- سیاست - حکومت فرزانگان
: 20161023 : 709

حکومت فرزانگان


 1. جلسه اول
 2. جلسه دوم

جلسه اول

دانش تجربی که به تبیین پدیده‎ها و فعالیت‎های سیاسی میپردازد را..................................... مینامند
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
علم سیاست
فلسفه سیاسی
کلام سیاسی
فقه سیاسی

کار علم سیاست یک کار___________است
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
تجربی
توصیفی
عقلانی
تشریحی

سؤال 3
فلسفه سیاسی یک دانش................برای......................است
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
عقلی/برای تبیین پدیده‎ها و رابطه بین آنها
توصیفی/استدلال عقلانی و نقلی حکومت
عقلی/تبیین عقلانی مشروعیت و هدف حکومت
توصیفی/توصیف افعال و رفتار سیاسی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 4
کامل
نمره 0.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال

اگر به مسائلی که در فلسفه سیاسی ارائه شده‎اند با روش عقلانی و وحیانی بپردازیم نام آن............ میشود
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
فلسفه سیاسی
جامعه شناسی سیاسی
فقه و حقوق سیاسی(غلط)
کلام سیاسی(احتمالا)
بازخورد
پاسخ شما نادرست است
سؤال 5
کامل
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال

وجه اشتراک فقه سیاسی با حقوق سیاسی در این است که....
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
هردو دانش توصیفی هستند
هردو به بایدها و نباید‎ها می‌پردازند
هردو شاخه‎های کلام سیاسی هستند
هردو به علم سیاست می‌پردازند
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 6
کامل
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال

بالا رفتن مطالبات مردم وگرفتاری جامعه به خشونت و درگیری در اثر عدم براورده ساختن این مطالبات از آسیب‎های رعایت نکردن کدام مسائل است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
مسائل سیاسی
مسائل اخلاقی
مسائل آموزشی
مسائل فقهی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 7
کامل
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال

کدام یک از گزینه‎های زیر از نظر علم متدولوژی با سایرین متفاوت میباشد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
اخلاق سیاسی
کلام سیاسی
جامعه شناسی سیاسی
فلسفه سیاسی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 8
کامل
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال

تفاوت تشکل سیاسی و حزب سیاسی در این است که علم سیاسی
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کند
می تواند قانون اساسی کشور را نقض کند
برنامه سیاسی انجام میدهد و در انتخابات شرکت میکند
از دولت مستقل است
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 9
کامل
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال

.................. یک گزاره‎ای است که می‌تواند مربوط به علم،فلسفه،کلام،حقوق، اخلاق یا جامعه شناسی سیاسی باشد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
اندیشه سیاسی
روش سیاسی
نظریه‎ی سیاسی
تحلیل سیاسی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 10
کامل
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال

غلبه‎ی اندیشه‎های سیاسی امام (ره) با کدام است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
کلام سیاسی
فقه سیاسی
فلسفه سیاسی
خلاق سیاسی

جلسه دوم


                               

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.004 Seconds