فدک - آموزشی - مسائل و امور دانشگاهی و علمی
آخرین تغییرات : 2021-01-16تعداد بازدید : 576

مسائل و امور دانشگاهی و علمی


 1. جدول محاسبه امتیاز بندی برای ارتقای اعضای هیات علمی
 2. انتقاد به مقالۀ مشترک علمی ‌ـ پژوهشی استاد راهنما با دانشجو در رشته‌های علوم انسانی
 3. سیر مراحل دانشگاهی از استادیار تا استاد تمام
 4. فارغ التحصیلان کدام رشته از همه بیکارترند؟ مهرماه ۱۳۹۱
 5. اندیشکده‌ها
 6. سرفصل‌های آموزشی
 7. پسورد‌های تست شده

جدول محاسبه امتیاز بندی برای ارتقای اعضای هیات علمی

 

جدول محاسبه امتیاز بندی برای ارتقای اعضای هیات علمی  
بند عنوان فعالیت امتیاز
1-1 تدوین کتاب و مقاله در حوزه‌های فرهنگی حداکثر 4 امتیاز
1-2 تهیه وتدوین پیوست فرهنگی حداکثر 3 امتیاز
1-3 ارائه مشاوره فرهنگی یا همکاری با تشکل‌های دانشجویی اعضای هیات علمی یا حوزه علمیه حداکثر 2 امتیاز
1-4 مسئولیت پذیری و فعالیت‌های فرهنگی حداکثر 2 امتیاز
1-5 استمرار در تقید به ارزشهای دینی فرهنگی حداکثر  10 امتیاز
1-6 کسب جوایز فرهنگی حداکثر  8 امتیاز
1-7 طراحی ومشارکت در برگزاری کرسی نظریه پردازی حداکثر  6 امتیاز
1-8 شرکت درکارگاه‌های دانش افزایی فرهنگی تربیتی  هر 16 ساعت 2 امتیاز و حداکثر  8 امتیاز
2-1 کیفیت تدریس ارزیابی توسط مدیر گروه/معاون آموزشی /دانش آموختگان ممتاز 5 امتیاز
2-2 کمیت تدریس حداکثر  15 امتیاز
2-3 اهتمام درپرورش محقق حداکثر  15 امتیاز
2-4 انتقال دانش درقالب کارگاه ودوره کوتاه مدت آموزشی وپژوهشی حداکثر  10 امتیاز
3-1 رعایت ضوابط ومقررات پژوهشی نامه معاون پژوهشی حداکثر8 امتیاز
3-2* مقاله علمی پژوهشی منتشر شده درمجلات معتبر داخلی وخارجی
(پیوست :تصویر جلد وصفحه اسامی هیات تحریریه وپایگاه معتبری که مجله را نمایه کرده وضریب تاثیر IF)
(حداقل 4/8 امتیازبرای متقاضیان جدید در مرتبه  مربی  واستادیاری)/ حداقل 8 امتیازبرای مرتبه مربی/
حداقل 12 امتیازبرای مرتبه استادیاری / حداقل 15 امتیازبرای مرتبه دانشیاری/ حداقل 25 امتیازبرای مرتبه استادی
درISI با IF 7 امتیاز
درISI بدون IF 6  امتیاز
درISC  با ISD   5امتیاز
سایر مجلات 2 یا 3 یا 4 امتیاز
 
3-3 و3-4 مقاله علمی مروری ومقاله علمی ترویجی ونقدچاپ شده ومقاله پژوهشی در دائره المعارف هر مقاله علمی مروری  1 تا 5 و هر مقاله علمی ترویجی 1 تا 4 امتیاز
3-5 و3-6 مقاله علمی کامل داوری شده درمجموعه مقالات یا مجلات وهمایش‌های علمی معتبر و خلاصه مقالات علمی در مجموعه مقالات وهمایش‌های علمی معتبر حداکثر  15 امتیاز
جمع3-3 تا 3-6   (حداقل 4/8 امتیاز برای  متقاضیان جدید در مرتبه مربی  و حداقل3/6 امتیاز برای متقاضیان جدید در مرتبه  استادیاری)- حداقل 16امتیاز برای مربی/ حداقل 12امتیاز برای استادیاری/ حداقل 9 امتیاز برای دانشیاری/ حداقل 4امتیاز برای استادی
 
3-7 مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله/پایان نامه حداکثر  5 امتیاز
3-8 تولید دانش فنی اختراع یا اکتشاف منجر به تولیدیا فرآیند حداکثر 20 امتیاز
3-9* گزارش‌های علمی طرح‌های پژوهشی وفناوری/اثربدیع/فعالیت‌های علمی میدانی موسسه‌ای 1 تا 4 امتیاز
استانی 2 تا7 امتیاز
ملی 10 امتیاز/ برتر 14 امتیاز
3-10 اختراع  یا اکتشاف ثبت شده درداخل یا خارج حداکثر 10 امتیاز
3-11 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی  به ازا هر ده میلیون تومان 1 تا 2 امتیاز وحداکثر 12 امتیاز
3-12* ارزیابی داوری ونظارت برفعالیت‌های پژوهشی فناوری و نوآوری حداکثر  12 امتیاز
3-13 سایرفعالیت‌های فناوری حداکثر  5 امتیاز
3-14* تالیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی /تالیف مجموعه کتاب‌هایی مانند دائره المعارف تالیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی تا 15 امتیاز
تالیف مجموعه کتاب‌هایی مانند دائره المعارف تا 30 امتیاز
3-15 تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی حداکثر  9 امتیاز
3-16و3-17 ویرایش علمی کتاب /داوری مقالات پژوهشی /تصحیح انتقادی کتاب معتبر ویرایش علمی کتاب 2 امتیاز وحداکثر 10 امتیاز
داوری مقالات پژوهشی 1 امتیاز وحداکثر 5 امتیاز
تصحیح انتقادی کتاب معتبر 10 امتیاز وحداکثر 20 امتیاز
3-18 راهنمایی یا مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی حداکثر  20 امتیاز
3-19* کرسی‌های نظریه پردازی حداکثر  8 امتیاز
جمع *   (حداقل 4/22 امتیاز برای متقاضیان جدید در مرتبه مربی و حداقل 28امتیاز برای متقاضیان جدید در مرتبه استادیاری)- حداقل 28امتیاز برای مربی/ حداقل 32امتیاز برای استادیاری/ حداقل 40 امتیاز برای دانشیاری/ حداقل 55امتیاز برای استادی
 
3-20 برحورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر پژوهش مانند دریافت لوح یا نشان حداکثر  4 امتیاز در سطح موسسه
حداکثر  8 امتیاز در سطح ملی
3-21 کسب رتبه درجشنواره‌های ملی وبین المللی حداکثر  10 امتیاز
3-22 ترجمه کتاب تخصصی حداکثر  21 امتیاز
4-1 حضور فعال وتمام وقت در موسسه نامه رئیس موسسه حداکثر 8 امتیاز
4-2 و4-3 تدوین کتاب به شیوه گردآوری/تدوین مجموعه مقالات حداکثر  10 امتیاز درگردآوری
حداکثر  5 امتیاز درتدوین مقالات
4-4 برپایی نمایشگاه‌های  پژوهشی فناوری هنری حداکثر  4  امتیاز
4-5 طراحی وراه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی حداکثر  6  امتیاز
4-6 ایجاد رشته‌های جدید وگسترش تحصیلات تکمیلی حداکثر  4  امتیاز
4-7 مشارکت در طراحی وراه اندازی کارگاه‌های فرهنگی آموزشی پژوهشی وفناوری ضمن خدمت حداکثر 4   امتیاز
4-8 تولید وگسترش برنامه‌های کارآفرینی حداکثر 9   امتیاز
4-9 همکاری موثردر تاسیس مراکز تحقیقاتی حداکثر 12   امتیاز
4-10 ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی حداکثر  12  امتیاز
4-11 مدیر مسئولی سردبیری عضویت در هیات تحریریه نشریه‌های علمی معتبر حداکثر  12  امتیاز
4-12 دبیری همایش‌ها حداکثر  12  امتیاز
4-13 طراحی سوالات آزمون سراسری حداکثر  5  امتیاز
4-14و4-15 پذیرش مسئولیت قوای سه گانه/ شرکت در شوراها وهیات‌های رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی هر سال 4 تا 14 امتیاز
4-16 گزارش عملکرد مناسب فرهنگی تربیتی آموزشی  پژوهشی عمرانی سالیانه حداکثر  10  امتیاز

انتقاد به مقالۀ مشترک علمی ‌ـ پژوهشی استاد راهنما با دانشجو در رشته‌های علوم انسانی

متأسفانه الزام به نوشتن مقالۀ مشترک، آن‌هم با رتبه‌بندی تشریفاتیِ علمی-پژوهشی در دانشکده‌های علوم انسانی، قانونی غلط و معلول تمایز قائل نشدن بین علوم تجربی و انسانی است؛ گره‌زدن این مقالات به سرنوشت علمیِ استادان و دانشجویان آفات زیادی داشته که به برخی اشاره می‌کنم:
- منوط کردن افزایش مزایا، رتبه و حقوق استادان به داشتن مقالات علمی-پژوهشی.
این قانون مفسده‌برانگیز است. راه را برای پارتی‌بازی، باندبازی، مقاله‌سازی و سرقت ادبی باز می‌کند. این قبیل مفاسد علمی، معلول بازی کثیفی است که از طریق مجلات علمی-پژوهشی در دانشگاه‌های ما به راه افتاده‌است. در کانال «گاهنامۀ ادبی»، بارها به موارد این‌چنینی به شکل مصداقی اشاره کرده‌ام. چنان که مدرّسی دانشگاهی، با ده‌ها مقالۀ عموماً مشترک، سردبیر چندین نشریه و عضو هیئت تحریریۀ چندین نشریۀ دانشگاهی و غیردانشگاهی است و در سرقت ادبی و پخته‌خواری نیز ید طولایی دارد؛ اگر کسی متولیِ اجرای حدود الهی برای این سارق ادبی می‌شد، بی‌گمان، انگشتی برای ایشان باقی نمی‌ماند!
- نام استاد راهنمای رسالهٔ دانشگاهی باید در مقالۀ مستخرج از رساله، به‌عنوان نویسنده، آن‌هم نویسندۀ مسئول، ذکر شود.
یعنی، دانشجوی نگون‌بختی که دست‌کم یکی-دو سال برای رسالۀ ارشد و سه-چهار سال برای رسالۀ دکتری خود مطالعه می‌کند، زحمت می‌کشد و به قول دکتر شفیعی کدکنی، پس از مطالعه و تمرکز بر موضوعی خاص، از استاد خود نیز پیش می‌افتد و بیشتر می‌داند، باید مقالۀ خود را دودستی تقدیم استاد کند تا بتواند فارغ‌التحصیل شود! گاهی هم استادان محترم به یک مقاله بسنده نمی‌کنند و دانشجو را وادار می‌کنند بیش از یک مقالهٔ علمی-پژوهشی به‌صورت مشترک منتشر کند. یعنی عضو هیئت علمی محترم دانشگاه ما با حاصل زحمت دانشجو و شاگرد خود افزایش حقوق دارد و با نردبان علمی شاگرد خویش ترقی می‌کند و دانشیار یا استادتمام می‌شود و پایه می‌گیرد! در هیچ مملکت متمدنی، استاد دانشگاه چنین ننگ و خفّتی را تحمل نخواهد کرد که در مملکت ما!
در نهایت هم، حاصل مقالۀ مشترک اگر خوب و علمی بود، تأثیر دم مسیحایی حضرت استاد است؛ اگر بد بود و قابل نقد، دانشجو بی‌سواد بوده‌است! چنان‌که این قبیل موارد نیز در «گاهنامۀ ادبی» مورد نقد واقع شده‌است.
استاد محترمی که برای راهنمایی پایان‌نامه، حقوق مادی و معنوی از دانشگاه دریافت می‌کند، ظلم می‌کند و ستم که خود را در نگارش مقالات دانشجویی سهیم می‌داند. در واقع، مگر استاد دانشگاه وظیفه‌‌ای جز راهنمایی دانشجو دارد؟ پر کردن رزومۀ علمی با مقالات دیگران چه افتخاری دارد؟ این کار در کشورهای مترقّی جرم است.
می‌دانم که در برخی دانشگاه‌ها و گروه‌های ادبیات، استادانی هستند که در مقابل این فساد، این ظلم، این جرم و این خفّت، ایستادگی کرده‌اند و می‌کنند؛ درود بر شرف و انسانیت و جوانمردی اینان!

سیر مراحل دانشگاهی از استادیار تا استاد تمام

کسانی که در دانشگاه تدریس می‌کنند از حیث رابطه استخدامی با دانشگاه محل تدریس به دو گروه «مدعو» و «عضو هیأت علمی» تقسیم می‌­شوند. مدرسین مدعو به موجب قرارداد حق التدریس در دانشگاه مورد نظر تدریس می‌کنند. مدرسین مدعو ممکن است در دانشگاه دیگری عضو هیأت علمی باشند ولی در دانشگاه مورد نظر به صورت حق التدریسی به امر تعلیم اشتغال داشته باشند. بسیاری از مدرسین مدعو، در هیچ دانشگاهی عضو هیأت علمی نیستند و فعالیت آنها در دانشگاه صرفا به صورت حق التدریسی انجام می‌شود.
«عضو هیأت علمی» دانشگاه به کسانی اطلاق می­شود که به موجب قرارداد پیمانی، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی در دانشگاه خاصی استخدام شده و در آنجا به فعالیت آموزشی و یا پژوهشی مشغول هستند. بر حسب وظایف محوله، عضو هیأت علمی ممکن است «عضو هیأت علمی آموزشی» یا «عضو هیأت علمی پژوهشی» باشد. اکثریت قاطع اعضای هیأت علمی دانشگاه آموزشی هستند که وظیفه آنها در درجه اول آموزش است در حالی که تعداد کمی نیز پژوهشی هستند که عمده فعالیت آنها انجام فعالیت‎های پژوهشی است.
اعضای هیأت علمی از حیث مرتبه به ترتیب از مرحله پایین تر به مرحله بالاتر به «مربی (Instructor)»، «استادیار(Assistant Professor) »، دانشیار(Associate Professor)» و «استاد (Professor)» تقسیم می‌شوند.
کسانی که فاقد مدرک دکتری (PhD) هستند اما دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و عضو هیأت علمی دانشگاه می‌شوند به عنوان مربی استخدام می‌شوند (امروزه به ندرت دانشگاه‎ها حاضر می‌شوند کسی را به عنوان مربی استخدام کنند). معمولا ارتقای یک مربی به مرتبه بالاتر منوط به اخذ مدرک دکتری است ولی در برخی موارد استثنایی مربیان با داشتن امتیازات پژوهشی لازم و دفاع از یک رساله به مرتبه بالاتر ارتقاء می‌یابند بدون این که ضرورتا مدرک دکتری اخذ کنند. مربیانی که در طول استخدام مدرک دکتری اخذ می‌کنند، با چاپ یک یا دو مقاله علمی پژوهشی به مرتبه استادیاری ارتقاء پیدا می‌کنند.
کسانی که دارای مدرک دکتری (PhD) هستند در بدو استخدام به عنوان استادیار عضو هیأت علمی می‌شوند. ارتقای استادیاران به مرتبه دانشیاری منوط به گذشت حداقل چهار سال و کسب امتیارات لازم آموزشی و پژوهشی و اخیرا فرهنگی طبق آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه مربوط است. اعضای هیأت علمی دانشگاه‎های فاقد هیأت ممیزه باید تقاضای خود را به هیأت ممیزه مرکزی در وزارت علوم ارسال کنند. هیچ استادیاری نمی‎تواند مستقیما و بدون اخذ درجه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یابد.
دانشیاران در صورتی می‌توانند به مرتبه بالاتر یعنی استادی یا استاد تمامی نایل شوند که حداقل چهار سال (در اکثر موارد عملا بیش از پنج سال) در مرتبه دانشیاری توقف داشته و حداقل امتیارات لازم آموزشی و پژوهشی و فرهنگی را به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه مزبور طبق آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی کسب کرده باشند. هیات ممیزه‎ها معمولا در اعطای درجه استادی دقت بیشتری انجام می‌دهند تا مطمئن شوند که فرد مورد نظر واقعا شایسته درجه استادی است.
هر عضو هیأت علمی موظف است در هفته حداقل تعداد واحدی را تدریس کند که این امر حسب مرتبه علمی فرد متفاوت می‌باشد. طبق آخرین دستورالعمل، تعداد واحدهای موظفی اعضای هیأت علمی آموزشی در دانشگاه محل خدمت به شرح زیر است: استاد: ۸ واحد؛ دانشیار: ۹ واحد؛ استادیار: ۱۰ واحد؛ مربی ۱۲ واحد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه در صورت انجام فعالیت‎های آموزشی و پژوهشی لازم هر سال می‌توانند یک پایه ترفیع کسب کنند. مثلا کسی که «دانشیار پایه ۱۵ دانشگاه تهران» است، این بدین معنا است که فرد مزبور اولا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، ثانیا رتبه علمی وی دانشیار است که توانسته تاکنون ۱۵ پایه ترفیع کسب کند. معمولا بین تعداد پایه‎های کسب شده یک عضو هیأت علمی و سال‎های استخدام وی رابطه وجود دارد. در موارد خاص، فرد ممکن است پایه تشویقی و یا یک یا چند پایه ایثارگری دریافت کرده باشد.
اصولا هر کسی که عضو هیأت علمی است باید در معرفی خود در نوشته‎های خود یا در سایر مجامع، مرتبه دانشگاهی خود را بیان نماید. اما امروزه کتابها یا نوشته‎های زیادی وجود دارد که وقتی روی جلد آنها را نگاه می‌کنی نویسنده خودش را «استاد دانشگاه» نامیده است. در کنفرانس‎ها، مصاحبه‎های رادیو و تلویزیونی و مطبوعات نیز این گونه عبارات مبهم به وفور توسط خود افراد یا مجریان برای معرفی افراد بکار گرفته می‌شود.
وقتی کسی خود را «استاد دانشگاه» معرفی می‌کند، معلوم نیست که وی اولا عضو هیأت علمی کدام دانشگاه است و ثانیا مرتبه وی چیست؟ به عبارت دیگر آیا فرد واقعا عضو هیأت علمی دانشگاهی هست و آیا وی واقعا دارای درجه استادی است؟ اگر این فرد واقعا استاد دانشگاه خاصی است، چرا دانشگاه خود را معرفی نمی‎کند که مخاطبین بدانند که وی استاد کدام دانشگاه است. مسلما اگر کسی خود را «استاد دانشگاه تهران» خطاب کند، باید واقعا دارای درجه استادی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران باشد والا زود موضوع تکذیب می‌شود. یک راه برای فرار از این مخمصه، استفاده از عبارت مبهم «استاد دانشگاه» یا «استاد دانشگاه‎های تهران» است که هم به فرد هویت می‌دهد و هم امکان تکذیبش به راحتی ممکن نیست. چطور همه دانشگاه‎ها جمع بشوند و ادعای وی را تکذیب کنند!؟
برخی از افراد خود را تحت عنوان «پروفسور» معرفی می‌کنند یا در رسانه­ها بدین عنوان معرفی می‌شوند که معلوم نیست که منظور چیست. اگر منطور این است که فرد مزبور در خارج از کشور عضو هیأت علمی دانشگاهی است و رتبه آن professor است، این همان است که معادل آن در فارسی «استاد» یا «استاد تمام» است. البته این عنوان در برخی از کشورها بعضا به اساتید دانشگاه که دارای کرسی هستند، اطلاق می­شود. در هر حال برای ما معلوم نشد که چه کسی پروفسور هست و چه کسی نیست و فرد برای کسب این درجه چه مراحلی را باید طی کند. بنظرم این لقب را رسانه‎ها به هر که دوست دارند می‌دهند و از هر که دوست دارند دریغ می‌دارند. البته در دانشگاه تهران، این امکان برای یک استاد تمام وجود دارد که عنوان «استاد ممتاز» را کسب کند که این منوط به گذشت ده سال از زمان اخذ مرتبه استادی و کسب امتیازات آموزشی و پژوهشی زیادی است.

فارغ التحصیلان کدام رشته از همه بیکارترند؟ مهرماه ۱۳۹۱

حدود 1میلیون نفر از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، با این حال بالاترین تعداد بیکاران در رشته‌های صنعت و فرآوری، کامپیوتر، هنر و روزنامه‌نگاری قرار دارند.
یکی از مهم‌ترین معضلات و مسائل کشور در مورد بیکاری جوانان، عدم موفقیت افرادی است که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی امکان راهیابی به بازار کار را ندارند و در این بخش با مخاطرات و مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند.
به عبارتی، درصدی از جمعیت فعال جامعه که به دلیل افزودن بر دانش و تخصص خود راهی دانشگاه‌ها می‌شوند و این مسئله باعث تاخیر چندساله آنها در ورود به بازار کار می‌شود، به جای اینکه بتوانند پس از فارغ التحصیلی ورود بهتری به بازار کار داشته باشند، به درب‌های بسته بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کشور بر می‌خورند.
تاخیر دانشگاهیان در ورود به بازار کار
بر پایه این گزارش، اگر بخواهیم تاخیر چند ساله اغلب کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی در ورود به بازار کار از زمان آغاز تحصیلات عالیه تا تاخیرهای پس از فارغ التحصیلی و جستجوی شغل را در نظر بگیریم، به عنوان نمونه ممکن است فردی برای اتمام دوره کارشناسی در یک رشته 4 سال در دانشگاه و بین 2 تا 4 سال نیز در جستجوی کار باشد.

این مسئله باعث ایجاد نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است؛ موضوعی که حداقل یک دهه گریبانگیر کارجویان دانشگاهی شده و به گفته مقامات دولتی نرخ بیکاری آنها را تا 10برابر سایر گروه‌های متقاضی شغل افزایش داده است!

علاوه بر موارد فوق، ناهمگونی و بی ارتباط بودن آموزش‌ها و آموخته‌های تئوریک دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی بازار کار نیز خود به معضلی حیاتی در روند اشتغال به کار فارغ التحصلان دانشگاهی تبدیل شده است.

تفاوت آموزش در دانشگاه و نیاز کارفرما!

به عبارت دیگر، امروز افرادی که از مسیر دانشگاه به سمت بازار کار حرکت می‌کنند، با نوعی تفاوت اساسی در دانش تئوریک و نیاز بازار کار مواجه می‌شوند که این مسئله باعث سخت تر شدن پذیرش متقاضیان کار توسط کارفرمایان می‌شود.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای جبران خلاء آموزش‌های دانشگاهی و نیاز بازار کار از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای صورت پذیرفته و به گفته مقامات فعال در حوزه فنی و حرفه ای، این آموزش‌ها توانسته مشکلات ورود به بازار کار، کارجویان دانشگاهی را تا 90 درصد حل کند.

نگاهی نیز به تغییرات نرخ بیکاری 12.9 درصدی بهار امسال نشان می‌دهد که تعداد بیکاران در فاصله بهار 90 تا بهار امسال به میزان 6 دهم درصد افزایش یافته اما نسبت به 14.1 درصد زمستان سال گذشته، به میزان 1.2 درصد کاهش یافته است.

1 میلیون بیکار زن و 2.2 میلیون مرد

با تمام طرح‌ها و منابعی که از سوی دولت در سال‌های اخیر به منظور حل مشکل اشتغال کشور در نظر گرفته شد، اما هنوز هم بیش از 3 میلیون و 100هزار نفر در کشور بیکار هستند که از این تعداد 1 میلیون نفر زن و 2 میلیون و 200 هزار نفر نیز مرد هستند.

مسئله بالا بودن آمار بیکاران جوان کشور به نوعی دیگر در بررسی بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز مشهود است چرا که بیشترین درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در سنین 20 تا 30 سال قرار می‌گیرند. این گروه سنی در بهار امسال نرخ بیکاری 28.6 درصدی را تجربه کردند.

مردان تا 24 سال در فصل اول سال 25.8 درصد و زنان 39.5 درصد بیکاری را تجربه کردند. البته 852 هزار زن در بهار امسال در بخش صنعت اشتغال داشتند، 1 میلیون و 48 هزار نفر در کشاورزی و 1 میلیون و 800 هزار نفر نیز در خدمات فعال بوده اند.

جدول آماری اشتغال و بیکاری 23 رشته اصلی دانشگاهی

 گروه تحصیلی  تعداد  شاغل بیکار   نرخ بیکاری
تربیت معلم و علوم تربیتی  330011  304688  25323  7.7
هنر  87802  64582  23220  26.4
علوم انسانی  582856  494038  88818  15.2
علوم رفتاری و اجتماعی  295421  235027  60394  20.4
روزنامه نگاری و اطلاع رسانی  36967  25766  11200  30.3
بازرگانی و علوم اداری  795693  634102  161590  20.3
حقوق  184650  137788 46862   25.4
علوم حیاتی  106283  77989  28294  26.6
علوم فیزیکی  177813  133328  44485  25
ریاضیات و آمار  124670  100936  23733  19
علوم کامپیوتر  11129  7740  3388  30.4
مهندسی و حرفه‌های مهندسی  894740  696949  198790  22.2
صنعت و فرآوری  39795  23223  16572  41.6
معماری و ساختمان سازی  354952  272995  81957  23.1
کشاورزی، جنگلداری و شیلات  153376  115335  38040  24.8
دامپزشکی  16763  13375  3388  20.2
بهداشت  297694  273851  23842  8
خدمات بهداشتی  19408  15574  3833  19.8
خدمات شخصی  51831  41487  10344  20
خدمات حمل و نقل  8068  7754  313  3.9
خدمات محیط زیست  6776  5458  1318  19.5
خدمات امنیتی  66483  60575  5908  8.9
 کل  4643618  3741999  901619  19.4
توضیح اینکه گروه علوم انسانی شامل زبان خارجی و منسوج، زبان و ادبیات مادری، فلسفه و علم اخلاق، دین، تاریخ و باستان شناسی می‌شود. همچنین گروه علوم رفتاری و اجتماعی شامل رشته‌های اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی است.

در گروه بازرگانی و علوم اداری رشته‌های امور مالی، بیمه، بانکداری، مدیریت و امور اداری قرار دارد و در گروه مهندسی و حرفه‌های مهندسی نیز رشته‌هایی مانند مهندسی‌های صنایع، مکانیک و فلزکاری، برق و انرژی، شیمی و الکترونیک قرار گرفته است.

اندیشکده‌ها

انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران |

gptt.ir | اندیشکده چیست؟

لیست پژوهشکده‌ها ومراکز تحقیقاتی | موسسه آموزش عالی دانشستان

RIAC :: Russian International Affairs Council

(اندیشکده صنعت و فناوری (آصف

سرفصل‌های آموزشی

پژوهشی | جامعة المصطفی العالمیة

جستجوی برنامه درسی رشتهها و دریافت فایل سرفصل دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته‌های کارشناسی ارشد

طرح بازنگری منابع و سرفصلهای برخی از دروس علوم انسانی دانشگاه‌ها

پژوهشگاه علوم انسانی

پسورد‌های تست شده

پسورد دانشگاه‌ها | www.WeAre.ir مجله علمی، تاریخی، هنری و سرگرم کننده

دانلود رایگان کتاب‌های علمی | www.WeAre.ir مجله علمی، تاریخی، هنری و سرگرم کننده

پسورد دانشگاه‌ها | پسورد دانشگاه‌ها

http://lynn-lang.student.lynn.edu:2048/menu

user : dwerner
pas : dew0427
 http://lynn-lang.student.lynn.edu:2048/logout

first four letters of your last name: mart

last four numbers of your social security number: 2422

http://www.weare.ir/university-passwprd/

 http://www.weare.ir/free-book-download/

Mid-America Christian University – [D]

12345/12345

 
 

 

 


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.038 Seconds |||