فدک - مدیریت توسعه - منابع توسعه در حال ویرایش
آخرین تغییرات : 2017-10-28تعداد بازدید : 187

منابع توسعه در حال ویرایشحوزه توسعه

 

- حوزه‏های توسعه:

- آزاد ارمکی، تقی (1379), اندیشه نوسازی در ایران, تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- آزاد ارمکی، تقی (1380), مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم فکری عقب‏ماندگی در ایران, تهران: نشر اجتماع.

- احمدی، بابک (1373), مدرنیته و اندیشه‏ی انتقادی, تهران: نشر مرکز.

- احمدی، بابک (1377), معمای مدرنیته, تهران: نشر مرکز.

- برمن، مارشال (1379), تجربه مدرنیته: هر آنچه سخت و استوار است دود می‏شود و به هوا می‌رود, ترجمه مراد فرهادپور, تهران: انتشارات طرح نو.

- بشیریه, حسین (1380), موانع توسعه سیاسی در ایران, تهران: انتشارات گام نو.

- بشیریه، حسین (1381)، دیباچه‏ای بر جامعه‏شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر نگاه معاصر.

- پیرسون، کریستوفر (1380), معنای مدرنیت: گفتگو با آنتونی گیدنز, ترجمه علی اصغر سعیدی, تهران: انتشارات کویر.

- پیوزی, مایکل (1379), یورگن‎هابرماس, ترجمه احمد تدین, تهران: انتشارات هرمس.

- حقیقی، شاهرخ (1383), گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا, تهران: انتشارات آگاه.

- رابینگتن، ارل و واینبرگ،‏ مارتین (1383)، رویکردهای نظری هفت‏گانه در بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: ‏انتشارات دانشگاه تهران.

- رجب‏زاده، احمد (1378)، جامعه‏شناسی توسعه: بررسی تطبیقی - تاریخی ایران و ژاپن، تهران: انتشارات سلمان.

- رزاقی, ابراهیم (1370), الگویی برای توسعه اقتصادی ایران, تهران: نشر توسعه.

- رزاقی, ابراهیم (1378), آشنایی با اقتصاد ایران, تهران: نشر نی.

- روشه, گی (1378), تغییرات اجتماعی, ترجمه منصور وثوقی, تهران: نشر نی.

- روکس بروف، آیان (1369)، نظریه‏های توسعه‏نیافتگی، ترجمه علی‎هاشمی گیلانی، تهران: نشر سفیر.

- سو, آلوین ی. (1378), تغییر اجتماعی و توسعه, ترجمه محمود حبیبی مظاهری, تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- عظیمی آرانی, حسین (1371), مدارهای توسعه‏نیافتگی در اقتصاد ایران, تهران: نشر نی.

- فوران، جان (1382)، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارت موسسه خدمات فرهنگی رسا.

- کرایب, یان (1381), نظریه اجتماعی مدرن: از پارسنز تا‎هابرماس, ترجمه عباس مخبر, تهران: موسسه انتشارات آگاه.

- کتابهای مرتبط با جامعه‏شناسی و توسعه سیاسی بخصوص کتابهای دکتر حسین بشیریه، دکتر احمد نقیب‏زاده و ...

 

توسعه سیاسی

Edward, Shils. (1965). Political Development in the New States. The Hague: Mouton

علی اصغر سعدآبادی‌‌. علی اصغر پورعزت. طیبه عباسی. (1391). شناسایی مؤلفه‎های همبستگی ملی در اقوام ایرانی. راهبرد دفاعی. سال 11. شماره 42. 198-173.

علی‌اصغر سعدآبادی. (1393). "مختصات پیشرفت سیاسی جامعه". پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت.

LaMond Tullis, F. (1973). Politics and Social Change in Third World Countries. Wiley.

115- Harvey, D. 1989, The Condition of Post modernity. OXFORD, Blackwell.

[1]. آقا بخشی ودیگران، فرهنگ علوم سیاسی، ص 104.

[2] . محمودسریع القلم، عقل وتوسعه یافتگی، چاپ اول، نشرسفید، 1371 صص 126-127.

[3] . حسن سیف زاده، نوسازی ودگرگونی سیاسی، تهران، قومس، 1368، ص 173.

ساموئل‎هانتینگتون، همان، صص 12-11.

عبدالعلی قوام، توسعه سیاسی وتحول اداری، تهران، نشرقومس، 1371صص 9-10.

gabriel a.almond and g.bingham powell yr comparative politlcs:a developmdntal approach (boston:little brown and co…1966)pp.16-30

tbid pp.34-41.

عبدالعلی، قوام، توسعه سیاسی وتحول اداری، پیشین ص16.

عبدالعلی، قوام، پیشین، ص21-20.

حجت ا…، ایوبی، مشارکت انتخاباتی، علل وانگیزه‎ها، مجموعه مقالات، تهران، سفیر، 1377، ص187.

عباسعلی، رهبر، شیعه وفرهنگ توسعه، حکومت اسلامی، شماره 5، ص234 .

دکمجیان، جنبش‎های اسلامی عرب، ترجمه حمید احمدی.تهران، امیرکبیر، 1373، 31.

موثقی، جنبش‎های اسلامی معاصر، تهران، سمت، 1373، 93.

طبسی، حکومت حضرت مهدی، قم، بوستان کتاب، 1382ص184.

علامه حلی، الالفین، نجف، منشورات المکتبه الحیدریه، ط2، 1388ق / 1969 م.

سید مرتضی علم الهدی، الشافی فی الامامه، تهران، مؤسسه الصادق، ط 2.

[18]. بدیع، برتران، توسعه سیاسی، احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس، 59.

[19]. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373چ 3.

1. آوینی، سید مرتضی، توسعه و مبانی تمدن غرب، تهران، نشر ساقی، 1377ش.

2. ابن‌بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین، الخصال، قم، انتشارات اسلامی، بی‌تا.

3. ابن‌طاوس، علی بن موسی، الملاحم و الفتن، نجف، بی‌نا، بی‌تا.

4. العروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعة، نور الثقلین، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1412ق.

5. ایوبی، حجت‌الله، «نقد نظریه‌های غرب‌محور در توسعه سیاسی»، فصل‌نامه مطالعات راه‌بردی، پاییز 1377، ش1.

6. بدیع، برتران، توسعه سیاسی، ترجمه: احمد نقیب‌زاده، تهران، نشر قومس، چاپ سوم، 1383ش.

7. برو، یان راکس، نظریه‌های توسعه نیافتگی، جامعه‌شناسی توسعه، ترجمه: مصطفی ازکیا، تهران، نشر توسعه، 1370ش.

8. بشیریه، حسین، «از دیالکتیک تمدن‌ها تا دیالوگ تمدن‌ها»، فصل‌نامه گفتمان، تهران، زمستان1377، ش3.

9. دولت عقل، تهران، نشر علوم نوین، 1374ش.

10. بهروزلک، غلام‌رضا، سیاست و مهدویت، قم، انتشارات مؤسسه آینده روشن، 1384ش.

11. پای، لوسین، جنبه‌های رشد سیاسی؛ مفهوم رشد سیاسی، ترجمه: عزت‌الله فولادوند، تهران، نشر ماهی، 1385ش.

12. جوادی آملی، عبدالله، امام مهدی(عج) موجود موعود، قم، انتشارات اسراء، 1387ش.

13. رفیع‌پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377ش.

14. روشه، گی، تغییرات اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، تهران، نشر نی، 1383ش.

15. سو، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه: محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راه‌بردی، 1386ش.

16. سیف‌زاده، سیدحسین، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران، نشر قومس، 1383ش.

17. شریف رضی، نهج‌البلاغه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

18. شریف شوشتری، نورالله بن سید، احقاق الحق و ازهاق الباطل، تعلیق: آیة‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، قم، مکتبة آیة‌الله مرعشی، بی‌تا.

19. صدر، سید محمدباقر، رهبری بر فراز قرن‌ها، رهبری بر فراز قرون (گفت‌وگو درباره امام مهدی(عج))، تحقیق: عبدالجبار شراراه، ترجمه: مصطفی شفیعی، تهران، انتشارات موعود، 1382ش.

20. سنت‌های تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی)، ترجمه: سید جمال‌الدین موسوی اصفهانی، تهران، انتشارات تفاهم، 1381ش.

21. صدوق، محمد بن علی الحسین، کمال الدین و تمام النعمة، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، 1395ق.

22. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1377ش.

23. طبسی، نجم‌الدین، نشانه‌هایی از دولت موعود، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1386ش.

24. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1382ش.

25. قمی، عباس، مفاتیح الجنان، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

26. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، قم، منشورات رضی، 1394ق.

27. قوام، عبدالعلی، سیاست تطبیقی، تهران، انتشارات سمت، 1373ش.

28. کلمن، جیمز. اس، توسعه سیاسی تدریجی، ترجمه: غلامرضا خواجه‌سروی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راه‌بردی، 1380ش.

29. لک‌زایی، نجف، اندیشه سیاسی آیة‌اللّه مطهری، قم انتشارات بوستان کتاب، 1382ش.

30. سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، قم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385ش.

31. مایر، ف، تاریخ اندیشه‌های تربیتی، ترجمه: ع. فیاض، تهران، انتشارات سمت، 1374ش.

32. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.

33. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، تهران، انتشارات دارالحدیث، 1377ش.

34. مطهری، مرتضی، فلسفه تاریخ، تهران، انتشارات صدرا، 1384ش.

35. قیام و انقلاب مهدی(عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ، تهران، انتشارات صدرا، 1382ش.

36. یادداشت‌ها، تهران، انتشارات صدرا، 1386ش.

37. ملکوتیان، مصطفی، سیری در نظریه‌های انقلاب، تهران، نشر قومس، 1384ش.

38. موسوی خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1371ش.

39. نقیب‌زاده، احمد، «جمهوریت و اسلام»، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات سازمان مدارک فرهنگ وزارت ارشاد، 1377ش.

40. هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشر علم، 1375ش.

41. Huntingtons, Political Develop and Political Decay, world political, xvii, 3 avrill 1965.

42. Varma, S.p, Modem Political Theory, Delni: vikos, 1975.

 

جامعه شناسی توسعه

*عنوان : مجموعه مقاله‎های سمینار جامعه شناسی و توسعه

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) سمت ,1373

مشخصات ظاهری: ج .: جدول

موضوع: جامعه شناسی - مقاله‎ها و خطابه‎ها /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه

پدیدآور اصلی: ازکیا، مصطفی، 1320- , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر کلمه ,1377

مشخصات ظاهری: 176 ص .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی - جنبه‎های جامعه شناختی / رشد اجتماعی - کشورهای در حال رشد /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه : بررسی تطبیقی - تاریخی ایران و ژاپن

پدیدآور اصلی: رجب زاده، احمد، 1337 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سلمان ,1378

مشخصات ظاهری: ب، 327 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اجتماعی / ایران -- اوضاع اجتماعی / ژاپن -- اوضاع اجتماعی /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران

پدیدآور اصلی: ازکیا، مصطفی، 1320 - , /

وضعیت نشر/تهیه: [تهران ] : اطلاعات ,1365

مشخصات ظاهری: هفت، 324 ص .: نقشه، جدول

موضوع: جامعه شناسی روستایی / روستاها -- ایران / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی / ایران -- اوضاع روستایی / عمران روستایی -- ایران /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه (نظریه‎های توسعه نیافتگی )

پدیدآور اصلی: راکس بارو، ایان , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر توسعه ,1370

مشخصات ظاهری: 252 ص .: جدول

موضوع: کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اجتماعی /

*عنوان : جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه شناسی

پدیدآور اصلی: گوندر فرانک، آندره , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه صنعتی شریف ,1359

مشخصات ظاهری: 141 ص

موضوع: جامعه شناسی - رشد / رشد اقتصادی /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه

پدیدآور اصلی: ازکیا، مصطفی، 1320 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه نشر کلمه ,1379

مشخصات ظاهری: 176 ص .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی -- جنبه‎های جامعه شناختی / رشد اجتماعی -- کشورهای درحال رشد /

 

*عنوان : جامعه شناسی و توسعه

پدیدآور اصلی: نراقی، یوسف، 1318 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر و پژوهش فرزان روز ,1380

مشخصات ظاهری: 325 ص .: جدول

موضوع: رشد اجتماعی -- کشورهای در حال رشد / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اجتماعی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی /

 

*عنوان : درآمدی بر جامعه شناسی توسعه

پدیدآور اصلی: وبستر، اندرو , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : کوهسار ,1381

مشخصات ظاهری: [210] ص

موضوع: رشد اقتصادی -- جنبه‎های جامعه شناختی /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه فرهنگی (کندوکاوها و پنداشته‎های شریعتی )

پدیدآور اصلی: راد، فیروز، 1338 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : چاپخش ,1382

مشخصات ظاهری: ز، 416 ص 0: نمودار

موضوع: شریعتی، علی، 1312 - 1356 -- نقد و تفسیر /

 

*عنوان : جامعه شناسی نوسازی و توسعه

پدیدآور اصلی: هریسون، دیوید، 1941 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ,1376

مشخصات ظاهری: [10]، ج، 239 ص .: جدول

موضوع: رشد اقتصادی -- جنبه‎های جامعه شناختی /

 

*عنوان : عقل در سیاست سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی

پدیدآور اصلی: بشیریه، حسین، 1332- , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نگاه معاصر ,1383

مشخصات ظاهری: 827 ص

موضوع: علوم سیاسی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها / علوم سیاسی -- فلسفه / جامعه شناسی سیاسی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی )

پدیدآور اصلی: لهسایی زاده، عبدالعلی، 1330 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه پیام نور ,1382

مشخصات ظاهری: 128 ص

 

موضوع: آموزش از راه دور -- ایران / رشد اقتصادی -- جنبه‎های جامعه شناختی -- آموزش برنامه‎ای / رشد اجتماعی -- کشورهای در حال رشد -- آموزش برنامه‎ای / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی -- آموزش برنامه‎ای / کشورهای در حال رشد -- اوضاع داخلی -- آموزش برنامه‎ای /

 

*عنوان : تامین و رفاه اجتماعی (رشته علوم اجتماعی )

پدیدآور اصلی: آراسته خو، محمد , /

وضعیت نشر/تهیه: [تهران ] : دانشگاه پیام نور ,1374

مشخصات ظاهری: د، 247 ص .: جدول

موضوع: تامین اجتماعی /

 

*عنوان : جامعه شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی )

پدیدآور اصلی: لهسایی زاده، عبدالعلی، 1330 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه پیام نور ,1382

مشخصات ظاهری: 128 ص

 

موضوع: آموزش از راه دور -- ایران / رشد اقتصادی -- جنبه‎های جامعه شناختی -- آموزش برنامه‎ای / رشد اجتماعی -- کشورهای در حال رشد -- آموزش برنامه‎ای / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی -- آموزش برنامه‎ای / کشورهای در حال رشد -- اوضاع داخلی -- آموزش برنامه‎ای /

 

*عنوان : نخبگان و تو سعه ایران

پدید آور : حسین شیخ زاده

وضعیت نشر : مرکز بازشناسی اسلام و ایران

 

*عنوان : آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران

گردآورنده : دکتر غلامعباس مصطفی نژاد

وضعیت نشر : نشر قومس

 

*عنوان : موانع رشد علمی در ایران

پدید آور : دکتر فرامرز رفیع پور

وضعیت نشر : شرکت سهامی انتشار

 

عنوان : بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه

پدیدآور اصلی: بورن، اد

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات مطالعات سنجش برنامه‎ای ,1379

مشخصات ظاهری: 278 ص .: مصور، جدول، نمودار

موضوع: ارتباط -- کشورهای در حال رشد / رسانه‎های گروهی -- کشورهای در حال رشد / ارتباط و فرهنگ / ارتباط -- کشورهای در حال رشد -- برنامه ریزی

 

عنوان : بن بست توسعه در جهان سوم

پدیدآور اصلی: پازوکی، مهدی ,

وضعیت نشر/تهیه: تبریز : کیهان ,1368

مشخصات ظاهری: 158 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصادی / رشد اقتصادی

 

عنوان : توسعه اقتصادی "مجموعه عقاید"

پدیدآور اصلی: جیروند، عبدالله ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشارات مولوی ,1368

مشخصات ظاهری: 200 ص .: نمودار

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : مجموعه مقاله‎های سمینار جامعه شناسی و توسعه

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) سمت ,1373

مشخصات ظاهری: ج .: جدول

موضوع: جامعه شناسی - مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی

پدیدآور اصلی: ورجاوند، پرویز مولف , /1313-

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشار ,1368

مشخصات ظاهری: 172 ص

موضوع: فرهنگ / تحولات اجتماعی

 

عنوان : جامعه شناسی جهان سوم : جمعیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، توسعه، صنعت

پدیدآور اصلی: شیخی، محمدتقی ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : اشراقی ,1369

مشخصات ظاهری: ن، 232 ص .: جدول، عکس، نمودار

موضوع: تاریخ اجتماعی - قرن 02 / کشورهای در حال رشد - اوضاع اجتماعی

 

عنوان : وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین

پدیدآور اصلی: کاردوزو، فالتو ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : تندر ,1359

مشخصات ظاهری: 259 ص

موضوع: امریکای لاتین - اوضاع اقتصادی / امریکای لاتین - روابط خارجی

 

عنوان : مدیریت توسعه : (تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه )

پدیدآور اصلی: محمدزاده، عباس , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سمت ,1375

مشخصات ظاهری: هشت، 364 ص .: مصور، جدول، نمودار

موضوع: تحول سازمانی / برنامه ریزی استراتژیک

 

عنوان : مسائل توسعه روستایی : چشم اندازها، فضاهای روستایی و نظامهای زراعی مغرب - آفریقای سیاه - ملانزی (مجموعه مقالات )

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: مشهد : آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی ,1371

مشخصات ظاهری: 522 ص .: مصور، نمودار، عکس، نقشه، جدول

موضوع: عمران منطقه‎ای - کشورهای در حال رشد - مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : توسعه سیاسی

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر قطره ,1378

مشخصات ظاهری: 183 ص

موضوع: دولتهای نوبنیاد - سیاست و حکومت رشد سیاسی

 

 

عنوان : تکنولوژیهای جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه

پدیدآور اصلی: هنسون، جریس ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها ,1381

مشخصات ظاهری: 254ص .: جدول، نمودار

موضوع: مخابرات - کشورهای در حال رشد - جنبه‎های اجتماعی / تکنولوژی اطلاعات - کشورهای در حال رشد - جنبه‎های اجتماعی

 

عنوان : مشکل تحقیق در راه توسعه جهان سوم

پدیدآور اصلی: فاطمی، حسن ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : شرکت سهامی انتشار ,1374

مشخصات ظاهری: 192 ص

موضوع: تحقیق (کشورهای در حال رشد) / توسعه صنعتی (کشورهای در حال رشد) / کشورهای در حال رشد - دخالت خارجی / تحقیق (کشورهای در حال توسعه ) - امور مالی

 

 

عنوان : شهرها، فقر و توسعه شهرنشینی در جهان سوم

پدیدآور اصلی: گیلبرت، آلن ,

وضعیت نشر/تهیه: [تهران ] : اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران ,1375

مشخصات ظاهری: 519 ص .:جدول، نقشه

موضوع: شهرنشینی - کشورهای در حال رشد

 

عنوان : گزارش تحقیقی : چرخه توسعه راهنمای رشد شتابان توسعه اقتصادی - صنعتی "کشورهای جنوب شرقی آسیا"

پدیدآور اصلی: شریف النسبی، مرتضی ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه خدمات فرهنگی رسا ,1375

مشخصات ظاهری: ح، 178 ص .: جدول، نمودار، نقشه، مصور

موضوع: کره جنوبی - سیاست اقتصادی / هندوستان - سیاست اقتصادی / تایوان - سیاست اقتصادی

 

عنوان : توسعه روستایی در جهان سوم

پدیدآور اصلی: دیکسون، کریس ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ,1377

مشخصات ظاهری: 163 ص .: جدول، نمودار، نقشه، مصور

موضوع: عمران روستایی - کشورهای در حال رشد

 

 

عنوان : نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی

پدیدآور اصلی: سومر، فاروق ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : گستره ,1371

مشخصات ظاهری: بیست و یک، 307 ص .: مصور

موضوع: ایران - تاریخ -- صفویان، 907-1148 -- تاثیر ترکان آناطولی / آسیای صغیر - تاریخ -- تاثیر ایران / ایران - تاریخ -- صفویان، 907-1148 -- پیدایش

 

عنوان : در زمینه جامعه شناسی جمعیت مجموعه مقالات اجتماعی، اقتصادی، توسعه

پدیدآور اصلی: شیخی، محمدتقی ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : آرام ,1368

مشخصات ظاهری: 162 ص .: جدول، نمودار

موضوع: جمعیت شناسی - مقاله‎ها و خطابه‎ها / جمعیت - مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : نظریه‎های توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: راکس بارو، ایان

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سفیر ,1369

مشخصات ظاهری: 262 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد - اوضاع اجتماعی / کشورهای در حال رشد - اوضاع اقتصادی

 

عنوان : درآمدی بر نظریه‎های رشد و توسعه اقتصادی

پدیدآور اصلی: فرجادی، غلامعلی

وضعیت نشر/تهیه: تهران : البرز ,1370

مشخصات ظاهری: هفت، 164 ص .: نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / اقتصاد / اقتصاد بین الملل

 

عنوان : تجارت و توسعه

پدیدآور اصلی: قره باغیان، مرتضی، 1333

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی ,1375

مشخصات ظاهری: ح، 263ص .: جدول، نمودار

موضوع: کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصادی / رشد اقتصادی / بازرگانی بین المللی

 

عنوان : معمای توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: ماتور، پوروشوتام نازایان، 1925

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان برنامه و بودجه ,1376

مشخصات ظاهری: 371 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد - وابستگی / کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصادی / کشورهای در حال رشد - اوضاع اقتصادی / اقتصاد بین الملل / رشد اقتصادی

 

 

 

عنوان : توسعه و توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: [تهران ] : ایران ,1366-8531

مشخصات ظاهری: ج

موضوع: رشد اقتصادی - جنبه‎های اجتماعی / تحولات اقتصادی / رکود اقتصادی / شهرها و روستاها - توسعه

 

عنوان : فقر، پیشرفت و توسعه

پدیدآور اصلی: مارک هنری، پل

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ,1374

مشخصات ظاهری: شانزده، 387 ص .: جدول

موضوع: فقر / رشد اقتصادی

 

عنوان : مطالعه‎ای در توسعه اقتصادی ایران

پدیدآور اصلی: معتمدی، ناصر ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشارات تهران اکونومیست ,1354

مشخصات ظاهری: 306 ص .: نمودار، جدول

موضوع: رشد اقتصادی - جنبه‎های اجتماعی / ایران - اوضاع اقتصادی

 

عنوان : کاربرد شاخصهای اجتماعی - اقتصادی در برنامه ریزی توسعه

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی و انتشارات ,1367

مشخصات ظاهری: 558 ص .: نمودار،نقشه، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی - جنبه‎های اجتماعی / شاخصهای اجتماعی / شاخصهای اقتصادی / برنامه ریزی

 

عنوان : اولویتهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه فرایند انتخاب اولویتها در برزیل، هند و جمهوری کره

پدیدآور اصلی: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات ,1365

مشخصات ظاهری: 127 ص .: جدول، نمونه، نمودار

موضوع: اولویتهای صنعتی - کشورهای در حال رشد / کشورهای در حال رشد - توسعه صنعتی / کشورهای در حال رشد - صنایع

 

 

 

عنوان : اقتصاد سیاسی، سیاست قیمتگذاری کشاورزی جمع بندی اقتصاد سیاسی در کشورهای در حال توسعه مطالعه تطبیقی بانک جهانی

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ,1374

مشخصات ظاهری: 184 ص .: جدول

موضوع: کشاورزی - بندهای اقتصادی / کشاورزی - قیمتها - سیاست دولت - کشورهای در حال رشد / کشاورزی و دولت

عنوان : مجموعه مقالات سمینار آفریقا راههای عملی توسعه و همکاری

پدیدآور اصلی: سمینار آفریقا، راههای عملی توسعه و همکاری (نخستین : 1372: تهران )

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ,1372

مشخصات ظاهری: هشت، 224 ص .: جدول

موضوع: آفریقا - روابط اقتصادی - ایران - مقاله‎ها و خطابه‎ها / ایران - روابط اقتصادی - آفریقا- مقاله‎ها و خطابه‎ها / آفریقا - روابط خارجی - مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : تکنولوژی و توسعه در سومین انقلاب صنعتی

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ,1371

مشخصات ظاهری: هشت، 199 ص

موضوع: تکنولوژی - مقاله‎ها و خطابه‎ها / توسعه صنعتی / صنعت - تاریخ

 

عنوان : ارتباطات برای توسعه و تغییر اجتماعی

پدیدآور اصلی: ماتور، کانوار بهادر، 1928

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی ,1376

مشخصات ظاهری: 138 ص

موضوع: ارتباط و رشد اقتصادی / تحولات اجتماعی / ارتباط برنامه ریزی / رسانه‎های گروهی و جنبه‎های اجتماعی

عنوان : ریشه‎های توسعه نیافتگی در جهان سوم

پدیدآور اصلی: علی آبادی، علیرضا ,

وضعیت نشر/تهیه: ,1372

مشخصات ظاهری: 367 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد - اوضاع اقتصادی / رشد اقتصادی

 

 

 

عنوان : برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی راهبردهای جایگزین

پدیدآور اصلی: موسسه توسعه آسیا و اقیانوسیه، وابسته به سازمان ملل - بانکوک ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت برنامه و بودجه، مرکز اقتصادی - اجتماعی و انتشارات ,1365

مشخصات ظاهری: 297 ص .: نمودار

موضوع: عمران منطقه‎ای - مقاله‎ها و خطابه‎ها / عمران روستایی - مقاله‎ها و خطابه‎ها / برنامه ریزی - مقاله‎ها و خطابه‎ها

عنوان : جهان روستا: آموزش و توسعه

پدیدآور اصلی: مالاسیس، لوئیس ,

وضعیت نشر/تهیه: بیرجند : مجتمع آموزش عالی بیرجند ,1367

مشخصات ظاهری: شش، 208 ص .: جدول، نمودار

موضوع: آموزش روستایی / عمران روستایی

 

عنوان : توسعه علمی ایران

پدیدآور اصلی: منصوری، رضا

وضعیت نشر/تهیه: ,1373

مشخصات ظاهری: 160 ص .: جدول، نمودار

موضوع: فیزیک - تحقیق - ایران / فیزیک - تحقیق - مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : توسعه جهان سوم و نظام بین الملل

پدیدآور اصلی: سریع القلم، محمود ,

وضعیت نشر/تهیه: ,1369

مشخصات ظاهری: 136 ص .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصادی / روابط بین المللی - قرن 02

 

عنوان : توسعه‎ی انسانی (دیدگاه و راهبرد)

پدیدآور اصلی: گریفین، کیث

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وداد ,1377

مشخصات ظاهری: 239 ص

موضوع: رشد اقتصادی / رشد اجتماعی / نیروی انسانی / کیفیت زندگی

 

عنوان : صنعتی شدن و توسعه

پدیدآور اصلی: هیویت، تام ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه علامه طباطبائی ,1377

مشخصات ظاهری: 428 ص .: مصور، حدول، نمودار

موضوع: توسعه صنعتی

 

عنوان : جامعه شناسی توسعه

پدیدآور اصلی: ازکیا، مصطفی مولف , /1320 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر کلمه ,1377

مشخصات ظاهری: 176 ص.: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی - جنبه‎های جامعه شناختی / رشد اجتماعی - کشورهای در حال رشد

 

عنوان : توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

پدیدآور اصلی: رفیع پور، فرامرز , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : شرکت سهامی انتشار ,1380

مشخصات ظاهری: 599 ص .: مصور، جدول، نمودار

موضوع: ایران -- اوضاع اجتماعی، 1358 - / رشد اجتماعی -- ایران / ایران -- سیاست و حکومت -- 1358 - / انقلاب -- جنبه‎های جامعه شناختی / ایران -- تاریخ -- جمهوری اسلامی، 1358 -

 

عنوان : جامعه شناسی روستائی، روش پژوهش روستاها

پدیدآور اصلی: پورافکاری، نصرالله , /

وضعیت نشر/تهیه: تبریز : نوبل ,1352

مشخصات ظاهری: 63 ص .: نقشه

موضوع: جامعه شناسی روستائی / توسعه روستاها

 

عنوان : توسعه روستائی اولویت بخشی به فقرا (حمایت از اقشار آسیب پذیر)

پدیدآور اصلی: چمبرز، رابرت , /

وضعیت نشر/تهیه: [تهران ] : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ,1376

مشخصات ظاهری: 303 ص .: جدول

موضوع: فقرای روستایی - کشورهای در حال رشد / عمران روستایی - کشورهای در حال رشد

 

عنوان : توسعه فرهنگی : تجارب و خط مشی‎ها

پدیدآور اصلی: ژیرار، آگوستن ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهش، مرکز پژوهشهای بنیادی ,1372

مشخصات ظاهری: د، 254 ص .: مصور، جدول

موضوع: سیاست فرهنگی / فرهنگ

 

عنوان : درآمدی بر مسائل اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان سوم : نظریات توسعه و توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: چیلکوت ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه نشر علوم نوین ,1375

مشخصات ظاهری: 179 ص .: جدول

موضوع: رشد اقتصادی / کشورهای در حال رشد / امپریالیسم

 

عنوان : تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر

پدیدآور اصلی: غنی نژاد اهری، موسی

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مرکز ,1377

مشخصات ظاهری: 198 ص

موضوع: ایران - سیاست اقتصادی - تاریخ

 

عنوان : مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور

پدیدآور اصلی: همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور(اولین : 1377: تهران )

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی ,1377

مشخصات ظاهری: ج

موضوع: ایران - سیاست اقتصادی - کنگره‎ها / برنامه ریزی - کنگره‎ها / ایران - سیاست اقتصادی - مقاله‎ها و خطابه‎ها

عنوان : توسعه و برنامه ریزی روستایی

پدیدآور اصلی: کامران، فریدون

وضعیت نشر/تهیه: تهران : آوای نور ,1374

مشخصات ظاهری: 288 ص .: جدول، نمودار

موضوع: عمران روستایی / روستاها -- برنامه ریزی

 

عنوان : ایران 1427 : عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی

پدیدآور اصلی: منصوری، رضا

وضعیت نشر/تهیه: تهران : طرح نو ,1377

مشخصات ظاهری: 309 ص .: نمودار

موضوع: ایران - توسعه صنعتی / سیاست فرهنگی / تکنولوژی

 

عنوان : جنبه‎هایی از توسعه و توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: رابینسون، جون ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نی ,1365

مشخصات ظاهری: 199 ص

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : عقل و توسعه یافتگی (مبانی ثابت پارادایم توسعه )

پدیدآور اصلی: سریع القلم، محمود , /1338 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ,1376

مشخصات ظاهری: هفده، 230 ص .: جدول

موضوع: رشد اقتصادی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها / سیاست اقتصادی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها / رشد اجتماعی -- جنبه‎های اقتصادی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها / کشورهای در حال رشد -- سیاست اقتصادی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی : اصول، رهیافتها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اقتصادی

پدیدآور اصلی: بن دیوید - وال، آورم

وضعیت نشر/تهیه: [تهران ] : وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی ,1374

مشخصات ظاهری: ی، 335 ص .: جدول، نمودار

موضوع: عمران منطقه‎ای / عمران روستائی -- طرحها / برنامه ریزی منطقه‎ای / توسعه روستایی

 

عنوان : جمعیت، توسعه و بهداشت باروری

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر و تبلیغ بشری ,1378

مشخصات ظاهری: 185 ص .: نقشه، جدول، مصور، نمودار

موضوع: تنظیم خانواده / جمعیت شناسی / تنظیم خانواده -- ایران / آبستنی -- پیشگیری

 

عنوان : نگرشی بر دیدگاهها، تئوریها و سیاستهای توسعه اقتصادی

پدیدآور اصلی: متوسلی، محمود , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ,1372

مشخصات ظاهری: چهارده، 325 ص .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / سیاست اقتصادی

 

عنوان : پیشگامان توسعه

پدیدآور اصلی: مایر، جرالد، گردآورنده

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ,1368

مشخصات ظاهری: 507 ص

موضوع: رشد اقتصادی /

 

عنوان : ارتباطات سیاسی (ارتباطات، توسعه و مشارکت سیاسی )

پدیدآور اصلی: علوی، پرویز , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه نشر علوم نوین ,1375

مشخصات ظاهری: [216] ص .: جدول، نمودار

موضوع: ارتباط -- سیاست دولت / رسانه‎های گروهی -- سیاست دولت

 

 

عنوان : فرهنگ و توسعه : (رهیافت مردم شناختی توسعه ) یونسکو

پدیدآور اصلی: یونسکو , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ,1376

مشخصات ظاهری: بیست، 324 ص

موضوع: فرهنگ -- جنبه‎های اقتصادی / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی

 

عنوان : جامعه شناسی توسعه : بررسی تطبیقی - تاریخی ایران و ژاپن

پدیدآور اصلی: رجب زاده، احمد , /1337 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سلمان ,1378

مشخصات ظاهری: ب، 327 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اجتماعی / ایران -- اوضاع اجتماعی / ژاپن -- اوضاع اجتماعی

 

 

 

عنوان : مجموعه مباحث جمعیتی : جمعیت و توسعه، مجموعه مقالات

پدیدآور اصلی: زنجانی، حبیب الله

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ,1371

مشخصات ظاهری: ده، 208 ص .: نقشه، جدول، نمودار

موضوع: جمعیت -- مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : مالتوس و دو مارکس، گرسنگی و جنگ

پدیدآور اصلی: سووی، آلفرد، 1898

وضعیت نشر/تهیه: تهران : امیرکبیر ,1357

مشخصات ظاهری: 249 ص .: جدول، نمودار

موضوع: مالتوس، توماس روبرت، 1766-1834 - / مارکس، کارل، 1818-1883م / جمعیت / غذا- فرآورده‎ها / توسعه اقتصادی

 

عنوان : جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه شناسی

پدیدآور اصلی: گوندر فرانک، آندره

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه صنعتی شریف ,1359

مشخصات ظاهری: 141 ص

موضوع: جامعه شناسی - رشد / رشد اقتصادی

 

عنوان : فرهنگ استقلال و توسعه

پدیدآور اصلی: منصوری، جواد، 1324

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ,1374

مشخصات ظاهری: د، 212 ص

موضوع: فرهنگ / خودمختاری / رشد اجتماعی / رشد اقتصادی /

 

عنوان : جامعه شناسی کشورهای جهان سوم : نابرابری و توسعه

پدیدآور اصلی: گلدتورپ، جی . ای

وضعیت نشر/تهیه: مشهد : آستان قدس رضوی ,1373

مشخصات ظاهری: 475 ص .: جدول، نمودار

موضوع: تاریخ اجتماعی -- قرن 02 / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اجتماعی / سیاست اجتماعی

 

عنوان : درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی

پدیدآور اصلی: دیاس، هیران دی

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی ,1368

مشخصات ظاهری: 268 ص .: مصور، جدول

موضوع: عمران روستایی -- راهنمای آموزشی / عمران روستایی -- طرحها -- راهنمای آموزشی / برنامه ریزی

 

عنوان : سیاست اجتماعی در کشورهای در حال توسعه

پدیدآور اصلی: لیوینگستون، آرتوراستانلی

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات ,1368

مشخصات ظاهری: 145 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد - سیاست اجتماعی / کشورهای در حال رشد - اوضاع اجتماعی

 

عنوان : نگاهی نو به مفاهیم توسعه

پدیدآور اصلی: زاکس، ولفگانگ، 1946

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر مرکز ,1377

مشخصات ظاهری: 238 ص

موضوع: رشد اقتصادی -- اصطلاحها و تعبیرها

عنوان : مجموعه نظریه‎ها: کتاب توسعه

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر توسعه ,1370

مشخصات ظاهری: 126 ص .: نقشه، جدول

موضوع: رشد اقتصادی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : جغرافیای جمعیت و کشورهای در حال توسعه

پدیدآور اصلی: کلارک، جان

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سحاب ,1356

مشخصات ظاهری: دوازده، 326 ص .: جدول، نمودار، نقشه

موضوع: کشورهای در حال رشد - جمعیت شناسی

 

عنوان : توسعه و کشورهای توسعه نیافته : مطالعه تحلیلی از جنبه‎های نظری - تاریخی توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: نراقی، یوسف , /1318 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشار ,1370

مشخصات ظاهری: 247 ص .: جدول

موضوع: کشورهای در حال رشد / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی

 

عنوان : اقتصاد رشد و توسعه

پدیدآور اصلی: قره باغیان، مرتضی، 1333

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر نی ,1373

مشخصات ظاهری: 2 ج .: مصور، جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : واقعیات توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: الیاسی، حمید

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشار ,1368

مشخصات ظاهری: 216 ص .: نمودار

موضوع: کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی / رشد اقتصادی

 

عنوان : کشورهای توسعه نیافته

پدیدآور اصلی: لاکست، ایو

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ,1344

مشخصات ظاهری: 109 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی

 

عنوان : توسعه اقتصادی: گذشته و حال

پدیدآور اصلی: گیل، ریچارد تی

وضعیت نشر/تهیه: تهران : گستره ,1366

مشخصات ظاهری: 233 ص .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی

 

 

 

عنوان : توسعه اقتصادی در جهان سوم

پدیدآور اصلی: تودارو، مایکل، 1942

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات ,1366 - 4631

مشخصات ظاهری: 2 ج .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی / سیاست اقتصادی

 

عنوان : برنامه ریزی توسعه : مدلها و روشها

پدیدآور اصلی: تودارو، مایکل، 1942

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات ,1363

مشخصات ظاهری: 177 ص .: جدول، نمودار

موضوع: سیاست اقتصادی -- الگوهای ریاضی / رشد اقتصادی -- الگوهای ریاضی / اقتصاد بین الصنایع

 

عنوان : کشورهای رو به توسعه

پدیدآور اصلی: لاکوست، ایو

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ,1370

مشخصات ظاهری: 110 ص .: جدول، نمودار، نقشه

موضوع: کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی

 

عنوان : توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه : مسایل توسعه اقتصادی، سیاست توسعه اقتصادی، مبانی برنامه ریزی و مدیریت توسعه اقتصادی

پدیدآور اصلی: اقتداری، علیمحمد

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه تهران ,1348

مشخصات ظاهری: هشت، 314 ص .: نمودار

موضوع: اقتصاد - رشد اقتصادی /

 

عنوان : موانع توسعه در جهان سوم

پدیدآور اصلی: فرهت قائم مقامی، ابوالقاسم

وضعیت نشر/تهیه: ,1355

مشخصات ظاهری: 171 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد / ایالات متحده آمریکا - روابط اقتصادی خارجی - آمریکای لاتین / آمریکای لاتین - روابط اقتصادی خارجی - ایالات متحده آمریکا /

 

عنوان : مسائل توسعه اقتصادی

پدیدآور اصلی: نهاوندی، هوشنگ

وضعیت نشر/تهیه: ,1347

مشخصات ظاهری: 72 ص

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : بوم شناسی و فلسفه توسعه

پدیدآور اصلی: زاکس، اینیاسی

وضعیت نشر/تهیه: ,1373

مشخصات ظاهری: 188 ص

موضوع: رشد اقتصادی - بوم شناسی

 

 

عنوان : نظریه‎های اقتصادی در قرن بیستم توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ

پدیدآور اصلی: زندی حقیقی، منوچهر

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه تهران ,1348

مشخصات ظاهری: 231 ص .: جدول، نمودار

موضوع: اقتصاد / رشد اقتصادی

 

عنوان : تفکر علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی

پدیدآور اصلی: پیرنیا، حسین

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مروارید ,1347

مشخصات ظاهری: 222 ص .: عکس

موضوع: رشد اقتصادی / اقتصاد بین الملل

 

عنوان : توسعه و رشد اقتصادی

پدیدآور اصلی: بالدوین، رابرت‎ای

وضعیت نشر/تهیه: ,1351

مشخصات ظاهری: 175 ص

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : وام، دام توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: جورج، سوزان

وضعیت نشر/تهیه: تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ,1374

مشخصات ظاهری: بیست و چهار، 419 ص

موضوع: بدهیهای خارجی -- کشورهای در حال رشد

 

عنوان : جهان سوم و توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: پریانی، کیومرث

وضعیت نشر/تهیه: تهران : توس ,1357

مشخصات ظاهری: 137 ص .: جدول

موضوع: کشورهای در حال رشد

 

عنوان : موانع پیشرفت اقتصادی در کشورهای جهان سوم (توسعه و رشد اقتصادی)

پدیدآور اصلی: توانایان فرد، حسن، 1322

وضعیت نشر/تهیه:

مشخصات ظاهری: 64 ص .: جدول

موضوع: کشورهای در حال رشد - اوضاع اقتصادی

 

عنوان : توسعه‎ی عقب ماندگی، یا، افسانه‎ی پیشرفت، مقدمه‎ای بر جامعه شناسی توسعه و دگرگونی اجتماعی

پدیدآور اصلی: فرهت قائم مقامی، ابوالقاسم

وضعیت نشر/تهیه:

مشخصات ظاهری: 160 ص

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : استراتژیهای توسعه اقتصادی: مقایسه روشهای توسعه ایران با کره جنوبی

پدیدآور اصلی: مدنی، امیرباقر، 1312

وضعیت نشر/تهیه: تهران : آذر ,1367

مشخصات ظاهری: 148 ص .: جدول

موضوع: ایران -- سیاست اقتصادی / ایران -- اوضاع اقتصادی -- قرن 41 / کره جنوبی -- اوضاع اقتصادی -- قرن 02

عنوان : نیروی انسانی و رشد اقتصادی

پدیدآور اصلی: هاربیسن، فردریک‎هاریس ,

وضعیت نشر/تهیه: ,1352-0531

مشخصات ظاهری: 2 ج .: جدول

موضوع: کار و کارگری / آموزش و پرورش / توسعه اقتصادی / کشورهای در حال رشد

 

عنوان : مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

پدیدآور اصلی: عظیمی، حسین مولف /1327 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نی ,1374

مشخصات ظاهری: 405 ص .: جدول، نمودار

موضوع: ایران -- اوضاع اقتصادی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها / ایران -- سیاست اقتصادی -- مقاله‎ها و خطابه‎ها

 

عنوان : نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی

پدیدآور اصلی: نصراصفهانی، اسدالله

وضعیت نشر/تهیه: تهران : فرخی ,]8431[

مشخصات ظاهری: 366 ص .: جدول

موضوع: سرمایه گذاری / اقتصاد و سرمایه گذاری

 

عنوان : دورنمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت

پدیدآور اصلی: مشایخی، علینقی , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی ,1363

مشخصات ظاهری: 102 ص .: جدول، نمودار

موضوع: ایران -- سیاست اقتصادی / نفت -- ایران -- جنبه‎های اقتصادی

 

عنوان : الگوئی برای توسعه اقتصادی ایران

پدیدآور اصلی: رزاقی، ابراهیم ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر توسعه ,1370

مشخصات ظاهری: 244 ص .: جدول

موضوع: ایران -- سیاست اقتصادی / ایران -- اوضاع اقتصادی

 

عنوان : جنسیت و توسعه

پدیدآور اصلی: تورس، اماری لیس تیگلااو

وضعیت نشر/تهیه: ,1375

مشخصات ظاهری: 122 ص .: جدول

موضوع: زنان در توسعه -- فیلیپین / نقش جنسیت -- فیلیپین / زنان -- فیلیپین -- وضع سیاسی و اجتماعی / زنان -- فیلیپین -- وضع اقتصادی

 

عنوان : برنامه ریزی فرهنگی و توسعه اقتصادی: فرار مغزها - برنامه ریزی - خدمات فرهنگی در جهان نقش سپاه دانش و پیکار با بیسوادی

پدیدآور اصلی: آشفته، امیر

وضعیت نشر/تهیه: تهران : کانون پیشرفت و توسعه

مشخصات ظاهری: ث، 193 ص .: عکس، جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : نقش تخصص در توسعه اقتصادی، توسعه تخصص فنی در ایران از طریق کمکهای سازمان ملل متحد

پدیدآور اصلی: رائین، نعمت الله

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه تهران ,1346

مشخصات ظاهری: ن، 362 ص .: جدول

موضوع: رشد اقتصادی / تخصص - ایران

 

عنوان : مقدمه‎ای بر جامعه شناسی توسعه روستائی

پدیدآور اصلی: ازکیا، مصطفی

وضعیت نشر/تهیه: تهران : اطلاعات ,1374

مشخصات ظاهری: 247 ص.: جدول

موضوع: جامعه شناسی روستایی / ایران - اوضاع روستائی / رشد اقتصادی - جنبه‎های اجتماعی

 

عنوان : توسعه روستا شهری به سوی راهبرد جدید برنامه ریزی منطقه‎ای در آسیا

پدیدآور اصلی: فریدمان، جان رمبرت پیتر، 1926

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان برنامه و بودجه ,1363

مشخصات ظاهری: 102 ص .: جدول

موضوع: عمران منطقه‎ای - آسیا / عمران روستائی - آسیا / شهرنشینی - آسیا

 

عنوان : برنامه ریزی آموزش از دیدگاه توسعه اقتصادی و اجتماعی

پدیدآور اصلی: نیساری، پرویز

وضعیت نشر/تهیه:

مشخصات ظاهری: 377 ص .: جدول، نمودار

موضوع: برنامه ریزی آموزشی

 

عنوان : نقد نظریه‎های نوسازی و توسعه سیاسی : بررسی مسائل نظریه پردازی در باب نوسازی و توسعه سیاسی در جهان سوم

پدیدآور اصلی: قوام، عبدالعلی، 1324

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ,1374

مشخصات ظاهری: 294 ص .: جدول، نمودار

موضوع: کشورهای در حال رشد - سیاست و حکومت / نوسازی - کشورهای در حال رشد / رشد سیاسی - کشورهای در حال رشد

 

عنوان : اقتصاد کشورهای کم توسعه

پدیدآور اصلی: بائر، پیتر

وضعیت نشر/تهیه: تهران : امیرکبیر ,1354

مشخصات ظاهری: 276 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی / رشد اقتصادی

 

عنوان : رهنمودهایی برای برنامه ریزی توسعه : رویه‎ها، روشها و فنون

پدیدآور اصلی: سازمان ملل متحد. بخش همکاری فنی برای توسعه مولف

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات ,1370

مشخصات ظاهری: 232 ص

موضوع: سیاست اقتصادی / سیاست اجتماعی

 

عنوان : شاخصهای اجتماعی و اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران

پدیدآور اصلی: بلادی موسوی، صدرالدین

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری ,1376

مشخصات ظاهری: 246 ص .: جدول، نمودار

موضوع: زنان در توسعه -- ایران -- آمار / زنان -- ایران -- اشتغال -- آمار / زنان -- ایران -- آمار

 

عنوان : ماخذشناسی توسعه : کتب فارسی، مقالات، پایان نامه‎ها، کتب انگلیسی

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ,1370

مشخصات ظاهری: ج، 783 ص .:

موضوع: رشد اقتصادی -- کتابشناسی

 

عنوان : اقتصاد توسعه

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر نی ,1379

مشخصات ظاهری: 847 ص .: جدول، نمودار

موضوع: کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصاد / رشد اقتصادی

 

عنوان : نقش آموزش زنان در توسعه اقتصادی

پدیدآور اصلی: کینگ، الیزابت م، 1953

وضعیت نشر/تهیه: تهران : روشنگران و مطالعات زنان ,1376

مشخصات ظاهری: 348 ص .: جدول، نمودار

موضوع: آموزش و پرورش زنان -- کشورهای در حال رشد / آموزش و پرورش زنان -- جنبه‎های اقتصادی -- کشورهای در حال رشد / آموزش و پرورش کشورهای در حال رشد -- فرصتهای برابر

 

عنوان : از فرهنگ تا توسعه : توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

پدیدآور اصلی: فکوهی، ناصر، 1333

وضعیت نشر/تهیه: تهران : فردوس ,1379

مشخصات ظاهری: 344 ص .: جدول

موضوع: رشد سیاسی / رشد اقتصادی / فرهنگ و تکنولوژی / ایران - اوضاع اجتماعی - قرن 41 / ایران - اوضاع اقتصادی - قرن 41

 

عنوان : ابزارهای توسعه صنعتی، تداوم و گسست

پدیدآور اصلی: امیراحمدی، هوشنگ، 1326

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه نشر و پژوهش شیرازه ,1377

مشخصات ظاهری: 234 ص .: جدول، نمودار

موضوع: توسعه صنعتی -- کشورهای در حال رشد / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی

 

وضعیت نشر/تهیه: تهران : فرهنگ و اندیشه ,1379

مشخصات ظاهری: 254 ص

موضوع: توسعه پایدار - کشورهای در حال رشد / سیاست محیط زیست - کشورهای در حال رشد

 

عنوان : تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی سیاسی در ایران معاصر

پدیدآور اصلی: مدیر شانه چی، محسن، 1336 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : خدمات فرهنگی رسا ,1379

مشخصات ظاهری: 200 ص

موضوع: دولت -- ایران -- عدم تمرکز / رشد سیاسی -- ایران / ایران -- سیاست و حکومت -- قرن 41

 

عنوان : اقتصاد توسعه : یک الگوی جدید

پدیدآور اصلی: نقوی، نواب حیدر

وضعیت نشر/تهیه: تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ,1378

مشخصات ظاهری: 207 ص .: نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / سیاست اقتصادی -- توسعه / اقتصاد

 

عنوان : توسعه، یا، چپاول : نقش دولت در تحول صنعتی

پدیدآور اصلی: اوانز، پیتر، 1944

وضعیت نشر/تهیه: تهران : طرح نو ,1380

مشخصات ظاهری: 475 ص

موضوع: صنایع کامپیوتری - سیاست دولت - برزیل / صنایع کامپیوتری - سیاست دولت - هند / صنایع کامپیوتری - سیاست دولت - کره جنوبی / سیاست صنعتی

 

عنوان : موانع توسعه اقتصادی ایران مقایسه با ژاپن

پدیدآور اصلی: مدنی، امیر باقر، 1312

وضعیت نشر/تهیه: تهران : شهر آب ,1374

مشخصات ظاهری: [383] ص .: جدول

موضوع: ایران -- سیاست اقتصادی / ایران -- اوضاع اقتصادی -- قرن 13ق / ایران -- اوضاع اقتصادی -- قرن 41 / ژاپن -- اوضاع اقتصادی -- قرن 02

 

عنوان : سند برنامه :برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران،1379-1383: پیوست شماره 2 لایحه برنامه

پدیدآور اصلی: سازمان برنامه و بودجه

وضعیت نشر/تهیه: تهران : سازمان برنامه و بودجه، مرکز موارک اقتصادی-اجتماعی و انتشارات ,1378

مشخصات ظاهری: 2ج .:جدول

موضوع: ایران - سیاست اقتصادی / ایران - سیاست اجتماعی / سیاست فرهنگی - ایران

 

عنوان : جامعه مدنی در گذر تاریخ : خاستگاهها، دگرگونی‎ها و دورنماهای آن : گفتاری در پیدایش، شکل گیری و توسعه جامعه مدنی

پدیدآور اصلی: ممفورد، لوئیز، 1895

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه خدمات فرهنگی رسا ,1381

مشخصات ظاهری: 893 ص .: مصور

موضوع: شهرها و شهرستانها - تاریخ / جامعه مدنی - تاریخ / شهرنشینی - تاریخ

 

عنوان : توسعه به مثابه آزادی

پدیدآور اصلی: سن، آمارتیا کومار مولف , /- 1933

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دستان ,1381

مشخصات ظاهری: 508 ص.: مصور، جدول، نمودار

موضوع: اقتصاد آزاد / رالز، جان، 1921- م. Rawls, John -- نظریه در باره عدالت / رشد اقتصادی / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی

 

عنوان : تحقق استراتژی توسعه انسانی

پدیدآور اصلی: گریفین، کیت ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ,1375

مشخصات ظاهری: 203 ص .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / رشد اجتماعی / نیروی انسانی / کیفیت زندگی / توسعه پایدار

 

عنوان : جامعه شناسی و توسعه

پدیدآور اصلی: نراقی، یوسف مولف /1318 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر و پژوهش فرزان روز ,1380

مشخصات ظاهری: 325 ص .: جدول

موضوع: رشد اجتماعی -- کشورهای در حال رشد / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اجتماعی / کشورهای در حال رشد --

 

عنوان : جمعیت، منابع و توسعه در ایران

پدیدآور اصلی: علیزاده، محمد، 1323

وضعیت نشر/تهیه: تهران : وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات ,1364

مشخصات ظاهری: 73 ص .: جدول

موضوع: جمعیت / رشد اقتصادی / ایران -- جمعیت / منابع طبیعی -- ایران / ایران -- سیاست اقتصادی

 

عنوان : اقتصاد سیاسی توسعه

پدیدآور اصلی: رئیس دانا، فریبرز /1323 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نگاه ,1381

مشخصات ظاهری: 486 ص.: جدول

موضوع: اقتصاد توسعه / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی / ایران -- اوضاع اقتصادی

 

عنوان : توسعه فرهنگی در آسیا و کشورهای عربی

پدیدآور اصلی: رضوانی، اصغر

وضعیت نشر/تهیه: تهران : شعاع ,1380

مشخصات ظاهری: 256 ص

موضوع: فرهنگ و تکنولوژی / فرهنگ و تکنولوژی -- کشورهای عربی / فرهنگ و تکنولوژی -- کشورهای در حال رشد / فرهنگ و تکنولوژی -- جنبه‎های اجتماعی /

 

عنوان : درآمدی بر جامعه شناسی توسعه

پدیدآور اصلی: وبستر، اندرو

وضعیت نشر/تهیه: تهران : کوهسار ,1381

مشخصات ظاهری: [210] ص

 

عنوان : توسعه در ایران 1320 - 7531

پدیدآور اصلی: فرمانفرماییان، خداداد، 1306

وضعیت نشر/تهیه: تهران : گام نو ,1381

مشخصات ظاهری: 491 ص

موضوع: ایران -- اوضاع اقتصادی -- 1320 - 7531 / ایران -- سیاست اقتصادی -- 1320 - 7531 / ایران -- تاریخ -- پهلوی، 1320 - 7531 / ایران -- سیاست و حکومت -- 1320 - 1357 / فرمانفرماییان، خداداد، 1310 - ، مصاحبه‎ها / مجیدی، عبدالمجید، 1307 - ، مصاحبه‎ها / گودرزی، منوچهر، 1310 - ، مصاحبه‎ها

 

عنوان : راههای گوناگون توسعه اقتصادی

پدیدآور اصلی: پومفرت، ریچارد

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ,1376

مشخصات ظاهری: 317 ص 0: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی

 

عنوان : چرا صنعتی نشدیم (بررسی تاریخی موانع توسعه صنعت در ایران )

پدیدآور اصلی: صیامی دودران، زهرا

وضعیت نشر/تهیه: تهران : امیرکبیر ,1381

مشخصات ظاهری: 221 ص 0: جدول

موضوع: ایران -- سیاست اقتصادی -- 1193-1344ق / ایران -- اوضاع اقتصادی -- 1193-1344ق / توسعه صنعتی -- ایران -- تاریخ / سیاست صنعتی -- ایران -- تاریخ

 

 

عنوان : نوسازی و توسعه در جستجوی قالبهای فکری بدیل

پدیدآور اصلی: دیوب، اس 0 سی

وضعیت نشر/تهیه: تهران : قومس ,1377

مشخصات ظاهری: 195 ص

موضوع: رشد اقتصادی / رشد اقتصادی -- تاثیر بر محیط زیست / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی / کیفیت زندگی

عنوان : موانع توسعه فرهنگی در ایران

پدیدآور اصلی: توحید فام، محمد، 1340 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مرکز بازشناسی اسلام و ایران (باز) ,1381

مشخصات ظاهری: 120 ص

موضوع: فرهنگ و تکنولوژی / فرهنگ و تکنولوژی -- جنبه‎های اجتماعی / فرهنگ

 

عنوان : جامعه سیاسی، جامعه مدنی، توسعه ملی

پدیدآور اصلی: امیراحمدی، هوشنگ، 1326

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نقش و نگار ,1381

مشخصات ظاهری: 160 ص 0: جدول، نمودار

موضوع: جامعه مدنی -- ایران / ایران -- سیاست و حکومت -- قرن 41 / رشد سیاسی / دولت -- جنبه‎های جامعه شناختی /

عنوان : جامعه شناسی توسعه فرهنگی (کندوکاوها و پنداشته‎های شریعتی )

پدیدآور اصلی: راد، فیروز، 1338 - , /

وضعیت نشر/تهیه: تهران : چاپخش ,1382

مشخصات ظاهری: ز، 416 ص 0: نمودار

موضوع: شریعتی، علی، 1312 - 1356 -- نقد و تفسیر

 

عنوان : جامعه شناسی نوسازی و توسعه

پدیدآور اصلی: هریسون، دیوید، 1941

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ,1376

مشخصات ظاهری: [10]، ج، 239 ص .: جدول

موضوع: رشد اقتصادی -- جنبه‎های جامعه شناختی

 

عنوان : راه دشوار اصلاحات مولفه‎ها و موانع توسعه سیاسی

پدیدآور اصلی: محمدی، مجید مولف /1339

وضعیت نشر/تهیه: تهران : جامعه ایرانیان ,1379

مشخصات ظاهری: 326 ص

موضوع: رشد سیاسی / دین و سیاست -- ایران / آزادیخواهی -- ایران / جامعه مدنی -- ایران

 

عنوان : توسعه صنعتی

پدیدآور اصلی: برایس، مورای

وضعیت نشر/تهیه: تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ,1343

مشخصات ظاهری: 377 ص 0: جدول

موضوع: توسعه صنعتی / رشد اقتصادی

ک

عنوان : مروری اجمالی بر توسعه سیاسی و اقتصادی

پدیدآور اصلی: مهدیخانی، علیرضا، 1353

وضعیت نشر/تهیه: تهران : آرون ,1380

مشخصات ظاهری: 520 ص .: جدول، نمودار

موضوع: علوم سیاسی / رشد اقتصادی / سیاست اقتصادی / اسلام و سیاست / ایران -- سیاست و حکومت -- 1358

 

عنوان : تحقق استراتژی توسعه انسانی

پدیدآور اصلی: گریفین، کیت

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ,1375

مشخصات ظاهری: 203 ص .: جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / رشد اجتماعی / نیروی انسانی / کیفیت زندگی / توسعه پایدار

 

 

عنوان : شیوه‎های تحقق طرحهای توسعه شهری

پدیدآور اصلی:

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشارات سازمان شهرداریهای کشور ,-8731

مشخصات ظاهری: 3 ج .: جدول، نمودار

موضوع: شهرها و شهرستانها -- ایران -- توسعه / شهرسازی -- ایران -- طرح و برنامه ریزی

 

عنوان : مدیریت شهر: خط مشی‎ها و نوآوریها در کشورهای در حال توسعه

پدیدآور اصلی: چیما، شابیر

وضعیت نشر/تهیه: تهران : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ,1379

مشخصات ظاهری: 219 ص .: جدول، نمودار

موضوع: شهرسازی -- کشورهای در حال رشد / سیاست شهری -- کشورهای در حال رشد / شهرنشینی -- کشورهای در حال رشد / شهرداری -- کشورهای در حال رشد

 

عنوان : توسعه و نابرابری

پدیدآور اصلی: زاهدی مازندرانی، محمد جواد ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مازیار ,1382

مشخصات ظاهری: 366 ص 0: جدول، نمودار

موضوع: توسعه ناپایدار / طبقات اجتماعی / برابری

 

عنوان : خوشه‎های صنعتی الگوی موفق توسعه درون زا

پدیدآور اصلی: رابلوتی، روبرتا ,

وضعیت نشر/تهیه: تهران : موسسه خدمات فرهنگی رسا ,1382

مشخصات ظاهری: 326 ص 0: جدول، نقشه، نمودار

موضوع: نواحی صنعتی -- ایتالیا / نواحی صنعتی -- مکزیک / پای افزار -- ایتالیا -- صنعت و تجارت

 

 

 

عنوان : برنامه ریزی و توسعه منطقه‎ای (تئوریها و تکنیکها)

پدیدآور اصلی: کلانتری، خلیل، 1343

وضعیت نشر/تهیه: تهران : خوشبین، انوار دانش ,1380

مشخصات ظاهری: 288 ص .: مصور، جدول، نمودار

موضوع: عمران منطقه‎ای -- برنامه ریزی

 

عنوان : نوسازی و توسعه

پدیدآور اصلی: دوب، شیاما چهاران، 1922

وضعیت نشر/تهیه: تهران : خدمات فرهنگی رسا ,1377

مشخصات ظاهری: ز، 235 ص .: جدول

موضوع: رشد اقتصادی / رشد اقتصادی -- تاثیر بر محیط زیست / رشد اقتصادی -- جنبه‎های اجتماعی / کیفیت زندگی

 

عنوان : راه توسعه

پدیدآور اصلی: بهرامی، شایان، 1340

وضعیت نشر/تهیه: قم : مدین ,1381

مشخصات ظاهری: د، 76 ص

موضوع: توسعه پایدار

 

عنوان : توسعه ایران نقدی برگذشته راهی بسوی آینده

پدیدآور اصلی: رفیعی فنود، محمدحسین مولف , /1324

وضعیت نشر/تهیه: تهران : صمدیه ,1380

مشخصات ظاهری: شانزده، [279] ص.: مصور، جدول، نمودار

موضوع: ایران -- اوضاع اقتصادی -- قرن 14 / ایران -- سیاست اقتصادی -- قرن 14 / ایران -- رشد اقتصادی - جنبه‎های اجتماعی / امور مالی -- ایران -- فساد

 

عنوان : جامعه شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی )

پدیدآور اصلی: لهسایی زاده، عبدالعلی، 1330

وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه پیام نور ,1382

مشخصات ظاهری: 128 ص

موضوع: آموزش از راه دور -- ایران / رشد اقتصادی -- جنبه‎های جامعه شناختی -- آموزش برنامه‎ای / رشد اجتماعی -- کشورهای در حال رشد - آموزش برنامه‎ای / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی -- آموزش برنامه‎ای / کشورهای در حال رشد -- اوضاع داخلی -- آموزش برنامه‎ای

 

عنوان : شرکت‎های چند ملیتی و شرکت‎های توسعه نیافته

پدیدآور اصلی: رهنما، سعید مولف

وضعیت نشر/تهیه: تهران : بهاران ,1357

مشخصات ظاهری: 190 ص

موضوع: سرمایه گذاری صنعتی بین المللی / شرکت‎های چند ملیتی / کشورهای درحال رشد

 

عنوان : مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه نیافته

پدیدآور اصلی: نرکس، راگنار مولف , /- 1907

وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ,1348

مشخصات ظاهری: 186 ص

موضوع: کشورهای در حال رشد -- تکنولوژی / اقتصاد خارجی / مبادلات خارجی / پس انداز و سرمایه گذاری / سرمایه گذاریهای خارجی -- قوانین و مقررات -- ایران

ک

عنوان : توسعه اقتصادی ایران

پدیدآور اصلی: بهشتی، محمد باقر مولف , /- 1329

وضعیت نشر/تهیه: تبریز : انتشارات دانشگاه تبریز ,1382

مشخصات ظاهری: ز، 341 ص.: جدول، نمودار

موضوع: ایران - اوضاع اقتصادی / ایران -- سیاست اقتصادی / ایران -- صنایع / رشد اقتصادی

 

 

 

عنوان : دولت و توسعه اقتصادی در ایران

پدیدآور اصلی: مصلی نژاد، غلامعباس مولف /1329

وضعیت نشر/تهیه: تهران : قومس ,1384

مشخصات ظاهری: 291 ص

موضوع: ایران -- اوضاع اقتصادی -- قرن 14 / ایران -- سیاست اقتصادی -- قرن 14 / رشد اقتصادی

 

عنوان : توسعه در مکاتب متعارض

پدیدآور اصلی: ساعی، احمد مولف /1317

وضعیت نشر/تهیه: تهران : قومس ,1384

مشخصات ظاهری: 251 ص .: جدول

موضوع: اقتصاد توسعه -- کشورهای در حال رشد / کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی -- قرن 20م / عقب ماندگی -- کشورهای در حال رشد

 

 

عنوان : کمک خارجی و توسعه نیافتگی

پدیدآور اصلی: الهی، همایون مولف /1321

وضعیت نشر/تهیه: تهران : قومس ,1382

مشخصات ظاهری: 223 ص.: مصور، جدول، نمودار

موضوع: کمکهای اقتصادی -- کشورهای در حال رشد / عقب ماندگی

 

عنوان : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

پدیدآور اصلی: طاهری، شهنام مولف /1335 -

وضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر هستان ,1384

مشخصات ظاهری: [311] ص .: مصور، جدول، نمودار

موضوع: رشد اقتصادی / سیاست اقتصادی / اقتصاد توسعه / کشورهای در حال رشد - سیاست اقتصادی

 

عنوان : نخبگان و توسعه ایران

پدیدآور اصلی: شیخ زاده، حسین

وضعیت نشر/تهیه: تهران : مرکز بازشناسی اسلام و ایران (باز) ,1385

مشخصات ظاهری: 231 ص.: جدول

موضوع: توسعه پایدار -- ایران / نخبگان -- ایران


       

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.118 Seconds