إ مْرَ أة : زََن (اسم) «جمع: نِساء» انْف : بینی (اسم) «جمع: انُوف»
امریکا الوسطیٰ : آمریکای مرکزی (اسم) اْنفَتَحَ : باز شد (فعل) « یَنْفَتُِحُ / اْنفِِتاح»
امسَ : دیروز (اسم) اْنفُُس : جانها، انسانها (اسم) «مفرد: نَفس»
امسکَ : بهدست گرفت، نگه داشت (فعل) « یُمْسِ ُکُ / امْساک» انفُسَهُُم : خودشان، بِه خودشان (اسم) امْْطار : بارانها (اسم) «مفرد: مَطََر» اْنفََع : سودمندترین (اسم)
امْطَرَ : باران بارید (فعل) « یُمْطُِرُ / امْْطار» اْنفَقَ : انفاق کرد (فعل) « یُنْفُِقُ / اْنْفاق» امْکنَ : امکان داشت (فعل) « یُمْکُِنُ / امْکان » اْنقَذَ : نجات داد (فعل) « ینْقُِذُ / اْنقاذ»
امْْن : امنیت (اسم) انقَطَعَ : قطع شد (فعل) « یَنْقَطُِعُ / انِْقِطاع»
آمَنَ : ایمان آورد (فعل) «یؤمُِنُ / ایمان» اْنکَسَرَ : شکسته شد (فعل) «یَنکَسُِرُ / اْنکِِسار» امََّّهات : مادران (اسم) «مفرد: امّ» انَّما : فقط (حرف)
اَمیر : فرمانروا، فرمانده (اسم) «جمع: امََراء» انْهار : رودخانهها (اسم) «مفرد: نَهر» اَمین : امانتدار (اسم) اُنُوف : بینیها (اسم) «مفرد: اْنْف» انَّ : به راستی، قطعا، حتما (حرف) اهْجُُر : دور شو! (فعل)
انَّ : که (حرف) اهلاً و سهلاً : خوش آمدید
انْ : که (حرف) اوْجدَ : پدیدآورد (فعل) « یُوجُِدُ / ایجاد» اَنَا : مََن (اسم) اوْْراق : برگهای درختان (اسم) «مفرد: وَرََق» انارََة : نورانی کردن (اسم) أوْسَط : میانهترین (اسم)
اْنبَعَثَ : فرستاده شد (فعل) « ینبَعُِثُ / انِْبِعاث» اوصلَ : رسانید (فعل) « یُوصُِلُ / ایصال»
انتَ : تو (اسم) «مذکر» اوََّّل : اوََّّلی، نخستین (اسم) «مذکر / متضاد : آخِِر»
اْنتِ : تو (اسم) «مونث» اولاد : پسران، فرزندان (اسم) «مفرد: ولَد / مترادف: ابْناء» اَنت عَلََی الحَقِّ : حق با تو است! اوْلیٰ : اوّّلی، نخستین (اسم) «مونث» اْنتِِباه : توجه (اسم) اوْْلیاء : یاران (اسم) «مفرد: وَِلیُّ / مترادف: َانصار» اْنتَبَهَ : بیدار شد از خواب (فعل) « یَنْتبُِهُ / اْنتِِباه» اولئِکَ : آنها (اسم)
انترِنِت اینترنت (اسم) ایُّ : کدام؟، چه؟ (حرف)
ایّّام : روزها (اسم) «مفرد: یََوم» ایّام الشََّّباب : دورهی جوانی (اسم) ایَّتُها.... : ای....!، آهای....! (حرف)
ایْدی : دستها (اسم) «مفرد: یدْ» ایضاً : همچنین (اسم) اینَ : کجا؟ (اسم)
ایُُّّها.... : ای....!، آهای....! (حرف) بـِ.... : بهوسیلهی (حرف) بابْ : در، درب (اسم) «جمع: َابواب» باذنْجان : بادمجان (اسم) بارِِد : سرد (اسم) «متضاد : حارّ» بارکَ اللّّه فیک : آفرین برتو!
بالتَّاکید : حتما، البته (اسم) باِلِغ : کامل (اسم) باِئِع : فروشنده (اسم) بثّ : پراکندن (اسم) بحاجََة : نیازمند (اسم) بحْث : پژوهش (اسم) «: جمع: َابحاث»
بحَثَ عَنْ : دنبالِ...گََشت، درجستجوی...بود (فعل) «یَبْحَثُ» بحْْر : دریا (اسم) «جمع: بِحار» بدا بـِ..... : شروع کرد به ....(فعل) «یبدَأ» بدایَة : شروع (اسم) «متضاد: نهایَة» بِدائی : بدویّ، ابتدایی (اسم) بدلَ : عوض کرد (فعل) « یُبَدُِّلُ / تَبدیل» بَدیع : نو (اسم) برِِّّی : خشکی (اسم)
بَساتین : باغها (اسم) «مترادف: حَداِئِق» بسْْتان : باغ (اسم) «جمع: بَساتین / مترادف: حدیقََة» بسطَ : گستراند (فعل) «یبْسطُ» بسُهُوَلةٍ : بهآسانی (اسم) «متضاد: بصُعوَبَة» بَسیط : ساده (اسم)
بصَرْ : دیدن، چََشم (اسم) «مترادف: عیْْن» بضاعَة : کالا، جنس (اسم) بضاِئِع : کالاها، اجناس (اسم) بطّ : اردک (اسم)
بطّاریَّة باتری (اسم) بطاقَة : کارت (اسم) «جمع: بِطاقات» بطاقةُ الشَّحنِ : کارت شارژ (اسم) بعثَ : فرستاد (فعل) « یبْعَ ُثُ / بْعْث» بعُدَ : دور شد (فعل) « یَبْعُدُ / بْعْد» بعْد : دوری (اسم) «متضاد: قُرْْب» بعدََما : پس از اینکه (اسم) بعضُ....بعضاً : به یکدیگر (اسم) بَعید : دور (اسم) «متضاد: قََریب» بعیدٌ عنْ : دور از (اسم) «متضاد: قَریبٌ مِن» بغتَةً : ناگهان (اسم) «مترادف: فَجْأة» بغْْی : ستم (اسم) «مترادف: ظُْلْم» بِقاع : زمینها (اسم) «مفرد: بقْعْْة» بقرَة : گاو (اسم)
بقعََة : قطعه زمین (اسم) «جمع: بقاع / مترادف: ارْض» بقِیَ : باقیماند (فعل) «یَبْقیٰ» بُکاء : گریهکردن (اسم) بکترِیا : باکتری (اسم) بکُِّلِّ سُرُورٍ : حتما، باکمال میل بکیٰ : گریه کرد (فعل) « یََبکی / ُبکاء» بلْ : بلکه (اسم) بِلا : بدون (حرف) بِلاد : کشورها (اسم) بلََد : کشور، شهر (اسم)
بلَغَ : رسید (فعل) « یَبْلُُغُ / بلُُوغ»
بمََ؟ : باچه چیزی؟، به چه وسیلهای؟ (حرف) بِناء : ساختن، ساختمان (اسم) بنات : دختران (اسم) «مفرئ: بنْت» بنْ ت : دختر (اسم) «مونث» بنَفْسَجِیّ : بنفش (اسم)
بنُون : پسران (اسم) «مفرد: ابْن / مترادف: ابْناء» بنَیَّ : پسرکم!، پسر کوچک من (اسم) «مترادف: وَََلدی» بنیٰ : ساخت (فعل) « یبْنی / بِناء» بَنین : پسران (اسم) «مفرد: اْبْن / مترادف: اْبْناء» بهاِئِم چارپایانِ اهلی (اسم) «مفرد: بهیمََة»
بهیمََة : حیواِنِ چارپا و اهلی (اسم) «جمع: بهائِم» بُوم : جغد (اسم) بیْْت : خانه (اسم) «جمع: بیُُوت» بئْر : چاه (اسم)
بیْع : فروش (اسم) «متضاد: شِراء» بینَ الحینِ و الآخَر : هر از گاهی بینَة : دلیل آشکار، برهان (اسم) «جمع: بیناتْ» بیُوت : خانهها (اسم) «مفرد: بیْْت» تابَ : توبه کرد (فعل) « یتُوُبُ / توبَة» تاثَّرَ : تحت تاثیر قرار گرفت (فعل) « یتأثَُّرُ / تَأثُّر» تاسِِع : نهُم (اسم) تاسِع عَشَرَ : نوزدهم (اسم) تاِلِی : َبعدی، بَعد (اسم)
تَجَلّیٰ : جلوهگر شد (فعل) « یَتَجَلّٰیٰ / تَجَّلّی» تَجَمَّعَ : جمع شد (فعل) « یتَجَمَُّعُ / تَجَمُُّّع» تَحْْت : زیر (اسم) «متضاد: فَوْق»
تحَرَّکَ : حرکت کرد (فعل) « یَتَحَرَُّکُ / تَحَُّرُّک» تَخَرَّجَ : فارق التحصیل شد (فعل) «یَتَخَرَُّجُ / تَخَرُُّّج» تَخَلَّصَ : رهایی یافت (فعل) « یَتَخَلَُّصُ / تَخَلُّص» تُُراب : خاک (اسم)
تراحمَ : بههم مهربانی کردند (فعل) « یتَراحَ ُمُ / تَراحُم» تَرجَمَ : ترجمه کرد (فعل) « یُتَرْجُِمُ / تَرْجَمََة» تَرجِم : ترجمه کن! (فعل) تَرَکَ : ترک کرد (فعل) «یَتْرُکُ» تریٰ : میبینی (فعل)
تساقطَ : افتاد (فعل) « یتَساقَُطُ / تَساقُطْ» تِسْعََة : نُه (اسم) تِِسعة عَشَرَ : نوزده (اسم) تِِسعون : نود (اسم)
تََسلیم : تحویل دادن، سلام کردن (اسم) تصادَمَ : تصادف کرد (فعل) «یَتَصادَُمُ / تَصادُُم» تَعارُُف : آشنا شدن با یکدیگر (اسم) تَعارَفَ: شناخت یافت (فعل) « یَتَعارَُفُ / تَعارُفْ» تعالَ بیا! (فعل)
تعامَلَ معاملهکرد، داد و ستَد کرد (فعل) « یَتَعامَُلُ / تَعامُلْ» تَعاوَنَ همکاری کرد، همیاری کرد (فعل) « یَتَعاوَُنُ / تَعاوُنْ» تَعایَشَ : همزیستی داشت (فعل) « یَتَعایَُشُ / تَعایشْ» تعبْ : خستگی (اسم)
تعَجَّبَ : تعجب کرد (فعل) «یَتَعَجَُّبُ / تَعَجُُّّب» تَعَرُُّّف عَلیٰ.... : شناختنِ .....(اسم) تعلَّمَ : یادگرفت (فعل) «یتعَلمُ / تَعَلُّم» تعلُّمْ : یادگرفتن (اسم) تَعْْویض : جبرانکردن(اسم) تفّاح : سیب (اسم)
تفاهمَ : به فهم برسند، به درک متقابل برسند (فعل) « یتَفاهَُمُ / تفاهمْ»
تََفتیش : بازرسی، جستجو (اسم) تَفَضَّلْ : بفرما! (فعل) تفقَّهُوا : فکر کنید (فعل) تفَکُّرُ ساعَةٍ : ساعتی فکر کردن(اسم) تَقاعُد : بازنشستگی(اسم) تَقَدُُّّم : پیشرفت (اسم)
تَکلَّمَ : صحبت کرد (فعل) «یتَکَلَّم / تَکَلُّم» تََلا : خواند، تلاوت کرد (فعل) « یَتْلُُو / تَلاَوَة» تََلامیذ : دانشآموزان پسر(اسم) «مفرد: تِلْْمیذ» ت لْکَ : آن (اسم) «مونث»
تلْمیذ : دانشآموز (اسم) «جمع: َتَلامیذ / مترادف: طالِب» تلْمیذات : دانشآموزان دختر(اسم) «مفرد: تِلْمیَذَة» تَلْْوین : رنگآمیزی (اسم) تمْثال : مجسمه، تندیس (اسم) تَمْر : خرما (اسم)
تَناجیٰ : خصوصی صحبت کردند (فعل) « یَتَناجٰیٰ / تََناجی» تَناوَلَ : خورد (فعل) «یتَناوَُلُ / تَناُوُل» تَنْْظیف : نظافت کردن (اسم) تَهیئََة : تهیه کردن (اسم) تَیّّار : جریان (اسم) ثاِلِث : سوم (اسم) ثاِلِث عَشَرَ : سیزدهم (اسم) ثامِِن : هشتم (اسم) ثامِِن عَشَرَ : هجدهم (اسم)
ثاِنِی : دوم (اسم) ثاِنیعَشَرَ : دوازدهم (اسم) ثَعْلََب : روباه (اسم)
ثَقیل : سنگین (اسم) ثَقیلُ السَّمعِ : کم شنوا (اسم) ثَلاثَ : سه (اسم) ثََلاث عَشَرَ : سیزده (اسم) الثُّلاَثاء : سهشنبه (اسم) ثَلاثُونَ : سی (اسم) ثَلْج : برف (اسم) «جمع: ثُلُُوج» ثُمَّ : سپس (اسم) ثََمانون : هشتاد (اسم) ثَماِنیَ : هشت (اسم) ثَمانی عَشَرَ : هجده (اسم) ثمَ رْ : میوه (اسم) جاءَ : آمد (فعل) «یَجیئُ»
جادلَ : جدال کرد، گفتگو کرد « یُجادِ ُلُ / مُجادََلَة» جادِلْ : گفتگو کن! (فعل) جارْ : همسایه (اسم) «جمع: جیران» جارات : زنان همسایه «مفرد: جارََة» جازَ : جایز است « یَجُوُزُ / جََواز» جاِلسْ : نشسته (اسم)
جاَلسَ : همنشینی کرد (فعل) « یُجاِلُسُ / مُجاَلسََة» جامِعََة : دانشگاه (اسم) جاهِِز : آماده (اسم) «مترادف: حاِضِر» جاهِلْ : نادان (اسم) «متضاد: عاِلِم» جِِبال : کوهها (اسم) جَ بَ ل : کوه (اسم) جُبْنََة : پنیر (اسم) جدّ : پدربزرگ (اسم) «جمع: اجْداد» جَدَّ : کوشید، تلاش کرد (فعل) «یَجِدُّ» جِدًَّا : بسیار، خیلی، واقعاً (اسم) جِِدار: دیوار (اسم) جَدَّة مادربزرگ (مونث) (اسم) جدَل ستیز )
جَذْوََة پارهی آتش (اسم) «مترادف: شَرََرَة» جرَّبَ : آزمایش کرد (فعل) « یُجَرُِّبُ / تَجْریب» جرْح : زخم (اسم)
جرَّحَ : زخمی کرد (فعل) «یُجَرِّ ُحُ / تَجْریح» جَریٰ : جاری شد (فعل) « یَجْْری» جََزاء : پاداش (اسم) جزرْ : هویج (اسم) جزیٰ : مجازات کرد، کیفرداد (فعل) « یَجْْزی / جَزاء» جِسْر : پل (اسم) جسُور : پلها (اسم) جعلَ : گذاشت، قرارداد جلَبَ : آورد (فعل) «یَجْلِبُ» جَلَسَ : نشست (فعل) «یَجْلُِسُ / جُلُُوس» جلُوس : نشستن (اسم) «متضاد: ِقِیام» جلیسُ السُّوءِ : همنشین بد (اسم) جَمارِکْ : گُمرکها (اسم) «مفرد: جُمُْرُک» جَماعِیّ : گروهی (اسم) جَمال : زیبایی (اسم) «متضاد: قُْبْح» جُمرکْ : گُُمرک (اسم) «جمع: جَماِرِک» جَمَعَ : جمع کرد (فعل) «یَجْمَعُ» ج میل : زیبا (اسم) «متضاد: قََبیح» جنْْب : کنار (اسم) جَنََّّة : بهشت (اسم) «جمع: جَنّّات» جُنْدِیّ : سرباز (اسم) جهّال : نادانها (اسم) «مفرد: جاهِل» جَهَّزَ : مجهزکرد(فعل) « یُجَهُِّزُ / َتَجهیز» جَوّ : هوا (اسم)
جَواز، جوازُ السفَر : گذرنامه، پاسپورت (اسم) جََواسیس : جاسوسها (اسم) «مفرد: جاسُُوس» جَوّّال : موبایل، تلفن همراه (اسم) جَیِّدًا : خوب، به خوبی (اسم) جیران : همسایهها (اسم) «مفرد: جار» جَیْْش : ارتش (اسم) جُیُُوش : ارتشها (اسم) حاجََة : نیاز (اسم) «جمع: حَواِئِج»
حادّ : تیز (اسم)
حادِیَةَعَشْرََة : یازدهم (مونث) (اسم) حادِیعَشَر : یازدهم (اسم) حارّ : گرم (اسم) «متضاد: باِرِد» حاسُُوب : رایانه، کامپیوتر (اسم) حاضِر : آماده (اسم) «مترادف: جاِهِز» حافِلَة : اتوبوس (اسم)
حاوَلَ : تلاش کرد (فعل) «یُحاوِلُ / مُحاوََلَة» حبّ : دوست داشتن (اسم) «متضاد: بغْض / مترادف: وُدّ» حَبّ : قرص (اسم) «جمع: حبُُوب» حِِبال : طنابها (اسم) «مفرد: حَْبْل» حَبَّة : دانه (اسم)
حبْل : طناب (اسم) «جمع: حِبال» حُبُوبٌ مُسَکنَةٌ : قرصهای مُسکّّن (اسم) حََبیب : دوست، یاور (اسم) «مترادف: صََدیق، وَِلِی / متضاد: عَدُوّ» حتُّی تصدقَ : تا اینکه باور کنی (فعل) حَجرْ : سنگ (اسم) «جمع: احْجار» حجرََة : اتاق (اسم) «مترادف: غُرفََة» حَدّ : مرز (اسم) «جمع: حُدُُود» حَدّّاد : آهنگر (اسم)
حَدائِق : باغها (اسم) «مفرد: حدیَقَة / مترادف: بَساتین» حدَثَ : اتفاق افتاد، رخ داد (فعل) «یَحدُثُ» حدُود : مَرزها «مفرد: حَدّ»
حَدیث : جملهی امامان (اسم) «جمع: اَحادیث» حََدید : آهن (اسم)
حَدیقََة : باغ (اسم) «جمع: حَداِئِق / مترادف: بسْتان» حَدیقَةُ الحَیََوانات : باغ وحش(اسم) حَذَّرَ : هشدارداد (فعل) «یُحَذُِّرُ / تَحْْذیر» حَرْْب : جنگ (اسم) «متضاد: سِْلْم، صُُلح» حَرْبُ العاَلمِیَّةِ : جنگجهانی (اسم) حِرْْباء : آفتابپرست (اسم) حَرِْبیةً : جنگی(اسم)
حرسَ: نگهبانی داد، نگهداری کرد (فعل) «یَحْرِ ُسُ / حِراسَة» حَرکَ حرکت داد، تحریک کرد (فعل) « یُحَرُِّکُ / تَحریک» حریّة آزادی )
حََریق آتشسوزی (اسم)
حُزْْن : غم و اندوه (اسم) «متضاد: فَرَحْ» حَزِنَ : غمگین شد (فعل) «یَحْزَُنُ / حُزْْن» حََزین : غمگین (اسم) «متضاد: مَسُرُور، فَرِِح» حُُسام : شمشیر (اسم)
حَسبَ : پنداشت، گمان کرد (فعل) «یَحْسَبُ» حُسْ ن : خوبی (اسم) «متضاد: سُُوء» حُسنُ الخُلْق : اخلاق خوب(اسم) حسنُ العهدِ : خوش پیمانی (اسم) حسَناً : بسیارخوب
حسَنات : کارهای خوب (اسم) «مفرد: حَسنََة» حَسنَة : خوبی، کار ثواب (اسم) «متضاد: سیئَة» حُسْنیٰ : نیکوتر، نیکو(اسم) حَصدَ : دروکرد (فعل) «یَحْصِدُ» حضَرَ : حاضر شد (فعل) «یَحْضِرُ» حطبْ : هیزم (اسم) حِِفاظ : محافظت کردن (اسم) حفَرَ : زمین را کند (فعل) «یَحفِرُ» حُفرََة : گودال، چاله (اسم) حَفِظَ : حفظ کرد (فعل) «یَحْفََظ» حَفِظَکُمُ اللّّه : خدا شما را حفظ کند حَفلَة : جشن(اسم) «مترادف: مهرَجان» حَفْلَةُ زَواجٍ : جشن عروسی (اسم) حَفْلَةُ میلادٍ : جشن تولد (اسم) حَقاِئِب : کیفها، چمدانها (اسم) حَقیبََة : کیف، چمدان (اسم) حِکایََة : داستان (اسم) حِکَم : پندها و اندرزها (اسم) «مفرد: حِکْمَة» حِکمَة : جملهی پندآموز(اسم)
حلَّ : فرود آمد (فعل) « یَحُِّلُّ / حُلُول» حِلْْم : بردباری، صبوری (اسم) «متضاد: عَجَلَة» حلوانیّ : شیرنی فروش (اسم) حََلیب : شیر (اسم) حَمّّالة : بسیار حمل کننده (اسم) حَمامََة : کبوتر (اسم)
حمْق : نادانی (اسم) «متضاد: عِْلْم» حَمْل : حمل کردن(اسم) حَمیم : گرم و صمیمی (اسم) حِِوار : گفتگو، صحبت (اسم) حواِئِج : نیازها (اسم) «مفرد: حاَجَة» حوْْل : اطراف (اسم)
حولَ : تبدیل کرد (فعل) « یُحَولُ / تَحْویل» حَیّ : زنده (اسم) «جمع: احْیاء» حَیاء : شََرمساری (اسم) حَیاة : زندگی (اسم) «مترادف: عَْیْش» حَیَّرَ : حیران کرد (فعل) « یُحَیُِّرُ / تَحییر» خاتََم : انگشتر (اسم)
خاطَبَ : خطاب کرد (فعل) « یُخاطَُبُ / مُخاطَبََة» خافَ : ترسید (فعل) «یَخاُفُ / خَْوْف» خامِِس : پنجم (اسم) خامِس عشَرَ : پانزدهم (اسم) خاِئِف : تََرسان، تََرسیده (اسم) خَبّّاز : نانوا (اسم) خُبْْز : نان (اسم)
خدمَ : خدمتکرد (فعل) «یَخدُِمُ / خدْمَة» خرَّبَ : ویران کرد (فعل) « یُخَرِّبُ / تَخْْریب» خَرَجَ : بیرون رفت، خارج شد (فعل) «یَخْرُُجُ / خُرُوج» خََریف : پاییز (اسم) خِزاَنَة : انبار (اسم) «جمع: خِِزانات» خِزاَنَة : گنج (اسم) «جمع: خَزائِن» خزاِئِن : گنجها، گنجینهها (اسم) خسْْران : زیان (اسم) خَشبْ : چوب (اسم) «جمع: اخْشاب» خشبیّ : چوبی (اسم)
خَطََأ : خطا، اشتباه (اسم) «جمع: خََطایا، اخْْطاء» خََطایا : گناهان، خطاها (اسم)
خَطیئََة : گناه، خطا (اسم) «جمع: خََطایا، اخْْطاء» خِلاف: اختلاف (اسم) خَلاّق بسیار آفریننده (اسم) خلْْف پُُشت ) «مترادف: وَراء / متضاد: اَمام» خلَقَ: آفرید (فعل) «یَخْلُقُ» خَمْسَ : پنج (اسم) خُمْْس : یکپنجم (اسم) خَمس عَشَرَ : پانزده (اسم) خَمْْسون : پنجاه (اسم) الخََمیس : پنجشنبه (اسم) خوْف : ترس(اسم)
خیَّرَ : اختیار داد (فعل) « یُخیُِّرُ / تَخْییر» خیْر : بهتر، بهترین (اسم) «متضاد: شَّرّ / مترادف: افضل» دارَ : چرخید (فعل) « یَدُوُرُ / دَوََران» دََّبرَ : سامان بخشید (فعل) « یُدَِّبرُ / تدبیر» دََجاج : مرغ (اسم) دُُخان : دود (اسم)
دخلَ : داخل شد، وارد شد (فعل) «یَدخُلُ» دُرّ : مروارید (اسم) «جمع: دُرَرْ» دِراسَة : درسخواندن، تحصیل کردن (اسم) دراسِیّ : تحصیلی (اسم)
درَسَ : درسخواند (فعل) «یَدْرسُ/ دِراسَة» دَرَّسَ : درسداد (فعل) «یُدَرُِّسُ / تَدْْریس» دَعا : فراخواند، دعاکرد (فعل) « یَدعُُو / ُدُعاء» دفْع : پول دادن، دورکردن (اسم) دَفَعَ : دورکرد، پول پرداخت کرد (فعل) «یَدْفَعُ» دلَّ : راهنمایی کرد (فعل) « یَدُ ُّلُّ / دِلالَة» دََلافین : دلفینها (اسم) «مفرد: دُْْلفین» دََلیل : راهنما (اسم) دَمْْع : اشک (اسم) دُمُُوع : اشکها (اسم)
َدَنا : نزدیک شد (فعل) « یَدُْنُو / دُُنوّ» دَهْْر : روزگار (اسم) دََوام : ساعت کار (اسم) دَوْْر : نقش (اسم) دَوََران : چرخیدن، دورزدن (اسم) دولة : کشور، حکومت (اسم) دُونَ انْ : بیآنکه (اسم) ذا : این (اسم) «مترادف: هذا»
ذابَ : ذوب شد (فعل) « یذُوبُ / ذَوْب» ذاتَ.... : دارای .....(اسم) ذاقَ : چشید (فعل) « یَذُوُقُ / ذَْوْق» ذاکَ : آن (اسم) «مترادف: ذِٰلکَ» ذاکرَة : حافظة (اسم) ذاهِِب : فرِدِ رونده، رفته (اسم) ذاِئِق : چِشَنده، مَّزّه گیرنده (اسم)
ُذُباب : مگس (اسم)
ذَکَرْ : مرد، نَر (اسم) ذکَرَ : یادکرد، به یاد آورد (فعل) «یَذْکُرُ» ذِکْریٰ : خاطره (اسم) «جمع: ذِکْرِیّّات» ذَکِیّ : باهوش(اسم) ذِ لکَ : آن (اسم) «مذکر» ذَنبْ : دُم (اسم) «جمع: اَ ْذْناب» ذَْنْب : گناه (اسم) «جمع: ذُُنُوب» ذُُنُوب : گناهان (اسم) ذِِهاب : رفتن (اسم) ذَهَبَ : رفت (فعل) «یَذْهبُ» ذهبْ : طلا (اسم) ذهَبیَّة : طلایی(اسم) ذوحِکْمَةٍ : دارای حکمت، حکیم (اسم) اَّلَّذی : کسی که (اسم) «مذکر» ِذِئاب : گرگها (اسم) ذئْب : گرگ (اسم) الذینَ : کسانیکه (اسم) «جمع مذکر» رابِع : چهارم (اسم) راِبِع عَشَرَ : چهاردهم (اسم) راحِِم : رحم کننده (اسم) رََأس : سََر (اسم) راسِِب : مردود (اسم) «متضاد: ناِجِح» راقِِد : بستری(اسم)
رََایَ : دید (فعل) « یَرَٰیٰ / رُؤیََة، َرَأی» رأیْ : نظر، فکر (اسم) رأیٌ واحدٌ : یک نظر، یک فکر (اسم) رأیانِ دو نظر، دو فکر (اسم)
رائحَة: بو (اسم) رائِع : جالب (اسم) رَبّ : پروردگار، خدا (اسم) رُبَّ : چه بسا (اسم) ربْع : یکچهارم (اسم) رَُّبَّما : چه بسا! (اسم) رَبیع : بهار (اسم)
رَجا : امید داشت (فعل) « یَرجُو / رَجاء» رجاءْ : امید (اسم)
رجاءً : لطفًاً! (اسم) «مترادف: مِنْ فضْلِکَ» رِ جال : مردان (اسم) «مفرئ: رَجُُل» رجعَ : برگشت، بازگشت (فعل) «یَرْجِ ُعُ / رجُوع» ر ج ل : مََرد (اسم) «جمع: رِجال» رجُوع : برگشتن(اسم) رَحِمَ : رحم کرد (فعل) «یَرحَمُ» رَخیصََة : ارزان (اسم) «متضاد: غاِلَیَة» رُزّ : برنج (اسم) رسالَة : نامه (اسم) «جمع: رَسائِل» رَسّّام : بسیار تصویرگََر (اسم) رَساِئِل : نامهها (اسم) «مفرد: رِساََلة» رَسْْم : نقاشی کردن(اسم)
رسَمَ : نقاشیکرد، تصویرکشید (فعل) «یَرْسَمُ» رََصید : باقیماندهی حساب (اسم) رَصیف : پیاده رو (اسم) «مترادف: مَمَرُّالمُشاة» رِضا : رضایت(اسم)
رَضعَ : شیرداد (فعل) « یَرضَ ُعُ / ِرِضاع» رَضِیَ : راضی شد (فعل) « یَرْضیٰ / رِِضاء» رُفات : استخوانهای پوسیده (اسم) رفضَ : نپذیرفت (فعل) « یَرفَُضُ / رفْْض» رَفَعَ : بالابرد (فعل) «یَرْفَعُ» رقَدَ : در بیمارستان بستری شد(فعل) «یَرْقَدُ» رَکِبَ : سوارشد (فعل) «یَرْکَبُ» رَکْْب : کاروان شتر، اسب سواران (اسم) رُمّّان : انار (اسم) رَوحُ اللّّه : رحمت خدا (اسم)
ریاحْ : بادها (اسم) «مفرد: ریح» رِیاضََة : ورزش (اسم) رِیاضِیّ : ورزشکار (اسم) رِیاضِیُُّّون : ورزشکاران (اسم) ریحْ : باد، نسیم (اسم) «جمع: ِرِیاح» رَئیسیّ : اصلی(اسم)
زادَ : زیاد کرد، زیاد شد (فعل) «یَزیدُ» زانَ : زینت داد(فعل) « یَزیُنُ / زینََة» زاِئِد : «بهعلاوه» در ریاضی (اسم) زائِر : زیارت کننده (اسم) زُْبدَة : کره (اسم)
زجاجَة : شیشه (اسم) زجاجَةُ عِطْرٍ : شیشهی عطر(اسم) زرافَة : زرّافه (اسم) زرعَ : کاشت (فعل) «یَزْرَعُ» زمَلاء : همشاگردیها (اسم) زَمیل : همشاگردی (اسم)
زهْْر : گُُل (اسم) «جمع: ازْْهار» زوّار : زائران (اسم) «مفرد: زائِر» زُوج : همسر (اسم) «مذکر» زوجََة : همسر (اسم) «مونث» زیْْت : روغن (اسم) زیُوت : روغنها (اسم) سَـ : نشانهی فعل آینده (حرف) سابِع : هفتم (اسم) ساِبِع عَشَرَ : هفدهم (اسم) ساجِد : سجدهکننده (اسم) ساحََة : میدان، حیاط (اسم) سادِِس : ششم (اسم) سادِِس عَشَرَ : شانزدهم (اسم) سارَ : حرکت کرد، رفت (فعل) « یَسیُرُ / سیْْر» ساعدَ : کمک کرد (فعل) «یُساعُِدُ / مُساعََدَة» سافَرَ : سفرکرد (فعل) «یُسافُِرُ / مُسافََرَة» ساقَیْنِ : دو ساق پا (اسم)
سَألَ درخواست کرد، پرسید (فعل) «یَسْألُ / سُُؤال» سامحْنی : مرا ببخش! (مذکر) (فعل) سامِحْْینی : مرا ببخش! (مونث) (فعل) ساویٰ : مساویشُُد (فعل) « یُُساوی / مُُساواة» سائِح : گردشگر، توریست (اسم) سائِق : راننده (اسم) ساِئِل : مایع (اسم) «متضاد: جاِمِد» سَبَّ : دشنام داد (فعل) « یَسُُّبُّ / سَبّا» السبْت : شنبه(اسم)
سبحَ : به پاکی یاد کرد (فعل) « یُسَبِّ ُحُ / تَسبیح» سبعَ : هفت (اسم) سَبع عَشرَ : هفده (اسم) سبْعون : هفتاد (اسم) سِتَّ : شش(اسم)
سِتَّ عَشَرَ : شانزده (اسم) سَتّار : بسیار پوشاننده (اسم) ستَرَ : پوشاند، پنهان کرد (فعل) «/» سِتُُّّون : شصت (اسم) سجدَ : سجده کرد (فعل) «یَسْجدُ» سَحاب : ابر(اسم) «مترادف: غیْْم» سَحبَ : کِِشید (فعل) « یَسْحَُبُ / سَحْباً» سََخاء : بخشندگی (اسم) سخاوَة : بخشندگی، جود و کَرَم (اسم) سِرْْوال : شلوار (اسم) «جمع: سََراویل» سُرُُور : خوشحالی، شادمانی (اسم) سََریر : تخت (اسم) «جمع: اسَِّرَّة» سعادَة : خوشبختی (اسم) «متضاد: شَقاَوَة» سفرََة : سَفََر (اسم) سفرةٌ علْمیةٌ : گردش علمی (اسم) سَفینََة : کشتی (اسم)
سَکتَ : ساکت شد (فعل) «یَسْکُتُ / سُکُُوت» سَکنَ : زندگی کرد (فعل) « یَسْکُ ُنُ / سُکْنیٰ» سلْ : بپُرس (فعل)
سَلِمَ : سلامت ماند (فعل) «یَسْلَُمُ / سَلامَة» سِلْْم : صُُلح، آشتی (اسم) «متضاد: حَرْب» سَلَّمَ عَلیٰ : سلام کرد به (فعل) «یُسَلُِّمُ / تَسْْلیم» سِلْمِیّ مسالمت آمیز (اسم) سََماء : آسمان (اسم) «جمع: سََماوات» سَماع : شنیدن (اسم) سََماوات : آسمانها (اسم) «مفرد: سَماء» سَماوِیّ : آسمانی (اسم)
سَمَحَ لـِ.... : اجازه داد به (فعل) «یَسْمحُ» سمعَ : شنید (فعل) «یَسْمعُ / سَمْع» سمْْع : قدرت شنوایی (اسم) سَمَکْ : ماهی(اسم) «جمع: اسْْماک» سَمَکُ القرْشِ : کوسه ماهی (اسم) سَمَکََةٌ حَجَرِیَّةٌ : سنگماهی (اسم)
سمَّیٰ : نامید، اسمگذاشت (فعل) « یُسَمََّّی / تسْمیََة» سنّ : دندان (اسم) «جمع: اسْنان» سَنَةْ : سال (اسم) «جمع: سَنََوات / مترادف: عام» السَّنةُ الماضِیةُ : سال گذشته (اسم) سَنَةٌ دِراسِیةٌ : سال تحصیلی (اسم) سنَوات : سالها (اسم) «مفرد: سََنَة» سنویّ : سالیانه، هرسال (اسم) سهْل : آسان (اسم) «متضاد: صَْعْب» سُوء : بدی، بد (اسم) «متضاد: حُسْن» سِواء : یکسان، مساوی (اسم) سِِوار : دستبند (اسم) «جمع:اساوِرْ» سَوْداء : سیاه (مونث) (اسم) «مذکر: اسَْوَد» سُوَر : سورههای قرآن (اسم) سُورََة : سورهی قرآن (اسم) سَوْفَ : نشانهی فعل آینده (حرف) سُُوق : بازار (اسم) «جمع: اسْْواق» سَیّارة : خودرو، اتوموبیل (اسم) سیارةُ الأجرَةِ : تاکسی (اسم) سیِّد : آقا (اسم) سَیِّدََة : خانم (اسم) سیرُوا : حرکت کنید (فعل) سیما : چهره (اسم) «مترادف: وجْْه» سیئَة : گناه (اسم) «جمع: سیِِّّئات» شاءَ خواست (فعل) « یََشاء / مَشیئَة»
شابّ جواب(اسم) «جمع: شَباب»
شارِِع : خیابان(اسم) «جمع: شَوارِع» شارکَ : مشارکتکرد (فعل) « یُشارِ ُکُ / مُشارکَة» شاطِئ : ساحل (اسم) «جمع: شَواطِئ»
شاهَدَ : دید (فعل) «یُشاهِدُ / مُشاهََدَة» شای : چای (اسم) شَباب : جوانان(اسم) «مفرد: شابّ» شَبَکََة : تور (اسم) شِِتاء : زمستان (اسم) ش جَ ر : درخت (اسم) «جمع:» اشْجار»
شجعَ عَلیٰ : تشویق کرد به ....(فعل) «یُشَجِّ ُعُ / تَشْجیع» شَحَنَ : شارژ کرد(فعل) « یَشْحَُنُ / شَحْْن» شَرّ : بدی (اسم) «متضاد: خیْر» شِِراء : خریدن(اسم) «متضاد: بیْع» شَراب : شربت، نوشیدنی (اسم) شَراشِف : ملافهها (اسم) «مفرد: شَرْشَفْ» شَرِبَ : نوشید (فعل) «یَشْرَبُ» شرحَ : شرح داد (فعل) «یَشْرحُ» شَرَرَة : اخگر، پارهی آتش (اسم) «مترادف: جذَْوَة» شرْشَف : ملافه (اسم) «جمع: شَراشِفْ» شُرطِیّ : پلیس (اسم)
شَرَّفَ : مُشََّرَّف کرد، افتخار داد (فعل) « یُشَرُِّفُ / تَشْْریف» شَرِکََة : شرکت (اسم) شریحَةُ الهاتِِف : سیمکارت موبایل (اسم) شَرَّیْنِ : دو بدی (اسم) شَعْْب : ملت (اسم) «جمع: شُعُُوب»
شَعرَ بِـ.... : احساِسِ.....کرد (فعل) «یَشْعُرُ» شقاوَة : بدبختی، بیچارگی (اسم) «متضاد: سَعاَدَة» شَکا : شکایت کرد (فعل) « یَشْکُو / شِکایَة» شَکَرَ : تشکرکرد (فعل) «یَشْکُرُ» شُکْرًا جَزیلاً : بسیار ممنون!
شَلاّل : آبشار (اسم) شَلاّّلات : آبشارها (اسم) شَمَّ : بویید (فعل) « یَشُُّمُّ / شَمْ» شَمْ: حسّ بویایی (اسم)
شمْس خورشید (اسم) «جمع: شُمُوس»
شهْر : ماه (تقویمی) (اسم) «جمع: شُهُُور» شهریاً : ماهانه، هرماه (اسم) شهُور : ماهها (تقویمی) (اسم) «مفرد: شَهْْر» شَوارِِع : خیابانها (اسم) «مفرد: شارِِع» شواطِِئ : ساحلها (اسم) «مفرد: شاطِِئ» صادِق : راستگو (اسم) «متضاد: کاذِب» صارَ : شد، گَشت (فعل) «یَصیرُ» صالَة : سالُن، تالار (اسم) «مترادف: قاعََة» صََباح : صبح (اسم) صَباحَ الخَیر : صبح به خیر صَباحَ النُّور : صبح به خیر صبّار : بسیار صبر کننده (اسم) صحَّة : تندرستی، سلامت (اسم) صَحیفََة : روزنامه (اسم) صَحیفةٌ جداریةٌ : روزنامه دیواری (اسم) صُداع : سردرد (اسم)
صَداقَة : دوستی (اسم) «متضاد: عَداَوَة، عُْدْوان» صَدْر : سینه (اسم) «جمع: صُُدُور» صدَّقَ : باور کرد (فعل) « یصَدُِّقُ / تصْدیق» صدَقَ : راست گفت (فعل) «یصدُُقُ » صدْْق : راستی، درستی (اسم) «متضاد: کِذْب» صَدَمَ : برخوردکرد(فعل) «یصدُمُ» صََدیق : دوست (اسم) «مترادف: وَِلیّ» صَرَخَ : فریاد زد (فعل) «یَصْرُخُ» صِِعاب : سختیها (اسم) «مفرد: صَعْْب» صعِدَ : بالارفت (فعل) «یَصعَدُ» صعُُود: بالارفتن (اسم) « متضاد: نزُُول» صِِغار : کوچکها (اسم) «متضاد: ِکِبار» صِغَرْ : کودکی، خردسالی (اسم) «متضاد: کبََر» صَغیر : کوچک (اسم) «متضاد: کََبیر» صَ فّ : کلاس (اسم) «جمع: صُفُُوف»
صَفَّرَ : سوت زد (فعل) « یُصَفُِّرُ / تَصْفیر» صُ فُ وف : کلاسها (اسم) «مفرد: صَفّ» صَلاة نماز (اسم)
صَلَّحَ اصلاح کرد (فعل) « یُصَلحُ / تََصلیح» صِناعَة : صنعت (اسم) صَنعَ : ساخت (فعل) «یصْنعُ» صُنْْع : ساختن (اسم) صوْت : صدا (اسم) «جمع: اصْوات» صوَر : تصاویر (اسم) «مفرد: صورَة» صورٌ متحَرکةٌ : تصاویر متحرک (اسم) صورَة : تصویر (اسم) «جمع: صوَر» صَوْم : روزه (اسم) صَیْْف : تابستان (اسم) صینْ : چین (اسم) ضحِکَ : خندید (فعل) «یَضْحَکُ» ضَرّ : ضرر (اسم) «متضاد: نفْع» ضَرَبَ : زد (فعل) «یضْرِبُ» ضعْ : قرار بده! (فعل) ضعْْف : برابر (اسم) ضِعفَیْنِ : دوبرابر (اسم) ضَغْطُ الدََّّم : فشارخون (اسم)
ضوْء : نور (اسم) «جمع : اضْواء / مترادف: ضِیاء» ضِِیاء : روشنایی (اسم) «مترادف: ضوء» ضِیافََة : مهمانی(اسم) ضَیْْف : مهمان (اسم) ضُیُُوف : مهمانها (اسم) طازِِج : تازه (اسم) طاقَة : انرژی، نیرو (اسم) طاقَةٌ کَهْرُباِئیَّةٌ : نیروی برق(اسم)
طاِ لب : دانشآموز (اسم) «جمع: طُلاّّب / مترادف: تلمیذ» طائِر : پرنده (اسم) طائرََة : هواپیما (اسم) طِبُّ العُیُُون : چشمپزشکی (اسم) طَبّّاخ : آشپز(اسم) طِباعََة : چاپ و نشر (اسم) طَبَخَ : پُُخت (فعل) «یَطْبُخُ» طَبعَ : چاپ کرد (فعل) «یَطبَعُ» طَبیبُ العُیُُون : چشمپزشک (اسم)
طردَ با تندی راند، دور کرد (فعل) «یطرُدُ» طرقَ : در را کوبید (فعل) «یطْرُقُ» طََعام : غذا (اسم) «جمع: اطْعِمََة» طفْل : کودک، بچه (اسم) «جمع: اطْفال» طُفوَلَة : کودکی(اسم) طُلاّّب : دانشآموزان (اسم) «مفرد: طاِلِب» طَلَبْ : خواستن (اسم) طَلبَ : درخواست کرد (فعل) «یَطْلُبُ» طمَعَ : طَمع ورزید (فعل) « یطْمَعُ/ طَمعْ» طویل : طولانی (اسم) «متضاد: قصیر» طَیّّار : خلبان (اسم) طیْر : پرنده (اسم) طیُور : پرندگان (اسم) ظاهرَة : پدیده (اسم) «جمع: ظَواهِر» ظلاّم : بسیار ظلم کننده (اسم) ظََلام : تاریکی (اسم) «مترادف: ظُلمَة / متضاد: ضِِیاء، ضَوْء» ظَلَمَ : سِتَمکرد (فعل) «یظْلِمُ» ظَنَّ : گمان کرد، فکر کرد (فعل) «یَظنُّ» ظَهَرَ : آشکارشد(فعل) «یَظهَرُ» ظواهِر : پدیدهها (اسم) «مفرد: ظاهَِرَة» عادی : دشمن (اسم) «جمع: عُُداة / مترادف: عَدُوّ» عاذَ : پناه بُرد (فعل) « یَعُوذُ» عاشَ : زندگیکرد (فعل) «یَعیشُ» عالَم : جهان (اسم) عاِلمْ : دانشمند (اسم) «جمع: عُلَماء» عاَلمِیَّة : جهانی، بین المللی(اسم) عالمینِ : جهانیان (اسم) «مفرد: عالَم» عام : سال (اسم) «مترادف: سَنََة» عامِل : کارگر (اسم) «جمع: عُمّّال» عباءَة : چادر (اسم) عِِباد : بندگان (اسم) «مفرد: عَْبْد» عِبارات : متنها (اسم) عَبْْد : بنده (اسم) «جمع: عِِباد» عِبَرْ : پندها، اندرزها (اسم) «مفرد: عبَْرَة» عبَرَ عبور کرد (فعل) «یَعبُرُ»
عبرَ.... از راِهِ....، از طریقِ .....(اسم) عبرََة : پند، اندرز (اسم) «جمع: عِبََر» عََتیق : کهنه (اسم) عجَزَ : ناتوان شد (فعل) «یَعْجِزُ» عَجین : خمیر (اسم)
عُداة : دشمنان (اسم) «مفرد: عادی / مترادف: اَْعْداء» عَداوَة : دشمنی (اسم) «متضاد: صداقَة / مترادف: عُُدوان» عدََّّة : تعداد (اسم) «مترادف: عََدَد» عدوّ : دشمن (اسم) «جمع: اَْعْداء / مترادف: عادی» عُدْْوان : دشمنی (اسم) «متضاد: صَداقََة» عذَرَ : عذر پذیرفت (فعل) « یَعذِرُ / عُذْر، مَعذَِرَة» عذْْر: عذرپذیرفتن (اسم) عربَة : واگن، گاری (اسم) عَرَفَ : شناخت، دانست(فعل) «یَعْرِفُ» عَرَّفَ : معرفی کرد (فعل) « یُعَرُِّفُ / تَعْریف» عِزََّّة : ارجمندی و عزت (اسم) عزْل : برکنار کردن (اسم)
عَزَمَ : تصمیم گرفت (فعل) « یَعْزُِمُ / عَزْم» عُشّ : لانه (اسم) «مترادف: وکْر» عََشاء : شام (اسم)
عُشْبٌ طِبِِّّی : گیاه دارویی (اسم) «جمع: اعْشابٌ طِبِّیَةٌ» عشَرَ : ده (اسم) عشْْرون : بیست (اسم) عَشِیََّّة : آغاز شب (اسم) «متضاد: َغَداة» عَصافیر : گنجشکها (اسم) «مفرد: عصفُور» عصَفَ : باد وزید (فعل) «یَعْصِفُ» عُصْفُُور : گنجشک (اسم) «جمع: عَصافیر» عَصیرُ الفاکِهَةِ : آبمیوه (اسم) عطَّرَ : عطر زد (فعل) «یُعطُِّرُ / تَعْْطیر» عَفوَا : ببخشید (اسم) عَفَیٰ : بخشید (فعل) « یَعْفُُو / عَفْْو» عَلاّم : بسیار دانا (اسم)
َعَلامات : علامتها (اسم) «مفرد: عَلامََة / مترادف: اِشارات» عَلامََة : علامت، نشانه (اسم)
عَلاِئِم : نشانهها، علامتها (اسم) «مفرد: عَلامََة»
عَلمْ پرچم (اسم) عَلِمَ دانست (فعل) «یَعْلَمُ»
عَلمَ : یاد داد، آموخت (فعل) « یُعَلُِّمُ / تعلیم» عُلََماء : دانشمندان (اسم) «مفرد: عاِلِم» ناجِ ح : موفق، پیروز (اسم) «متضاد: راسِب»
َعَلی : بر، روی (حرف) عَلَی الیَسار : سمت چپ (اسم) عَلََی الیََمین : سمت راست (اسم) َعَلی امتِداد : در امتداد (اسم)
َعَلی عَیْْنی : به روی چشم، بله حتما
َعَلی مَرِّ العُصُور : در گذر زمان عَلَیْکَ : بر تو، به زیان تو (حرف) عَلیکَ بِـ : باید تو...، بر تو لازم است که ...
عَلَیْْنا باِحتِرامِ.... : ما باید به.....احترام بگذاریم عِمارَة : ساختمان (اسم) عُمّال : کارگران (اسم) «مفرد: عاِمِل» عملَ : انجام داد، کارکرد (فعل) «یَعْمَلُ» عمَلاء : مزدوران (اسم) «مفرد: عَمیل» عَمُُود : ستون (اسم) عََمیل : مزدور (اسم) «جمع: عُمََلاء» عَنْ : از، دربارهی (حرف) عنَب : انگور (اسم) عنْدَ : نزد، کنار (اسم) عندکَ : نزد تو، داری (اسم) عنْدَما : وقتیکه (اسم) «مترادف: لمّا» عندَِئذٍ : در این هنگام (اسم) عَوَّضَ : جبران کرد (فعل) « یُعَوُِّضُ / تعََویض» عیْش : زندگی (اسم) «مترادف: حََیاة»
عَیَّنَ : تعیین کرد، مشخص کرد « یُعَیُِّنُ / مصدر : تعیین» عَیْْن : چََشم، چِِشمهی آب (اسم) «جمع: عُیُُون» عُیُُون : چََشمها، چِِشمهساران (اسم) غابَة : جنگل (اسم) غارَة : حمله، یورش (اسم)
غالیَة : گران، ارزشمند (اسم) «متضاد: رَخیصة» غایََة پایان (اسم) «مترادف: نهایة»
غَدَا : فردا (اسم)غَداء : ناهار (اسم) غَداة : آغاز روز (اسم) «متضاد: عَشیَّة» غُراب : کلاغ (اسم) غِرام : گرم (اسم) غَرَسَ : کاشت (فعل) « یَغْرِ ُسُ / غَرْْس» غُرَف : اتاقها (اسم) غُرْفَة : اتاق (اسم) «مترادف: حُجَْرَة» غَرِقَ : غرقشد(فعل) «یَغْرقُ» غََزال : آهو (اسم) غِزْْلان : آهوها (اسم) غَسَلَ : شُُست (فعل) «یَغْسِلُ» غصْن : شاخهی درخت (اسم) غُصُُون : شاخهی درختان (اسم) غضَبْ : خشم (اسم) غضِبَ : خشمگین شد(فعل) «یَغْضَبُ» غَضْْبان : خشمگین (اسم) غَفّّار : بسیار آمرزنده (اسم) غَفَرَ : آمرزید(فعل) «یَغْفِرُ» غَنَّیٰ : آواز خواند (فعل) « یُغَنِِّّی / تَغْنِیَة»
غنِیّ : بینیاز، ثروتمند (اسم) «جمع: اغنیاء» غیَّرَ : تغییرداد (فعل) «یُغیُِّرُ / تَغْییر» غَیْم : ابر (اسم) «مترادف: سَحاب» فـَ... : پس (حرف) فاعِل : انجام دهنده (اسم) فاقَ : بَرتری یافت (فعل) «یَفُوقُ» فاکِهََة : میوه (اسم) «جمع: فَواکِِه» فاِئِز : برنده (اسم) فتحَ : بازکرد (فعل) «یفتَحُ» فتَّشَ : جستجو کرد (فعل) « یُفَتُِّشُ / تَفْْتیش» فَجْأةً : ناگهان، به یکباره (اسم) «مترادف: بغْتَةً» فَحَصَ : معاینه کرد (فعل) «یفْحَصُ» فِِراخ : جوجهها (اسم) «مفرد: فَرْْخ» فَراِئِض : واجبات (اسم) «مفرد: فَریضََة» فَرَجْ : گشایش، رهایی از سختی (اسم)
فرحَ خوشحال شد (فعل) «یَفْرَُحُ » فرِحْ شاد (اسم) «متضاد: حَزِِن، حَزین» فرَحْ : شادی (اسم) فرْخ : جوجه (اسم) «جمع: فِراخ» فرَسْ : اسب (اسم) فرْشاة : مسواک (اسم) فَرَغَ : خالی شد (فعل) « یَفْرُغُ»
فَرَّقَ : پراکنده ساخت، جدایی انداخت (فعل) « یفَرُِّقُ / تَفْْریق» فَ ریضَ ة : واجب دینی (اسم) «جمع: فَرائِض» فََریق : تیم، گروه (اسم) «جمع: افْرِقََة» فُسْتان : پیراهن زنانه (اسم) فُصُُول : فصلها (اسم) «مفرد: فَْصْل» فِضََّّة : نقره (اسم) فضِّی : نقرهای (اسم) فطُُور : صبحانه (اسم) فَعَلَ : انجام داد (فعل) «یفْعَلُ» فِعْل : کار، انجامدادن (اسم) فَقَدَ : از دست داد (فعل) «یَفْقُدُ» فَکَّ : باز کرد (فعل) «یَفُکُّ»
َفَلاة : بیابان (اسم) «جمع: فَلََوات / مترادف: صََحراء» فَلاّح : کشاورز (اسم) فِلْم : فیلم (اسم) «جمع: اَْفْلام» فُندُُق : هتل (اسم) فهِمَ : فهمید (فعل) «یفهمُ» فَواکِِه : میوهها (اسم) «مفرد: فاکَِهَة» فَوْق : بالا، روی (اسم) «متضاد: تَحْت» فی : در، داخل (حرف) فی امانِ اللّه : در پناه خدا، خداحافظ فی نفسِهِ : با خودش (اسم) فیتامین : ویتامین (اسم) قادََة : رهبران (اسم) «مفرد: قاِئِد»
قادِِم : آینده (اسم) «مترادف: مُسْتَقْبََل، آتی / متضاد: ماِضِی» قاطِع : بُرنده، تیز (اسم) قاطعُ الرحِم : بَرَندهی پیوند (اسم) قاعََة سالن (اسم) «مترادف: صاَلَة»
قافِلََة: کاروان (اسم) «جمع: قَوافِِل» قالَ : گفت (فعل) «یَقُوُلُ / قَوْْل» قالَ فی نفسهِ : با خودش گفت قامَ : برخاست، بلند شد(فعل) « یَقُوُمُ / قِِیام» قامَ بِـ.... : اقدام کرد به ....(فعل) قائِد : رهبر (اسم) «جمع: قاَدَة» قائِم : استوار، ایستاده (اسم) «متضاد: جاِلس» قَباِئِل : قبیلهها (اسم) «مفرد: قَبیلََة» قبْح : زشتی، بدی (اسم) «متضاد: جَمال» قَبَّلَ : بوسید (فعل) «یُقَبُِّلُ / تَقْْبیل» قبلَ : پذیرفت، قبول کرد (فعل) «یقبَُلُ / قَبُُول» قُبُُور : قََبرها (اسم)
قََبیح : زشت (اسم) «متضاد: جمیل» قَدْ تفتشَ : گاهی جستجو میشود (فعل) قَدَرَ : توانست (فعل) «یَقْدِرُ» قدََم : پا (اسم) «جمع: اْقْدام» قَذَفَ : انداخت (فعل) «یَقذِفُ» قرَا : خواند (فعل) «یقْرَأ / قِرائَة» قِراءََة : خواندن (اسم) «مترادف: تَلاَوَة» قُرْْب : نزدیکی (اسم) «متضاد: بعْْد» قرُبَ منْ.... : نزدیک شد به ....(فعل) «یقْرُبُ» قَریب : نزدیک (اسم) «متضاد: َبعید» قَریبٌ مِنْ : نزدیک به (اسم) «بعیٌدٌ عََن» قریَة : روستا (اسم)
قَسَّمَ : تقسیم کرد (فعل) «یُقَسُِّمُ / تقْْسیم» قَسَمَ : قسمت کرد (فعل) « یقْسُِمُ » قِشْْر : پوست (اسم) قَصْْد : منظور (اسم) قََصیر : کوتاه (اسم) قِطّ : گربه (اسم) قَطَعَ : بُرید (فعل) «یَقْطَعُ» قفَزَ : پرید، جهش کرد (فعل) «یَقْفِزُ» قُلْ : بگو (فعل) قَلَّ : کم شد (فعل) «یَقِلُّ»
قِلََّّة : کمبودن، اندک بودن (اسم) «متضاد: کِثَْرَة» قَلیل کم (اسم) «متضاد: کَثیر» قمْح گندم (اسم)
قَمََر : ماِهِ آسمان (اسم) «جمع: اقْْمار» قَمیص : پیراهن مردانه (اسم) قوافِِل : کاروانها (اسم) «مفرد: قافِلَة» قوْل : گفتار، حرف (اسم) «مترادف: َکَلام» قِیام : بلندشدن (اسم) «متضاد: جُُلُوس» قِِیام : کوتاه (اسم) «متضاد: طویل» قَیْْد : بَند (اسم) «جمع: قُیُُود» قیمَ ة : ارزش، قیمت (اسم) ـکَ : ـََت، ِـِـ تو (اسم) «مذکر» ـکِ : ـتَ، ِـِـ تو (اسم) «مونث» کَ : مانند (حرف) کاتِب : نویسنده (اسم) کآخِرِ عَمَلِهِ : به عنوان آخرین کار کَأس : جام، لیوان (اسم) کانَ : بود (فعل) «یَکُونُ» کاَنَّ : گویا....، انگارکه ....(اسم) کانَ ذاهباً : رفته بود (فعل) کانَ قََد اعْطاهُ : به او داده بود (فعل) کانَ یَحْکُمُ : حکومت میکرد (فعل) کانَ یرَحِّبُ : خوشآمد میگفت (فعل) کَبائر : بزرگها (اسم) «مفرد: کَبیَرَة» کِبَرْ : بزرگسالی (اسم) «متضاد: صِغََر» کَ بیر : بزرگ (اسم) «متضاد: َصَغیر» کِتاَبَة : نوشتن (اسم) کُتُُب : کتابها (اسم) «مفرد: کتاب» کتَبَ : نوشت (فعل) «یَکْتُبُ» کَتَمَ : پنهان کرد (فعل) «یَکْتُمُ» کثُرَ : زیادشد (فعل) «یَکثِرُ» کَثْرََة : فراوانی (اسم) کََثیر : بسیار (اسم) «متضاد: قََلیل» کذّّاب : بسیار دروغگو (اسم) کَذِبَ : دروغگفت (فعل) «یَکْذِبُ» کَذِٰلکَ : همینطور (اسم)
کُرََة : توپ (اسم) کُرَةُ القَدمِ : فوتبال (اسم) کُرَةُ المِنْضدََة : تنیس روی میز (اسم) کُرسیّ : صندلی (اسم) کَریه : نامطبوع، ناپسند، زشت (اسم) کسبَ : کسب کرد، بدست آورد (فعل) «یَکْسبُ» کشَفَ : آشکارکرد (فعل) «یَکْشِفُ» کفّار : کافران (اسم) «مفرد: کافِر» کفِّرَ : بپوشان (فعل)
کَفَّرَ : کافر شد، پوشاند (فعل) « یُکفُِّرُ / تَکْْفیر» کفیٰ : بس است (فعل) « یَکْْفی / کِفایََة» کلّ : همه، هر (اسم)
َکَلام : سخن، گفتار (اسم) «مترادف: قَوْل» کَلْب : سگ (اسم)
کُلُُوا : بخورید (فعل) ـکُُم : ـِِتان، ـِِـ شما (اسم) «جمع مذکر» کَمْ : چند؟، چقدر؟، چند تا؟ (حرف) ـِکُما : ـِتان، ــ شُُما (اسم) کَما : همانطورکه (حرف)
کَمَّلَ : کامل کرد (فعل) « یُکَمِّلُ / تَکْْمیل» ـِکُنَّ : ـِِتان، ــ شُما (اسم) «جمع مونث» کنتُ اشتغلُ : کار میکردم (فعل) کنْْز : گنج، گنجینه (اسم) کُنُوزْ : گنجها، گنجینهها (اسم) کَهرُُباء : برق (اسم) کَهْرُباِئیّ : برقی (اسم) کَوْکََب : ستاره (اسم) کیفَ : چگونه؟، چطور؟ (اسم) کیمِِیاء : شیمی (اسم) کیمِیاوِیّ : شیمیایی (اسم) لـِ : برای، دارد(حرف) لا : حرف نفی مضارع (حرف) لا : نَه (حرف) لا بأسَ : اشکالی ندارد!
لا تُفَرِّقُُوا : پراکنده نشوید (فعل)
لا شُکرَ علَی الواجبِ : وظیفه است!، تشکر لازم نیست!
لا فرقَ : فرقی نیست، تفاوتی نیست لا یُکَلِّفُ : تکلیف نمیدهد (فعل) لاحَظَ : ملاحظه کرد (فعل) « یُلاحُِظُ / ملاحَظََة» لاعِِب : بازیکن (اسم)
لامَ : ملامت کرد (فعل) «یَلُوُمُ / مَلامََة» لاَِنَّ : زیرا (حرف)
لبِثَ : ماند، اقامتکرد (فعل) « یَلْبَثُ» لبِسَ : پوشید (فعل) «یَلبَسُ» لبونَة : پستاندار (اسم) لدیٰ : نزدِ (اسم) لدَیهِِم : دارند (اسم) لِذا : بنابراین (اسم) لِسان : زبان (اسم) لسانُ صِدْقٍ : یاِدِ خوب (اسم) لعِبَ : بازی کرد (فعل) «یَلْعَبُ» لعِقَ : لیسید (فعل) «یَلْعَقُ» لغََة : زبان (اسم) لقَد : قطعا، حتما (اسم) لکَ : برای تو، به سودِ تو (حرف) لٰکنَّ : ولی (اسم) لٰکِنْ : ولی (حرف) لمَ : برای چه؟، چرا؟ (حرف) لمّّا : هنگامیکه (اسم) «مترادف: عِنْدما» لِماذا : چرا؟ برایچه؟ (اسم) لمزَة : هرزه زبان (اسم) لمنْ : مال چه کسی؟ (کسانی) (حرف) لِهذا الصَّف : این کلاس دارد لوحَ ة : تابلو (اسم) لوْن : رنگ (اسم) «جمع: اْلْوان» لَیالی : شبها (اسم) «مفرد: لیْْل» لیسَ : نیست (فعل) لیْسَ لهُ : ندارد (فعل)
لیْل : شب (اسم) «جمع: لَیالی / متضاد: نَهار» لیْلِیَّةً : شبانه (اسم)
لیْمُون لیمو (اسم) ما : آنچه، چیزی که (اسم) ما : چه؟، چهچیزی؟، چیست؟ (اسم) ما : حرف نفی ماضی (حرف)
ما اجْمَلَ ....: چقدر زیباست!.....
ما بِک؟ : چه شدهای؟، چه اتفاقی برایت افتاده؟ ما کانَ : نبود (فعل) ما هُوَ : چهچیزی؟، چیست؟ ماء: آب (اسم)
ماذا : چه؟، چهچیزی؟، چیست؟ (اسم)
ماشیٰ : همراهی کرد، راه رفت (فعل) « یُماشی / مُماشاة» ماضی : گذشته (اسم) «متضاد: قاِدِم» مائدََة : سفرهی غذا (اسم) مَبْرُُوک : مبارک (اسم) مُُبین : آشکار (اسم) مُتْحََف : موزه (اسم) مَتیٰٰ؟ : کِِی؟، چهوقت؟ (اسم) مثاِلیّ : نمونه (اسم) مُ جاَ لس ة : همنشینی (اسم) مُجاهِِد : رََزمنده (اسم) مُجاوَرََة : کناری (اسم) مُجْتَهِِد : تلاشگر (اسم) «مترادف: مُجِدّ» مُجِدّ : کوشا (اسم) «مترادف: مُجتَهِِد» مجَرَّب : آزموده شده (اسم) مجفَّفْ : خشکشده (اسم) مَجْنُون : دیوانه (اسم) «متضاد: عاِقِل» مَجهُول : ناشناخته، گمنام (اسم) مُحارََبَة : جنگیدن (اسم) مُحافَظََة : استان (اسم) مَحامِِد : ستایشها (اسم) مُحاوََلَة : تلاش، کوشش (اسم) محیطُ الأطلسیّ : اقیانوس اطلس (اسم) مَخازِِن : انبارها (اسم) «مفرد: مَخْزََن» مُخْتَبَر : آزمایشگاه (اسم) مَخْزََن : انبار (اسم) «جمع: مَخازِِن»
مُداراة: مدارا کردن، همراهی (اسم) مدرِّس : معلم (اسم) مُدُُن : شهرها (اسم) مدینَة : شهر (اسم) «» مرءْ : مرد، انسان (اسم) «مترادف: رجُُل» م ر أة : زن (اسم) «جمع: نِساء» مراجَعَة : دورهکردن (اسم) مُرافِق : همراه (اسم) مرافِق عامَّة : تاسیسات عمومی (اسم) مرَّة : بار، دفعه (اسم) مرتَفِِع : بلند (اسم) مُعجََم : لغتنامه، واژه نامه (اسم) مرَّتَینِ : دوبار (اسم) مرحبَاً بکُم : خوشآمدید، درود بر شما مرحمََة : مهربانی (اسم)
مرَّرَ : تلخ کرد (فعل) « یُمَرُِّرُ / تَمْریر» مرضُ السُّکَّر : بیماری قند (اسم) مَرضیٰ : بیماران (اسم) «مفرد: مریض» مَرََق : خورش (اسم) مَرْقَد : ضریح (اسم) مُرُُور : گذرکردن (اسم) مَریض : بیمار (اسم) «جمع: مرضیٰ» مُزدحِم : شلوغ (اسم) مَساءً : بعدازظهر، شب (اسم) مُساعدَة : کمک (اسم) مَساکین : فقیرها (اسم) «مفرد: ِمِسکین» مُستَشفیٰ : بیمارستان (اسم) مسْتعرةٌ : فروزان (اسم) مُستَعیناً بِـ.... : با کمک کرفتن از.... (اسم) مسْتَقْبََل : آینده (اسم) «مترادف: قادِِم، تالی» مُسْتنْقََع : مرداب (اسم) مُسْتَوْصََف : درمانگاه (اسم) مُسجِّل : دستگاه ضبط کننده (اسم)
مَسرُُور : خوشحال (اسم) «مترادف: فَرِْحْ / متضاد: حََزین» مسْکین : فقیر، تهیدست (اسم) «جمع: مَساکین» مُسلِِم مسلمان (اسم) مسموحٌ : مُجاز (اسم) «متضاد: مَمنُوع» مَسْؤولُ الإستِقْْبال : مسؤل پذیرش (اسم) مشرِِف : مدیر داخلی (اسم) مشْمشْ : زردآلو (اسم) مَصابیح : چراغها (اسم) «مفرد: ِمِصباح»
مَصانِع : آبانبارهای بیابان، کارخانهها (اسم) «مفرد: مَصْنع» مِصْْباح : چراغ (اسم) «جمع: مَصابیح» مُصحَف : قرآن (اسم)
مصنَع : کارخانه، کارگاه (اسم) «جمع: مصانِع» مََصیر : سرنوشت (اسم)
مضَیٰ : گذشت، سپَری شد (فعل) «یَمْْضی» مُضیء : نورانی (اسم) مضْیاف : مهماننواز (اسم) مََضیق : تنگه (اسم) مََطار : فرودگاه (اسم) مَطاعِِم : رستورانها (اسم) «مفرد: مَطْعَم» مَطبعََة : چاپخانه (اسم) مَطَرْ : باران (اسم)
مطْعَم : رستوران (اسم) «جمع: مطاعِم» مُطَهِِّّر : پاککننده (اسم) مَعَ : با، همراه (حرف) مَعَ الأسَفِ : متاسفانه مَعَ السلامَة : به سلامت، خداحافظ معَ بعضٍ : با همدیگر مَعَاً : با هم (اسم) مُعاَلجََة : درمان (اسم) مَعْجُون اسْْنان : خمیر دندان (اسم) مَعْذِرََة : عذرپذیرفتن (اسم) مََفاتیح : کلیدها (اسم) مِفْْتاح : کلید (اسم)
مَفْرُُوش : پوشیده شده، فرششده (اسم) مَقْبَرََة : قبرستان (اسم) «جمع: مَقاِبِر» مَکْتَبََة : کتابخانه (اسم)
مُکَرََّّم : گرامی داشته شده، بزرگوار (اسم)
مُکَیِِّّف: کولر (اسم) مُکَیِّف الهََواء : کولر (اسم) ملابِس : لباسها (اسم) «مفرد: لِباس» مَلاعِِب : ورزشگاهها (اسم) مَلْعَب : زمین بازی، ورزشگاه (اسم) مِلَفّ : پرونده (اسم)
مَلکْ : پادشاه (اسم) «جمع : مُلُوک / مترادف: امیر» مَلَکَ : مالک شد، دارد، فرمانروایی کرد (فعل) «یَمْلکُ» مُلمَّع : اشعار مخلوط به عربی و فارسی (اسم) مََلیح : با نمک (اسم)
مَمَرُّ مُُشاة : محل عبور عابر پیاده (اسم) «مترادف: رََصیف» مُمرِِّّض : پرستار (اسم) ممزُوج : مخلوط شده (اسم) مملُوءٌ بِـ.... : پُُر از ....(اسم) ممنُُوع: نامُُجاز (اسم) «متضاد: مَسْمُوحٌ» مِن : از (حرف)
منْ : چه کسی؟، چه کسانی؟ (اسم) مَنْ : هرکس، کسی که (اسم) مِنْ اینَ : از کجا؟، اهلِ کجا؟ منْ دونِ اللّه : غیر از خدا، بجای خدا منْ فَضلکَ : خواهشمندم، لطفاً «مترادف: رجاءً» مُنتشرَة : پراکنده (اسم) مِنْشَفََة : حوله (اسم) مِنْضدََة : میز (اسم) مُنَظَّمََة : سازمان (اسم)
مُنَظَّمَةُ الامَمِ المُتَّحِدةِ : سازمان ملل متحد (اسم) منْقِذ : نجات دهنده (اسم) مُنهمرةٌ : ریزان (اسم) مُهَدِِّّی : آرامبخش، مُسکّّن (اسم) مِهرَجان : جشنواره (اسم) «مترادف: حَفلََة» مهمَّةٌ اداریةٌ: ماموریّّت اداری (اسم) مِهََن : شغلها (اسم) مِهْنََة : ُشُغل (اسم)
مُهَندِسُ الصیانَة : مهندس تعمیر و نگهداری (اسم) مهندسٌ زراعِیٌّ : مهندس کشاورزی (اسم)
مواصلََة ادامه دادن (اسم) مواعِد : زمانها (اسم) «مفرد: مَوْعِدْ» مَواعِِظ : پندها، نصیحتها (اسم) «مفرد: مَوْعِظََة» مَواعِظ : پندها و نصایح (اسم) «مفرد: مَوعِظَة» موْْت : مرگ (اسم) مُوسُوعََة : دانش نامه (اسم) موظَّف : کارمند (اسم)
مَوْعِِد : وقت، زمان (اسم) «جمع: مَواعِِد» مَوْعِظََة : پند و نصیحت (اسم) مِیاه : آبها (اسم) «مفرد: ماء» مِئََة، مِاََئة : صد (اسم) «جمع: مِِئات» میراث : آثار بجا مانده (اسم) میعاد : وعده (اسم)
ـِِنا : ـِمان، ـِِـ ما (اسم)
ناحَ : بلند گریه و شیون کرد (فعل) « ینُوحُ» نادَیٰ : صدا زد (فعل) «یُنادی / نِداء» نارْ : آتش (اسم) ناس : مردم (اسم) نافذََة : پنجره (اسم) ناقِص : «منها» در ریاضی (اسم) نامَ : خوابید (فعل) «یناُمُ / نوْم» ناِئِم : فرد خوابیده (اسم) «جمع: نِیام» نَبات : گیاه (اسم) نَجاح : موفقیت (اسم)
نجَحَ : موفق شد (فعل) «ینْجَ ُحُ / َنجاح» نجْم : ستاره (اسم) «جمع: نجُومْ و اْنجُم / مترادف: کَوکَب» نجُُوم : ستارهها (اسم) نُحاس : مس (اسم) نحْنَ : بلند گریه و زاری کردند (فعل) نحنُ : ما (اسم) نحوَ : به سمتِ (اسم)
ندِمَ : پشیمان شد (فعل) «یَنْدَمُ / ندامََة» ندمْ، ندامَة : پشیمانی (اسم) نزَلَ : پایین آمد (فعل) «یَنْزُِلُ / نُزُول» نزُُول : پایین آمدن (اسم) «متضاد: صُعُُود» نِساء : زنان (اسم) «مفرد: امْْرأة» نسِیَ : فراموش کرد (فعل) «/» نس یان : فراموشی (اسم) نَشاط : فعالیت (اسم)
نشَرَ : انتشار داد، پخش کرد (فعل) « ینْشُرُ» نَشیط : فعال، کوشا (اسم) نصّ : متن (اسم) «جمع: نصُُوص» نصْْر : یاری (اسم) نصَرَ : یاری کرد (فعل) «ینْصُرُ» نصُُوص : متنها (اسم) «مفرد: نصّ» نضِرَةٌ : تازه (اسم) نظَرْ : نگاه (اسم) نظَرَ : نگاهکرد (فعل) «یَنْظُرُ» نَظیف : پاکیزه (اسم) نعجَة : میش (اسم) نعَمْ : بله (اسم)
نعْمَة : نعمت (اسم) «جمع: نعَْمْ و انعُم» نعْمَتانِ مَجهُوَلتانِ : دو نعمتِ ناشناخته (اسم) نفایَة : زباله (اسم)
نفْْس : خود، جان، همان (اسم) «جمع: انفُس» نفََقات : هزینهها (اسم) نفَقََة : هزینه (اسم)
نقَصَ : کم شد (فعل) «یَنْقُُصُ / نْقْصان» نقُُود : پول (اسم) نما : رشد کرد (فعل) « یَنْمُو / نمُوّ» نملَة : مورچه (اسم) نَهار : روز (اسم) «متضاد: لیْْل» نهایََة : پایان (اسم) «متضاد: بدایََة» نهَبَ : به تاراج بُرد (فعل) «یَنْهَبُ» نهْر : رودخانه (اسم) «جمع: اْنْهار» نوافِذ : پنجرهها (اسم) «مفرد: نافَِذَة» نواقِص : نقصها، مشکلات (اسم) «مفرد: ناقِص» نوْْم : خواب (اسم) نیّات : نیّتها (اسم) «مفرد: نیَّة» نِیام : افراِدِ خواب (اسم) «مفرد: ناِئم»
نیَّة : نیت، قصد (اسم) «جمع: نیّات» هِ، هُ : او (اسم)‌ها : او، َـَ ش (اسم) «مونث»‌ها :‌هان!، آگاه باشید (حرف)‌هاتانِ : این دو (اسم) «مونث»‌هاتِفُ الجَوّّال : موبایل، تلفن همراه (اسم)‌هاتِِف: موبایل، تلفن همراه (اسم) «جمع: هَواتِِف»‌هادِئ : آرام (اسم)‌هامَ : تشنه شد (فعل) « یَهیمُ»
هجَرَ : جدا شد، دوری کرد (فعل) « یهْجُُرُ / هَجْر، هِجْران» هجْر : دوری (اسم)
هَجَمَ : حمله کرد (فعل) «یَهْجُُمُ / هُجُُوم» هدیٰ : راهنمایی کرد (فعل) « یهْدی / هِدایَة» هذا : این (اسم) هذانِ : این دو (اسم) هذ هِ : این (اسم) «مونث» طَبیب : پزشک (اسم)
هذی : این (اسم) «مونث / مترادف: هذِهِ» هرَبَ : فرارکرد (فعل) «یَهْرَبُ» هَلْ : آیا (اسم)
هَلکَ : هلاک شد، مُُرد (فعل) «یَهْلُ ُکُ / هََلاک» هُمْ : آنها، ایشان (اسم)
ـهُُم : ـِِشان، ِـِـ آنها (اسم) «جمع مذکر» هُما : آندو، آنها (اسم) ـهُُما : ـِِشان، ِـِـ آندو (اسم) هُمَزََة : عیب جو (اسم) هُنَّ : آنها، ایشان (اسم) «جمع مونث» ـهُنَّ : ـِِشان، ِـِـ آنها (اسم) «جمع مونث» هُنا : اینجا، این مکان (اسم) هُناکَ : آنجا (اسم) هُوَ : او (اسم)
هَواتِِف : موبایلها (اسم) «مفرد:‌هاتِِف» هوُلاءِ : اینها، اینان (اسم) هَوْْن : آرامش، فروتنی (اسم) هِیَ : او (اسم) «مونث»
وَ لوْ.... : اگرچه، هرچندکه (حرف) واجِِب : تکلیف (اسم) واجِبات : تکالیف (اسم) واحِد : یک (اسم) واسِع : پهناور (اسم) واقِف : ایستاده (اسم) واِلِد : پدر (اسم) «مترادف: اَب» والدَة : مادر (اسم) «مترادف: امّ» والدَینِ : پدر و مادر (اسم) وَجَدَ : پیداکرد (فعل) «یَجِدُ» وَجَعْ : درد (اسم)
وَجْْه : صورت، چهره (اسم) «مترادف: سیماء» وَحدَة : تنهایی (اسم) وحَْدَک : تو به تنهایی (اسم) وَحید : تنها (اسم)
وُدّ : عشق (اسم) «مترادف: حُبُّ / متضاد: بغْْض» وََراء : پُُشت (اسم) «مترادف: خَلْْف» ورَّثَ : به ارث گذاشت (فعل) « یُوَرُِّثُ / تَوْریث» وَرثَة : وارثان (اسم) «مفرد: وارِث» فصاحةُ الکَلامِ : شیوایی گفتار (اسم) ورْد : گُل (اسم) «مترادف: زهْر» ورَعْ : پارسایی (اسم) «مترادف: تَقویٰ» وَرَق : برگ درخت (اسم) «جمع: ُاوراق» وَصَفَ : توصیف کرد (فعل) «یَصُِفُ » وَصْفَةً : نسخه (اسم) وَصَلَ : رسید (فعل) «یصُِلُ / وُصُُول» وُصُول : رسیدن (اسم) وضعَ : گذاشت، قرارداد (فعل) «یَضَ ُعُ / وضْْع» وِقایََة : پیشگیری (اسم)
وقعَ : افتاد زمین، اتفاق افتاد (فعل) «یقعُ» وقَفَ : ایستاد (فعل) «یَقِفُ» وکََنات : لانهها (اسم) «مفرد: وَکْنََة» وکْنََة : لانه (اسم) «جمع: وُکََنات / مترادف: عُشّ» ـی : ـِ مَن، ـَ ـم (اسم) یا اِلهی : خدایا!، خدای من!
یا لیْتَ.... :‌ای کاش!...
یا.... : ای....!، آهای....! (حرف)
یدْ : دست (اسم) «جمع: ایْدی» یَسار : چپ (اسم) «متضاد: یَمین» یَمین : راست (اسم) «متضاد: یَسار»
یَنابیع : چشمهها (اسم) «مفرد: یَنْبُوع / مترادف: عیُون» یََنبوع : چشمه (اسم) «جمع: ینابیع / مترادف: عََین» یوجدُ : وجود دارد (فعل) یوْم : روز (اسم) «جمع: ایّام» یَئِسَ : نا امید شد (فعل) «یَیْأسُ»
وََ لدْ : پسر، فرزند (اسم) «مترادف: ِابن، ولَد» وَِلیّ : یار و یاور (اسم)

 
 

 

 


مقالات
وسائط رقمية
إنسانيات
تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات
حاسوب
موضوعات أخرى
المنتجات والخدمات
فدك
حول و اتصل بنا
إدارة
مجلة الإدارة المعاصرة
آيات إدارية
اقتباسات التصوير
الصورة مكتوبة
بنك باحثي الإدارة
عناوين مقالات الإدارة
الموارد التعليمية (الحوزة والجامعة)
دراسات
المرصد - الشخصيات
المرصد - الثقافية
المرصد - الأكاديمي
المرصد - ميديا
المرصد - الأحداث العلمية
اللغة
قاموس
اختبار اللغة الروسية
المثل الروسي
المثل الإنجليزي
أربع جمل لغوية
logo-samandehi
حول | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | شروط | اتفاقية ملفات تعريف الارتباط |
الإصدار (قبل ألفا) 2000-2022 CMS Fadak. ||| Version : 5.2 ||| By: Fadak Solutions نسخة قديمة