- مطالعات سیاسی - آشنایی با جنگ نرم
: 20201006 : 3707

آشنایی با جنگ نرم


  1. جلسه اول
  2. جلسه دوم
  3. جلسه سوم
  4. جلسه چهارم
  5. جلسه پنجم

جلسه اول

چرا در بحث جنگ نرم نیاز داریم که یک سازمان نظری و مفهومی تعریف کنیم؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
به دلیل مشکلات اقتصادی
برای ساختن مفهومی جامع از جنگ نرم برای پاسخ‌های عمیق و جامع درست
مشکلات فرهنگی
گزینه الف و ج
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 2
درست
نمره 3.00 از 3.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
جنگ به معنای ساده در دو عبارت ..........و............خلاصه می‌شود.
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
دفاع موثر – دفاع همه جانبه
دفاع موثر – تهاجم موثر درست
دفاع - حمله
حمله – تخریب دشمن
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 3
درست
نمره 3.00 از 3.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
قدرت بر اساس منابع به چند دسته تقسیم می‌شود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
منابع سخت
منابع در دسترس
منابع مورد هجوم
منابع نرم قدرت و منابع سخت قدرت درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 4
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
ابعاد، نظامی، اقتصادی،یا ساختاری مثل ساختار حکومت جزو کدامیک است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
منابع سخت قدرت درست
منابع مورد هجوم
منابع نرم قدرت
منابع نرم و سخت قدرت
مفاهیمی نظیرفرهنگ، ایدئولوژی، ارزشها جزو کدامیک است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
منابع سخت قدرت
منابع نرم قدرت درست
منابع غیرقابل کنترل
منابع قابل کنترل
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 6
درست
نمره 3.00 از 3.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
مهمترین نماد تفکر کمونیستی سوسیالیستی در گذشته کدام بود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
آمریکا
ژاپن
جمهوری شوروی درست
عربستان
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 7
درست
نمره 3.00 از 3.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
کدام در حال حاضر مظهر برخورداری از قدرت هوشمند است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
حزب الله لبنان درست
رژیم صهیونیستی
فلسطین
عربستان

جلسه دوم

جنگ نرم و جنگ سخت چگونه پروژه‌ای است ؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
تغییر درست
متفاوت
آمریکایی
مدرن
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 2
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
کدام گزینه در مورد جنگ نرم صحیح است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
دفاع موثر – دفاع همه جانبه
اراده خارجی هدف را تعیین می‌کند
اراده جمعی از درون جامعه باید برای تغییر شکل بگیرد درست
حمله – تخریب دشمن
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 3
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
مفهوم مهم در کیفیت هدف گذاری ...............است.
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
منابع سخت
تغییر در درون درست
منابع مورد هجوم
اراده خارجی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 4
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
کدام گزینه در مورد جنگ سخت صحیح است ؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
باید اراده جمعی از داخل شکل بگیرد
عامل اصلی ساختار حکومت است
عامل بیرونی عامل مسلط اصلی است درست
گزینه الف و ب
براندازی کل ساختار به چند شکل انجام می‌گیرد ؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
به یک شکل - انقلاب
دو شکل – انقلاب و براندازی نرم درست
سه شکل – قدرت سخت و لیبرالی و کمونیستی
چهار شکل – قدرت نرم و قدرت سخت و لیبرالی و کمونیستی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 6
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
تغییری که در لیبی انجام گرفته است جزو کدامیک است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
انقلاب درست
براندازی نرم
براندازی بدون خشونت
هر سه مورد
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 7
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
انقلاب‌های رنگی در جمهوری‌های استقلال یافته شوروی از کدامیک است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
انقلاب
رژیم صهیونیستی
براندازی‌های بدون خشونت با استفاده از ساختار درست
ایالات متحده
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 8
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
کدامیک اساس تغییر است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
انقلاب
تحولات ارزشی درست
براندازی ساختاری
براندازی نرم
ارزش مادر در جامعه سرمایه داری غرب کدام است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
اقتصاد
سرمایه
فقر
جامعه آزادی بنیاد درست

جلسه سوم

اگر ما بخواهیم در جامعه‌ای تحولات ارزشی انجام دهیم ما باید در چه چیز جامعه تغییر ایجاد کنیم؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
سلسه مراتب و نظام ارزشی درست
شورا
دین
نظام اداری
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 2
درست
نمره 4.00 از 4.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
در زمان جنگ در ایران ارزش‌های مادر چه بود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
ارزش‌های مادی
ارزش‌های معنوی درست
ارزش‌های غربی
گزینه ب و ج
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 3
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
بعد از زمان جنگ در ایران دولت کدام ارزش‌ها را ارزش‌های مادر در جامعه قرار داد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
ارزش‌های فرهنگی
ارزش‌های معنوی
ارزش‌های غربی
ارزش‌های مادی درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 4
درست
نمره 4.00 از 4.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
در حال حاضر در ایران مردم برای ارزشمندی تلاش می‌کنند جزو کدامیک باشند ؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
طبقه مستضعف
طبقه معنوی گرها
طبقه ثروتمند درست
گزینه الف و ب
کدامیک می‌گوید که من آرمان‌ها را قبول دارم و دنبال تغییر در روش‌ها، سیاست‌ها، فرآیند‌ها و آدم‌ها هستم?
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
تجدید نظر طلب
اصلاح طلب درست
اپوزسیون کلاسیک
هرسه مورد
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 6
درست
نمره 4.00 از 4.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
کدامیک ماهیتا دنبال تغییردر ساختار است اما شناسنامه دار نیست ؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
تجدید نظر طلب درست
اصلاح طلب
اپوزسیون
هیچکدام

جلسه چهارم

حوزه‌های موثر در جنگ نرم کدام است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
مستقیم - حکومت – فرهنگ - هنر
غیرمستقیم – فرهنگ – رسانه - اندیشه
حکومت- هنر- رسانه - اندیشه درست
حکومت- فرهنگ – اندیشه – هنر

حکومت از چه امکاناتی برای تأثیر بر ارزش‌ها مؤثر است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
جایگاه معنوی حکومت - امکانات و ظرفیت‌های در اختیار درست
کارآمدی – جهت دهی اجتماعی
جهت دهی فرهنگی – جهت دهی سیاسی
جایگاه اجتماعی – جایگاه فرهنگی

ویژگی هنر در تأثیر چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
جذابیت – جذابیت محسوس – آموزش و فراگیری
جذابیت محسوس – فراگیری – هویت مضاعف درست
هویت - جذابیت – آموزش
هویت – آموزش – فراگیری

در حوزه اندیشه تمرکز بر ....... و .......... است.
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
علوم انسانی و فرهنگ
ذهن و فرهنگ
ذهن و رسانه
ذهن و اندیشه جامعه درست

واقعیت چند شکل دارد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
واقعیت محسوس – درک و احساس ما از واقعیت درست
آنچه وجود دارد – آنچه باید وجود داشته باشد
احساس واقعیت – درک واقعیت
آنچه ما می‌فهمیم – آنچه دیگران می‌فهمند

جلسه پنجم

 هویت جدید رسانه‌ای کدام است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
مطبوعات
اینترنت
رسانه‌های خرد درست
کتب دیجیتال
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 2
درست
نمره 4.00 از 4.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
کارکرد هویت جدید رسانه‌ای چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
هر یک نفر را تبدیل به رسانه می‌کند درست
جزء بخش غیر رسمی جامعه است
ارزان وساده است
ازمنبع نا معلوم ارسال می
شود
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 3
درست
نمره 4.00 از 4.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
استراتژی رسانه‌ها در برابر پیام‌های رقیب چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
هر رسانه باید پیام خودش
را داشته باشد
در عرصه رسانه‌ای رقیب
وجود ندارد
تعامل با سایر رسانه‌ها
استراتژی بایکوت یا تحریف درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 4
درست
نمره 4.00 از 4.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
چه ویژگی‌هایی موجب رسانه‌ای شدن آثار می‌شود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
استفاده از ابزار رسانه
وجود اثر در یک رسانه
موضوعیت اجتماعی رسانه درست
استفاده از اینترنت
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 5
درست
نمره 4.00 از 4.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
جنگ نرم و جنگ روانی چه ارتباطی دارند؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
عین هم هستند و همنشینی و این همانی دارند.
جنگ روانی درازمدت یا میان مدت که با القای جمع بندی‌های کلان باشد جنگ نرم است. درست
رابطه‌ای ندارند و دو مفهوم جدا از هم هستند.
جنگ روانی در عرصه رسانه‌ای است اما جنگ نرم در حوزه اندیشه است.

 

 

 

 


       

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds