- مطالعات سیاسی - فرهنگ و حکومت سه خواهر
: 20220313 : 1035

فرهنگ و حکومت سه خواهر


  1. روسیه جامعه، سیاست و حکومت
  2. یبلیبلیل

روسیه جامعه، سیاست و حکومت

ناشر: سازمان سمت
نویسنده: مهدی سنایی

سوغات اصلی روسیه «ماتروشکا» اشاره می‌کنند که عروسکی رنگین است با عروسک‌های تودرتو

فهرست
پیشگفتار
فصل اول: تاریخ روسیه، هویت و جریان‌های فکری
تاریخ روسیه از آغاز تا توسعة مسکوی
تاریخ روسیة تزاری
تاریخ روسیة شوروی
هویت روسی، بنیان‌ها و تحولات
فصل دوم: جامعه، دین و فرهنگ در روسیه
دین در فدراسیون روسیه
تحولات دینی روسیه در دوره پساشوروی
اقوام و ساختار جمعیتی روسیه
نظام رسانه‌ای روسیه: ویژگی‌ها و کارکردها
فصل سوم: فرهنگ سیاسی روسیه: مفاهیم و روندها
فرهنگ سیاسی در روسیه
احزاب سیاسی در روسیه
انتخابات و گزینش کارگزاران سیاسی
گروه‌های نفوذ در روسیه
فصل چهارم: نظام سیاسی در روسیه
فدرالیسم در روسیه؛ تحولات و چالش‌ها
قوای سه گانه در روسیه
فصل پنجم: ویژگی‌ها و روندهای اقتصادی در روسیه
بازسازی اقتصادی روسیه
نمای کلی اقتصاد روسیه
روسیه و سازمان تجارت جهانی
اقتصاد انرژی روسیه
فصل ششم: سیاست خارجی روسیه
سیر تحولات سیاست خارجی روسیه
گفتمان‌های حاکم بر سیاست خارجی روسیه
عوامل داخلی مؤثر بر شکل گیری سیاست خارجی روسیه
اسناد «سیاست خارجی روسیه»
روابط خارجی روسیه؛ مطالعه موردی
روسیه و سازمان همکاری شانگهای
مفاهیم امنیتی جدید در روسیه پساشوروی
ساختارهای امنیتی و نهادهای تصمیم گیری نظامی در روسیه
نیروهای نظامی و روندهای سیاسی
اصلاحات نظامی روسیه
سیاست‌های هسته‌ای و منع گسترش تسلیحات اتمی
اسناد تنظیم کنندة امنیت ملی و راهبردهای دفاعی
روابط روسیه و ناتو
سازمان پیمان امنیت جمعی

یبلیبلیل

 

 


       

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b2 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds