- آموزشی - آموزش جدول ضرب از طریق شعر
: 2017-12-05 : 29089

آموزش جدول ضرب از طریق شعرضرب یک

یک یکی یکتاخدا /مهربون و با صفا
یک دوتا هردو رحمت/پدر و مادر دو نعمت
یک سه تا،سه تا دندون/لق شد افتاد تو قندون
یک چارتا،چهارتا میشه / پیچ با آچار وا میشه
یک پنج تا،پنج تا انگشت/ با هم میشن مث مشت
یک شیش تا زد به شیشه/ یعنی جوابش شیشه(۶)
یک هفتا،هفت روزه /آخر سال نوروزه
یک هشتا،هشتا میشه/ غذا توی تشت میشه؟!
یک نه تا نه تایی یه/داداش مامان دایی یه
یک ده تا،ده تا انگشت/ کار میکنن باهم خوش

ضرب دو

دویکی هردو رحمت /پدر و مادر دو نعمت
دو دو تا چارتا میشه /پیچ با آچار وا میشه
دو سه تا زد به شیشه/یعنی جوابش شیشه
دو چارتا هشتا میشه/غذا توی تشت میشه؟!
دو پنج تا،ده تا انگشت/ کار میکنن با هم خوش
دو شیش تا،داریم امام/پاسخ دوازده تمام
دو هفتا،چهارده معصوم/یا شهیدن یا مسموم
دو هشتا،شونزده شتر/گاز رو بگیر رو موتور
دو نه تا،هجده شغال/ همه را بردن سیاه چال
دو ده تا،بیست بیستی /خدا هست و تو نیستی

ضرب سه

سه یکی،سه تا دندون/ لق شد افتاد تو قندون
سه دوتا،زد به شیشه/یعنی جوابش شیشه
سه سه تا،نه تایی یه/داداش مامان دایی یه
سه چهارتا داریم امام/ پاسخ دوازده تمام
سه پنج تا روز احسان/ پانزدهم رمضان
سه شیش تا،هجده شغال/همه را بردن سیاه چال
سه هفتا،قدرش بدان /بیست ویک رمضان
سه هشتا،بیست وچهاره/ عرب شتر سواره
سه نه تا روزش عجب/ بیست و هفتم رجب
سه ده تا هم سی روزه /ماه‎های سال و روزه

ضرب چهار

چار یکی چارتا میشه/پیچ با آچار وا میشه
چار دوتا هشتا میشه/غذا توی تشت میشه؟!!
چارسه تا داریم امام/پاسخ دوازده تمام
چار چارتا شونزده شتر/گاز رو بگیر رو موتور
چار پنج تا بیست بیستی /خدا هست و تو نیستی
چارشیش تا بیست و چاره/عرب شتر سواره
چار هفتا بیست و هشته/بلبل تو باغ و دشته
چار هشتا کل حرفاست/سی و دو تا الفباست
چار نه تا شد سی و شیش/یه قالیه شیش در شیش
چار ده تا شد اربعین/ چهلم شاه دین

ضرب پنج

پنج یکی پنج تا انگشت/با هم میشن مث مشت
پنج دوتا،ده تا انگشت/کار میکنن باهم خپش
پنج سه تاروز احسان/پانزدهم رمضان
پنج چارتا بیست بیستی/خدا هست و تو نیستی
پنج پنج تا بیست و پنجه/گربه داریم با پنجه
پنج شیش تا هم سی روزه/ماه‎های سال و روزه
پنج هفتا،سی و پنجه /یادت نره که گنجه
پنج هشتا شد اربعین/ چهلم شاه دین
پنج نه تا،چهل و پنجه / فرصت طلا و گنجه
پنج ده تا شد پنحاه روز /مدرسه بعد از نوروز

ضرب شش

شیش یکی زد به شیشه/یعنی جوابش شیشه
شیش دوتا داریم امام /پاسخ دوازده تمام
شیش سه تا هجده شغال/همه را بردن سیاه چال
شیش چارتا بیست و چاره/عرب شتر سواره
شیش پنج تا هم سی روزه/ماه‎های سال و روزه
شیش شیش تا شد سی و شیش /یه قالیه شیش در شیش
شیش هفتا شد چهل و دو / شماره من و تو
شیش هشتا شد چهل و هشت /لطف خدا شامل است
شیش نه تا پنجاه وچار /اون پارچ رو بردار بیار
شیش ده تا شصتایی یه /مشهد چقدر عالیه

ضرب هفت

هفت یکی،هفت روزه/ آخر سال نوروزه
هفت دوتا چهارده معصوم/یا شهیدن یا مسموم
هفت سه تا،قدرش بدان/ بیست و یک رمضان
هفت چارتا،بیست و هشته/بلبل توباغ و دشته
هفت پنج تا،سی وپنجه/یادت نره یه گنجه
هفت شیش تا،شد چهل و دو/ شماره من وتو
هفته هفت روزه /چهل و نه شد رفوزه
هفت هشتا پنجاه و شش/تو درس بخوان با کوشش
هفت نه تا،شصت و سه تا/عمر پیغمر ما
هفت ده تا شد هفتاد تا/ تو گل بکار اون بالا

ضرب هشت

هشت یکی هشتا میشه/غذا توی تشت میشه؟!
هشت دوتا،شونزده شتر/گاز رو بگیر رو موتور
هشت سه تا بیست وچاره/عرب شتر سواره
هشت چارتا کل حرفاست/سی و دوتا الفباست
هشت پنج شد اربعین/چهلم شاه دین
هشت شیش تا شد چهل و هشت /ماشین بگیر برو رشت
هشت هفتا،پنجاه و شیش /گردو بخور با کیشمیش
هشت هشتا،شصت و چاره/این که کاری نداره
هشت نه تا،هفتاد دوست/لب تشنه در یاد توست
هشت ده تا،هشتاد رنگه /دنیا چقدر قشنگه

ضرب نه

نه یکی نه تایی یه/داداش مامان دایی یه
نه دوتا هجده شغال /همه رو بردن سیاه چال
نه سه تا روزش عجب/بیست وهفتم رجب
نه چارتا شد سی و شیش/یه قالیه شیش در شیش
نه پنج تا شد اربعین/چهلم شاه دین
نه شیش تا پنجاه وچار/ اون پارچو بردار بیار
نه هفتا شصت و سه تا/ عمر پیغمبر ما
نه هشتا هفتاد دوست/ لب تشنه در یاد توست
نه نه تاهشتاد ویک/غیبت نکن یک به یک

ضرب ده

 ده یکی ده تا انگشت/ کار میکنن باهم خوش
ده دوتا بیست بیستی /خدا هست و تو نیستی
ده سه تا هم سی روزه/ماه‎های سال و روزه
ده چارتا شد اربعین /چهلم شاه دین
ده پنج تاشد پنجاه روز/ مدرسه بعد از نوروز
ده شیش تا شصتایی یه/ مشهد چقدر عالیه
ده هفتا شد هفتادتا /تو گل بکار اون بالا
ده هشتا،هشتاد رنگیه /دنیا چقدر قشنگه
ده نه تا شد نود تا/ دوستم تو داری چند تا
ده ده تا صدتا گربه / رفیق موش با حیله


            

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.016673517227173 Seconds