فدک - فقه و احکام - سیاحه‎ای از ماهی‎های حلال
آخرین تغییرات : 2017-11-09تعداد بازدید : 599

سیاحه‎ای از ماهی‎های حلالالعربیة Français English Binomial nomenclature Русский فارسی
سـردیـــن Sardines - Sarda Sardine Alosa Sardina , Clupea Sardina   ساردین
البلشار (نوعی شبیه سردین) Pilchard -célan Pilchard     پرچارد، شیرسر (نوعی شبیه ساردین)
نازلی Colin - Lieu noir Coal Fish     ماهی زغال سنگ
شـبـّـوط Carpe Carp Cyprinus - Carpio   کپور
بوری/ بیّاح (بیشتر از صد نوع) Muge - Mulet , Mullet Mugil - Grey , Mulet Mugil    
تـُـن / تون/ طون Thon Tunny - Tuna Thynnus , Alaionga   ماهی تن
تون ابیض/ طون ابیض/ کنعد/ کعند Thon Blanc Germon White Tunny Fish Thynnua Alaionga   سفید ماهی
سمک سلیمان / سلمون Saumon Salmon Salmo Saiar   ماهی آزاد دودی / ماهی قزل آلا
تـَـروتة / اُطروط Truite Trout Trutta   ماهی قزلآلای شمالی / Etrout
سمک موسی Sole Sole Solea    
رنـکــة Hareng Herring Clupea   شاه ماهی
سمک الـفـرخ Perche Perch Perca fluvatilis    
غادُس/ غـُـدس/ غَیدس/ مورة Morue - Gede cod - codfish Gadus    
غادُس أسمر Cabillaud Cod     قادیس اسمر
راقود Platycéphale Flathead Platycephalus    
قاروس/ قَروس Bar - Loup Louvine Loubine Sea Bass Morone Labrax   قروس / قروس
لـُـخ / کـَـبیت Loche D'étang Pond Loach Cobitis - Fossilis    
صـَــنـْـدر Sandre Pike - Perch Lucioperca , Lucioperca   سندر
سمک البنفسخ Eperlan Smelt osmerus , Eperlanus   ماهی بنفش
عـَــتوم Ombre Graylig Thymallus , Thymallus   اتم
شـابـل Alose Allice Shad Alosa   آلیس شاد
حـُـسْـرم/ حـُـمرور/ أبو عین Priacantha Catalufa Bigeeye Priacanthus   حسام / حمور / ابو ااین
کـمـهـة Tanche Tench Tinca Tinca   تنش
بـُـنّـی / بـَـربیس Barbeau Commun , Barbot Barbel - Barbus Barbus Barbus   باربر - باربوس
بـرعـان أحـمـر Rotengle Rudd Scardinius , Eryhophtalmus   راد
قـنـومـة Bouviére Bitterling Rhodeus Amarus , Bloch   بی تردل
سمکة بیضاء Able de , Stymphale Rain - Bleak Leucespius , delineatus   سفید
سمکة بیضاء (نوع دوم) Ablette Riviére spirlin Stream - Bleak Alburnoides Bipunctatus    
سمکة بیضاء (نوع دیگر) Ablette Bleak Alburnus Alburnus   سفید (Diger)
برعـان (دانوبی) Gardon Galant Danube Roach Rutilus Pigus    
  Rasoir Sabre Carp Pelecus Cultratus    
  Zope Zope Abramis - Ballerus    
ربـَـاک Daurade Gilt - Head Chrysophrys   راباک
سمک التـِّــرس Flet Flounder Platichthys - Flesus   ماهی تنه
سمک البَریل Barbue Brill     بریل
مُطوّقة/ ام حَسْرَد Aspe   Aspius - Aspius    
فرخ غجومی Grémille Ruffe - Pope Acerina Cernua   رفل - پاپ
  Nase Commun Common Nose Chondrostoma Nanus   بینی مشترک
فـرخ أسود Black - Bass Black - Bass Micropterus Salmoidea   ماهی سیاه
فاندوازة Vandoise Dase Squaalius - Leuciscus   وندوزا
قـُـجاج Pagre Porgy Pagrus   شیشه ای
برعان Gardon Commun Roach Rutilus - rutilus   روچ
  Zahrte Zaerthe Abramis Vimba   زاتورا
سمک الارجوان lde - Mélanote lde Leuciscus ldus ldus ldus   لود
فـیـرون Vairon Minnow Phoxinus Phoxinus   ورون(مینوو)
سمک الطحان Chevine Chevenne Chub Squalius Cephalus Leuciscuc Cephalus   ماهی دودی
إسقـُمری/ طراخور Maquereau Maquerel Mackerel Scomber Scombrus   مکرل ماهی خال مخالی
أبرامیس/ برامیس Braine - Bremr Abramis - Bream Abramis- Brama   آبرامیس - Bream
فرّیدی Pagel - pageau Pageul Braise - Braize Red Porgy Pagellus    
سرغوس Sargue Sargo - Sargue Sargus   سرگوس

 


        

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds