- علم سیاست - معرفی و خلاصه کتاب بنیادهای علم سیاست نوشته دکتر عبدالرحمن عالم
: 20200309 : 6487

معرفی و خلاصه کتاب بنیادهای علم سیاست نوشته دکتر عبدالرحمن عالم


 1. مقدمه فصل ۱٫ تعریف،محتوا و ماهیت علم سیاست
  1. شناخت اولیه
   تعریف علم سیاست
   عرصه علم سیاست
   تقسیمات علم سیاست
   آیا سیاست علم است؟
   نقش علم سیاست در دموکراسی
 2. فصل ۲٫ روشهای علم سیاست
  1. مسئله روش شناسی
   روشهای علم سیاست
  2. برخی رهیافتها
 3. فصل ۳٫ علم سیاست و رشته‌های همپیوند
 4. فصل چهارم . مفاهیم جدید علم سیاست
 5. فصل ۵٫ دولت، ملت
 6. فصل ۶٫ نظریه‌های خاستگاه دولت
 7. فصل ۷ . تکامل دولت
 8. فصل هشتم : ماهیت و هدفهای دولت
 9. فصل ۹ . حاکمیت
 10. فصل ۱۰٫ طبقه بندی حکومتها
 11. فصل ۱۱٫ دموکراسی
 12. فصل ۱۲٫ حکومتهای پارلمانی و ریاستی
 13. فصل ۱۳ . حکومتهای تک ساخت و فدرال
 14. فصل ۱۴٫ احزاب سیاسی، گروه‌های فشار
 15. فصل ۱۵٫ افکار عمومی و تبلیغات
 16. فصل ۱۶٫ دولت رفاه
 17. کتابنامه

مقدمه فصل ۱٫ تعریف،محتوا و ماهیت علم سیاست

شناخت اولیه
تعریف علم سیاست
عرصه علم سیاست
تقسیمات علم سیاست
آیا سیاست علم است؟
نقش علم سیاست در دموکراسی

فصل ۲٫ روشهای علم سیاست

مسئله روش شناسی
روشهای علم سیاست

الف . روش تاریخی ب. روش مشاهده پ. روش تجربی ت. روش تطبیقی یا مقایسه‌ای ث. روش فلسفی

برخی رهیافتها

الف. رهیافت حقوقی ب. رهیافت اقتصادی پ. رهیافت روانشناسی ت. رهیافت هنجاری ث. رهیافت تجربی_علمی ج. رهیافت رفتاری ۱) هدفهای رفتارگرایی ۲) تحلیل نظر رفتارگرایان

فصل ۳٫ علم سیاست و رشته‌های همپیوند

پیوند‌های جدید الف . علم سیاست و جامعه شناسی ب. علم سیاست و تاریخ پ. علم سیاست و اقتصاد ت. علم سیاست و اخلاق ث. علم سیاست و روانشناسی اجتماعی ج . علم سیاست و حقوق عمومی چ. علم سیاست و مردم شناسی ح.علم سیاست و آمار خ.علم سیاست و جغرافی

فصل چهارم . مفاهیم جدید علم سیاست

ایده ئولوژی
قدرت

الف. معنی قدرت ب. ویژگیهای قدرت پ. منابع قدرت منابع قدرت دولت ت. مترادفهای قدرت ۱) قدرت و نفوذ ۲) قدرت اقتدار ث. انواع قدرت ج. اندازه گیری قدرت چ. اعمال قدرت

اقتدار

الف. منابع اقتدار ب. ضمانت اجرای اقتدار پ. حدود اقتدار ت.اقتدار وقدرت ث. انواع اقتدار ج . ویژگیهای اقتدار

مشروعیت

الف. معنی مشروعیت ب. منابع مشروعیت پ. انواع مشروعیت

نوسازی

نوسازی سیاسی ۶.فرهنگ سیاسی الف . دسته بندی فرهنگ سیاسی ب.اهمیت فرهنگ سیاسی

جامعه پذیری سیاسی

عاملهای عمده جامعه پذیری سیاسی

خانواده
مدرسه
گروه‌های همتا
محیط کار
رسانه‌های جمعی
حکومت و کارگزاری‌های حزبی
توسعه سیاسی

الف. شاخصهای مثبت ( توسعه ) ب. شاخصهای منفی ( فروپاشی سیاسی)

فصل ۵٫ دولت، ملت

دولت نو و عناصر آن

الف. تعریف دولت ب. عناصر بنیادی دولت ۱٫مردم یا جمعیت

سرزمین
حکومت
حاکمیت

پ . دولت و حکومت

مفهوم نظام سیاسی

الف . معنی نظام ب. معنی نظام سیاسی

ملت و ملیت

الف. تعریف ملیت و ملت ب. عوامل عینی پیدایش ملت

نژاد و خویشاوندی
اشتراک دین
اشتراک زبان
بستگیهای جغرافیایی
بستگیهای مشترک اقتصادی
تاریخ با سنتهای مشترک

پ. تفاوت ملت و دولت

پیدایش ناسیونالیسم

الف. یک ملت، یک دولت ب. ناپسندگی دولت ملی

فصل ۶٫ نظریه‌های خاستگاه دولت

نظریه خاستگاه الهی

الف. تاریخ نظریه الهی ب . حقوق الهی شاهان

نظریه زور

الف . تفسیرهای گوناگون

نظریه ژنتیک ( نظریه پدرسالاری و مادرسالاری)

الف . نظریه پدرسالاری ب. نظریه مادرسالاری

نظریه طبیعی ارسطو
نظریه قرار اجتماعی

الف. رشد اندیشه قرار اجتماعی ب. نظریات‌هابز، لاک و روسو

توماس‌هابز
جان لاک
ژان لاک روسو

پ. نقد نظریه قرار اجتماعی ت. ارزش نظریه قرار اجتماعی

فصل ۷ . تکامل دولت

نظریه تکاملی یا تاریخی دولت ( عوامل سازنده دولت )
رشد و تحول دولت

الف. شکل قبیله‌ای دولت ب. امپراطوری شرقی پ. شهر – دولتهای اولیه ت. حکومت فئودالی ج . دولت نو

گرایشهای تحول دولت

فصل هشتم : ماهیت و هدفهای دولت

ماهیت دولت

الف: نظریه ارگانیک ۱) تاریخ نظریه ارگانیک ۲) بیان اسپنسر ۳) ارزیابی نظریه ارگانیک

دولت : هدف یا وسیله ؟

الف. دولت : یک هدف ب: دولت : یک وسیله

هدفهای دولت

فصل ۹ . حاکمیت

سرشت حاکمیت

الف. حاکمیت داخلی و حاکمیت خارجی ب. تعریف حاکمیت پ. ویژگیهای حاکمیت

تاریخ حاکمیت
انواع حاکمیت

الف. حاکمیت اسمی و حاکمیت واقعی ب. حاکمیت حقوقی و حاکمیت سیاسی پ. حاکمیت عمومی ث. حاکمیت حقوقی (de Jure ) و حاکمیت عملی ( de Facto)

حاکمیت کثرت گرا

الف . تحول نظریه کثرت گرای حاکمیت

فصل ۱۰٫ طبقه بندی حکومتها

طبقه بندی قدیم و جدید حکومت
شکلهای کلاسیک حکومت

الف . پادشاهی ۱) سودمندیهای پادشاهی استبدادی ۲) زبانهای پادشاهی استبدادی ب. آریستوکراسی ۱) سودمندیهای آریستوکراسی ۲) زبان‌های آریستوکراسی

دیکتاتوری

الف. ویژگیهای دیکتاتوری جدید ب. تواناییهای دیکتاتوری پ. عیبهای دیکتاتوری

فاشیسم

فصل ۱۱٫ دموکراسی

معنی و تعریف دموکراسی
بنیادهای حکومت دموکراتیک

الف. دموکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی

انواع دموکراسی
شایستگیهای دموکراسی
ناشایستیهای دموکراسی
شرایط موفقیت دموکراسی
راههای دموکراسی مستقیم

الف: پله بی سیت ب. رفراندوم پ. ابتکار عام ت. بازخوانی

فصل ۱۲٫ حکومتهای پارلمانی و ریاستی

ارگانهای حکومت
تفکیک قوا
کنترل و تعادلها
شکل پارلمانی حکومت
شکل ریاستی حکومت
مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی

فصل ۱۳ . حکومتهای تک ساخت و فدرال

حکومت تک ساخت ( یونیتری)

الف. شایستگیهای حکومت تک ساخت ب. ناشایستیهای حکومت تک ساخت

فدراسیون و کنفدراسیون

فصل ۱۴٫ احزاب سیاسی، گروه‌های فشار

تعریف و ماهیت احزاب سیاسی

الف. خاستگاه احزاب سیاسی ب. پایه‌های احزاب سیاسی

کار ویژه‌های احزاب سیاسی
مزیتهای و عیبهای نظام حزبی
نظام‌های حزبی

الف. نظام‌های دوحزبی ۱) مزیتهای نظام دوحزبی ۲)عیبهای نظام دوحزبی ب. نظام چند حزبی ۱) مزیتهای نظام چند حزبی ۲) عیبهای نظام چند حزبی پ. نظام تک حزبی ت. نقش اپوزیسیون در دموکراسی

گروههای فشار ( ذی نفوذ)

الف: معنی و ماهیت گروههای فشار (ذی نفوذ) ب. ویژگیهای عمده گروههای فشار پ. نقش سیاسی گروههای فشار

فصل ۱۵٫ افکار عمومی و تبلیغات

افکار عمومی چیست؟
تبلیغات

الف. مطبوعات ب. اجتماعات عمومی پ. قوه مقننه ت. موسسات آموزشی ج . رادیو، تلویزیون و سینما ج. کارگزاریهای دیگر ح. موانع تکوین افکار سالم خ. چگونگی تعیین افکار عمومی

فصل ۱۶٫ دولت رفاه

دولت رفاه چیست ؟
وظایف دولت رفاه

الف. کار ویژه‌های دولت رفاه ۱) کار ویژه‌های حمایتی ۲) کار ویژه‌های رفاهی

کتابنامه


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds