فدک - تدریس - آزمون‎های چهار گزینه‎ای روش تدریس
آخرین تغییرات : 2017-08-24تعداد بازدید : 4109

آزمون‎های چهار گزینه‎ای روش تدریس


  1. آزمون
  2. سوالات

آزمون

1) انواع اهداف آموزشی به .................. تقسیم می‌شوند.
الف-  کلی و جزئی                                           ب -     کلی و رفتاری
ج -   رفتاری – عاطفی                                                د -      عاطفی و حرکتی
2) علت یابی و یافتن رابطه علت و معلولی در کدام سطح زیر قرار دارد:
الف-  ترکیب
ب -     تجزیه و تحلیل
ج -   دانش                                                   د -      درک و فهم
3)  ((فراگیر باید نسبت به مفهوم عدالت کنجکاو شود))در کدام حیطه قرار دارد:
الف-  شناختی                                                ب -     عاطفی
ج -   روانی حرکتی                                          د -      کوششی
4) اولین مرحله حیطه روانی حرکتی کدام است؟
الف-  اجرای مستقل                                          ب - افت در عمل
ج -   تقلید                                                    د -      تسلط
5)  در این سطح فرد مهارت مورد نظر را بطور احسن انجام می‌دهد :
الف-  مشاهده                                                 ب -     افت در عمل
ج -   اجرای مستقل                                          د -      تسلط پیدا کردن
6) در روش ................ به مشاهده مستقیم فعالیت‎های کارکنان در حین کار پرداخته می‌شود.
الف-  آنالیز شغلی                                            ب -     آنالیز هدف
ج -   بحث گروهی                                           د -      تعین استاندارد
7) طوفان مغزی از فنون مهم .............. است.
الف-  آنالیز شغلی                                            ب -     آنالیز هدف      
ج -   بحث گروهی                                           د -      تعین استاندارد
8) برای تهیه طرح درس آشنایی با موارد زیر ضروری است به غیر از:
الف-  اهداف درسی                                          ب -     مواد آموزشی
ج -   تکنیک‎های تدریس                                   د -      شرایط جسمی یاد گیرندگان
9) در جدول برنامه درسی کدام مورد زیر وجود ندارد؟
الف-  ساعات آموزش                                         ب -     نام  مربی
ج -   روزهای هفته                                           د -      اهداف درسی
10)  مهمترین عامل در تدوین طرح درس شرایط ............ است.
الف-  فیزیکی                                                 ب -     محتوا
ج -   انسانی                                                  د -      مکانی
11)  دانشمند و پدر آموزش و پرورش نوین آمریکا کدام یک از صاحب نظران زیر است؟
الف-  مونته سوری                                            ب -     فرانسیس پارکر
ج -   فروبل                                                   د -      ژان برنارد بازدو
12)  روشهای تحقیق جهت  شناسائی نیازهای آموزشی چیست؟
الف-  تحقیق میدانی، پرسشنامه‎ای مصاحبه و مشاهده ب -     کتابخانه ای، پرسشنامه‎ها، مصاحبه و مشاهده
ج -   پیمایشی، کتابخانه ای، مصاحبه                    د -      مشاهده، مطالعه، مصاحبه
13)  از بین روشهای تحقیق جهت تشخیص نیازهای آموزشی کدام روش برای  جمع آوری اطلاعات دقیق و ریز مناسب است؟
الف-  تحقیق از طریق مطالعه آمار و اسناد                 ب -     تحقیق از طریق مصاحبه و مشاهده
ج -   تحقیق از طریق پرسشنامه‎ها                        د -      تحقیق کتابخانه ای
14)  در کدام سطح از سطوح حیطه شناختی یادگیری شامل آشنائی اجزاء اهمیت و جایگاه هر یک از اجزاء در کل است؟
الف-  سطح ترکیب                                           ب -     سطح تجزیه و تحلیل
ج -   سطح کاربرد                                            د -      سطح ارزشیابی
15)  در حیطه عاطفی فراگیر پس از دریافت و توجه کردن به مطلب به کدام مرحله می‌رسد؟
الف-  پاسخ دادن                                             ب -     ارج نهادن
ج -   سازماندهی ارزشیابی                                  د -      پایداری و توجه کردن
16)  "فراگیر به میل خود در فعالیت‎های اجتماعی شرکت می‌کند" نشان دهنده کدام سطح از سطوح حیطه عاطفی است؟
الف-  دریافت و توجه کردن                                 ب -     پاسخ دادن
ج -   پایدار شدن                                             د -      سازماندهی ارزشها

17)  "برنامه‎ای که در آن روش و ترتیب یا روند  و مدت زمان لازم برابر نیل به اهداف تشریح می‌گردد" مربوط به کدام اصطلاح است؟
الف-  روش آنالیز شغلی و رفتاری                           ب -     روش آنالیز هدف
ج -   روش بحث گروهی                                    د -      روش مونتاژ
18)  سطوح سلسله مراتب یک شغل کدام گزینه است؟
الف-  شغل، وظایف جزئی، وظایف اصلی، مهارت‎ها    ب -     شغل، مهارت‎ها، وظایف جزئی، وظایف اصلی
ج -   شغل، وظایف اصلی، وظایف جزئی، مهارت‎ها    د -      شغل، دانش، وظایف، مهات‎ها
19)  CUDBAS  چیست؟
الف-  ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس ساختار و بافت دانش
ب - ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس ساختار و بافت توانایی
ج -   ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس نظرات مدیران و سر پرستان
د -   ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس اهداف آموزشی
20)  ((توانایی انجام دادن آسان و دقیق وظایفی که به عهده شاغل گذاشته شده)) تعریف کدام اصطلاح است؟
الف-  استعداد                    ب -     سرعت            ج -     مهارت                      د -      دانش
21)  در لغت نامه معین «حرفه‎ای» چنین تعریف شده است:
الف-  هنر                         ب -     کسب و کار      ج -     منسوب به حرفه          د -      پیشه
22)  کدام مورد از اهداف آموزش فنی و حرفه‎ای نیست؟
الف-  افزایش بهره وری کار                                  ب -      اشاعه فرهنگ مصرف در جامعه
ج -   نوسازی فنون تولید ملی                              د -      ایجاد زمینه اشتغال
23)  به نظر .............. هدف تعلیم و تربیت باید این‌باشد که کودک را برای زندگی در نظام اجتماعی موجود آماده کند.
الف-  ژان هنری پستالوزی      ب -     فردریک فروبل   ج -     ژان فردریک هربارت      د -      فرانسیس پارکر
24)  کدام یک از گزینه‎های زیر از اهداف پداگوژی می‌باشد؟
الف-  توجه نسبت به فرایند آموزش                        ب -     سازماندهی کلاس درس
ج -   انتخاب روشهای صحیح آموزش و تدریس           د -      هر سه مورد
25)  یک فرد نیاز به آموزش را زمانی احساس می‌کند که بخواهد:
الف-  پست جدیدی را بگیرد                                ب -     حقوقش اضافه شود
ج -   در کارش پیشرفت کند                               د -      هر سه مورد
26)  روشهای شناسایی نیازهای آموزشی کدامند؟
الف-  تحقیق از طریق پرسشنامه                            ب -     تحقیق از طریق مصاحبه
ج -   تحقیق از طریق مطالعه آمار                          د -      هر سه مورد
27)  اولین مرحله در تحقیق برای نیاز سنجی کدام مورد است؟
الف-  تهیه پرسشنامه            ب -     فرضیه سازی    ج -     تجزیه و تحلیل            د -      طبقه بندی
28)  کدام مورد زیر در طراحی دوره آموزشی مد نظر قرار نمی‎گیرد؟
الف-  نام دوره                    ب -     مکان آموزش    ج -     مربی                       د -      اهداف آموزش
29)  بعد از نیاز سنجی نوبت ................ است.
الف-  طرح درس                 ب -     برنامه آموزشی   ج -     طراحی دوره آموزشی    د -      تعین محتوا
30)  مهمترین عامل در افزایش بهره وری کار چیست؟
الف-  استفاده از ابزار کار مدرن                             ب -     اصلاح روش کار
ج -   اتخاذ مدیریت صحیح                                  د -      قابلیت‎ها و کیفیت نیروی انسانی کار
31)  آموزش‎های فنی وحرفه‎ای در دوره صفوی در چه مکان‎هایی و به چه شیوه‎هایی ارائه می‌شدند؟
الف-  مدراس، شیوه معلم شاگردی                        ب -     مکتب خانه‎ها به شیوه بحث گروهی
ج -   کارگاه‎ها، به شیوه استاد و شاگردی(استاد- شاگردی)      د -      محیط بیرون به شیوه خودآموز
32)  آموزش‎های فنی وحرفه‎ای زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی و به شیوه کارآموزی در ایران از چه سالی آغاز شد؟
الف-  از سال 1335             ب -     از سال 1337   ج -     از سال 1325             د -      از سال 1317
33)  بر اساس نگرش خردسال آموزی جو محیط یادگیری بایستی به چه گونه‎ای‌باشد؟
الف-  ارتباطات دو طرفه احترام آمیز                       ب -     محیط در حد معقول غیر رسمی و دوستانه
ج -   متمایل به استبدادی و مبتنی بر رقابت فردی یاد گیرنده‎ها                   د -      شیوه رهبری دموکراتیک
34)  در مورد اهداف پداگوژی کدام مورد صحیح است؟
الف-  توجه به آموزش براساس نیاز فراگیران و جامعه             
ب - انتخاب روشهای صحیح تدریس براساس نظر شخصی معلم
ج -   سازماندهی کلاس درس به نحوی که فراگیران دروس را حفظ کنند
د -   کمک به معلمان که استعدادها و نیازهای یادگیری فراگیران را به تنهایی و بطور مستقیم تشخیص دهد
35)  شالوده تعلیم و تربیت نوین در چه قرونی نهاده شده است؟
الف-  قرن 15 و 16
ب - قرن 17 و 18
ج -   قرن 19 و 20
د -   قرن 18 و 19
36)  براساس آموزش و پرورش کودک از نظر ژان ژاک دوسو چیست؟
الف-  گفتاری
ب - حسی و تجربی
ج -   حافظه
د -   رسمی
37)  مربی سوئیسی که روانشناسی را با تعلیم و تربیت پیوند داد چه کسی بود؟
الف-  پیتالوزی
ب - هربارت
ج -   فروبل
د -   جان دیویی
38)  برای تهیه طرح درس، آشنای با موارد زیر ضروری است به غیر از:
الف-  اهداف درسی
ب - مواد آموزشی
ج -   تکنیک‎های تدریس
د -   شرایط جسمی یاد گیرندگان
39)  مهمترین عامل در تدوین طرح درس شرایط ............ است.
الف-  فیزیکی
ب - محتوا
ج -   انسانی
د -   مکانی
40)  کدام مورد از شیوه‎های تدریس مربی محور نیست؟
الف-  مکتبی
ب - سخنرانی
ج -   توضیحی
د -   مکاشفه ای
41)  در شیوه‎های فراگیر محور فعالترین عضو کلاس ............. است.
الف-  معلم
ب - کارآموز
ج -   وسایل آموزشی
د -   هر سه مورد
42)  موارد زیر از جمله مزایای بحث و گفتگو هستند به غیر از :
الف-  کم کردن لکنت زبان
ب - کم کردن کمرویی
ج -   از بین بردن ترس
د -   از بین بردن خلاقیت
43)  از مهمترین هدف‎های طرح کار یا واحدچیست؟
الف-  کم کردن کار مربی
ب - پرورش حس مسؤلیت و همکاری گروهی
ج -   پرورش حس زیبایی
د -   هر سه مورد
44)  معمولا چند درصد مطالب از طریق چشم قابل دریافت هستند؟
الف-  10 تا 15
ب - 15 تا 20
ج -   10 تا 50
د -   80 تا 90
45)  کدام مورد در تعریف وسایل آموزشی درست است؟
الف-  فقط وسایل هستند
ب - فقط مطالب نوشته شده هستند
ج -   هم وسایل و هم مطالب نوشته شده هستند
د -   فقط وسایل سمعی هستند
46)  کدام مورد زیر از دلایل بکار کیری مواد آموزشی نیست؟
الف-  تجسم واقعیت
ب - درگیر نمودن حواس بیشتر
ج -   زمان بر بودن
د -   روشن نمودن مطالب
47)  برای انتقال صریح، روشن و جالب توجه کدام اطلاعات بکار برده می‌شود؟
الف-  فیلم
ب - کاریکاتور
ج -   چارت
د -   پوستر
48)  برای استفاده موثر از فیلم‎های آموزشی باید:
الف-  فیلم را قبلا خودتان مشاهده کنید
ب - سالن مخصوص فیلم را قبلا ‌ آماده کنید
ج -   موضوع و عنوان فیلم و نکات کلیدی را روی تخته یادداشت کنید
د -   هر سه مورد
49)  کدام مورد از عوامل مؤثر در انتخاب مواد آموزشی نیست؟
الف-  ساده بودن
ب - تکراری بودن
ج -   واقعی بودن
د -   متناسب بودن
50)  مربی باید ...................  .
الف-  شخصیت قابل قبول داشته‌باشد
ب - قاطع‌باشد
ج -   سعه صدر داشته‌باشد
د -   الف و ج
51)  در مراحل تهیه و تدوین طرح درس مربی بعد از تعین چارچوب تدوین طرح درس وارد چه مرحله‎ای می‌شود؟
الف-  تعین اهداف آموزش
ب - انتخاب تکنیک تدریس
ج -   تعین مواد آموزشی
د -   تهیه و تدوین محتوای درس
52)  کدام یک از موارد زیر جزء چارچوب شرایط برای تدوین درس می‌باشد؟
الف-  شرایط زمانی، اجرائی، مکانی
ب - شرایط زمانی، مکانی، عامل انسانی
ج -   شرایط مکانی، مدیریتی، شرایط روحی
د -   شرایط سازمان، زمانی، مکانی
53)  یکی از عوامل مهم در تدریس  موفقیت آمیز چیست؟
الف-  برنامه ریزی دقیق موضوع درس و حجم آن
ب - انتخاب روشها و فنون تدریس مناسب
ج -   تدوین اهداف آموزشی دقیق
د -   انتخاب وسایل کمک آموزشی مناسب
54)  هنگامی که هدف‎های جزئی به صورت موازی باهم قرار داشته باشند و ارتباط زنجیره‎ای نداشته باشند از کدام روش تنظیم درس استفاده می‌کنیم؟
الف-  روش جزء به  کل
ب - روش کل به جزء
ج -   روش جزء به جزؤ
د -   روش کل به کل
55)  ((زمانی که معلم به شاگردانی آموزشی می‌دهد که دارای سنین مختلف، دروس جداگانه و تجربه تحصیلی متفاوت باشند)) از چه شیوه تدریس استفاده می‌کنند؟
الف-  آموزش بزرگسالان
ب - مکتبی
ج -   مباحثه ای
د -   فعال
56)  کدام گزینه در مورد اهداف بکارگیری روش بحث در تدریس نادرست است؟
الف-  ابزار شخصیت دانش‌آموزان
ب - بدست آوردن موقعیت اجتماعی خود
ج -   پافشاری فراگیر روی اعتقادات و اندیشه‎های خود
د -   رفع مشکلات روانی و عاطفی
57)  یکی از مهمترین عواملی که در انتخاب مواد آموزشی بایستی در نظر گرفت چیست؟
الف-  متناسب بودن آن با نیازهای آموزشی
ب - متناسب بودن آن با علایق فراگیران
ج -   متناسب بودن آن با خواسته معلمان
د -   متناسب بودن آن با اهداف آموزشی
58)  بیشتر مواد آموزشی که در آموزش استفاده می‌شوند چه موادی هستند؟
الف-  مواد آموزشی سمعی
ب - مواد آموزشی سمعی، بصری
ج -   مواد آموزشی بصری
د -   شنیداری
59)  کدام یک از گزینه‎ها جزء مواد آموزشی بصری می‌باشند؟
الف-  پروژکتور اورهد، گرام، تابلو مغناطیس
ب - چارت‎ها وفلِپ چارت‎ها، صفحات شفاف ترانسی پارنسی، فیلم استریپ و اسلاید‎ها
ج -   پروژکتور اوپک، ماهواره، نمودارها
د -   فیلم استریپ و اسلاید‎ها، پوسترها، رادیو
60)  در مدارس فنی نیروی هوایی از کدام مواد آموزشی بصری استفاده می‌شود؟
الف-  ماکاپ
ب - پروژکتور اوپک
ج -   ماهواره
د -   کامپیوتر
61)  توجه به انگیزه‎های ............... یکی از اصول و پایه‎های اساسی در یادگیری است.
الف-  اکتسابی
ب - فطری
ج -   ثانویه
د -   پیشرفت
62)  شخصیت مربیدر حد .............. در ارتباط با ایجاد انگیزه‎های محیطی در فراگیران مؤثر است.
الف-  کمی
ب - متوسط
ج -   بسیار زیادی
د -   هر یک از موارد بالا درست است
63)  مهمترین عاملی که به استمرار تلاش و موفقیت بعدی کمک می‌کند چیست؟
الف-  انگیزه
ب - ترس
ج -   آکاهی از موفقیت
د -   آکاهی از شکست
64)  کدام دوره‎ی زیر برای فراگیران بیشتر دوره نو آوری محسوب می‌شود و باعث نادیده گرفتن گذشته می‌شود؟
الف-  کودکی
ب - نوجوانی
ج -   جوانی
د -   بزرگسالی
65)  آزمونی است که همراه با روند  آموزش صورت می‌گیرد؟
الف-  مقطعی
ب - ارتقایی
ج -   ترمیمی
د -   تشخیصی
66)  از معایب سوالات شفاهی ............. .
الف-  سوالات ساده است
ب - هزینه زیاد دارد
ج -   سوالات کم هستند
د -   سوالات افراد مختلف هستند
67)  کدام مورد از مزایای سوال‎های تشریحی نیست؟
الف-  آسان بودن تهیه سوالات
ب - صرفه جویی در وقت تهیه
ج -   می‌توان میزان عمق یادگیری  یادگیرندگان را سنجید
د -   پاسخ گویی به آن آسان است
68)  روایی  یعنی ................ .
الف-  همان عاملی را اندازه‌گیری کند که انتظار داریم
ب - معیارهای درستی داشته باشیم
ج -   ثبات و تکرار نمرات در آزمون دیگری نیز اثبات شود
د -   پرسش‎ها قابل فهم باشند
69)  به توانایی انجام دادن آسان و دقیق وظایف ................  گفته می‌شود.
الف-  مهارت
ب - استاندارد
ج -   روش بهتر
د -   توانایی
70)  این کلمه در استاندارد آموزش به مفهوم قدرت انجام کار است؟
الف-  مهارت
ب - استاندارد                                                                                                                          
ج -   روش بهتر                                                                                                                         
د -   توانایی
71)  عمده‌ترین محدودیت استفاده از پروژکتور اوپک چیست؟
الف-  گران بودن
ب - غیر قابل حمل بودن
ج -   نقص روشنائی
د -   پیچیده بودن
72)  سه عنصر اساسی تشکیل یا چرخه آموزش چیست؟
الف-  برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی
ب - ارائه اطلاعات، برنامه ریزی، اجرا
ج -   برنامه‌ریزی، آمادگی، تدریس
د -   آماده کردن دانش‌آموزان ف ارائه اطلاعات، تکمیل اطلاعات
73)  کدام یک از گزینه‎ها در مورد خصوصیات مربی نادرست است؟
الف-  آشنائی با علم ارتباطات
ب - آشنائی با روش‎های تنبیه
ج -   مهارت در برنامه‌ریزی درسی، اجرا، تدریس
د -   داشتن شخصیت ممتاز در رفتار اجتماعی
74)  یکی از اصول فوق‌العاده مهم و پر اهمیت در شروع تدریس چیست؟
الف-  آماده کردن دانش‌آموزان
ب - تحریک فراگیر به یادگیری و ایجاد انگیزه‎های لازم
ج -   مطرح کردن سوال از دروس قبل
د -   آشنا شدن دانش‌آموزان با معلم
75)  کدام انگیزه مهمترین انگیزه انسان است و برای پیشرفت تحریک و یادگیری فراگیران مورد استفاده فرار می‌گیرد؟
الف-  انگیزه‎های اولیه
ب - انگیزه‎های محیطی
ج -   انگیزه‎های میانی
د -   انگیزه‎های ثانویه
76)  زمانی که مربی فواید کاربردی موضوع آموزش و هم چنین اهمیت و نقش آن در زندگی آینده فراگرفتن را گاملاً روشن و مشخص می‌کند. از کدام نوع انگیزه برای تحریک یادگیری فراگیری استفاده کرده است؟
الف-  انگیزه‎های میانی
ب - انگیزه‎های فطری
ج - انگیزه‎های اکتسابی
د -   انگیزه‎های محیطی
77)  در کدام مرحله از مراحل تدریس در حیطه شناختی مربی به طرح اصول، مفاهیم و محتوای آموزشی که در ارتباط با هدف‎های جزئی هستند می‌پردازد؟
الف-  مرحله  تکمیل اطلاعات
ب - مرحله ارائه اطلاعات
ج -   مرحله کنترل موفقیت
د -   مرحله ایجاد انگیزه
78)  بهترین و مؤثرترین شیوه‎ای که مربی به وسیله آن می‌تواند میزان موفقیت فراگیران را در ارتباط با یادگیری موضوعات درسی ارزشیابی نماید کدام است؟
الف-  انجام سوالات کتبی و شفاهی از فراگیران
ب - نشان دادن آزمایشات توسط تعدادی از فراگیران
ج -   تشخیص از طریق حالات مهره‎ی فراگیران
د -   تکرار قسمت‎های مختلف درس توسط فراگیران
79)  نکته بسیار مهمی که لازم است در آموزش‎های کارگاهی  بدان توجه جدی شود کلام موضوع است؟
الف-  کسب مهارت
ب - ایمنی  کار
ج -   اهداف کار
د -   سرعت انجام کار
80)  به نظر کرت لوین رفتار انسان تابع کدام متغیرها است؟
الف-  عوامل وراثت – عامل محیطی
ب - عوامل خانوادگی – محیطی
ج -   عوامل شخصیت و محیطی
د -   عوامل بیرونی – وراثت
81)  مدت دوره کارآموز شامل ............ است.
الف-  زمان آموزش عملی
ب - زمان آموزش نظری
ج -   زمان آموزش کارگاهی
د -   گزینه الف و ب
82)  کدام فعل زیر رفتاری نیست؟
الف-  بخواند
ب - بداند
ج -   بنویسد
د -   رسم کند
83)  کدام گزینه درست است؟
الف-  طرح درس، در کار مربی ایجاد خلاقیت می‌کند.
ب - طرح درس، به کار مربی نظم می‌دهد.
ج -   طرح درس، توجه مربی را به روش‎های مختلف جلب می‌کند.
د -   هر سه گزینه
84)  مربی بدون طرح درس به کدام مورد زیر می‌ماند؟
الف-  راننده بدون ماشین
ب - دانش آموز بدون کتاب
ج -   فیلم بدون سناریو
د -   کلاس بدون معلم
85)  کدام مورد از سوال‎ها عینی نیست؟
الف-  چند گزینه ای
ب - تشریحی
ج -   صحیح، غلط
د -   جور کردنی
86)  فراگیری در یک آزمون چهار گزینه‎ای با 80 سوال شرکت کرد، اگر به 60 سوال پاسخ درست و 18 سوال پاسخ غلط بدهد نمره خام او چند است؟
الف-  52
ب - 62
ج -   54
د -   60
87)  کدام مورد از مزایای سوالات پاسخ غلط است؟
الف-  طرح سریع و آسان
ب - عینی بودن تصحیح جواب‎ها
ج -   تعداد سوالات کم
د -   گزینه‎های الف و ب
88)  در مواقعی که هدف از اجرای آزمون ارزیابی میزان هوش است استفاده از این آزمون روش مؤثری است؟
الف-  تشریحی
ب - جور کردنی
ج -   صحیح، غلط
د -   چهار گزینه‌ای
89)  از چند روش برای ارزشیابی مهارت‎ها استفاده می‌شود؟
الف-  روش مشاهده تقلید
ب - روش برگذاری امتحان کتبی و عملی
ج - روش مشاهده برگذاری آزمون مهارت
د - روش امتحان شفاهی و آزمون مهارت
90)  بحرانی‌ترین سن زندگی انسان چه دورانی است؟
الف-  14-20 سالگی
ب - 14-24 سالگی
ج -   20-24 سالگی
د -   18-24 سالگی
91)  کدام گزینه در مورد ویژگی‎های دوران نوجوانی نادرست می‌باشد؟
الف-  نوجوان به شدت تاثیرپذیر و در شرایط بی‌ثباتی به سر می‌برد
ب - نظام ارزش‎ها، نگارش‎ها و رفتار اجتماعی ثابت می‌ماند
ج -   نوجوان در حالت استقلال و عدم استقلال قرار دارد
د -   افزایش رشد توانایی‎های فکری و عقلی
92)  ((فرایندی است مداوم در جهت جمع‌آوری و تفسیر اطلاعات به منظور تصمیم‎های گرفته شده در طراحی سیستم یادگیری)) بیان کننده کدام یک از تعاریف زیر است؟
الف-  اندازه گیری
ب - ارزشیابی
ج -   سنجش
د -   ارزیابی
93)  دوران نوجوانی به شدت تحت تاثیر کدام اصل است؟
الف-  اصل استقلال
ب - اصل خود کفائی
ج -   اصل ثبات
د -   اصل نوآوری
94)  مواقعی که امر راهنمایی تحصیلی مطرح می‌شود از کدام نوع آزمون استفاده می‌شود؟
الف-  آزمون ارتقائی
ب - آزمون تشخیص
ج -   آزمون سنجش دانش
د -   آزمون استعداد
95)  خصوصیات یک آزمون ایده‌آل کدام گزینه است؟
الف-  آسان بودن، قابل فهم بودن، عینی بودن
ب - روائی داشتن، منظم بودن، عینی بودن
ج -   روائی، پایانی، ساخت مند
د -   روائی، پایانی یا اعتبار، عینیت
96)  یکی از بهترین شیوه‎های متداول ارزیابی تدریس تئوری بکارگیری کدام سوالات است؟
الف-  سوالات جور کردنی
ب - سوالات پاسخ صحیح، غلط
ج -   سوالات چهار گزینه‌ای
د -   سوالات تشریحی
97)  برای اندازه‌گیری آموخته‎های دانش‌آموزان در مواردی از قبیل معانی لغت، تعریف اصطلاحات و مفاهیم، یادآوری مفاهیم جزئی از کدام نوع سوالات استفاده می‌شود؟
الف-  سوالات پرکردنی
ب - سوالات جواب کوتاه
ج -   سوالات جور کردنی
د -   سوالات عینی
98)  مدت زمانی که برای پاسخ به سوال‎ها در آزمون کتبی پیش‌بینی می‌شود مبتنی بر چه اساسی است؟
الف-  نظر شخصی معلمان
ب - خواسته آزمون شوندگان
ج -   هدف از آزمون
د -   بر اساس قانون اجرای آزمون کتبی
99) در سوالات چهار گزینه‎ای باید :
الف-  سوالات مستقل از هم باشند
ب - سوالات منفی باشند
ج -   هر سوال چند موضوع را طرح کنند
د -   پاسخ صحیح خود نمایی کند
100) کدام مورد زیر قواعد نمره دادن به سوالات تشریحی  نیست؟
الف-  مشخص کردن بارم هر سوال قبل از اجرای آزمون
ب - باز خوانی مجدد پاسخ‎های مشکوک
ج -   سخاوت در نمره دادن
د -   تصحیح اوراق امتحان به طور ناشناخته
101) طرح تدابیری که بتوان به وجه احسن از منابع موجود برای رسیدن به هدفهای مطلوب استفاده کرد . تعریف کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟ پداگوژی
    الف. برنامه                 ب. برنامه ریزی درسی                 ج. برنامه ریزی                 د. برنامه ریزی آموزشی
102) هدف از آموزشهای فنی و حرفه‎ای در نهایت مربوط به کدامیک از گزینه‎های زیر می‌باشد؟
    الف. ایجاد حرفه‎های مشخص                 ب. تربیت تکنسین
     آماده سازی کارگران                 د. آشنا کردن کارگران با مهارت
103) آماده کردن کارگران ماهر برای بخش صنعت و کشاورزی جز کدامیک از آموزشهای زیر است؟
    الف. فنی                 ب.حرفه ای                 ج. فنی عمومی                 د. هیچکدام
104) دلایل ایجاد ضرورت برای تهیه و تنظیم برنامه آموزشی در خارج از مرکز آموزش فنی و حرفه‎ای چیست؟
    الف. بررسی نیازهای آموزشی – تعیین اهداف آموزشی – زمانبندی اقدامات اجرایی و تعیین محل اجرا
    ب. بررسی نیازهای آموزشی- زمان بندی اقدامات اجرایی – تعیین محل اجرا – فراهم آوردن تجهیزات آموزشی
    ج. بررسی نیازهای آموزشی – زمان بندی اقدامات اجرایی – فراهم آوردن تجهیزات آموزشی
    د. بررسی نیازهای آموزشی- تهیه استانداردهای آموزشی – فراهم آوردن تجهیزات آموزشی
105) در تعیین اهداف آموزشی کدام یک از سوالات زیر مطرح نمی‎شود؟
    الف. کار آموز چه چیزی را یاد می‌گیرد                 ب. چه شرایطی باید وجود داشته‌باشد
    ج. استاندارد عملکرد چیست                 د. کارآموز چه وظایف دارد.
106) مراحل برنامه‌ریزی شامل ………
    الف. تعیین نیاز – تعیین هدف – طراحی – اجرا – ارزشیابی
    ب. تعین نیاز – هدف – اجرا – ارزشیابی – طراحی
    ج. تعیین نیاز – تعیین هدف – طراحی – ارزشیابی – اجرا
    د. تعیین نیاز – ارزش یابی – هدف – طراحی – اجرا
107) اولین مرحله از مراحل برنامه ریزی آموزشی کدام است؟پداگوژی
    الف. جمع آوری اطلاعات لازم و تجزیه و تحلیل مساله                 ب. تشخیص مساله
    ج. تشخیص نیازهای و ضرورت‎ها                 د. تشخیص منابع
108) ضبط کردن در حیطه روان حرکتی جز کدام سطح از آن میباشد؟
    الف. دقت در عمل                 ب. تسلط پیدا کردن                 ج. اجرای مستقل                 د. تقلید
109) روش تدریس القایی روشی است که در آن
    الف. فقط مربی فعالیت می‌کند
    ب. مربی به عنوان یک سخنران و رابط انتقال محتوا و مطالب عمل می‌کند
    ج. فراگیران در وضعیتی غیر فعال در کلا س حضور دارند
    د. همه موارد صحیح است
110) کدام یک از روشهای زیر جزء انواع روش‎های تدریس غیر فعال نیست؟
    الف. شیوه مکتبی                 ب. شیوه توضیحی
    ج. شیوه سخنرانی                 د. شیوه شفاهی
111) تنظیم محتوای درسی به روش جزء به کل چه زمانی موثر است؟
    الف. وقتی هدفهای کلی درس بصورت زنجیره‎ی تفکیک شود
    ب. وقتی هدفهای کلی درس بصورت موازی تفکیک شود
    ج. وقتی هدفهای کلی درس بصورت عمودی تفکیک شود
    د. موارد الف و ج صحیح است
112) روش …………….. برای آموزش دانش و مهارت در زمان‎های نسبتا کوتاه مناسب است؟ پداگوژی
    الف. شبیه سازی ب. بازیهای مدیریتی ج. تمرین شغلی د. ضمن خدمت
    در روش تدریس القایی کدام صحیح است؟
    الف. استفاده از این روش فقط برای آموزشهای مهارتی مناسب است
    ب. بازخورد با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد
    ج. باعث کاهش انگیزش فراگیرندگان می‌شود
    د. موارد ب و ج صحیح است
113) عنوان متکلم وحده در روشهای تدریس در کدام مورد عمومیت دارد؟
    الف. روش تدریس فعال                 ب. روش تدریس القایی
    ج. روش تدریس غیر فعال                 د. موارد ب و ج صحیح
114) برای نشان دادن تصاویری با ابعاد  ۳۰*۳۰ کدام وسیله آموزشی مناسب است؟
    الف. پروژکتور فیلم                 ب. پروژکتور اوپک                 ج. پروژکتور اورهد                 د. اسلاید
115) به مکانی مجهز به تکنولوژی آموزشی مناسب جهت آموزش چند رشته هم خانواده چه میگویند؟
    الف. سایت                 ب. کلاس عملی                 ج. کارگاه آموزشی                 د. آزمایشگاه
116) در مرحله ……. باید اول بگوییم چه انجام می‌شود و در مرحله دوم چگونه انجام می‌شود.
    الف. تکمیل اطلاعات                 ب. ارائه اطلاعات
    ج. کنترل موفقیت                 د. ایجاد انگیزه
117) کدام یک از آمادگی‎ها برای فراگیران در حیطه روان حرکتی جای نمی‎گیرد؟
    الف. آمادگی روانی                 ب. آمادگی ذهنی
    ج. آمادگی فیزیکی                 د. آمادگی عاطفی
118) کدام یک از موارد زیر جزء راهکارهای ایجاد روابط حسنه و مناسب بین مربی و فراگیران نمی‎باشد؟ پداگوژی
    الف. استفاده مناسب از تشویق‎ها
    ب. یادگیری هر چه سریع تر نام فراگیران و به کاربردن آن در کلاس
    ج. ارائه خلق و خوی خوش و انعطاف پذیر در کلاس
    د. ایمان به رسالت خطیر مربیگری
119) در کدام یک از روش‎های مشاوره‎ای است که مربی بخش عمده فعالیتهای جلسه مشاوره را شخصا بر عهده میگیرد؟پداگوژی
    الف. مشاوره با استفاده از توصیه مثبت                 ب. مشاوره رهنمودی
    ج. مشاوره غیر رهنمودی                 د. گزینه الف و ب
120) ایجاد رقابت در فراگیران جز کدام یک از انگیزه‎های تدریس میباشد؟
    الف. انگیزه‎های اولیه                 ب. انگیزه‎های ذاتی                 ج. انگیزه‎های میانی                 د. انگیزه‎های ثانویه
121) وسیله اندازه گیری حتی الامکان از ارزیابی‎های ذهنی و نظری بدور‌باشد . این عبارت نشان گر کدام ویژگی وسیله اندازه گیری است؟
    الف. معتبر بودن                 ب. عینیت داشتن
    ج. قابلیت کاربرد                 د. صحت و درستی
122) اولین عاملی که به عنوان یکی از عوامل فوق العاده موثر در ارتباط با ایجاد انگیزه‎های محیطی در فراگیران عنوان می‌شود ……………… است.
    الف. شخصیت مربی                 ب. با میل و رغبت تدریس نمودن
    ج. جاذبه‎های مربی                 د. گزینه الف و ج
123) در حیطه روان حرکتی فراگیران باید از چه آمادگی‎های برخوردار باشند؟
    الف. آمادگی ذهنی                 ب. آمادگی فیزیکی
    ج. آمادگی عاطفی                  د. همه موارد
124) کدام یک از موارد زیر جزء راهکارهای ایجاد روابط حسنه و مناسب بین مربی و فراگیران نمی‎باشد؟ پداگوژی
    الف. استفاده مناسب از تشویق‎ها
    ب. یادگیری هر چه سریع تر نام فراگیران و به کاربردن آن در کلاس
    ج. ارائه خلق و خوی خوش و انعطاف پذیر در کلاس
    د. ایمان به رسالت خطیر مربیگری
125) اولین اصلی که به عنوان یکی از عوامل فوق العاده موثر در ارتباط با ایجاد انگیزه‎های محیطی در فراگیرندگان عنوان می‌شود …….. است.
    الف. شرایط و وضعیت مناسب                 ب. شخصیت مربی
    ج. هیجان در تدریس                 د. هیچکدام
126) در کدام مرحله از تدریس شرکت فراگیران در آموزش به شکلی فعال و موثر است؟
    الف. ارائه اطلاعات                 ب . کنترل موفقیت
    ج. تکمیل موفقیت                 د. مرحله انگیزه
127) بهترین یادگیری زمانی اتفاق میفتد که ………..
    الف. شخصیت مربی خوب‌ باشد                 ب. فراگیر علاقه‌مند‌ باشد
    ج. برای ارتقا و رسیدن به رتبه بالا هدف داشته‌ باشد                
    د . فراگیر برای یادگیری تحریک شده و انگیزه لازم در وی به وجود آمده‌ باشد
128) برای تجزیه و تحلیل یک شغل بهترین منبع اطلاعاتی ممکن کدام گزینه می‌باشد؟
    الف. مراجعه کنندگان آن شغل                 ب. مدیران آن شغل
    ج. کارآموزان آن رشته شغلی                 د. فردی که در آن شغل شاغل‌باشد

سوالات

‏1. مراحل تعلیم استاد را به ترتیب نام ببرید
الف. توضیح، نشان‌دادن، تصحیح، ارزیابی
ب. نشان دادن، توضیح، تصحیح، ارزیابی
ج. ارزیابی، تصحیح، توضیح، نشان دادن
‏ د. نشان‌دادن، توضیح، ارزیابی، تصحیح
‏2.کدام یک در حیطه عاطفی قرار نمی‎گیرد
‏الف.دریافت و توجه کردن 
‏ب- پاسخ دادن
ج.سطح ادراک
د-ارزش‌گذاری
٣ ‏-در این سطح یادگیری از حیطه روان حرکتی فراگیر سعی می‌کند فعالیت‎ها و مهارت مورد نظر را به نحو احسن انجام دهد
‏الف- اجرای مستقل
‏ب- دلت در عمل
‏ج. تسلط پیدا کردن
‏ذ. مشاهده و تقلید
٣ ‏-کدام یک تعریف مهارت می‌باشد
‏الف- مجموعه برنامه‎های آموزشی مربوط به فراگیر چند حرفه هم خانواده
‏ب- توانایی انجام ذاذن آسان وذقیق وظایغی که به عهده شاغل گذاشته می‌شوذ ج- مجموعه برنامه‎های آموزشی مربوط به مربی
‏ذ- مجموعه توانایی‎های یک انسان
5- ‏هدف از آموزش چیست الف ~یادگیری فواگیران
‏ج- تامین نیاز‎های آموزشی
‏ب- افزایش توانایی فراگیران به -مت یک کار خاص د- بالا بردن توانایی فراگیران
-۴ ‏سطح ترکیب ذر کدام حیطه قرار می‌گیرذ و تعریف آن چیست
‏الف- حیطه عاطغی،توانایی ترکیب و به هم آمیختن اجزا ذر جهت ساختن یک کل یا مجموعه ب- حیطه روان حرکتی، تجزیه و تشخیص ذاذن و استنباط کرذن و تفکیک کرذن
‏ج- حیطه شناختی، توانایی ترکیب و به هم آمیختن اجزا ذر جهت ساختن یک کل یا مجموعه ذ- حیطه عاطغی؟ تجزیه وتشخیص ذاذن و استنباط کرذن و تغکیک کرذن
‏ا.کدام مغهوم از اصطلاحات به کار برذه شده ذر استاندارذ نمی‎باشد
‏الف.کلمه آشنایی
‏ب. حداقل تحصیلات د. اصول
‏ج.شناسایی
٨ ‏.کدام یک جز> چهارچوب شرایط برای تدوین طرح ذرسی نمی‎باشد
‏الف ~ایط زمانی     ب. شرایط مکانی و موا ٠ ‏آموزشی
‏ج. شرایط عامل انسانی     ٠ ‏. شرایط مربی
٩ ‏.کدام یک از انواع شیوه‎های مربی محور نمی‎باشد
‏الف. شیوه‎ی مکتبی     ب. شیوه‎ی توضیحی
‏ج. شیوه‎ی پرسش و پاسخ     د. شیوه‎ی سخن رانی
١٠ ‏- از شیوه سخنرانی در کدام کلاس‎ها استفاده می‌شود
‏الف- کلاس‎های پر جمعیت     ب- کلاس‎های بزرگ‌سالان
‏ج- کلاس‌های کم جمعیت     د- همه‌ی کلاس‎ها
11- کدام یک از انواع شیوه‎های فراگیر محور نمی‎باشد
الف- شیوه بحث
‏ب- شیوه ارائه واحد کار (طرح وپروژه)
ج- شیوه توضیحی
د- شیوه‎ی اکتشافی
12- مهم‌ترین هدف شیوه‎ی واحد کار (طرح وپروژه) کدام است
الف- تشویق فراگیربه جهت مطالعه مطالب
‏ب- تشویق فراگیران به جهت پرورش حس مسثولیت وهمکاری گروهی
ج- پدید آمدن حس ابتکار و نو آوری
‏د- موارد ب وج
١٣ ‏- کدام یک از دلایل به کار گیری مواد آموزشی در تدریس نمی‎باشد
‏الف- تجسم واقعیت     ب- درگیر نمودن حواس بیشتر
‏ج- خصوصیات وویژگی‌های مربیگری     د- ایجاد انگیزه و ترغیب فرا گیران
14-ایجاد انگیزه، ارائه اطلاعات، تکمیل اطلاعات و کنترل موفقیت از مراحل تدریس کدام حیطه است؟
    ‏الف- حیطه روان حرکتی     ب- حیطه شناختی     ج- حیطه عاطفی     د- موارد الف و ب
15- کدام یک از عوامل مهم ایجاذ انگیزه‎های محیطی نمی‎باشد
‏الف. شخصیت مربی
ب. بامیل و رغبت تدریس نمودن مربی
‏ج. واضح نمودن چهار چوب تدریس
د. تحریک کار آموزان
16- انگیزه‎ها به چند گروه تقسیم می‌شوند
‏الف- انگیزه‎های فطری یا اولیه    
ب- انگیزه‎های اکتسابی یا ثانویه
‏ج. انگیزه‎های ارمانی
17- کدام یک از اصول مهم اجرا مربی در کلاس نمی‎باشد
‏الف- خصوصیات و ویژگی‎های مربیگری     
ب- تدریس تثوری و عملی
‏-- آ یین کلامر >اری
‏د. هیچ کدام
١٨ ‏. کدام یک از انواع شیوه بحث نمی‎باشد
‏الف. کنترل شده ب. آزاد
19- کدام یک از عوامل تاثیر گذار بر سبک‎های یادگیری نمی‎باشد
‏الف- مجموعه‎ی خصایص وراثتی     
ب-ویژگی‎های تعلیمی وتربیتی
‏ج- توانایی مربی     
ذ- تنمه استعداد
٢٠ ‏- کدام یک از ویژگی‎های افراد بزرگسال نمی‎باشد الف- افراد بزرگسال باید بخوانند تا یاد بگیرند
‏ب- افراد بزرگسال در محیط رسمی خوب یاد می‌گیرند
‏ج- افراد بزرگسال از طریق حل مشکلات عملی یاد می‌گیرند
‏د- افراد بزرگسال از طریق کاربرد و تجربیات قبلی خود بهتر یاد می‌گیرند
٢١ ‏-ذر مقایسه شاخص‎های رویکرذ‎های متعارف و رویکرذ‎های جدید کدام مورذ صحیح نمی‎باشد
الف- محتوا محور- فرایند محور
‏ب- مربی محور- فراگیر محور
‏ج- فراگیر منغعل ~اگیر فعال و کنشگر
ذ- یاذ گیری چند سویه- یاذگیری ذو سویه
٢٢ ‏- کدام یک از مزایای روش پرسش و پاسخ نمی‎باشد
الف- موجب تقویت اعتماذ به نفس ٠ ‏ر فراگیران می‌شود
ب- منجر به ایجاذ علاقه وتقویت خلاق ذر فراگیران می‌شوذ
ج- این روش برای کلاس‎های پر جمعیت مناسب است
‏ذ- استدلال و قدرت اعتماذ به نغس فراگیران یا تقویت می‌کند
٢٣ ‏- در کدام مورد یادسپاری دانش از بقیه بالا تو است
‏الف- روش سخنرانی     ب- روش آموزش بر مبنای مسثله
‏ج- روش ایغای نقش     د- روش یادگیوی گووهی
24- شیوه ایست نظام مند برای مشاهده وتوصیف یک یا چند ویژگی فرذی به کمک مقیاس عددی
‏> ٨ ‏رزش یابی
25- کدام یک معنی صحیح فرایند می‌باشد
‏الف- جریانی از شروع ذوره تا انتهای آن وپس از آن ب- نماذی برای نمایش واقعیت
‏ج- ویژگی که افراذ به یک پدیده می‌ذهند ذ-ذرک اینکه به هدف آموزشی رسیده ایم یا نه
26- کدام یک از معایب روش بحث گروهی است
الف- انتقال مطالب زیاد در زمان کم
‏ب- برتری یابی بعضی از افراذ گروه
‏ج- مشارکت فعالانه همه فراگیران ذر فرایند یاذگیری
‏ذ- ارتقای مهارت‎های برقراری ارتباط در مهارت‎های کلامی ذر فراگیران
٢٧ ‏- کدامیگ از فرایندهای روش حل مسثله می‌باشد
‏الف- مشخص کردن مسثله   
ب- ذر نظر گرفتن راه حل‎های ممکن
‏ج انتخاب بهترین راه ‏حل
‏ر_~ موار
‏ب- ذشواری ذر ارزیابی فراگیران
د-ارایه مطالب زیاد در مدت کوتاه
٢٩ ‏- کلمه اصول به چه معناست
‏الف-به معنی مبانی مطالب تثوری می‌باشد ب- به معنی مبانی مطالب محملی می‌باشد
‏ج-به معنی مبانی مطالب تثوری و عملی می‌باشد
د- به معنی ذاشتن اطلاعات گامل است
٣٠ ‏. سازماندهی وبونامه ریزی مجموعه فعالیتهای موبی به جهت نیل به اهداف آموزشی تعویف کدام یک است
‏ب. طرح درسی
د. هیج کدام
٣١ ‏. کدام یک از مزایای طرح ذرسی نمی‎باشد
الف. تقویت توانایی اراثه مطالب
‏ج. انتخاب روش‎ها وفنون تدریس به ذلخواه
‏ب.تقویت میزان تسلط مربی به درس
د. رعایت ترتیب منطقی مطالب
٧٢ ‏. کدام یک جز> فعالیت‎های فبل از تدریس نمی‎باشد
‏الف-تعیین هدف‎های کلی درس
‏ب. تعیین رثوس مطالب
ج- مقدمه و ایجان انگیزه
د. تعیین هدفهای رفتاری
‏ج.ارزشیابی تکمیلی
٧٧ ‏- کدامیک در ~ شنا~ لرار نمی‎گیرل
‏الف- سملح دانش     ب-ل ردلت و تومحه کرلان
‏د.سطح تجزیه وتحلیل
٣۵ ‏- کدامیک در حیطه عاطفی قرار می‌گیرد
‏‏الف. دریافت و توجه کردن
ب. سطح کاربردی
ذ.سطح ارزشیابی
‏ج٠ ‏سطح ترکیب
٣6 ‏. کدامیک در حیطه روان حرکتی قرار نمی‎گیرد
‏الف. تقلید و مشاهده
ب. اجرای مستقل
ج. پایدار شدن
‏د. تسلط پیدا کردن
٣٧ ‏. در تهیه و تدوین محتوای درسی از چند روش استغاده می‌شود
‏الف. روش کل به جز
ب- روش جز به کل
ج. روش مشارکتی
‏د.موارد الف و ب
٣٨— کدامیى به مفهوم به حه منظور میخواهیم تدریس کنیم مى‌باشد
الف- زمان بندى    ب-موصوع آموزشى
ج- معلومات فراکیر    د—هدفهاى درسى
٣٩- در الویت بندى محتواى درسى اطلاعاتى که باید فراکرفته شود کدامند
الف- اطلاعات اساسى و مهم ب—باعث تقوبت مطالب مى شود
ح- اصول و موضوعاتى که تاثیر زبادى در فراکیر دارد
د—موضوعاتى که تاثیرى در یادگیرى ندارد
٠ ۴- کدامیى جز مراحل روش کل به جز نمى‌باشد    
الف — بیان هدف    ب- بیان تصویرکلى از موضوع
ج- شکافتن کلیات و رسیدن به جزییات    د— موضوع اصلى و هدف
۴١— کلمه توانایى در استاندارد آموزشى به مفهوم .....    ..... مى‌باشد.
الف- داشتن اطلاعات گامل است.    ٧— مبانى مطالب تئورى است.
ج- قدرت انجام کار است.    د- داشتن اطلاعات مقدماتى است.
۴٢— مطلوب است تعریف طرح درس
الف- سازمندهى و برنامه ریزى مجموعه فعالیتهاى کارآموز
ب- سازمندهى و برنامه ریزى مجموعه فعالیتهاى مربى
ج- سازمندهى و برنامه ریزى مجموعه فعالیتماى مدیریت د— سازمندهى و برنامه ریزى مجموعه فعالیتماى آموزشى
۴٣- سطح دانش مربوط به حیطه 
۴۴— هماهنکى اعصاب و عضلات در کدام حیطه یادگیرى مطرح است؟
الف- شناختى    ب- عاطفى    ج- روانى _حرکتى    د- فراشناختى
۴۵- روشى است مناسب که براى مرور مطالبى که قبلا آموخته شده و براى یرورش قدرت تفکر و استدلال فراکیرین بسیار مفید و موثر است کدام است؟
الف— حل مساله ب— ایفاى نقش ج- پرسش و پاسخ د- شبیه سازى— ایجاد انکیزه
۴۶— مراحل اجراى ٠ذدرب٨س در حیطه شناختى کدام است؟
الف- ایجاد انکیزه ٠ ارائه اطلاعات _ اماده نمودن فراگیران _ کنترل موفقیت
ب- ایجاد انکیزه _ اجراى کار عملى توسط مربى _ ارائه اطلاعات _ کنترل موفقیت
ج- ایجاد انکیزه _ارائه اطلاعات __ تکمیل اطلاعات _ کنترل و ارایه
د— ایجاد انکیزه _ارائه اطلاعات ٠ تکمیل اطلاعات ٠ کنترل موفقیت
۴٧— فرآبندى است در جهت جمع آورى و تفسیر اطلاعات به منظور بررسى تصمیم‎هاى کرفته شده در طراحى سیستم یادگیرى.
الف- اندازه کیرى    ب- سنجش ج- ارزشیابى د- آزمون
۴٨— در کدام آزمون شناخت ظرفیت و توانا بى فراکیر در جهت هدابت آموزشى فراکیر مورد توجه قرار میکیرد؟
الف- آزمون تشخیصى ب- آزمون ترمیمى    ج- آزمون ارتقا.بى    د- آزمون مقطعى
٧
الف- از آزمون شفاهى استغاده نمول.    ب از آزمون تشربحى استغاده نمول.
ج— از آزمون عملى استغاده نمول.    د- از آزمون کتبى استعاده نمول.
۵٠-کلمه شناسایى در استاندارد به مفهوم
الف- داشتن اطلاعات کافى است.    ٧— سانى مطاف تئورى است.
ج- قدرت انجام کار است.    د- داشتن اطلاعات مقدمانى است
۵١- در نظر کرفتن هدف فراگیران    از شرکت در کلاس مربوط به ..........
الف—شرایط انسانى است.    ب— شرایط مکانى است.
ج— شرا لط زمانى است.    د— شرایط تنظیم طرح درس است.
۵٢— فرا بندى که مقدار وبؤکیهاى شخص با شى را تعیین مى نماید .......... مى‌باشد.
الف- سنجش ب- ارزیابى    ج- ارزشیابى د- اندازه کیرى
۵٣— آزمونى که در طول دوره بابد اجرا شود .......... است.
الف— تشخیص    ب— ترمیمى    ج— ارتقایى    د— مستمر
۵۴- آزمونى که در آن کار اموز را با مسایل واقعى درکیر مشج
الف— آزمون کتبى _ شناسابى    ب— آزمون شفاهى _ شبیه سازى
ج-آزمون عملى—نمونه    د- آرمون کتبى — نمونه
۵۵- کدام روش فراگیران را به تفکر درباره مفاهیم جد بد تشوبق مى کند؟
الف روش سخنرانى    ب روش ایغاى نقش
ج- روش پرسش وپاسخ    د- روش شبیه سازى
۵۶- مطلوب است تعربف سنجش
الف فرا بندى است مداوم در جهت جمع اورى و تفسیر اطلاعات به منظور طراحى در سیستم.
ب فرایندى است که یس از اندازه کیرى صورت مى کیرد و ٠بکا تحلیل جامع و چند وجهى از عملکرد مى‌باشد.
ج- فرایندى است که مقدار وینکى شخص یا شى را تعیین مى کند.
د- فرایندى است مداوم در جهت جمع اورى و طبقه بندى وتفسیر اطلاعات به منظور طراحى در سیستم.
۵٧- در آزمونى که مربى قدرت یادگیرى و انتقال و بیان و تمرکز فکرى فراکیر را مى سنجد.
الف- آزمون تشریحى ب- آزمون کتبى ج- آزمون عملى د-آزمون شفاهى
۵٨- به نظر شما بهترین آزمون در نظام فنى‌و‌حرفه‌اى الف- آزمون کتبى ب- آزمون عملى ج- آزمون شفاهى د- آزمون ترمیمى
۵٩— تمیه درس مربوط به .......... است.
الف- فعالیتهاى قبل از تدریس    ب- فعالیتهاى یس از تدریس
۶٠- تقلید و مشاهده مربوط به
الف —حیطه عاطفى    ب —حیطه روان حرکتى    ج —حیطه شناختى    د—حیطه رفتارى
۶١- تعیین هدفهاى رفتارى مربوط به
الف فعالیتهاى قبل از تدریس    ب فعالیتهاى ضمن تدریس
ج- فعالیتماى یس از تدریس    د- فعالیتهاى عمومى تدریس
۶٢- کدام مورد جزء وینکیهاى یف مربى نمى‌باشد؟
الف— ا بمان و عشق به حرفه    ب— متعهد
ج- باسواد، سخت کیر و عبوس    د- صبور، منظم و منعطف
۶٣— در اجراى تدریس « تشریح اهداف جزئى » جزء کدام مرحله مى‌باشد؟
الف- ایجاد انکیزه ب- ارا ئه اطلاعات ج- تکمیل اطلاعات د- کنترل موفقیت
۶۴- « رفع ابهام » شامل کدام مرحله از اجراى تدر بسى در حیطه شناختى مى‌باشد؟
الف- ایجاد انکیزه ب- ارا ئه اطلاعات ج- تکمیل اطلاعات د- کنترل موفقیت
۶۵— انگیزه‎هاى ابتدایى و لازم از عوامل محرى انگیزه‎هاى اکتسابى در کلاس درس به ترتیب کدام ا٠ الف— شخصیت مربى— طرح معما و مسئله —استغاد٥ از وسا بل آموزشى
ب طرح سوالات جالب توجه با میل و رغبت تدر بسى نموبؤن ابجاد رقابت در فراگیران
ج- شخصت مربى - با میل و رغبت ذدر.بس نمودن - جارجوب واضح ذدر.بس  
۶۶- « با میل و رغبت تدریس نمودن » یعنى
الف- معرفى درس و اهداف آن    ب- مطرح کردن پرسش و پاسخ
ج- یر هیجان تدریس نمودن    د- ایجاد رقابت در فراگیران
۶٧- ررروش مشاهده» جزء کدامیى از مراحل مختلف تدریس در حیطه روان _ حرکتى مى‌باشد؟ الف- آماله نمودن فراگیران    ب- اجراى کار عملى توسحل مربى
ج- اجراى کار عملى توسط فراکیر    د- کنترل و ارزشیابى
۶٨— کلمه ”اصول” در استاندارد آموزشى به مفهوم .......... مى‌باشد.
الف- داشتن اطلاعات گامل است    ب- مبانى اطلاعات تئورى است.
ج— قدرت انجام کار است.    د— داشتن اطلاعات مقدماتى است.
۶٩— کدام مورد جزء ارکان طرح درس نیست؟
الف-ءذوان درس و هدفهاى درس    ب- روشهاى آموزش
ج- محتواى درس    د- سوالات آزمون
٧٠- سومین مرحله از تدریس در حیطه روان — حرکتى جیست؟
الف- کنترل و ارزشیابى    ب- اجراى کار عملى توسط مربى
د- اجراى کار عملى توسط فراکیر
٧١— کدام گزینه اولین هدف در آموزش را بیان مى کند؟
الف- بکارکیرى لؤانش ب- مهارت حل مساله ج- تفییر نکرش د- ارمنقاء مهارت
٧٢— الکوى کفکوى دو جانبه بین مربى و فراکیر مربوط به کدامیى از روشهاى بحث است؟
ب- بحث کنترل شده
د- بحث میان فراگیران
٧٣- کدام گزینه شاخص‎هاى یادگیرى در رویکرد جدید ٠ذدر٠بس را بیان مى کند؟
الف- فرآبند محور، مربى محور و انعطاف ینیرى جلسات
ب— فرآبند محور، فراکیر محور و یادگیرى دوسویه ج- فراکیر به بنبال جرا، فراکیر منفعل، یادگیرى دوسوبه د- ترس از آزمون خطا، فرآیند محور و فراکیر محور
٧۴- کلمه اصول در استاندارد آموزشى به مفهوم ....................... مى‌باشد .
الف — داشتن اطلاعات گامل
ب - مبانى مطالب تئورى
ج — قدرت انجام کار
د — داشتن اطلاعات مقدماتى
٧۵ - منظو از طرح درلس جیست؟
الف - مجموعه فعالیت‎هاى مربى در جمت نیل به اهداف آموزشى که قبل از ندر بس تنظیم مى کردد .
ب - مجموعه فعالیت‎هاى روسا براى تحقق اهداف
ج - برنامه ریزى براى آموزش استاندارد
د - هدایت فرایندهاى یادگیرى
٧۶ - سطح ادراکا مربوط به حیطه .......................... است.
الف - عاطفى    ب - شناختى
ج-روان-حرکتى
٧٧ — منظور از هدفهاى کلى آموزشى حی
الف - یادگیرى‎هاى مکمل ج — نتایج بیش بینى شده یایان دوره 
٧٨ کدام مورد ذ بل جزء مدل عمومى تدریمس نمى‌باشد؟
الف - فعالیت‎هاى قبل از تدریس    ب - فعالیت‎هاى صمن تدریس
ج - فعالیت‎هاى بعد از تدریس    د - فعالیت‎هاى یزوهشى
٧٩ - کدام مورد ذ بل از نکات مورد توجه در استعاده از روش سخنرانى نیست؟
الف - هدف ٤ موضوع و عنوان سخنرانى بابد مشخص‌باشد
ب - مطالعه قبلى درباره موضوع درسى براى فراگیران لازم است.
ج - استعاده از وسا بل سمعى و بصرى لازم است
د - تکرار مطالب و طول کلام براى تثبیت لازم است .
٨٠-در این روش تدریس شاکردان از معلوم به کشف مجهول مى .بردازند و با استدلال منطقى ٤ مفاهیم مجهول را روشن مى کنند .
الف - توضیحى    ب - واحد کار    ج - پرسش وپاسخ د - سخنرانى
٨١-تکنولوؤى آموزشى در یاد کیرى جه نقشى دارد؟
الف - تکنولوؤى آموزشى بین فراگیران ایجاد رقابت مى کند.
ب - تکنولوزى آموزشى با بکارکیرى مجموعه حواس ٤ یاد کیرى را عینى تر، موثرتر و یایدار تر خواهد نمود .
ج - با استعاده از تکنولوزى آموزشى میزان یادگیرى فراگیران را ارزشیابى مى کنیم .
د - تکنولوزى آموزشى اهداف باد کیرى را بهبوب مى بخشد .
٨٢ - در حیطه ” روان حرکتى از کدام دسته از تکنولوؤى‎هاى آموزشى زیر استعاده مى کنیم؟
الف - د بدارى    ب - شنیدارى    ج - د بدارى - شنیدارى د - کاربردى
٨٣ - کدام گزینه از ویؤکى‎هاى تکنولوؤى‎هاى آموزشى نمى‌باشد.
الف -متناسب بودن    ب - مورد توجه بودن
ج—ساده بودن    د-واقعى بودن
٨۴ - در نظر کرفتن هدف فراگیران از شرکت در کلاس مربوط به ....................
الف - شرایط انسانى است    ب - شرایط مکانى است
ج - شرایط زمانى است    د - شرایط تنظیم طرح درس است
٨۵ هدف ازروش تدربمس طوفان فکرى حسست؟
الف - تقویت استدلال    ب - تقو.بت قوه تخیل و خلاقیت
ج -یرورش حس اعتماد به نفس    د - تقویت حس مسئولیت
٨۶ - در صورت عدم توجه به بخشى از مطالب، شاکرد تمام مطالب را از دست مى بهد، از معابب کدام روش تدریس است؟
الف -مکتبى    ب - سخنرانى    ج - نما بش علمى    د - یرونه
٨٧ - فرا بندى که مقدار و بؤکى‎هاى شخصى با شى را تعیین مى نما بد ........................... مى‌باشد .
الف -سنجش    ب - ارزشیابى    ج اندازه کیرى    د - ارزیابى
٨٨ بهترین آزمون در نظام آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى جیست؟
الف - آزمون کتبى    ب - آزمون ترکیبى    ج - آزمون شفاهى    د - آزمون ترمیمى
٨٩ - در آزمونى که مربى قدرت یاد کیرى ءانتقال مربیان و تمرکز فکرى فراکیر را مى سنجد؟
الف - آزمون تشریحى    ب - آزمون شفاهى    ج - آزمون عملى    د - آزمون کتبى
٠ ٩ - کدام گزینه اولین هدف در آموزش را بیان میکند؟
الف - تفییر نکرش ب - ارتقاء مهارت ج - بکارکیرى د٠اذش د - مهارت حل مسئله
٩١—اجزاى چهار کانه یادگیرى به ٠ذوذیب کدامند. الف -احساس کودن ٢٢ ٠ذماشا کودن٢٢ فکر کردن ٢٢ انجام دادن ب — ٠ذماشا کردن فکو کردن احساس کودن انجام دادن ج-فکر کردن ٢٢ احساس کودن ٢٢ ٠ذماشا کودن ٠٢ انجام دادن ۵— احساس کردن فکر کودن ٠ذماشا کردن انجام دادن
٩٢— کدام خصوصیت مربوط به فراگیران نوع ١ نمى‌باشد.
الف-٠ذوا ذا٠بى ادغام .نجروبیات خود٠    ب-٠۵بدن ا٠بد٥‎ها از جنبه‎هاى کوناکون
ج خلا قیت ونو آورى    د-'ذواذا.بى کار کر د٠ن با جزئیات ببشتر
٩٣- قابلییت جشمکیر ا.بن کروه ۵و کاوبودى سازى لمو ضوعات لمفهوامى است.
الف غراکیران نوع ١ ب - فراکیوان نوع ٢ ج-فراگیران نوع ٣ د - فراگیران نوع
٩۴- سوال مطلوب حه لمى شد اکر؟
الف خراکیران نوع ١    ب - فراگیران نوع ٢ ج-فراگیران نوع ٣ د-فراکیوان نوع ۴
١-کدامیى از موارد زیر جزء اهداف آموزشهاى فنى‌و‌حرفه‌اى نمى‌باشد؟
الف ) ابجاد زمینه‎هاى ا شتفال مولد    ب ) اشاعه فرهنى کار در جامعه
ج ) مانع استعاده جوانان جویاى کار از فناورى جدید مى شود د ) افزایش بهره ورى در کار مى شود
٢- از نقطه نظر تاریخى، آموزش‎هاى فنى‌و‌حرفه‌اى در ایران از جه زمانى آغاز کردیده است؟
الف ) دوره ساسانیان ب ) دوره صغویه ج ) دوره قاجاریه د ) دوره .بهلو ى
٣ معناى وازه‎هاى بداکوزى و ا ندراکوزى به ترتیب کدام گزینه زیر مى‌باشد؟
الف ) بزرکسال آموزى - بزرکسال آموزى ب ) خردسال آموزى - بزرکسال آموزى ج ) خردسال آموزى - خردسال آموزى د ) بزرکسال آموزى - خردسال آموزى
4- « آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى فرآبندى نظام دار است که بوسیله آن ............. و دانثى را مى آموزند
تا به هدفماى شخصى و اجتماعى دست بایند . »
الف) علهم    ب)معرفت    ج) اکاهى    د)مهارت
۵ ) مفهوم کلمه آشنا بى در استاندارد آموزشى مهارت، کدام گزینه زیر مى‌باشد؟
الف) به مغموم قدرت انجام کار مى‌باشد    ب) به مفهوم مبانى مطالب تئورى مى‌باشد
ج) به مفهوم داشتن اطلاعات گامل مى‌باشد    د) به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتى مى‌باشد
۶- «طرح درس عبارتست از .......... و برنامه ریزى مجموعه فعالیت‎هاى مربى در جهت نیل به اهداف آموزشى »
الف ) مد بربت کلاس دارى ب ) سازماندهى    ج ) کار عملى د ) تدر.بس تئورى
٧- کدامیک از موارد زیر جزء مزاباى طرح درسى نمى‌باشد ٠ الف ) تقوبت توانا بى ارائه مطلب    ب ) رعایت ترقبب منطقى مطالب
ج ) عدم انتخاب روشى‎ها و فنون مناسب تدریسى    د ) پیش بینى مواد ا موزشى
٨- کدامیک از موارد زیر جزء فعالیت‎هاى قبل از تدریس مى‌باشد؟
الف ) مقدمه ب ) تعیین هدف‎هاى کلى ج ) ارزشیابى تکمیلى د ) جمع بندى مطالب
٩- هماهنکى عصلات و اعصاب، در کدام حیطه از حیطه‎هاى آموزشى مطرح مى شود؟ الف ) حیطه شناختى ب ) حیطه رفتارى ج ) حیطه روان - حرکتى د ) حیطه عاطفى
١٠— کدامیى از موارد زیر مربوط به حیطه شناختى از حیطه‎هاى آموزشى مى‌باشد؟
الف ) سطح دانش ب ) دریافت و توجه کردن ج ) تسلط ییدا کردن    د ) پاسخ
١ ١ کدامیک از موارد زیر از شرایط ضرورى در تنظیم طرح درس نیست؟
الف ) شرایط زمانى ب ) شرایط مکانى ج ) شرایط انسانى د ) شرایط رفتارى
١٢- « این اولویت شامل اصول و موضوعاتى است که تاثیر زیادى در فراگیرى بحث اصلى خواهد داشت . » عبارت فوق مربوط به کدامیک از اولویت‎هاى آموزشى مى‌باشد؟
الف) بهتر است فرا گرفته شود    ب) باید فرا کرفته شود ج) باعث تقوبت مطالب مى شود   د) نیاز نیست در کلاس کفته شود
١٣— این نوع فراگیر، توانایى نوآورى و تصور موضوعات متعدد و متنوع را دارا مى‌باشد؟
الف) فراگیر نوع اول ب) فراکیر نوع دوم ج) فراکیر نوع سوم د)فراکیرذوع چهارم
١۴- عبارت زیر تعریف کدام اصطلاح مى‌باشد؟ « فعالیتى است اکاهانه که بر اساس هدف خاصى انجام مى گیرد . »
الف) طرح درس    ب) تدریس    ج)استاندارد آموزشى    د) مهارت
١۵— کدامیک از روشهاى تدریس زیر به روش سقراطى معروف است؟
الف) حل مسائل ب) بارش فکرى    ج) پرسش و پاسخ    د) سخنرانى
١۶— « نمایش واقعیات از نزدیک به فراگیران و فراهم آوردن امکان کنترل رویداد‎هاى پیحیده بوجود امده است.»
عبارت فوق از مزایاى کدام روش تدرس زیر مى‌باشد؟
الف) پرسش و پاسخ    ب) حل مسائل    ج) ابغاى نقش    د) شبیه سازى
١٧- FEEDBACK ( فید بى ) به چه معنا است؟
الف) ٠بیام است    ب) مربى است    ج) کیرنده است    د) بازخورد است
١٨ بر طبق نمودار ارتقاء اثر بخشى شیوه‎هاى آموزشى، کدام روش تدریس زیر براى آموزش بزرگسالان داراى اهمیت بیشترى مى‌باشد؟
الف) ا بغاى نقش ب) پرسش و پاسخ    ج) سخنرانى د) حل مسئله و پروزه
٩ ١ -کدامیک از موارد زیر جزئى از «حیطه عاطفى» است؟.
الف)ارزش‌گذاری ب) تسلط .بیدا کردن    ج) ترکیب    د)کاربرد
20— مجموعه اى از مطالب جامع آموزشى که بعنوان سیاست اصلى و با هدفهاى کلى و جزئى هر رشته تدوین شده است؟
الف) برنامه ریزى آموزشى    ب) برنامه درسى ج) طرح درس د) استاندارد مهارت و آموزش
21. یکى از بهترین طرق و شیوه‎هاى متداول ارزیابى تدریس تئورى، بکارکیرى این نوع سئوالات است؟
الف) سئوالات جمارگزینه اى
    ب) سئوالات پاسخ کوتاه
ج) سئوالات تشر بحى    د) سئوالات جورکردنى
٢٢- کدامیک از موارد زیر جزء آزمون‎هاى عینى است؟
الف) تشریحى ب) کامل کردنى    ج) جورکردنى    د) پاسخ کوتاه
٢٣— « آزمون بایستى به نحوى تهیه شود که براى نمره دادن به پرسش‎ها، معیارهایى مشخص در نظر گرفته شود.» عبارت فوق تعریف کدام اصطلاح زیر مى‌باشد؟
الف) روائى    ب) یایایى    ج) اعتبار    د)عینیت
٢۴- براى ارزشیابى کار عملى در آموزش‎هاى فنى‌و‌حرفه‌اى از کدام روش زیر بهتر است استعاده شود؟
الف) روش مشاهده    ب) روش ا نمون چند گزینه اى
ج) روش آزمون شفاهى د) روش پرسش و پاسخ
٢۵— روش معمول در آزمون‎هاى تئورى سازمان آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى کشور کدام است؟
الف) جورکردنى    ب) چند گزینه اى    ج) پروژه‌اى    د) تشریحی
٢۶- خانم صفائى مربى رشته خیاطى ۵٠ سؤال تستى طراحى کرده و در مدت ١۵ دقیقه به انها پاسخ داده است «مدت کل آزمون» را مشحص نمائید؟
الف) ٣۵ دقیقه    ب) ٠ ۴ دقیقه    ج) ۴۵ دقیقه    د) ٠ ۵ دقیقه
٢٧- کدام گزینه در رابطه با سؤالات چند گزینه اى» صحیح است؟
الف) این سؤال‌ها براى سنجشى اطلاعات جزئى و کم اهمیت بکار مى رود
ب) این سؤال‌ها بکونه اى طراحى میشود که در برابر بک پرسش، آزمون شوند بابد پاسخ مغصل ارائه نما بد
ج) این سؤال‌ها از دو قسمت تنه سؤال و پاسخ تشکیل شده است
د) در این سؤال‌ها ممارتماى نوشتارى ا نمون شونده در باشخ به سؤالات د٠خالت دارد
٢٨— این نوع ارزبابى معمولأ در مواقعى مورد استغاده قرار مى گیرد که هدف از اجراى آن بررسى معلومات و دانستنیهاى جدید فراگیران در ارتباط با موضوع درسى است؟
الف) مقاله نویسى ب) کوتاه پاسخ    ج) جورکردنى    د) تستى
٢٩- کدامیک از حواس زیر براى درک، تشخیص و شناسایى فعالیت‎هاى فیزیکى در حیطه روان - حرکتى کاربرد دارد؟
الف) حس چشایى ب) حس بویایى ج) حس تشخیص وضعیت د) حس بینایى
٣٠— براى نمره دادن به این نوع آزمون نیازى به پاسخنامه نیست و منظور داشتن نمره منفى براى پاسخ‎هاى غلط بى مورد است؟
الف) آزمون مقاله اى    ب) آزمون تستى    ج) آزمون صحیح ا غلط    د) آزمون کوتاه پاسخ
٣١— کدامیک از تعاریف زیر در خصوص « کلمه شناسابى» صحیح است؟
الف) این کلمه در استاندارد مهارت آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى به معنى داشتن قدرت انجام کار است
ب) این کلمه در استاندارد مهارت آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى به معنى داشتن اطلاعات مقدمانى است
ج) این کلمه در استاندارد مهارت آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى به معنى داشتن اطلاعات کامل است
د) این کلمه در استاندارد مهارت آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى به معنى مبانى مطالب تئورى است
٣٢-کدامیک از موارد زیر در رابطه با برنامه‌ریزى آموزشى به روش جز به کل صحیح است؟
الف) مطالب را بطور مغصل و گامل براى فراگیران تشریح مى نماییم
ب) پس از تشریح هر موضوع و کامل نمودن آن به موضوع اصلى مى رسیم .
ج) مطالبى را ارائه مى نما بیم که فراگیران بتوانند تصو بر کلى از موصوع آموزشى را نهنشان مجسم نما بند
د) اهداف مفهوم معنى وروئوس مطالب درسى را با تشریح علت‎هاى ان به نمایش مى کناریم.
٣٣— کدامیک از موارد زیر جزو عناصر آموزشى نمى‌باشد؟
الف) بازخورد    ب) مربى با فرستنده    ج) کیرنده با کار اموز    د) مواد آموزشى
٣۴ « تمرین عملى روى هر یک از فعالیت‎هاى تجزیه شده» کدامیک از گام‎هاى تمرین کار عملى توسط فرا کیران مى‌باشد؟
الف ) گام اول    ب) گام دوم    ج) گام سوم    د) گام چهارم
٣۵— سازمان آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى کشور، ز برمجموعه کدام وزارتخانه مى‌باشد؟
الف) وزارت آموزش و یرورش    ب) وزارت علوم، تحقیقات و فناورى
ج) وزارت کار و امور اجتماعى    د) وزارت کشور
٣۶- کدامیک از ترتیب زیر در مورد اصول تدریسى تئورى صحیح مى‌باشد؟
الف) ایجاد انکیزه- تکمیل اطلاعات - ارائه اطلاءات-کذترل موفقعیت
ب) ایجاد انکیزه- ارائه اطلاعات- تکمیل اطلاعات- کنترل موفقیت
ج) ارائه اطلاعات- کنترل موفقعیت- ایجاد انکیزه- تکمیل اطلاعات
د) ایجاد انکیزه- ارائه اطلاعات- کنترل موفقعیت
٣٧— کدامیک از موارد زیر جزو دسته بندى آزمون‎ها نمى‌باشد؟
الف) آزمون از لحاظ زمان‎هاى اجرا    ب) آزمون‎ها از لحاظ نوع نوع مواد آموزشى
ج) آزمون‎ها از لحاظ انتظار از آزمون    د) آزمون از لحاظ نحوه اجرا
٣٨— کدامیک از گزینه‎هاى زیر جزء مراحل انجام کار عملى در حیطه روان - حرکتى نمى‌باشد؟
الف) آماده نمودن    ب) نمایش و اجراى کار عملى توسط مربى
ج) سخنرانى توسط مربى    د) کنترل و ارزشیابى
٣٩— به انگیزه‎هابى اطلاق مى گردد که هر شحص از بدو تولد به همراه خود دارد؟
الف) انگیزه‎هاى اکتسابى    ب) انگیزه‎هاى شخصى
ج) انگیزه‎هاى میانى    د) انگیزه‎هاى فطرى
٠ ۴— کدامیک از موارد زیر جزء ا نمون‎هاى ذهنى مى‌باشد؟
الف) سؤال‌هاى جورکردنى    ب) سؤال‌هاى .پاسخ کوتاه
ج) سؤال‌هاى چند گزینه‌اى    د) سؤال‌هاى غلط ا صحیح
1- عبارت زیر تعریف کدام دیدگاه از دیدگاه‌هاى تدریسى در علوم تربیتى است؟
الف) نگاه توصیفى    ب) نگاه موفقیت  ج) نگاه ارادى    د) نگاه هنجارى
٢— کدامیک از گزینه‎هاى زیر جزء معیارهاى انتخاب روش تدریس نیست؟
الف) تعداد فراگیران
ب) مدت زمان اجراى آموزش
ج) وضعیت معیشتى مربى
د) تجهیزات آموزشى مورد نیاز
٣— بهترین مدت زمان تدریس در روش سخنرانى بایستى چند دقیقه باشد؟
الف) ٣٠ دقیقه ب) ٠ ۴ دقیقه ج) 20دقیقه د) ۵٠ دقیقه
۴- ایجاد رابطه بین مربى و فراگیر، جزء کدام مرحله از مراحل روش تدریس سخنرانى مى‌باشد؟
الف) آمادگى براى سخنرانى    ب) مقدمه سخنرانى
ج) متن و محتواى سخنرانى    د) جمع بندى و نتیجه‌گیرى
۵- آقاى ألکس أسبورن (Alex Osborn)، بنیانگذار و مبدع کدام روش تدریس زیر مى‌باشد؟
الف) پرسش و پاسخ    ب) ایفاى نقش    ج) حل مسئله    د) بارش فکرى
۶- اجراى روش تدریس مبتنى بر یورش فکرى، داراى چند مرحله مى‌باشد؟
الف)چهار مرحله ب)پنج مرحله    ج) شش مرحله    د) سه مرحله
٧- کدامیک موارد زیر جزء مزایاى روش تدریس بارش فکرى نمى‌باشد؟
الف) برقرارى ارتباط آزاد بین فراگیران    ب) بیان آزادانه افکار
ج) شرکت در فعالیت‎هاى ذهنى    د) عدم احساس امنیت و راحتى در فراگیران
٨- نام دیگر روش تدریس سقراطى کدام گزینه زیر مى‌باشد؟
الف) پرسش و پاسخ    ب) بارش فکرى    ج) ایفاى نقش    د)    مباحثه
٩-«مربى قبل از انجام تدریس، باید اهداف تعیین شده را براى فراگیران به وضوح بیان کند»
عبارت فوق کدام مرحله از مراحل اجراى روش تدریس نمایشى است؟
الف) مرحله آمادگی    ب) مرحله توضیح
ج) مرحله نمابشى    د) مرحله آزمابش وسنجشى
10- کدام گزینه زیر جزء محاسن روش تدریس نمایشى مى‌باشد؟
الف) وقت‌گیر بودن    ب) عدم درک صحیح فراگیران و برداشت غلط ج) درک نکردن ارتباط بین نمایش و اهداف یادگیرى فراگیر د) امکان تکرار و تمرین توسط فراگیران
11- «مجموعه‌اى از مطالب جامع آموزشى است که به عنوان سیاست اصلى و یا هدف‌هاى کلى و جزئى هر رشته تدوین شده است.» عبارت فوق تعریف کدام اصطلاح است؟
الف) طرح درس ب) استاندارد مهارت و آموزش    ج) برنامه هفتکى    د) کارکا٥ آموزشى
12- مجموعه برنامه‎هاى آموزشى مربوط به فراگیرى چند حرفه هم خانواده مى‌باشد؟
الف) رشته آموزشى ب) کد بین المللى استاندارد ج) درجه استاندارد    د) طرح درس
13- این کلمه به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتى است یعنى ارائه اطلاعات در حد مفروضات است؟
الف) کلمه شناسایى    ب) کلمه اصول    ج) کلمه توانایی    د) کلمه آشنایی
14- عبارت زیر تعریف کدام اصطلاح است؟
« مجموعه فعالیت‎ها و برنامه‎هایى که یک مربى از پیش، براى رسیدن یک یا چند هدف آموزشى براى یک جلسه سازماندهى مى‌نماید.»
الف) استاندارد آموزشى    ب) مهارت آموزشى  ج) طرح درس    د) برنامه هفتکى
۵ ١ —حیطه‎هاى آموزشى بر چند قسم است؟
الف) دو    ب) سه    ج) چهار    د) پنج
١۶— سطح دانش جزء کدام حیطه از حیطه‎هاى آموزشى مى‌باشد؟
الف) حیطه رفتارى ب) حیطه روان — حرکتى    ج) حیطه شناختى د) حیطه عاطفى
١٧— طبقه بندى هدف‌ها در کدام حیطه آموزشى زیر توسط آقاى دیوید کراث وال (D. Krath whol ) تدوین گردید؟
الف) حیطه رفتارى ب) حیطه روان-حرکتى    ج) حیطه شناختى د) حیطه عاطفى
18- ارزش کارى و ارج نهادن جزء کدام حیطه از حیطه‎هاى آموزشى مى‌باشد؟ الف) حیطه رفتارى ب) حیطه روان - حرکتى    ج) حیطه شناختى د) حیطه عاطفى
19- کدامیک از موارد زیر جزء شرایط تدوین طرح درس نمى‌باشد؟
الف) شرایط زمانى ب) شرایط مکانى    ج) شرایط مدیریتى    د) شرایط عامل انسانى
20- کدام مورد زیر جزء روش تدریس جزء به کل نمى‌باشد؟
الف) تشربح موضوع آموزش در ابتدا
ب) توضیح مختصر مطالب تشکیل دهنده هر موضوع آموزشى
ج)تشریح مطالب بطور گامل براى فراگیران
د) رسیدن به موضوع اصلى پس از تشریح و گامل نمودن هر موضوع
١ ٢- عبارت زیر تعریف کدام اصطلاح مى‌باشد؟ « جمع اورى اطلاعات و تفسیر و استفاده از آنها براى تصمیم گیرى »
الف) یادگیرى ب) ارزشیابى آموزشى ج) طرح درس د) استاندارد مهارت و آموزش
22- به معناى « ایجاد تغییر در رفتار بکا شخص » مى‌باشد؟
الف) یادگیرى ب) ارزشیابى تکمیلى ج) طرح درس د) مهارت
٢٣— کدام مورد زیر، جزء انواع آزمون نمى‌باشد؟
الف آزمون از لحاظ زمان اجرا    ب) آزمون از لحاظ محتواى درسى
ج) آزمون از لحاظ انتظار از آزمون    د) آزمون از لحاظ نحوه اجرا
٢۴- آزمونى است که همراه با روند آموزش صورت می‌گیرد و ییشرفت فراگیر را در جریان یادگیرى تعیین مى نماید؟
الف) آزمون ترمیمى ب) آزمون تشخیص ج) آزمون ارتقایى د) آزمون مستمر
٢۵— در این نوع آزمون شناخت ظرفیت و توانایی مورد نظر است تا تصمیم صحیح در مورد او اتخاذ گردد؟
الف) آزمون ترمیمى ب) آزمون تشخیص ج) آزمون ارتقایى    د) آزمون مستمر
٢۶- کدام آزمون زیر جزء آزمون‎هاى عینى نمى‌باشد؟
الف) چهار گزینه‌اى    ب) جورکردنى ج) پاسخ صحیح/غلط د) گامل کردنى
٢٧- عبارت زیر تعریف کدام اصطلاح مى‌باشد؟
« آزمون باید به نحوى تهیه شود که براى نمره دادن به پرسش‎ها، معیارهایى مشخص در نظر گرفته شده باشد.»
الف) پاپائى و اعتبار    ب) عینیت    ج) روائى    د) هدف از آزمون
٢٨-اکر سؤالى توسط یک مربى در ٠ ٢ دقیقه پاسخ داده شود این سؤال توسط فراگیر در چند دقیقه بایستى پاسخ داده شود؟
الف) ۴۵ دقیقه ب) ٠ ۵ دقیقه    ج) ۵۵ دقیقه    د) ۶٠ دقیقه
٢٩- کدام آزمون زیر جزء آزمون‎هاى ذهنى نمى‌باشد؟
الف) کوتاه پاسخ    ب) جور کردنى    ج) انشائى    د) گامل کردنى
٣٠— سازمان آموزش فنى‌و‌حرفه‌اى کشور، زیر مجموعه کدام وزارتخانه مى‌باشد؟
الف) وزارت کشور    ب) وزارت علوم، تحقیقابت و فناورى
ج) وزارت کار و امور اجتماعى د) وزارت آموزش و یرورش
٣١— کدامیک از موارد زیر جزء شرایط طراحى سؤالات آزمون نمى‌باشد؟
الف) اهداف خاص آزمون    ب) مکان برگزارى آزمون
ج) مدت زمان اجراى آزمون    د) ابزار و امکانات تصحیح اوراق آزمون
٣٢— آزمون‎هاى کتبى و چند گزینه‌اى به ترتیب جزء کدامیک از آزمون‎ها مى‌باشد؟
الف) آزمون ذهنى - آزمون ذهنى    ب) آزمون ذهنى - آزمون عینى
ج) آزمون عینى - آزمون عینى    د) آزمون عینى - آزمون نهنى
٣٣— این سؤال‌ها به گونه‌اى است که در برابر یک پرسش، آزمون‌شونده باید پاسخ را مفصل توضیح دهد و موضوع را تشریح نماید؟
الف) سؤال‌هاى کوتاه پاسخ    ب) سؤال‌هاى پاسخ صحیح غلط  ج)گامل کردنى    د) سؤال‌هاى پاسخ انشائى
٣۴- کدامیک از موارد زیر جزء معایب سؤال‌هاى کوتاه پاسخ مى‌باشد؟
الف) اجراى آزمون آسان است ب) احتمال حدس کوکورانه وجود ندارد ج) تهیه سؤال‌ها و تصحیح اوراق آسانتر است د) تصحیح اوراق به سرعت و دقت آزمون‎هاى عینى نیست
٣۵- کدام روش تدریس زیر جزء روش‌هاى تدریس غیر فعال مى‌باشد؟
الف) روش سقراطى ب) روش سخنرانى ج) روش حل مسئله د) روش بارش فکرى
٣۶- در سیستم ارزشیابى در طبقه بندى هدف‎هاى آموزشى، کدام آزمون زیر در حیطه روان - حرکتى قرار دارد؟
الف) آزمون کتبى ب) آزمون شفاهى ج) آزمون عملى د) آزمون تکمیلى
٣٧- به طور کلى فرایند تدریس داراى چند مرحله مى‌باشد؟ الف) دو مرحله    ب) سه مرحله    ج) چهار مرحله    د) ینج مرحله
٣٨- ارائه اطلاعات، چندمین مرحله از مراحل فرآیند تدریس مى‌باشد؟ الف) اولین مرحله    ب) دومین مرحله    ج) سومین مرحله د) آخرین مرحله
٣٩— به انگیزه‎هایى گفته مى شود که هر شخص از بدو تولد آنها را به همراه دارد؟
الف) انگیزه‎هاى فطرى    ب) انگیزه‎هاى اکتسابى
ج) انگیزه‎هاى شخصى    د) انگیزه‎هاى کاذب
٠ ۴- در معادله رفتارى، روانشناسى و اجتماعى کرت لوبن «( E ٠ B=F ( P» حرف لاتین P به چه معنا است؟
الف) عامل محیط    ب) شخصیت    ج) رفتار    د) تابع


           

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.062 Seconds |||