- برنامه نویسی - نمونه سوال مهارت عمومی برنامه نویسی
: 20200311 : 1481

نمونه سوال مهارت عمومی برنامه نویسی1-وظایف کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار چیست؟
الف)طرح مسائل ومشکلات حفاظتی وبهداشتی در جلسات ب)پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از مشکلات
ج)توجه وآشنا سازی کارگران به رعایت مقررات وموازین حفاظتی د)همه موارد
2)کدام گزینه در مورد تجزیه وتحلیل درست نیست؟
الف)تکنیکی که مدیران را از وجودمسایل ومشکلات آگاه میسازد ب)راه حل مناسب برای حل مشکلات ارائه میدهد
ج)بررسی‌هابایدمبتنی براصول روش تحقیق علمی باشد د)سودسازمان را ثابت وبقای آن را تضمین میکند
3-کدامیک از گزینه‌های زیر از مزایای ترسیم نمودار برای نمایش اطلاعات است؟
الف)تجزیه تحلیل اطلاعات ساده میشود ب)معایب کار مشخص میشود
ج)مقایسه روش موجودبا روشهای پیشنهادی د)از وروداطلاعات تکراری جلوگیری میشود
4)کدام گزینه در مورد تعریف نمودار جریان کار درست نیست؟
الف)تصویری از مراحل گوناگون نه برای انجام یک کار از ابتدا تا انتها طی می‌شود
ب)جدولی است با علائم ویژه
ج)استفاده از دید سیستمی در تمامی مراحل طراحی وتجزیه وتحلیل از اهمیت بالایی برخوردار است
د)بررسی دوباره‌ای از سیستم به عمل آورده وعملکردآن را بررسی میکند
5)کیفیت مستندات به چه عاملی بستگی دارد؟
الف)سازماندهی مناسب ب)تجزیه مستندات ج)آزمایش مستندات د)همه موارد
6)بهترین راه برای تولید مستندات قابل درک چیست؟
الف)حفظ استاندارد ب)پردازش ج)ساده نویسی د)پشتیبانی
7)کدامیک از گزینه‌های زیر از دوبخش مستندسازی خارجی است؟
الف)مستندسازی فرایندومستندسازی محصول ب)مستندسازی سیستمی مستندسازی کاربر
ج)ساخت یافته بودن مستندسازی وبازاریابی د)توصیف وحل مشکلات
8-مهندسی مجددبرروی یک سیستم نرم افزاری به چه منظور صورت میگیرد؟
الف)به منظور درک بهترونگهداری طولانی ب)افزایش ریسک وتکامل نرم افزار
ج)کاهش قابلیت تعمیر د)همه موارد
9-فعالیت بعداز تحویل شامل چه مواردی میشود؟
الف)نگهداری نرم افزار-پشتیبانی –راهنما ب)تجزیه وتحلیل نرم افزار-عامل کمکی –تعمیرنرم افزار
ج)اصلاح نرم افزار-آموزش-راهنما د)ساخت نرم افزار-مستندسازی-آموزش
10-کدام گزینه از اهداف مهندسی معکوس نیست؟
الف)تولیددیدهای متناوب ب)پوشاندن اطلاعات گم شده ج)شناخت تاثیرات د)ترکیب انتزاع‌های سطوح پایین تر
11-کدام گزینه در موردتعریف نوآوری درست است؟
الف)ایجادزمینه مناسب در استفاده از راه حل‌های گوناگون است ب)یکی از جنبه‌های اصلی تفکرواندیشیدن است
ج)فرآورده جدیدیامحصول است که توسط یک سازمان ارائه میشود د)استفاده از خدمات آموزشی وخدماتی برای بهبودامور
12-روش‌های سنتی پیش بینی تکنولوژی اکثر متکی به چه مواردی است؟
الف)برون نمایی عملکرد گذشته وتعلیم آن به آینده ب)عوامل اجتماعی وزیست محیطی
ج)تحول وپیچیدگی د)محدودیت‌های فیزیکی
13-کدامیک از ویژگی‌های افرادکار آفرین است؟
الف)خلق فرصت شغلی ب)مخاطره پذیری ج)مخاطره مالی د)کنترل منابع
14-کدام گزینه از ویژگی‌های شخصیتی کار آفرینان از نظربایگرواست؟
الف)الف)عمل گرایی ب)تجربه کاری ج)جایگاه اجتماعی د)استقلال
15-کدام گزینه در موردتعریف اشتغال درست است؟
الف)فعالیت‌هایی که در پی آن با افزایش تولیداشتغال ایجادمیشود ب)فعالیت‌هایی که خدمات موردنیاز جامعه را انجام می‌دهد
فعالیت‌هایی که در آن خریدوفروش ایجادمیشود
د)فعالیتهایی که تولیدوخریدکالاها وخدمات باهدف فروش آنها به منظورکسب سودانجام میشود
16--کدام گزینه در موردتعریف ارگونومی درست است؟
الف)تلاش میکندتابابازبینی سیستم‌های کاری آنها رادر جهت کاهش استرس‌های حرفه‌ای تغییردهد
ب) تلاش میکندتابابازبینی سیستم‌های کاری آنها رادر جهت افزایش تولیدتغییردهد
ج) تلاش میکندتابابازبینی سیستم‌های کاری آنها رادر جهت کاهش ضایعات تغییردهد
د) تلاش میکندتابابازبینی سیستم‌های کاری آنها رادر جهت افزایش فروش تغییردهد
17-تعریف خلاقیت :
الف)اختراع وتولیدبرنامه‌های جدیدرا خلاقیت می‌گویند ب)اتخاذیک ایده برای سازمان جدید
ج)تغییر د)طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین
18-از روشهای بسیار سودمندبرای شناسایی مسائل:
الف)تکنیک دلفی(بازگویی جدایی ایده‌ها ب)تکنیک پی ام آی(تفکردر خلاف قالبهای ذهنی)
ج) تکنیک استخوان ماهی(علت ومعلول) د) تکنیک توهم خلاق
19-تعریف تفکرهمگرا:
الف)فرآیندباز آرایی یا دوباره سازی اطلاعات ونمادهای کسب شده موجوددر حافظه دراز مدت
ب) فرآیند ترکیب اطلاعات ونمادهای کسب شده موجوددر حافظه دراز مدت
ج)توانایی ذهنی برای ایجادیک فکریا مفهوم جدید د)توانایی فکر بسیارباتمرکزوفعالیت زیاد
20-تکنیک ارتباط اجباری توسط چه کسی ابداع شد؟
الف)چارلزواتینگ ب)کائورایشکاوا ج)داکلی د)اسبورن
21-کدامیک از قواعداساسی طوفان فکری (بر انگیختن خلاقیت در یک گروه برای تولیدتعدادزیادی ایده در موردیک مساله)است؟
الف)طرز فکر اقتصادی ب)تمرکز بر کمیت واجتناب از انتقاد ج)تکنیک دلفی د)طرز تفکر اقتصادی
22-سریع‌ترین نوع کسب وکار کدام است؟
الف)کسب وکار خانگی ب)کسب وکار اینترنتی ج)کسب وکار روستایی د)کسب وکارباوسیله نقلیه

23-فن آوری اطلاعات در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟
الف)ارائه خدمات تخصصی ب)آموزش وسیستم‌های اطلاعا ت ج)سرمایه گذاری مشترک د)پیوستن به شبکه
24-برای شروع یک کسب وکار کوچک به ترتیب چه گام‌هایی را باید برداشت؟
الف)تامین منابع مالی –ارزیابی اولیه-ارزیابی کسب وکار ب) ارزیابی اولیه- تامین منابع مالی برنامه ریزی کسب وکار
ج)نامین مکان-تامین سرمایه-خرید مواداولیه- د) نامین مکان-تامین سرمایه- ارزیابی محصولات- خرید مواداولیه-
25-از دلایل شکست کسب وکارمحسوب میشود؟
الف)عدم وجود مشاور ب)وجود تجزیه وجایگاهی مناسب ج)رشدبدون انتظار د)عدم استفاده شخصی
26-کدام گزینه از انواع سازمانها محسوب نمیشود؟
الف)تولیدی ب)خدماتی ج)دولتی د)خدمات رفاهی
27-مزیت نظارت گذ شته نگر چیست؟
الف)تمامی اطلاعات درباره چگونگی نظارت بدست می‌آید
ب)موجب انگیزش کاکنان میشودچون افرادمایل انددرباره چگونگی عملکردخود اطلاعات بدست آورند
ج)موجب افزایش وکیفیت کارتولیدی شده وامکانات تولیدبیشتررا توسط کارکنان وامکانات موجودفراهم می‌آورد
د)مطلوبترین نوع نظارت است ومانع بروزمسائل پیش بینی شده میشوداین نوع نظارت قبل از وقوع هرفعالیت صورت میگیرد
28-کدام مورداز مشاغل رشته کامپیوتر است؟
الف)راهبرروندهای کنترل فرایندهای صنعتی ب)تحلیلگرسیستم ج)مونتاژکار د)الف وب
29-اصیل بهای تمام شده در اصول حسابداری چه مفهومی دارد؟
الف)طبق این اصل وداراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمت‌های جاری بازار برحسب بهای تمام شده ثبت وبرهمین اساس نیزمنعکس شود ب)براساس این اصل در آمدهنگامی شناسایی میشودکه فرآیند کسب سودکامل شده باشد
ج)در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری در آمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرار دادوقبل از تکمیل عملیات شناسایی میشود
د)واحدهای اقتصادی موظف است کلیه‌ی واقعیت‌ها واطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیت‌های مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب منعکس کنند
30-چرخه حسابداری چیست؟
الف)صورت‌های مالی(ترازنامه-صورت حساب سود و زیان-صورت حساب تغییرات سرمایه)واظهارنامه مالیاتی است
ب)جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی است
ج)عملیات حسابداری شامل یکسری مراحل پیاپی است که در هر دوره‌ی مالی تکرار میشوند وبه مجموعه آنها چرخه حسابداری گفته میشود
د)تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری و ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه را چرخه حسابداری میگویند

31-متداول‌ترین اشکال تهیه تراز آزمایشی کدام است؟
الف)دوستونی و چهارستونی ب)هندسی ج)تراز آزمایشی افتتاحی واختتامی د)الف و ج
32-کدام یک از مراحل از چرخه حسابداری درپایان دوره انجام نمیگیرد؟
الف)تهیه صورت‌های مالی ب)تهیه تراز آزمایشی ج)تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی د)اصلاح حسابهای دفتر کل
33-اولین مرحله عملیات حسابداری در چرخه حسابداری کدام گزینه میتواند باشد؟
الف) تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی ب)انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
ج)جمع آوری اطلاعات مربوط به رویداد مالی د)تنظیم سند حسابداری
34-کدام گزینه شامل اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه نمیشود؟
الف)کارفرما یا نماینده تام الاختیار او ب)مسئول حفاظت فنی ج)مسئول بهداشت حرفه‌ای د)بازرس علی البدل کارگاه
35-در واژه نامه آکسفورد اشتغال به چه معنایی است؟
الف)کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند وتوان پرداخت بهای آن را دارد،تولید،توزیع و عرضه میشود اشتغال نام دارد
ب)هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد اشتغال نیست،بلکه اشتغال هرنوع تبادل تکراری و تجدید شونده‌ی خرید و فروش است
ج)اشتغال به معنی خرید و فروش و تجارت است
د)اشتغال به فعالیت پول درآوردن وتجارتی که از آن پول حاصل میشود می‌گویند
36-کدام گزینه از فاکتورهای استرس در محیط کاری نیست؟
الف)پیچیدگی و تعداد ابزارهای مورد استفاده در محیط کار ب)وضعیتهای محیطی غیر طبیعی(گرما،صدا،ارتعاش...)
ج)تخصصی بودن کار ونیاز به کارکنان ماهر د)بار کاری فیزیکی و فکری
37-کدام گزینه تعریفی جامع در مورد سیستم اطلاعات است؟
الف)یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید،جمع آوری،سازماندهی،ذخیره، بازیابی و اشاعه محصولات تولیدی است
ب)یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید،جمع آوری،سازماندهی،ذخیره، بازیابی و اشاعه دستاوردهای مالی است
ج) سیستم کامل برای تولید،جمع آوری،سازماندهی،ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات است
د)سیستم اطلاعات تمامی روشهایی است که برای حفظ و امنیت و جمع آوری وذخیره اطلاعات به کار می‌رود
38-کدام گزینه یکی از اهداف عمده در طراحی بانک‌های اطلاعاتی است؟
الف)به حداقل رسانی تغییر ساختار اطلاعات ب)به حداقل رسانی حجم اطلاعات موجود دربانک اطلاعاتی
ج) به حداقل رسانی کد نویسی‌های لازمه د) به حداقل رسانی تعداد جداول موجود در بانک اطلاعاتی
39-مستندات نرم افزار به چه مطلبی اتلاق می‌شود؟
الف)هر مطلبی که پس از اجرای برنامه توسط کاربر در آن ثبت و ذخیره میشود،مستندات نرم افزار می‌گویند
ب)به هر متنی که در حین کدنویسی برنامه درآن درج می‌شود،به مجموعه این اطلاعات،مستندات نرم افزار می‌گویند
ج)به هر مطلبی که به اطلاعاتی درباره ایجاد،عملیات با استفاده از نرم افزار اشاره دارد گفته میشود
د)توصیفی از معماری سیستم که براساس آن تصمیم گیری می‌شود آیا سیستم پیاده سازی گردد یا خیر؟
40-کدام گزینه مفهوم "مرحله طراحی معماری "تولید نرم افزار است؟
الف)دراین مرحله تمام نیازهای نرم افزار بصورت ساخت یافته و در قالب نمودارهای گردش اطلاعات نمایش داده می‌شود
ب)در این مرحله تمام خواسته‌های کاربر از نظر تکنیکی و اقتصادی بررسی می‌گردد
ج)در این مرحله کلیه نیازهای کاربر توسط کاربر بیان می‌گردد
د)در این مرحله طراحی‌های انجام شده در مرحله طراحی نرم افزار بصورت نهایی درمی آید


           

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds