- سیاست - شاخص‎هایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی
: 20190811 : 267

شاخص‎هایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی


 1.  شاخص‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 2. شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی
 3. شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری

 شاخص‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 530 مورخ 25/9/1382، در اجرای بند «الف» ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزش‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی و شاخص‌های فرهنگی متناسب با آن را در سه حوزه 1ـ تغییرات فکری، بینشی و رفتاری 2ـ مصرف کالاها و خدمات فرهنگی 3ـ نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی دولتی و غیردولتی به این شرح تصویب کرد: ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسلامی 1ـ مشروعیت الهی نظام اسلامی 2ـ اولویت حفظ نظام اسلامی 3ـ کارآمدی نظام اسلامی 4ـ عمل به تکلیف 5ـ استقلال‏طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی 6ـ آزادی مشروع 7ـ مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 8ـ بسط و گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان 9ـ وحدت کلمه آحاد ملت و دولت و ملت 10ـ خودکفایی علمی و نهضت نرم‏افزاری 11ـ التزام علمی به دین اسلام 12ـ ایثارگری و شهادت طلبی 13ـ وجدان کار و مسیولیت‏پذیری 14ـ پیوند دین و سیاست و عدم جدایی آنها 15ـ حفظ و احیای هویت دینی و ملی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانه 16ـ احترام به قانون و انضباط اجتماعی 17ـ حفظ و احیای معنویات و اخلاق اسلامی و نفی مادی‏گری و تجمل‏گرایی 18ـ خردورزی و منطق گرایی، پای بندی به عقل وتجربه و مبارزه با خرافات وعوام فریبی 19ـ خدمت رسانی به مردم 20ـ اسلامی شدن مراکز آموزشی و فرهنگی 21ـ حفظ کیان خانواده و تاکید بر جایگاه زنان، جوانان و نخبگان در جامعه 1ـ شاخصهای تحولات فکری، بینشی، رفتاری 1ـ1ـ میزان اعتقاد به خدا و روز جزا 1ـ2ـ میزان پای بندی به شعایر فردی و اجتماعی دین اسلام 1ـ3ـ میزان اعتقاد و التزام به ویژگی‏های انسان کامل از نظر دین 1ـ4ـ میزان اعتقاد و التزام به ویژگی‏های اقتصادی اسلامی 1ـ5ـ میزان پای بندی به هویت ملی و دینی 1ـ6ـ میزان پای بندی به روابط شرعی میان زن و مرد 1ـ7ـ میزان پای بندی به قانون 1ـ8ـ میزان پای بندی به شیوه‏های ارتقاء اجتماعی بهنجار 1ـ9ـ میزان اعتماد مردم به یکدیگر، به گروهها، اقشار، اقوام، نخبگان و دولت 1ـ10ـ میزان اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط 1ـ11ـ میزان اعتقاد به نفس عمل و نه صرفا عامل عمل 1ـ12ـ میزان پرهیز از توجیه اعمال نابهنجار و فرار از مسیولیت 1ـ13ـ میزان اعتقاد گروهها و اقشار مختلف اجتماعی به دخالت دین در امور سیاسی 1ـ14ـ میزان مشارکت سیاسی، اجتماعی 1ـ15ـ میزان اعتقاد به تعهد در واگذاری مسیولیت‏ها )التزام به ارزشهای ملی و دینی( 1ـ16ـ میزان خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور 1ـ17ـ میزان اعتماد متقابل میان نخبگان سیاسی، اجتماعی 1ـ18ـ میزان وجدان کار 1ـ19ـ میزان مطابقت کالاها و خدمات فرهنگی تولید شده با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی 1ـ20ـ میزان اعتقاد و اعتماد به توان خودی در توسعه علمی، صنعتی کشور و عدم اعتماد به بیگانگان 1ـ21ـ میزان خدمات رسانی به مردم 1ـ22ـ میزان پای بندی به سنت‏های مقبول شرعی و عرفی 1ـ23ـ میزان پای بندی به موازین عقلی و دوری از خرافات 1ـ24ـ میزان اعتقاد به دفاع از کیان اسلامی و دفع تهاجم بیگانگان از جمهوری اسلامی 1ـ25ـ میزان اعتقاد به سهم کشور درتولید علم و اطلاعات و پژوهشهای علمی در عرصه‏های جهانی 2ـ شاخصهای مصرف کالاها و خدمات فرهنگی 2ـ1ـ سرانه مطالعه کتب غیردرسی 2ـ2ـ سرانه مطالعه روزنامه 2ـ3ـ سرانه استفاده از رسانه‏های سمعی و بصری 2ـ4ـ سرانه استفاده از هنرهای نمایشی )سینما، تیاتر و موسیقی زنده( 2ـ5ـ سرانه شرکت در مراسم و مجالس مذهبی 2ـ6ـ سرانه بازدید از نمایشگاه‏های فرهنگی و هنری 2ـ7ـ سرانه بازدید از موزه‏ها، اماکن و آثار تاریخی )میراث فرهنگی( 2ـ8ـ سرانه مسافرتهای سیاحتی و زیارتی 2ـ9ـ سرانه فعالیتهای ورزشی بر حسب ساعت )فردی و همگانی( 2ـ10ـ میزان برخورداری خانوار از رایانه 2ـ11ـ میزان بهره‏مندی افراد از رسانه‏های مکتوب و صوتی، تصویری خارجی 2ـ12ـ میزان استفاده از برنامه‏های رادیو و تلویزیون )به تفکیک( 3ـ شاخصهای توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی الف ـ کتاب 3ـ1ـ شمارگان کتاب 3ـ2ـ سهم عناوین کتابهای چاپ اول به کل عناوین 3ـ3ـ سهم عناوین کتابهای تالیف شده به کل عناوین منتشر شده 3ـ4ـ نسبت عناوین کتابهای ترجمه شده به کل عناوین 3ـ5ـ مصرف کل کاغذ فرهنگی )چاپ ونشر( 3ـ6ـ نسبت شمارگان کتابهای دینی به کل شمارگان کتابها 3ـ7ـ نسبت عناوین کتابهای دینی به کل عناوین کتاب 3ـ8ـ نسبت شمارگان قرآن کریم به کل کتابهای منتشره و کتابهای دینی 3ـ9ـ تعداد مولفان و مترجمان 3ـ10ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‏ای در بخش کتاب 3ـ11ـ تعداد کتابفروشیها 3ـ12ـ سرانه زیربنای کتابخانه‏های عمومی )کتابخانه‏های عمومی شهری، مساجد و روستایی( 3ـ13ـ نسبت کتابهای امانت داده شده به کل موجودی کتاب در کتابخانه‏های عمومی 3ـ14ـ تعداد مراجعان به کتابخانه‏های عمومی 3ـ15ـ تعداد مراجعان به کتابخانه‏های مراکز آموزشی )مدارس و مراکز آموزش عالی( 3ـ16ـ تعداد کتابخانه‏های مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات 3ـ17ـ تعداد ناشران کشور به تفکیک فعال و غیرفعال 3ـ18ـ ظرفیت چاپخانه‏ها به تفکیک ورق ب ـ مطبوعات 3ـ19ـ سرانه شمارگان مطبوعات )به جز روزنامه( به ازاء هر ده هزار نفر 3ـ20ـ عناوین مطبوعات به جز روزنامه 3ـ21ـ سرانه شمارگان روزنامه 3ـ22ـ عناوین روزنامه 3ـ23ـ عناوین مطبوعات غیرفارسی داخلی به کل عناوین مطبوعات 3ـ24ـ تعداد نشریات الکترونیکی 3ـ25ـ تعداد مطبوعات حوزه دین به کل مطبوعات 3ـ26ـ تعداد دکه‏ها و مراکز تک فروشی مطبوعات 3ـ27ـ تعداد اعضای شاغل در هییت تحریریه مطبوعات 3ـ28ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‏ای در بخش مطبوعات پ ـ سینما 3ـ29ـ سرانه ظرفیت سالنهای سینما )صندلی / سالن( 3ـ30ـ تعداد فیلمهای سینمایی تولید شده 3ـ31ـ تعداد فیلمهای وارداتی اکران شده 3ـ32ـ تعداد تماشاگران فیلم‏های داخلی 3ـ33ـ تعداد تماشاگران فیلم‏های خارجی 3ـ34ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‏ای درحوزه سینما 3ـ35ـ نسبت فیلمهای مذهبی تولید شده به کل فیلمها 3ـ36ـ نسبت فیلمهای تاریخی، ملی تولید شده به کل فیلمها ث ـ موسیقی، تیاتر و سایر فعالیتهای هنری 3ـ37ـ سرانه صندلی مراکز اجرای برنامه موسیقی وتیاتر 3ـ38ـ عناوین موسیقی تولید شده به تفکیک موضوع 3ـ39ـ شمارگان موسیقی تولید شده 3ـ40ـ تعداد نمایشهای اجرا شده 3ـ41ـ نسبت نمایشنامه‏های مذهبی تولید شده به کل نمایشنامه‏ها 3ـ42ـ نسبت نمایشنامه‏های تاریخی، ملی تولید شده به کل نمایشنامه‏ها 3ـ43ـ تعداد تماشاگران برنامه‏های هنری 3ـ44ـ شمارگان نوارهای صوتی تولید شده به تفکیک موضوع 3ـ45ـ تعداد فروشگاه‏های عرضه محصولات هنری 3ـ46ـ تعداد ناشران آثار صوتی، تصویری 3ـ47ـ تعداد نگارخانه‏ها 3ـ48ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‏ای در بخش هنر ج ـ ورزش 3ـ49ـ ظرفیت اسمی سالنها و میادین ورزشی )تماشاگران( 3ـ50ـ تعداد تماشاگران مسابقات ورزشی 3ـ51ـ سرانه مساحت اردوگاههای فرهنگی – تفریحی به کل دانش آموزان 3ـ52ـ سرانه فضاهای ورزشی ثبت شده به تفکیک عمومی و دانشجویی 3ـ53ـ سرانه فضاهای ورزشی مدارس 3ـ54ـ تعداد ورزشکاران فعال در ورزشهای قهرمانی 3ـ55ـ تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین‏المللی 3ـ56ـ تعداد باشگاه‏های ورزشی 3ـ57ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‏ای در بخش ورزش 3ـ58ـ تعداد مسابقات ورزشی بین‏المللی برگزار شده در داخل چ ـ رادیو، تلویزیون 3ـ59ـ میزان تولید و پخش برنامه‏های رادیویی 3ـ60ـ میزان تولید و پخش برنامه‏های تلویزیونی 3ـ61ـ گیرنده‏های رادیویی و تلویزیونی به ازاء هر خانوار ح ـ خبرگزاری 3ـ62ـ تعداد خبرهای تولید شده بر حسب کلمه و به تفکیک موضوع و زبان 3ـ63ـ تعداد مشترکین اخبار خروجی 3ـ64ـ تعداد خبرگزاریهای داخلی 3ـ65ـ تعداد دفاتر خبرگزاری‏های خارجی در ایران 3ـ66ـ تعداد دفاتر خبرگزاری ایران در خارج از کشور 3ـ67ـ تعداد خبرنگاران خبرگزاری‏های داخلی 3ـ68ـ تعداد خبرنگاران خارجی شاغل در کشور خ ـ سایر رسانه‏های صوتی، تصویری 3ـ69ـ تعداد سایت‏های اینترنتی فارسی زبان داخلی 3ـ70ـ تعداد وبلاگها و آی اس پی‏های فارسی زبان 3ـ71ـ تعداد نرم‏افزارهای چند رسانه‏ای تولید شده داخلی به تفکیک موضوع د ـ امور مذهبی 3ـ72ـ نسبت مساجد دارای امام جماعت به کل مساجد 3ـ73ـ نسبت مساجد دارای کتابخانه و محل اجتماعات فرهنگی به کل مساجد 3ـ74ـ نسبت مساجد مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل مساجد 3ـ75ـ تعداد زایران اماکن مذهبی خارج از کشور 3ـ76ـ تعداد کانونهای قرآنی موجود در کشور 3ـ77ـ تعداد موقوفات جدید ثبت شده )در طی سال( 3ـ 78ـ تعداد رقبات به تفکیک نوع 3ـ79ـ تعداد مدارس دینی به تفکیک جنسیت 3ـ80ـ تعداد موسسات آموزشی و پژوهشی دینی 3ـ81ـ تعداد طلاب کشور 3ـ82ـ نسبت روحانیون کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت 3ـ83ـ نسبت تشکلها و هیاتهای دینی به تشکلهای غیر دولتی 3ـ84ـ نسبت تشکلها و هیاتهای دینی بانوان به کل تشکلهای دینی 3ـ85ـ نسبت مجتمع‏های در اختیار تشکلهای دینی به کل مجتمع‏ها 3ـ86ـ تعداد حسینیه‏های موجود در کشور 3ـ87ـ تعداد سایت ونرم‏افزارهای دینی 3ـ88ـ تعداد سخنرانی‏های مذهبی 3ـ89ـ تعداد موسسات خیریه ثبت شده 3ـ90ـ تعداد اماکن مذهبی اقلیت‏های دینی 3ـ91ـ تعداد نمازخانه‏ها 3ـ92ـ تعداد آگهی‏های فرهنگی، مذهبی در رسانه‏ها و تبلیغات شهری به کل آگهی‏ها ذ ـ میراث فرهنگی و امور سیاحتی 3ـ93ـ تعداد آثار تاریخی ثبت شده )منقول و غیر منقول( 3ـ94ـ تعداد اماکن تاریخی مکشوفه 3ـ95ـ تعداد آثار تاریخی مرمت شده به کل آثار تاریخی 3ـ96ـ تعداد موزه‏ها 3ـ97ـ تعداد تخت‏های اماکن اقامتی عمومی 3ـ98ـ تعداد بازدید کنندگان از موزه‏ها و آثار تاریخی 3ـ99ـ ضریب اشغال اماکن اقامتی عمومی )نفر / تخت( 3ـ100ـ تعداد سفرها به خارج از کشور )به استثنای زایران اماکن مذهبی( 3ـ101ـ تعداد گردشگران داخلی به اماکن زیارتی و سیاحتی 3ـ102ـ تعداد گردشگران وارد شده به کشور 3ـ103ـ نسبت شرکت کنندگان در اردوهای دانشجویی و دانش آموزی به کل گردشگران داخلی ر ـ اقتصاد فرهنگ، پژوهش و مشارکت فرهنگی 3ـ104ـ ضریب جینی 3ـ105ـ درآمد سرانه 3ـ106ـ نسبت بودجه فرهنگی دولت به کل بودجه عمومی 3ـ107ـ سهم اعتبارات پژوهشی فرهنگی به کل اعتبارات پژوهشی 3ـ108ـ تعداد واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی دولتی به بخشهای غیردولتی 3ـ109ـ تعداد موسسات فرهنگی، هنری غیر دولتی NGOها 3ـ110ـ تعداد انجمنهای فرهنگی، هنری غیردولتی 3ـ111ـ میزان تقدیر از پدیدآورندگان کالاها و خدمات فرهنگی 3ـ112ـ میزان یارانه اختصاص یافته به کالاها و خدمات فرهنگی 3ـ113ـ تعداد مراسم برگزار شده برای تجلیل از مشاهیر دینی، علمی و فرهنگی زـ مبادلات فرهنگی 3ـ114ـ تعداد دفاتر نمایندگی فرهنگی ایران در خارج از کشور 3ـ115ـ تعداد کرسی‏های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور 3ـ116ـ تعداد مبلغان مذهبی اعزام شده به خارج از کشور 3ـ117ـ تعداد دانشجویان و طلاب خارجی شاغل به تحصیل در داخل 3ـ118ـ تعداد فیلم‏های ایرانی اکران شده در خارج از کشور 3ـ119ـ تعداد نمایشنامه‏های ایرانی اجرا شده در خارج از کشور 3ـ120ـ دفعات اجرای برنامه موسیقی زنده در خارج از کشور 3ـ121ـ تعداد بازدیدکنندگان خارجی از کشور 3ـ122ـ تعداد همایشهای برگزار شده در خارج از کشور توسط ایرانیها 3ـ123ـ تعداد مراکز اسلامی خارج از کشور که توسط ایرانیها اداره می‏شود 3ـ124ـ تعداد مراکز ایرانشناسی خارج از کشور که توسط ایرانیها اداره می‏شود 3ـ125ـ تعداد کتابهای فارسی ترجمه شده به زبانهای دیگر 3ـ126ـ تعداد کتابهای به زبان غیرفارسی که از سوی ایرانیان نوشته ومنتشر شده است ژ ـ وسایل ارتباطی 3ـ127ـ سرانه خط تلفن به ازاء هر 1000نفر 3ـ128ـ تعداد دفاتر پست به ازاء هر 000/100 نفر 3ـ129ـ تعداد مشترکین تلفن همراه به ازاء هر 000/10 نفر 3ـ130ـ تعداد مشترکین اینترنت

شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 550 مورخ 26/8/83، شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی را به شرح زیر تصویب کرد: مقدمه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی همواره به عنوان بالاترین مرکز اندیشه ورزی و تولید علم جامعه محسوب شده و با حضور و فعالیت اندیشمندانه متفکران، محققان، دانش پژوهان و دانشجویان در اعتلای علمی و جهت بخشیدن به حرکتهای فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نقشی اساسی دارند. دانشگاهها به منظور به انجام رساندن وظایف خطیر و پویایی و ارتقای خود، نیازمند الگو و ابزار مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامه‌ها و فرایندهای مربوط و کارآیی و اثربخشی دانش‌آموختگان در بازار مشاغل می‌باشند. از سوی دیگر،نظام آموزش عالی کشور باید با برنامه‌ریزی دقیق در امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی، برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود درکشور تلاش نموده و بیش از پیش نوید دهنده شکوفایی و اقتدار علمی و فرهنگی جامعه باشد. دانشگاه برای حفظ پویایی خود نیازمند برنامه ریزی‌های توسعه‌ای و راهبردی، بهبود فرایندها و روشها و کنترل مستمر کیفیت است. انجام و تحقق هر یک از امور و فرایندهای مذکور همراه با برنامه‌ریزی دقیق، نیازمند اطلاعات واقعی، دقیق، مرتبط و روزآمد می‌باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور بررسی و ارزیابی آموزش عالی و تدوین شاخص‌ها و ضوابط ارزیابی با بهره گیری از مطالعات جهانی در حوزه تخصصی آموزش عالی (از جمله الگوهای ارزیابی آموزش عالی، الگوی شبکه بین المللی تضمین کیفیت در آموزش عالی، شاخص‌های مطرح شده توسط یونسکو و….) به تدوین مولفه‌های اصلی و شاخصهای آموزش عالی در گستره ارزیابی کلان و خرد شامل بخش‌های کلی (عمومی)، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات، در ابعاد کمی و کیفی اهتمام ورزیده است. ـ ارزیابی کلان: در این سطح، وضع موجود آموزش عالی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می‌شود و وضعیت هر یک از زیرمجموعه‌های آموزش عالی به صورت کلی و فراتر از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و سازمانهای مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی روند آموزش عالی کشور را در هر یک از حوزه‌های اصلی (زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و بودجه و اعتبارات) معین و موقعیت نسبی آنها را در عرصه بین‌المللی مشخص می‌کند. ـ ارزیابی خرد: در این سطح وضعیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می‌شود. گرچه بسیاری از شاخص‌های تدوین شده در دو بخش خرد و کلان مشابه هستند، ولی سطح ارزیابی متفاوت است. ارزیابی خرد نهایتاً به دسته‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منجر می‌گردد. شاخص‌های ارزیابی کلان و خرد آموزش عالی شامل شاخص‌های کمی، کیفی و تحلیلی آموزش عالی بوده و در 5 حوزه اصلی: شاخص‌های کلی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات تدوین گردیده است. بخش کلی: شاخص‌های کلی در آموزش عالی، شاخص‌هایی هستند که امکان جایگزینی آنها در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات کمتر وجود داشته و بیشتر جنبه عمومی و مشترک داشته اند. بخش آموزشی: شاخص‌های آموزشی شامل شاخص‌های کمی، کیفی و تحلیلی است که مربوط به اعضاء هیات علمی، برنامه‌ها و فضاهای آموزشی و درسی، کارشناسان آموزشی، سطوح و مقاطع تحصیلی و … می‌باشد . بخش پژوهشی: شاخص‌های پژوهشی شامل شاخص‌های کمی، کیفی و تحلیلی در ارتباط با مراکز تحقیقاتی، محققین، انتشارات تحقیقاتی (تالیف و ترجمه کتب و مقالات علمی پژوهشی و…)، کنفرانسها، همایش‌ها و … می‌باشد. بخش دانشجویی: شاخص‌های دانشجویی شامل: شاخص‌های کمی، کیفی و تحلیلی در خصوص پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و دانش‌آموختگان، فضاهای دانشجویی و … می‌باشد. بخش فرهنگی: شاخص‌های فرهنگی شامل شاخص‌های کمی، کیفی و تحلیلی مرتبط با مسایل فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه و رفاهی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان، برنامه‌ها و آموزشهای فرهنگی و … می‌باشد . بخش اعتبارات و امکانات: شاخص‌های اعتبارات و امکانات شامل شاخص‌های کمی، کیفی و تحلیلی در خصوص بودجه و اعتبارات بخش آموزش عالی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بودجه و اعتبارات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و نیز حقوق و مزایای اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی و.... می‌باشد. در هر یک از حوزه‌ها شاخص‌هایی نیز در خصوص مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارایه شده است. قابل ذکر است که شاخص‌های تدوین و ارایه شده، از زوایا و دیدگاههای مختلف، آموزش عالی و رسالت‌ها و عملکرد‌های آن را مورد توجه قرار داده و شامل جنبه‌های مختلف کمی و کیفی از یک سو و دروندادها، فرایندها، بروندادها، پیامدها و اثر بخشی‌ها از سوی دیگر است. در نتیجه این گستردگی، تعداد شاخص‌ها پر شمار و گاه با هم دارای هم پوشانی‌هایی می‌باشد که می‌توان گفت در ارزیابی‌های همه جانبه، چنین پدیده‌ای اجتناب ناپذیر است. نکته دیگر اینکه توجه به شاخص‌ها نه تنها بعنوان نشانگرهای ارزیابی مفید و کار آمد است، بلکه شاخص‌ها می‌توانند جهت دهنده، نظم آور و هدایت کننده باشند و مدیریت‌های کلان و خرد را در جهت شناخت بهتر وضعیت و تلاش در جهت بهبود آن یاری رسانند. الف- شاخص‌های ارزیابی کلان آموزش عالی 1- الف- شاخص‌های کلی بخش کمی 1-1-الف- تعداد کل دانشگاههای دولتی و غیردولتی 2-1-الف- درصد دانشگاههای دولتی و غیردولتی از کل دانشگاههای کشور 3-1-الف- نسبت دانشگاههای علوم پزشکی به دانشگاههای غیرپزشکی 4-1-الف- تعداد دانشگاهها به تفکیک جامع، در حال توسعه، تحقیقاتی و کاربردی 5-1-الف- تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه علوم اسلامی 6-1- الف- درصد دانشگاههای تخصصی از کل دانشگاههای کشور 7-1- الف- توزیع استانی دانشگاهها به تفکیک دولتی و غیردولتی 8-1- الف- تعداد اعضای هیات علمی در یک میلیون نفر جمعیت 9-1- الف- تعداد کل اعضای هیات علمی به تفکیک جنسیت، رتبه علمی و گروه عمده تحصیلی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 10-1- الف- توزیع درصدی اعضای هیات علمی به تفکیک جنسیت، رتبه علمی و گروه عمده تحصیلی به تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 11-1- الف- میانگین ساعات کاری اعضای هیات علمی در انواع فعالیت‌ها (آموزشی، پژوهشی، مدیریتی- اجرایی و مشاوره ای) در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در هفته 12-1- الف- میانگین سابقه مدیریت اعضای هیات علمی شاغل بعنوان مدیران ارشد 13-1- الف- توزیع درصدی مدیران ارشد دانشگاهها بر حسب مرتبه علمی به تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 14-1- الف- میانگین طول مدت مدیریت مدیران ارشد به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیردولتی (برحسب سال) 15-1- الف- میانگین تعداد جابجایی مدیران ارشد در طی مدت 5 سال به تفکیک در دانشگاه‌های دولتی وغیر دولتی 16-1- الف- تعداد برنامه‌های راهبردی در آموزش عالی بخش کیفی 17-1- الف- میزان بکارگیری معیارهای مناسب در انتخاب مدیران آموزش عالی (مدیران ارشد و میانی) 18-1- الف- میزان مشارکت دانشگاهیان در تدوین سیاستها و برنامه‌های ملی 19-1- الف- میزان مشارکت دانشگاهیان در انتخاب مدیران ارشد دانشگاهها 20-1- الف- میزان استقلال دانشگاهها در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط 21-1- الف- میزان اسلامی بودن دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی 22-1- الف- میزان موفقیت دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی در دستیابی به آرمانهای انقلاب اسلامی 23-1- الف- چگونگی آزادی علمی در دانشگاه 24-1- الف- میزان پاسخ گویی و التزام اجتماعی دانشگاه 25-1- الف- میزان مشارکت دانشگاه در ارتقای فرهنگ جامعه 26-1- الف- میزان پیشگامی و راهگشایی دانشگاه در امور اجتماعی و سیاسی 27-1-الف- میزان همکاری دانشگاه و صنعت 28-1- الف- کیفیت همکاری دانشگاه و صنعت 2- الف- شاخص‌های آموزشی بخش کمی 1-2 - الف- درصد اعضای هیات علمی تمام وقت و پاره وقت از کل اعضای هیات علمی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 2-2- الف- نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و به تفکیک مرتبه علمی، مقطع و گروه عمده تحصیلی 3-2 - الف- درصد اعضای هیات علمی بازنشسته، دارای ترک خدمت موقت و دایم از کل اعضای هیات علمی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و دانشگاههای دولتی وغیر دولتی در سال 4-2- الف- میزان ساعات دوره‌های آموزشی برای مدیران عضو هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاهها به تفکیک پزشکی و غیر پزشکی و دولتی و غیر دولتی در سال 5-2- الف- تعداد رشته‌های آموزشی دایردر دانشگاههای دولتی و غیر دولتی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی 6-2- الف- تعداد دفعات بازنگری برنامه درسی به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی در طی 5 سال 7-2- الف- سرانه دانشجویی فضای آموزشی (کلاس درس) به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیردولتی بخش کیفی 8-2- الف- میزان انطباق برنامه‌های آموزشی با رسالت واهداف دانشگاه به تفکیک دولتی وغیردولتی 9-2- الف- میزان تاثیر آموزشها و نحوه تدریس در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی بر کار آفرینی، خلاقیت و نوآوری دانش آموختگان به تفکیک گروه عمده تحصیلی 10-2- الف- میزان مشارکت دانشجویان در فرایند تعلیم و تعلم به تفکیک مقاطع تحصیلی در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی 11-2- الف- میزان اثر بخشی آموزش عالی به تفکیک در دانشگاههای دولتی وغیر دولتی 12-2- الف- میزان رضایت جامعه از توانمندی دانش آموختگان دانشگاهها 3- الف- شاخص‌های پژوهشی بخش کمی 1-3 - الف- درصد محققان دانشگاهی از کل محققان کشور 2-3 - الف- تعداد محققان دانشگاهی در یک میلیون نفر جمعیت 3-3- الف- درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغلان تحقیقاتی به تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 4-3- الف- نرخ رشد محققان دانشگاهی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی در سال 5-3 - الف- تعداد شاغلان تحقیقاتی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی 6-3 - الف- تعداد مراکز تحقیقاتی به تفکیک در دانشگاههای دولتی، غیر دولتی، پزشکی و غیر پزشکی 7-3- الف- تعداد عناوین مجلات و نشریات پژوهشی چاپ شده توسط دانشگاههای دولتی وغیردولتی 8-3- الف- تعداد اختراعات و تعداد اکتشافات دانشگاههای دولتی و غیردولتی که به ثبت رسیده است 9-3- الف- تعداد جوایز علمی کسب شده توسط اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی 10-3- الف- تعداد سمینارها و کنفرانس‌های علمی برگزار شده در کشور توسط دانشگاههای دولتی و غیردولتی در سال 11-3- الف- نسبت تعداد مقالات و کتب تالیف و ترجمه شده اعضای هیات علمی به کل اعضای هیات علمی به تفکیک و بر حسب مرتبه علمی 12-3- الف- درصد اعضای هیات علمی صاحب تالیف و ترجمه (کتاب، مقالات علمی و پژوهشی) از کل اعضای هیات علمی 13-3- الف- تعداد کتابهای چاپ شده توسط اعضای هیات علمی در سطح بین‌المللی(به زبانهای خارجی) 14-3- الف- تعداد مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در مجلات علمی - پژوهشی داخلی و مجلات نمایه شده در فهرست‌های معتبر بین المللی به تفکیک دانشگاههای دولتی وغیردولتی 15-3- الف- نسبت تعداد مقالات و کتب تالیفی و ترجمه‌ای چاپ شده اعضای هیات علمی به کل دانشجویان به تفکیک و بر حسب مقطع تحصیلی و دانشگاه دولتی وغیردولتی 16-3- الف- تعداد عناوین کتابهای مرجع موجود در دانشگاههای دولتی وغیردولتی به تفکیک 17-3- الف- نسبت رایانه‌های متصل به اینترنت به تعداد دانشجویان به تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 18-3- الف- سرانه دانشجویی فضای کتابخانه‌ها به تفکیک در دانشگاههای دولتی وغیردولتی 19-3- الف- درصد پژوهش‌های دانشگاهی منتهی به تولید فناوری به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی 20-3- الف- میزان درآمد دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از فروش فناوری بخش کیفی 21-3- الف- میزان تطابق تحقیقات انجام شده در دانشگاههای دولتی و غیردولتی با هدفهای برنامه توسعه کشور 22-3- الف- میزان رضایت اعضای هیات علمی دانشگاهها از تسهیلات موجود برای ارایه و انتشار آثار علمی ـ تخصصی خود در داخل و خارج از کشور 23-3- الف- میزان رضایت جامعه از (نقش علمی) دانشگاهها در حل مشکلات فنی و تخصصی در عرصه‌های مختلف جامعه 24-3- الف- کیفیت مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های کشور 25-3-الف- میزان بهره برداری از رایانه‌های موجود در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی 4- الف- شاخص‌های دانشجویی بخش کمی 1-4- الف- توزیع درصدی پذیرفته شدگان به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیردولتی، مقطع، گروه عمده تحصیلی و استان 2-4- الف- نسبت پذیرفته شدگان از هر استان به جمعیت استان به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و دانشگاههای دولتی و غیر دولتی 3-4- الف- درصد پذیرفته شدگان بومی از کل پذیرفته شدگان به تفکیک استان 4-4- الف- نرخ رشد پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 5-4- الف- درصد پذیرفته شدگان زن از کل پذیرفته شدگان به تفکیک مقطع تحصیلی و دانشگاه دولتی و غیردولتی 6-4 - الف- توزیع استانی ده درصد اول پذیرفته شدگان در گروههای عمده تحصیلی 7-4 - الف- نسبت پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد به دانش آموختگان کارشناسی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و جنسیت در سال 8-4- الف- درصد پذیرفته شدگان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی از کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک جنسیت، دولتی و غیردولتی و پزشکی و غیر پزشکی 9-4- الف- نسبت پذیرفته شدگان دوره دکتری به دانش آموختگان دوره کارشناسی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و جنسیت 10-4- الف- نسبت پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی به دانش‏آموختگان کارشناسی ارشد به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و جنسیت 11-4- الف- تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاههای خارج از کشور (اعزام، بورس، و …) به تفکیک گروه عمده تحصیلی و جنسیت 12-4- الف- تعداد کل دانشجویان کشور به تفکیک دولتی و غیر دولتی،پزشکی و غیر پزشکی و جنسیت 13-4- الف- تعداد دانشجویان دانشگاهها در یک میلیون نفر جمعیت کشور 14-4- الف- توزیع درصدی دانشجویان بر حسب دانشگاه دولتی و غیر دولتی، مقطع، گروه عمده تحصیلی و استان 15-4- الف- توزیع سنی دانشجویان در گروههای عمده تحصیلی به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی 16-4- الف- میانگین مدت تحصیل بر حسب گروههای عمده تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی، دانشگاه دولتی و غیردولتی و جنسیت 17-4- الف- درصد دانشجویانی که تشویق و تقدیرنامه دریافت کرده‌اند به تفکیک مقطع، گروههای عمده تحصیلی و جنسیت 18-4- الف- سرانه فضای خوابگاههای دانشجویی(برای دانشجویان واجد شرایط) به تفکیک جنسیت و نوع خوابگاه (مجردی و متاهلی) و دانشگاه دولتی و غیردولتی 19-4- الف- سرانه فضای تربیت بدنی به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیردولتی 20-4- الف- تعداد کل دانش آموختگان در مقاطع مختلف به تفکیک جنسیت و گروه عمده تحصیلی 21-4- الف- درصد دانش آموختگان دارای شغل مرتبط با رشته در طی 3 سال پس از فراغت از تحصیل به تفکیک مقطع و گروههای عمده تحصیلی بخش کیفی 22-4- الف- میزان حمایت از خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشجویان در کشور 23-4- الف- میزان وجود تسهیلات لازم برای توسعه آموزش دانشجویان با استعداد درخشان 24-4- الف- میزان رضایت دانشجویان از وجود فرصتها برای دسترسی به امکانات علمی و تحصیلی 25-4- الف- میزان رضایت دانشجویان در خصوص امکان تحقیقات دانشجویی 26-4- الف- میزان امید به آینده (در زمینه رشد و پیشرفت علمی و حرفه‌ای) در میان دانشجویان 27-4 - الف- کیفیت دانش آموختگان دانشگاههای دولتی و غیردولتی به تفکیک گروه عمده تحصیلی 28-4- الف- میزان مطابقت توانمندی دانش آموختگان با نیازهای واقعی جامعه 29-4- الف- میزان رضایت دانش آموختگان در خصوص امر اشتغال 5- الف- شاخص‌های فرهنگی بخش کمی 1-5- الف- تعداد پژوهش‌های مرتبط با فرهنگ و ارزشهای اسلامی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی به تفکیک 2- 5- الف- درصد دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی از کل دانشجویان 3-5- الف- سرانه دانشجویی فضای فرهنگی (مساجد، نمازخانه‌ها، تالار نمایش) به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیردولتی 4- 5- الف- تعداد کارگاهها، سمینارها، مراسم و کلاس‌های آموزشی فرهنگ اسلامی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 5- 5- الف- تعداد گردهمایی‌های بزرگ برگزار شده با حضور صاحبنظران در خصوص مسایل اجتماعی و فرهنگی جوانان در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 6-5 - الف- تعداد مراکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 7-5- الف- درصد دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره از کل دانشجویان به تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیردولتی و جنسیت 8-5- الف- درصد دانشجویانی که بنا به اظهار خود فریضه نماز را (بطور مرتب، غالبا"، بندرت) بجا می‌آورند 9 - 5- الف- متوسط ساعات پرداختن دانشجویان به امور فرهنگی و فوق برنامه در سال 10-5- الف- متوسط ساعات مطالعه غیر درسی دانشجویان در سال بخش کیفی 11-5-الف- میزان تحقق وحدت حوزه و دانشگاه 12-5- الف- میزان رضایت دانشجویان ازمنزلت اجتماعی خود 13-5- الف- میزان علاقه دانشجویان به فرهنگ و هویت ملی 14-5- الف- میزان علاقمندی دانشجویان نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 15-5- الف- میزان آگاهی دانشجویان از معارف و فرهنگ اسلامی 16-5- الف- میزان گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشوربه تفکیک انگیزه، جنسیت، گروه عمده تحصیلی و دانشگاه دولتی و غیر دولتی 17-5- الف- میزان پای بندی دانشگاهیان به انجام تکالیف و شعایر دینی (نماز، روزه، حجاب و...) به تفکیک جنسیت و گروه عمده تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی 18-5- الف- میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تفکیک گروه عمده تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت 19-5- الف- میزان اثر بخشی فعالیت تشکلهای دانشجویی در رشد آگاهی‌ها و نگرشهای سیاسی، اجتماعی، دینی و اخلاقی دانشجویان 20-5- الف- میزان تمایل اعضای هیات علمی به ترویج ارزشهای دینی 21-5- الف- میزان تمایل اعضای هیات علمی به اخلاق و معنویت 22-5- الف- میزان تمایل اعضای هیات علمی به ترویج و تقویت هویت ملی 23-5- الف- میزان رضایت اعضای هیات علمی ازمنزلت اجتماعی خود 6- الف- شاخص‌های اعتبارات وامکانات بخش کمی 1-6- الف- درصد اعتبارات آموزش عالی از تولید ناخالص ملی 2-6- الف- درصد اعتبارات آموزش عالی از بودجه کل کشور 3-6- الف- میزان اعتبارات آموزش عالی به تفکیک دولتی و غیردولتی و پزشکی و غیر پزشکی 4-6- الف- درصد اعتبارات ارزی آموزش عالی (به تفکیک دولتی و غیردولتی و پزشکی و غیر پزشکی)از کل اعتبارات آموزش عالی 5-6- الف- نسبت اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کل اعتبارات آموزش عالی 6-6- الف- نسبت اعتبارات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به کل اعتبارات آموزش عالی 7-6- الف- توزیع درصدی اعتبارات دانشگاهها به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیر دولتی 8-6- الف- درصد اعتبارات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کل اعتبارات آموزش عالی 9-6- الف- درصد اعتبارات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات آموزش عالی 10-6- الف- درصد اعتبارات ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه 11-6- الف- درصد اعتبارات ارزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کل اعتبارات آن وزارتخانه 12-6- الف- درصد اعتبارات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه 13-6- الف- درصد اعتبارات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کل اعتبارات آن وزارتخانه 14-6- الف- درصد اعتبارات عمرانی آموزش عالی (به تفکیک پزشکی و غیرپزشکی) از کل اعتبارات عمرانی کشور 15-6- الف- درصد اعتبارات عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه 16-6- الف- درصداعتبارات عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کل اعتبارات آن وزارتخانه 17-6- الف- درصد اعتبارات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کل اعتبارات آن وزارتخانه 18-6- الف- درصد اعتبارات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از کل اعتبارات آن وزارتخانه 19-6- الف- درصد اعتبارات تحقیقاتی آموزش عالی از کل اعتبارات تحقیقاتی کشوربه تفکیک دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 20ـ 6- الف- درصد اعتبارات دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کل اعتبارات آن وزارتخانه 21-6- الف- درصد اعتبارات دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه 22-6- الف- سرانه اعتبارات دانشجویی به تفکیک دانشگاههای پزشکی و غیر پزشکی و دولتی و غیر دولتی 23-6- الف- سرانه دانشجویی اعتبار تخصیص یافته به فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 24-6- الف- درصد هزینه‌های امور فرهنگی و فوق برنامه از اعتبارات و عواید اختصاصی آموزش عالی ب- شاخص‌های ارزیابی خرد آموزش عالی 1- ب- شاخص‌های کلی بخش کمی 1-1- ب- تعداد اعضای هیات علمی بر حسب مرتبه علمی به تفکیک گروه عمده تحصیلی و جنسیت 2-1 - ب- درصد مربیان آموزشیار، مربیان، استادیاران، دانشیاران و استادان از کل اعضای هیات علمی به تفکیک 3-1- ب- درصداعضای هیات علمی جدیدالاستخدام از کل اعضای هیات علمی در سال 4-1- ب- درصد اعضای هیات علمی بازنشسته از کل اعضای هیات علمی در سال 5ـ1- ب- درصد اعضای هیات علمی زن از کل اعضای هیات علمی 6-1- ب- درصد اعضای هیات علمی تبدیل وضعیت یافته از پیمانی به رسمی آزمایشی از کل اعضای هیات علمی پیمانی در سال 7-1- ب- میانگین سن اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت 8-1- ب- درصد اعضای هیات علمی تمام وقت از کل اعضای هیات علمی 9-1- ب- درصد اعضای هیات علمی نیمه وقت از کل اعضای هیات علمی 10-1-ب- درصد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته به مرتبه بالاتر در سال از کل اعضای هیات علمی 11-1- ب- درصد مربیان ارتقاء یافته به مرتبه استادیاری در سال از کل مربیان 12-1- ب- درصد استادیاران ارتقاء یافته به مرتبه دانشیاری در سال از کل استادیاران 13-1- ب- درصد دانشیاران ارتقاء یافته به مرتبه استادی در سال از کل دانشیاران 14-1- ب- نسبت اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی به کل اعضای هیات علمی تمام وقت 15-1- ب- توزیع درصدی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) 16-1- ب- نسبت تعداد کارکنان به تعداد اعضای هیات علمی 17-1- ب- نسبت تعداد کارکنان به تعداد دانشجویان 18-1- ب- درصد کارکنان زن از کل کارکنان 19-1- ب- درصد کارکنان شاغل در پست‌های تخصصی از کل کارکنان 20-1 - ب- درصد کارکنان استخدام شده در سال 21-1- ب- میانگین سن کارکنان به تفکیک جنسیت 22-1- ب- درصد افراد خارج شده از سیستم (بازنشسته، باز خرید، مستعفی، ترک خدمت و…) به تفکیک کارکنان و اعضای هیات علمی و بر حسب جنسیت 23-1- ب- تعداد جلسات رسمی مدیریت به تفکیک با اعضای هیات علمی و کارکنان 24-1- ب- تعداد پیشنهادهای ارایه شده در زمینه‌های مختلف کاری به وزارت متبوع از سوی مدیریت بخش کیفی 25-1 - ب- میزان استقلال دانشگاه در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط 26-1- ب- چگونگی آزادی علمی در دانشگاه 27-1- ب- میزان رضایت اعضای هیات علمی از مدیریت دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت 28-1- ب- نحوه عملکرد مدیریت در مورد سنجش بهره‌وری اعضای هیات علمی 29ـ1- ب- میزان بکارگیری معیارهای مناسب در انتخاب مدیران دانشگاه (مدیران ارشد، میانی و عملیاتی) 30-1- ب- میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت 31-1- ب- میزان رضایت شغلی کارکنان به تفکیک جنسیت 2- ب- شاخص‌های آموزشی بخش کمی 1-2- ب- نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان در کل و به تفکیک مرتبه علمی 2-2- ب- میانگین واحدهای درسی تدریس شده توسط هر عضو هیات علمی در هر نیمسال تحصیلی 3-2- ب- نسبت مدرسین مدعو به کل اعضای هیات علمی در سال 4-2- ب- میانگین ساعات مشاوره اعضای هیات علمی با دانشجویان در هفته 5-2- ب- میانگین نمره امتحانات جامع علوم پایه در سطح دانشگاههای علوم پزشکی در سال 6-2- ب- میانگین نمره امتحانات جامع پیش کارورزی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی در سال 7-2- ب- تعداد رشته‌های دایر به تفکیک مقطع و گروه عمده تحصیلی 8-2- ب- درصد رشته‌های دایر در دانشگاه از کل رشته‌های دایر در سطح کشور به تفکیک گروههای عمده تحصیلی 9-2- ب- درصد رشته‌های نو و نیز رشته‌های بین رشته‏ای از تعداد کل رشته‏های دایر در دانشگاه 10-2- ب- تعداد کل گرایش‌های تحصیلی دایر به تفکیک رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی 11-2- ب- تعداد رشته‌های مرتبط با علوم اسلامی 12-2- ب- تعداد دوره‌های آموزشی مجازی، کوتاه مدت و آزاد به تفکیک 13-2- ب- درصد برنامه‌های درسی بازنگری شده ( درمحدوه مقررات مربوط) در سال 14-2- ب- تعداد نرم افزارهای تخصصی و آموزشی موجود در دانشگاه 15-2- ب- تعداد دفعات ارزیابی مدیریت از وضعیت آموزشی دانشگاه در سال 16-2- ب- درصد اعضای هیات علمی تشویق شده (اعم از مادی و معنوی) توسط دانشگاه در سال 17-2- ب- تعداد دوره‌های آموزشی علمی طی شده توسط مدیران آموزشی 18-2- ب- سرانه فضای کارگاه، آزمایشگاه، مزرعه و… به تفکیک 19-2- ب- نسبت تخت آموزشی به دانشجو ( ویژه رشته‏های علوم پزشکی) 20-2- ب- تعداد دوره‌های باز آموزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برگزار شده برای مدیران(به تفکیک مدیران ارشد، میانی و اجرایی) 21-2- ب- تعداد کارگاههای آموزشی برگزار شده برای اعضای هیات علمی در سال 22-2- ب- درصد دانشکده‌های دارای برنامه مدون (آموزشی، پژوهشی و…) از کل دانشکده‌های دانشگاه 23-2- ب- درصد گروههای آموزشی دارای برنامه مدون(آموزشی،پژوهشی و…) از کل گروه‌های آموزشی دانشگاه 24-2- ب- سرانه فضای آموزشی (کلاس درس) 25-2- ب- سرانه فضای دانشگاه 26-2- ب- میانگین سنوات تحصیلی دانش آموختگان در مقاطع مختلف تحصیلی 27-2- ب- درصد دانشجویان مشروطی به تفکیک مقطع و گروه عمده تحصیلی از کل دانشجویان همان مقطع و گروه عمده تحصیلی 28-2- ب- درصد دانشجویان محروم از تحصیل به تفکیک مقطع، گروه عمده تحصیلی و علت محرومیت از کل دانشجویان 29-2- ب- میانگین تعداد واحدهای مردودی دانشجویان برحسب رشته و مقطع تحصیلی در هر نیمسال 30-2- ب- میانگین واحدهای اخذ شده توسط هر دانشجو به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی در هر نیمسال تحصیلی 31-2- ب- نرخ بهره برداری از کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کلاس‌های درس، مزارع آموزشی، بیمارستان‌ها و.... در دانشگاه به تفکیک گروه عمده تحصیلی بخش کیفی 32-2- ب- میزان سازگاری قوانین و مقررات آموزشی با شرایط عمومی و واقعیت‌های دانشگاه 33-2- ب- نحوه ارتباط دانشگاه با دانش آموختگان 34-2- ب- میزان آگاهی قبلی پذیرفته‌شدگان دانشگاه از رشته‌های تحصیلی انتخاب شده 35-2- ب- نحوه عملکرد مدیریت در مورد سنجش بهره‌وری دانش آموختگان 36-2- ب- میزان رضایت اعضای هیات علمی از امکانات آموزشی موجود 37-2- ب- کیفیت فضای آموزشی دانشگاه برای دوره‏های تحصیلات تکمیلی 38-2- ب- میزان بهره برداری از وسایل اداری، دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و.... به تفکیک گروه عمده تحصیلی 39-2- ب- میزان تطابق امور اجرایی آموزش با قوانین و مقررات و دستور العمل‌ها 40-2- ب- میزان رضایت کارکنان غیر هیات علمی از آموزشهای ضمن خدمت به تفکیک جنسیت 41-2- ب- میزان رضایت دانشجویان از کیفیت تدریس به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی 42-2- ب- میزان رضایت دانش آموختگان از کاربردی بودن مطالب آموزشی 3-ب- شاخص‌های پژوهشی بخش کمی 1-3- ب- تعداد مراکز تحقیقاتی در دانشگاه 2-3- ب- درصد کارکنان تحقیقاتی از کل کارکنان 3-3- ب- تعداداختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده در سال 4-3- ب- تعداد جوایز علمی کسب شده توسط اعضای هیات علمی در سال 5-3 - ب- نسبت تعداد پژوهشگران به کل اعضای هیات علمی در سال 6-3 - ب- نسبت مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات علمی - پژوهشی داخلی و مجلات نمایه شده در فهرست‌های معتبر بین المللی، به تعداد کل اعضای هیات علمی به تفکیک در سال 7-3- ب- نسبت مقالات ارایه شده در کنفرانسها و سمینارهای علمی به تعداد کل اعضای هیات علمی در سال به تفکیک داخلی و خارجی 8-3- ب- توزیع درصدی کتب تالیف و ترجمه شده، توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان 9-3- ب- نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته به کل اعضای هیات علمی در سال 10-3- ب- درصد اعضای هیات علمی استفاده کننده از فرصت مطالعاتی در سال به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت 11-3- ب- متوسط ساعات استفاده از خدمات پایگاههای اطلاع رسانی به تفکیک استاد و دانشجو در سال 12-3 - ب- نسبت تعداد عناوین مجلات علمی ـ پژوهشی موجود در دانشگاه به تعداد رشته‌ها و به تفکیک داخلی و خارجی 13-3- ب- نسبت تعداد عناوین مجلات علمی پژوهشی موجود در کتابخانه‌های دانشگاه( به زبانهای مختلف) به کل دانشجویان 14-3- ب- تعداد گزارشها، پایان نامه‌ها، اسناد و مدارک علمی موجود در کتابخانه‌های دانشگاه 15-3 - ب- تعداد نسخه‌های خطی و اسناد قدیمی موجود در کتابخانه‌های دانشگاه 16-3- ب- تعداد دفعات ارزیابی مدیریت از وضعیت پژوهشی دانشگاه 17-3- ب- تعداد موارد تشویق و تقدیر اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان بخاطر مشارکت در تحقیقات علمی، به تفکیک 18-3- ب- تعداد پیشنهادهای ارایه شده در حوزه تحقیقات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه‌ها و نهادها به تفکیک بخش کیفی 19-3- ب- میزان تطابق تحقیقات انجام شده در دانشگاه با هدفهای برنامه توسعه کشور 20-3- ب- میزان کارآیی نظام اطلاع رسانی دانشگاه 21-3- ب- میزان تبادل استاد و دانشجو با سایر دانشگاههای جهان 22-3- ب- میزان رضایت اعضای هیات علمی از تسهیلات موجود برای ارایه و انتشار آثار علمی - تخصصی خود در داخل و خارج از کشور 4-ب- شاخص‌های دانشجویی بخش کمی 1-4- ب- درصد پذیرفته شدگان دانشگاه از کل پذیرفته شدگان آموزش عالی در بخش دولتی به تفکیک گروه عمده تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت 2-4- ب- میانگین رتبه آزمون سراسری 30% اول پذیرفته شدگان در دانشگاه به تفکیک گروه عمده تحصیلی 3-4- ب- میانگین رتبه آزمون سراسری 5% آخر پذیرفته شدگان در دانشگاه به تفکیک گروه عمده تحصیلی 4-4- ب- توزیع درصدی دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک سهمیه ورود 5-4- ب- درصد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد به تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی از کل دانش آموختگان کارشناسی همان سال دانشگاه 6-4 - ب- درصد پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی از کل دانش آموختگان کارشناسی ارشد همان سال دانشگاه به تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی 7-4 - ب- نسبت پذیرفته شدگان دوره‏های فوق تخصصی و فلوشیپ به کل پذیرفته شدگان 8-4- ب- نسبت پذیرفته شدگان آزمون دوره دستیاری پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی به کل پذیرفته شدگان دانشگاه 9-4- ب- درصد دانشجویان در گروههای عمده تحصیلی از کل دانشجویان دانشگاه 10-4- ب- نرخ رشد دانشجویی دانشگاه 11-4- ب- میانگین سن دانشجویان به تفکیک جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی در گروههای عمده تحصیلی 12-4- ب- درصد دانشجویان بومی از کل دانشجویان دانشگاه 13-4- ب- تعداد دانشجویان نمونه و برگزیده در المپیادها 14-4- ب- درصد استفاده کنندگان از خوابگاه از کل دانشجویان متقاضی و واجد شرایط استفاده از خوابگاه به تفکیک جنسیت و وضعیت تاهل 15-4- ب- متوسط ساعات استفاده دانشجویان از خدمات پایگاههای اطلاعاتی به تفکیک مقطع و گروههای عمده تحصیلی 16-4- ب- میانگین ساعات استفاده هر دانشجو از شبکه اینترنت دانشگاه در سال 17-4- ب- سرانه دانشجویی عرض باند اتصال به شبکه اینترنت دانشگاه 18-4- ب- نسبت دانشجویان دارای کار دانشجویی به تعداد کل دانشجویان به تفکیک جنسیت در گروههای عمده تحصیلی 19-4- ب- میانگین ساعات اشتغال به کار دانشجویی درهفته 20-4- ب- تعداد دانشجویان وام گیرنده به تفکیک نوع وام (ازدواج، مسکن، تحصیلی و …) درسال 21-4 - ب- درصد دانشجویان تشویق و تقدیر شده از کل دانشجویان در سال 22-4 - ب- تعداد جلسات عمومی رییس دانشگاه با دانشجویان درسال 23-4- ب- سرانه فضای خوابگاهی به تفکیک جنسیت و تاهل 24-4- ب- سرانه فضای اتاق کار برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 25-4- ب- تعداد پیشنهادهای مستند ارایه شده در حوزه دانشجویی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 26-4- ب- درصد دستیاران دندان پزشکی، پزشکی وداروسازی از کل دستیاران دانشگاه بخش کیفی 27-4- ب- میزان رضایت دانشجویان از مدیریت دانشگاه به تفکیک مقطع و گروه عمده تحصیلی 28-4 - ب- میزان فرصت‌ها و امکانات موجود برای رشد خلاقیت‌های دانشجویی 29-4- ب- میزان رضایت دانشجویان از خدمات مشاوره‌ای تحصیلی 30-4- ب- میزان رضایت دانشجویان از تسهیلات و امکانات موجود برای انجام تحقیقات 31-4- ب- میزان رضایت دانش آموختگان از تسهیلات اشتغال 32-4- ب- میزان رضایت دانش آموختگان در مورداستمرار آموزش(آموزشهای دوره ای، همایش‌ها…) 5-ب- شاخص‌های فرهنگی بخش کمی 1-5-ب- تعداد مساجد و نمازخانه‌های دانشگاه 2-5-ب- تعداد سفرهای زیارتی و سیاحتی عمومی برگزار شده در سال 3-5-ب- تعداد کلاسهای دروس معارف اسلامی(رسمی و آزاد) 4-5-ب- تعداد مقالات منتشر شده در دانشگاه در حوزه دین 5- 5- ب- درصد دانشجویان استفاده کننده از تسهیلات سفرهای سیاحتی و زیارتی از کل دانشجویان در سال 6-5 - ب- درصد کارکنان استفاده کننده از تسهیلات سفرهای سیاحتی و زیارتی از کل کارکنان در سال 7-5 - ب- نسبت تعداد تشکلهای دانشجویی به تعداد کل دانشجویان دانشگاه 8-5- ب- درصد دانشجویان شرکت کننده دراردوهای فرهنگی و هنری برگزار شده از کل دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت 9-5- ب- درصد دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت 10-5-ب- درصد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ورزشی از کل دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت 11-5 - ب- نسبت مساحت مکانهای ورزشی به تفکیک سرپوشیده و سرباز به تعداد کل دانشجویان 12- 5 - ب- نسبت مساحت نمازخانه‌ها به کل کارکنان و دانشجویان به تفکیک 13-5 - ب- تعداد دانشجویان عضو تیم‌های ورزشی 14- 5 - ب- تعداد رشته‌های ورزشی که دانشگاه در مسابقات سراسری دانشجویی آن در سطح کشور شرکت می‌کند. 15- 5 - ب- تعداد ساعات فعالیتهای فوق برنامه و تفریحی ارایه شده برای دانشجویان در هفته 16-5 - ب- نسبت حکم‌های انضباطی صادره شده به کل دانشجویان 17-5- ب- نسبت تعداد نشریه‌های علمی و فرهنگی موجود به تعداد کل دانشجویان به تفکیک عناوین و تیراژ کل 18-5 - ب- تعداد برنامه‌های فرهنگی به تفکیک همایش‌های فرهنگی اجتماعی و نمایشگاههای برگزار شده در سال 19-5 - ب- تعداد مسابقات ورزشی برگزار شده در دانشگاه با سایر دانشگاهها یا دیگر مراکز 20-5- ب- تعداد دوره مسابقات قرآنی برگزار شده در دانشگاه 21-5-ب- تعداد کانون‌ها و هیات‌های مذهبی دانشجویان در دانشگاه بخش کیفی 22-5 - ب- میزان توجه و ارج گذاری به نخبگان دانشگاه 23-5- ب- میزان رضایت اعضای هیات علمی و دانشجویان از تکریم مقام معلم در دانشگاه 24-5- ب- میزان رضایت اعضای هیات علمی ازمنزلت اجتماعی خود 25-5- ب- میزان رضایت دانشجویان ازمنزلت اجتماعی خود 26-5- ب- میزان تمایل اعضای هیات علمی نسبت به ترویج ارزشهای دینی 27-5- ب- میزان تمایل اعضای هیات علمی نسبت به ترویج اخلاق و معنویت 28-5- ب- میزان تمایل اعضای هیات علمی نسبت به ترویج و تقویت هویت ملی 29-5- ب- میزان علاقه دانشجویان به فرهنگ و هویت ملی 30-5 - ب- میزان رضایت دانشجویان از تسهیلات موجود برای فعالیتهای فوق برنامه ( ورزشی، فرهنگی و . . .) 31-5- ب- میزان رضایت دانشجویان از نقش تربیتی اعضای هیات علمی 6- ب- شاخص‌های اعتبارات و امکانات بخش کمی 1-6- ب- میانگین کل پرداختی به اعضای هیات علمی و کارکنان به تفکیک 2ـ6- ب- نسبت پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی به کل حقوق و مزایای هیات علمی تمام وقت 3ـ6 - ب- میانگین دریافتی اعضای هیات علمی از محل قراردادهای ‌آموزشی ‌و خدماتی 4ـ6 - ب- میانگین دریافتی اعضای هیات علمی از محل قراردادهای تحقیقاتی 5-6- ب- نسبت پرداختی به اعضای هیات علمی بابت طرح تمام وقتی ( کارآیی و...) به کل دریافتی آنان 6-6- ب- نسبت هزینه صرف شده برای انتشارات به اعتبارات کل دانشگاه به تفکیک جزوه، کتاب و مجلات علمی 7ـ 6- ب- درصد اعتبارات صرف شده درامور رفاهی هیات علمی و کارکنان از کل اعتبارات دانشگاه 8ـ 6- ب- نسبت در آمدهای اختصاصی آموزشی، پژوهشی و خدماتی به کل اعتبارات جاری دانشگاه به تفکیک 9ـ 6- ب- نسبت هزینه پرداخت اجاره ساختمان به تفکیک اداری، آموزشی، پژوهشی و فوق برنامه( فرهنگی، ورزشی و...) به کل اعتبارات جاری دانشگاه 10- 6- ب- سرانه اعتبارات تحقیقاتی اعضای هیات علمی به تفکیک دولتی و اختصاصی 11- 6- ب- درصد اعتبارات تحقیقاتی از کل اعتبارات دانشگاه 12ـ 6- ب- درصد اعتبارات صرف شده در تحقیقات از کل اعتبارات دانشگاه 13ـ 6- ب- درصد اعتبارات صرف شده در آموزش از کل اعتبارات دانشگاه 14- 6- ب- هزینه سرانه دانشجو به تفکیک مقطع و گروههای عمده تحصیلی 15-6- ب- هزینه تمام شده تحصیلی برای هر دانشجو به تفکیک رشته، مقطع و گروههای عمده تحصیلی 16ـ 6- ب- درصد اعتبارات صرف شده در امور دانشجویی از کل اعتبارات دانشگاه 17ـ 6- ب- درصد درآمد حاصل از شهریه دانشجویان از کل اعتبارات دانشگاه 18- 6 - ب- سرانه تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک کارشناسی ارشد و دکتری 19ـ 6- ب- سرانه دانشجویی اعتبار تخصیص یافته به فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و فوق برنامه 20ـ 6- ب- درصد هزینه‌های صرف شده درخصوص فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان از عواید اختصاصی دانشگاه 21ـ 6- ب- سرانه دانشجویی یارانه دولتی ( برای تغذیه، بهداشت و…) 22- 6- ب- نسبت تعداد رایانه و دستگاههای اداری(زیراکس، چاپگر و...) به تعداد دانشجویان در دانشگاه 23- 6 - ب- سرانه دانشجویی فضای کتابخانه‌ها، کارگاهها، آزمایشگاهها و سالن‌های غذاخوری به تفکیک 24ـ 6- ب- درصد استفاده کننده‌گان از سرویس‌های رفت و آمد دانشگاه به تفکیک (هیات علمی، کارکنان و دانشجویان) 25ـ 6- ب- درصد استفاده کنندگان از امکانات تفریحی موسسه ( استخر، محیط ورزشی، باشگاه) به تفکیک دانشجو، هیات علمی و کارکنان 26ـ 6- ب- تعداد خودروهای درتملک به تفکیک عمومی ( اتوبوس و مینی بوس)، سواری و خودروهای سنگین ( کامیون، تراکتور، لودر و ...) 27ـ 6- ب- درصد کارکنان استفاده کننده از وامهای دانشگاه 28ـ 6- ب- درصد اعضای هیات علمی دارای کارت اعتباری 29- 6- ب- نسبت ساعات حضور رییس و معاونان در موسسه یا دانشگاه جهت امور مدیریتی به کل ساعات حضور در هفته 30- 6- ب- درصد اعضای هیات علمی که از طرح محرومیت از مطب بهره مند هستند به تفکیک مرتبه علمی(ویژه دانشگاههای علوم پزشکی) 31- 6 - ب- میانگین ساعات حضور هفتگی اعضای هیات علمی در دانشگاه 32- 6- ب- نسبت تعداد دفاتر(اتاقهای) اعضای هیات علمی به کل اعضای هیات علمی تمام وقت 33- 6- ب- نسبت مساحت کل دفاتر مخصوص اعضای هیات علمی به تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت 34- 6- ب- توزیع درصدی اعضای هیات علمی و کارکنان از نظر وضعیت مسکن ( شخصی، استیجاری، سازمانی و...) 35- 6- ب- نسبت تعداد اتوبوس‌های مخصوص ایاب و ذهاب دانشجویان به تعداد دانشجویان استفاده کننده بخش کیفی 36ـ 6- ب- چگونگی تخصیص و هزینه اعتبارات تحقیقاتی دانشگاه ( در سرفصلهای پرسنلی، مواد مصرفی و وسایل و تجهیزات) 37ـ 6- ب- نحوه عملکرد مدیریت درخصوص سنجش بهره وری سرمایه در دانشگاه 38ـ 6- ب- نحوه عملکرد مدیریت در جذب اعتبارات عمرانی 39- 6- ب- نحوه عملکرد مدیریت درکسب و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی 40ـ 6- ب- نحوه عملکرد مدیریت در جذب کمکهای مردمی 41ـ 6- ب- نحوه عملکرد مدیریت در خصوص صرفه جویی در هزینه‌های اداری ـ پرسنلی، آموزشی، پژوهشی، مسافرت، حمل و نقل، تعمیرات، نگهداری و… 42- 6-ب- نحوه عملکرد مدیریت در هزینه نمودن اعتبارات جاری 43- 6- ب- کیفیت ارزیابی مدیریت از امور دانشگاه و بهره وری از نتایج آن

شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 510 مورخ 24/10/1381، در اجرای بند 6 وظایف این شورا، شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری را به این شرح تصویب کرد: مقدمه علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می‏شود. از اینرو ارزیابی بخش علم و فناوری در سطح بین المللی به عنوان فرایندی رو به رشد مورد توجه قرار گرفته است. تجارب ارزیابی از علم و فناوری در کشورهای دنیا متفاوت است، لیکن آنچه در بیشتر کشورها مشترک می‌باشد تعیین شاخص‏های ارزیابی به منظور سنجش میزان رشد علم و فناوری است. این شاخص‏ها معمولاً در گزارش‌های سالانه سازمان‏ها و مجله‌های معتبر بین‏المللی به منظور مقایسه و مشخص نمودن وضع علم و فناوری کشورها استفاده می‏شود. با توجه به گزارش‏های بین‏المللی و مطالعات و تجربیات مربوط به وضعیت علمی و پژوهشی کشور، عنوان‌های شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری در دو سطح کلان و خرد و شاخص‌های کیفی به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ شاخص‌های کلان ارزیابی علم و فناوری (1) عنوان‌های شاخص‏های کلان ارزیابی علم و فناوری چگونگی ارزیابی بخش علم و فناوری کشور را بصورت کلی و فراتر از دستگاهها و سازمان‏های مربوط به این بخش تعیین می‏کند. ارزیابی براساس این شاخص‏ها باید روند عمومی بخش علم و فناوری کشور و موقعیت نسبی آن را در عرصه بین‏المللی مشخص کند. (1) ارزیابی براساس شاخصهای مزبور در یک سال و نیز در یک برنامه توسعه انجام می‌شود. 1ـ شاخص‏های انسانی (2) 1ـ1 تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت 1ـ2ـ تعداد کل شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت 1ـ3ـ درصد محققان از کل شاغلان تحقیقاتی 1ـ 4 ـ درصد محققان مراکز دولتی از کل محققان 1ـ 5 ـ درصد شاغلان تحقیقاتی مراکز دولتی از کل شاغلان تحقیقاتی 1ـ 6ـ درصد محققان در بخش‏های مختلف تحقیقات از کل شاغلان تحقیقاتی 1ـ 7 ـ درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغلان تحقیقاتی 1ـ 8 ـ درصد تکنیسین‌های شاغل در تحقیقات از کل شاغلان تحقیقاتی 1ـ 9ـ تعداد شاغلان تحقیقاتی برحسب استان‌های کشور 1ـ 10ـ تعداد و درصد محققان برحسب رشته تخصصی 1ـ 11ـ درصد رشد تعداد محققان 1- 12- تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات (2) شاخص‌های انسانی به تفکیک جنسیت (زن و مرد) می‌باشند. 2ـ شاخص‏های مالی 2ـ1ـ کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ2ـ درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی (1) 2ـ3ـ درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی (GNP) 2ـ4ـ درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از بودجه عمومی دولت 2ـ5ـ درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ6ـ درصد درآمدهای تحقیقاتی از کل هزینه‏های تحقیقاتی 2ـ7ـ درصد هزینه‏های تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی مصوب 2ـ8ـ درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه‏ای از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ9ـ درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ10ـ درصد اعتبارات بخش‌های مختلف تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی و رشد اعتبارات هر بخش 2ـ11ـ درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات به تفکیک عمرانی و پرسنل دفتری خدماتی از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ12ـ درصد هزینه‏های پرسنلی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ13ـ کل هزینه مربوط به خرید و انتقال فناوری 2ـ14ـ کل درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری (1) منظور از اعتبارات تحقیقاتی،‌ اعتبارت تخصیص یافته و منظور از درآمدها و هزینه‌های تحقیقاتی، درآمدها و هزینه‌های تحقق یافته می‌باشد. 3ـ شاخص‏های ساختاری 3ـ1ـ تعداد مراکز تحقیقاتی 3ـ2ـ نسبت مراکز تحقیق و توسعه به کل مراکز تحقیقاتی (1) 3ـ3ـ نسبت مراکز تحقیقات علمی به کل مراکز تحقیقاتی 3ـ4ـ نسبت مراکز تحقیقاتی غیردولتی به کل مراکز تحقیقاتی 3ـ5ـ تعداد تفاهم نامه‏های اجرا شده به تفکیک ملی و بین‏المللی 3ـ6ـ تعداد پایگاه‏ها و شبکه‏های رایانه‏ای اطلاع‏رسانی علمی و مرتبط با شبکه‌های اینترنت 3ـ7ـ نسبت مراکز تحقیقاتی در هر یک از گروههای تخصصی علمی به تفکیک (2) 3ـ8ـ نسبت مراکز تحقیقاتی دولتی در هر یک از گروههای تخصصی علمی 3ـ9ـ تعداد پارک‌ها و شهرک‏های تحقیقاتی و فناوری 3ـ10ـ تعداد انجمن‌های علمی (1) منظور از مراکز تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقات علمی مراکزی است که دارای مجوز رسمی می‌باشند. (2) 2ـ منظور از گروههای تخصصی علمی گروههای هشتگانه شورای عالی برنامه‏ریزی شامل گروههای فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم تجربی، کشاورزی، پزشکی و هنر می‌باشد. 4ـ شاخص‏های عملکردی 4ـ1ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و فعال به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای (3) 4ـ2ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است. 4ـ3ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای 4ـ4ـ درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال 4ـ5ـ درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه‌ای از کل طرحهای تحقیقاتی فعال 4ـ6ـ تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی ایرانی به تفکیک 4ـ7ـ تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی خارجی 4ـ8ـ تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش‌های معتبر علمی داخلی 4ـ9ـ تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش‌های معتبر علمی خارجی 4ـ10ـ تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده 4ـ11ـ تعداد ارجاعات به مقالات علمی منتشر شده 4ـ12ـ تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی 4ـ13ـ تعداد قراردادهای خرید و انتقال فناوری 4ـ14ـ تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری (3) منظور از طرح تحقیقاتی فعال، طرح تحقیقاتی تصویب شده، تامین اعتبار شده و در حال اجرا می‏باشد. 5ـ شاخص‏های بهره‏وری 5ـ1ـ نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق به تفکیک بندهای 4 ـ 6 تا 4 ـ 9 5ـ2ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغلان تحقیقاتی به تفکیک 5ـ3ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته 5ـ4ـ نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی 5ـ5ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی 5ـ6ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی 5ـ7ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق 5ـ8ـ نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان 5-9- نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به یک میلیون نفر جمعیت کشور و به کل جمعیت کشور 5ـ10ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به طرح‌های تحقیقاتی مصوب 5ـ11ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد بهره برداری قرار گرفته به کل طرحهای تحقیقاتی مصوب ب ـ شاخص‏های خرد ارزیابی علم و فناوری عنوان‌های شاخص‏های خرد ارزیابی علم و فناوری، چگونگی ارزیابی دستگاهها و سازمانهای مربوط به بخش علم و فناوری و نحوه مقایسه آنها را با هم معین می‌کند. ارزیابی براساس این شاخص‌ها باید در نهایت به رتبه بندی دستگاهها و سازمانهای موجود دراین بخش منجر شود. این شاخص‌ها، دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده، سازمان تحقیقاتی و گروه تحقیقاتی دارای تشکیلات مستقل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. 1ـ شاخص‏های انسانی 1ـ1ـ تعداد محققان به تفکیک گروههای تخصصی و مدرک علمی 1ـ2ـ تعداد کل شاغلان تحقیقاتی به تفکیک گروههای تخصصی 1ـ3ـ تعداد کارشناسان پژوهشی 1ـ4ـ تعداد تکنیسین‏های شاغل در تحقیقات 1ـ5ـ درصد شاغلان تحقیقاتی از کل کارکنان 1ـ6ـ تعداد دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی به تفکیک مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 2ـ شاخص‏های مالی 2ـ1ـ کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ2ـ درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ3ـ درصد اعتبارات غیردولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ4ـ درصد کمک‌ها و درآمدهای تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی به تفکیک 2ـ5ـ درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ6ـ درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ7ـ درصد کل اعتبارات تحقیقاتی از کل اعتبارات 2ـ8ـ درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات به تفکیک عمرانی و پرسنل دفتری خدماتی از کل اعتبارات تحقیقاتی 2ـ9ـ درصد هزینه‌های پرسنلی از کل اعتبارات و از اعتبارات تحقیقاتی 2ـ10ـ درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری 3ـ شاخص‏های ساختاری 3ـ1ـ تعداد تفاهم نامه‌ها با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی برای انجام برنامه‏ها و پروژه‏های مشترک تحقیقاتی 3ـ2ـ تعداد رشته‌ها و گروههای علمی ـ تحقیقاتی به تفکیک 3ـ3ـ تعداد قطب‌های تحقیقاتی (کانون‌های عالی تحقیقی نمونه) 3ـ4ـ تعداد مراکز تحقیقاتی 3ـ5ـ داشتن پایگاهها و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی علمی و ارتباط با شبکه‌های اینترنت 3ـ6ـ تعداد کتابهای علمی و منابع اطلاع رسانی 3ـ7ـ تعداد عناوین مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی 3ـ8ـ داشتن ارزیابی درونی منظم 4ـ شاخص‏های عملکردی 4ـ1ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال 4ـ2ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است. 4ـ3ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای 4ـ4ـ درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال 4ـ5ـ درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه‌ای از کل طرحهای تحقیقاتی فعال 4ـ6ـ تـعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی ایرانی به تفکیک 4ـ7ـ تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی خارجی 4ـ8ـ تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش‌های معتبر علمی داخلی 4ـ9ـ تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش‌های معتبر علمی خارجی 4ـ10ـ تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده 4ـ11ـ تعداد قراردادهای تحقیقاتی اجرا شده با سایر مراکز علمی به تفکیک داخل و خارج 4ـ12ـ تعداد اعضای هییت علمی که در راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشارکت دارند. 4ـ13ـ تعداد اعضای هییت علمی که در انجام تحقیقات در سایر مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی همکاری داشته اند. 4ـ14ـ تعداد اعضای هییت علمی و یا محققانی که برای انجام تحقیقات از سایر مراکز دعوت شده‏اند. 4ـ15ـ تعداد کارگاههای علمی تخصصی برگزار شده 4ـ16ـ تعداد گردهمایی‌های علمی برگزار شده 4ـ17ـ تعداد سخنرانی‌های علمی و جلسات مباحثه 4ـ18ـ تعداد رتبه‌ها و افتخارات پژوهشی اخذ شده از جشنواره‌های علمی و پژوهشی ملی و بین‏المللی 4ـ19ـ تعداد عناوین کتب و نشریات علمی منتشر شده 4ـ20ـ تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری 5ـ شاخص‏های بهره‏وری 5ـ1ـ نسبت تعداد مقالات منتشر شده به تعداد محققان 5ـ2ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغلان تحقیقاتی به تفکیک 5ـ3ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته 5ـ4ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد محققان 5ـ5ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به طرح‌های تحقیقاتی مصوب. 5ـ6ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد بهره برداری قرار گرفته به کل طرحهای تحقیقاتی مصوب ج ـ شاخص‏های کیفی ارزیابی علم و فناوری شاخص‏های کیفی ارزیابی علم و فناوری، مولفه‌ها و مقولاتی از سامانه علم و فناوری ملی را مورد بررسی و پرسش قرار می‌دهد که تبیین کمی آنها دشوار یا غیر ممکن است. پاسخ به این پرسش‌ها باید به صورت تحلیلی و از طریق نظرخواهی از صاحبنظران و مدیران علم و فناوری فراهم آید و نتایج ارزیابی براساس شاخص‏های آماری را تکمیل کند. این شاخص‏ها عبارتند از: 1ـ میزان تطبیق تحقیقات انجام شده در کشور با هدف‌های برنامه‌های توسعه. 2- فرآیند سیاستگذاری و تعیین راهبردهای علم و فناوری در کشور. 3ـ کیفیت ساماندهی و سازماندهی ملی علم و فناوری. 4ـ کیفیت نظام اطلاع رسانی علم و فناوری در کشور. 5 ـ توسعه ارتباطات بین‏المللی در زمینه علم و فناوری. 6 ـ میزان استفاده از نتایج تحقیقات در کشور. 7ـ گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در کشور و میزان اعتقاد به استفاده از تحقیق در برنامه‏‏ریزی‏های عمرانی و توسعه‏ای. 8ـ میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشوردر تصمیم گیری امور مربوط به علم و فناوری. 9ـ نحوه مصرف بودجه‌های تحقیقاتی در کشور. 10ـ میزان ارایه خدمات و تسهیلات بخش دولتی در امور تحقیقاتی. 11ـ کیفیت انتقال فناوری از خارج به داخل کشور و انجام تحقیقات تطبیقی به منظور بومی کردن آن. 12ـ ارتباط بخش صنعت با مراکز تحقیقاتی( دانشگاهی و غیردانشگاهی). 13ـ میزان گرایش به مراکز تحقیقاتی غیردولتی و روند توسعه کمی و کیفی آنها. 14ـ کیفیت مدیریت مراکز تحقیقات. 15ـ منزلت اجتماعی و رضایت شغلی دانشمندان و محققان. 16ـ کیفیت مجلات علمی ـ پژوهشی کشور. 17ـ کیفیت کتابهای علمی. 18ـ کیفیت همایش‏های علمی و امکانات و تجهیزات مربوط جهت برگزاری همایشها در سطح بین‏المللی. 19ـ میزان توجه به ایجاد راهکارهای مناسب جهت جذب نخبگان و کاهش مهاجرت آنان. تبصره: کلیه دستگاههای اجرایی موظفند همکاری لازم را با هییت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نیل به ارزیابی وضع فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی کشور و تهیه گزارش‌های سالانه به عمل آورند.


                               

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.004 Seconds