فدک - زبان انگلیسی - گرامر کامل انگلیسی- در حال تکمیل
آخرین تغییرات : 2020-04-20تعداد بازدید : 1024

گرامر کامل انگلیسی- در حال تکمیل


 1.  حرف اضافه:
 • آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن

 •  حرف اضافه:

  حرف اضافه کلمه‌ای است که قبل از اسم یا ضمیر آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگری در جمله نشان می‌دهد.

  بطور کلی حرف اضافه با اسم یا ضمیر همراه است و نحوۀ ارتباط آن را با کلمه‌ای دیگر طبق موارد زیر بیان می‌کند:

  بین دو اسم: A cup of tea is on the table.
  بین دو ضمیر: He sent it to me.
  بین یک اسم و یک ضمیر: Ali with him came to our party.
  بین یک اسم و یک فعل: He prevented John from going.
  بین یک صفت و یک اسم: She is good at mathematics.
  بین یک قید و یک اسم: He behaves badly towards his wife.
  بین یک فعل و یک ضمیر: Come to me and sit down.

  اسم یا ضمیری که بعد از حرف اضافه در می‌آید، همواره مفعول آن محسوب می‌شود و اصطلاحاً ان را مفعول حرف اضافه گویند. پس باید توجه داشت که همیشه ضمیر بعد از حرف اضافه در حالت مفعولی است و این مطلب یکی از نکات مهم دستور زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

  مثال:

  Between you and me he will never succeed.

  بعد از حروف اضافه، کلیۀ افعال، به شکل اسم مصدر است.

  مثال:

  I am fond of learning languages.
  I saw him before coming.

  در دو حالت می‌توان مفعول حرف اضافه را از جمله حذف کرد.

  در صورتی که مفعول، ضمیر موصولی باشد.

  مثال:

  The teacher (whom, that) we are talking about has recently retired.

  در صورتی که مفعول، ضمیر مفعولی باشد.

  مثال:

  Pass me the fork to eat with (it), please.

  حرف اضافۀ of را اگر در معنی و ساختمان جمله، تغییری ندهد، گاهی می‌توان از جمله حذف کرد.

  مثال:

  Telling (of) the time
  On board (of) the ship

  گاهی حرف اضافۀ of به (‘o) تبدیل می‌شود.

  مثال:

  ten of clock = ten o’clock

   

  تقسیم بندی حروف اضافه: Division of prepositions:

  تقسیم بندی حروف اضافه:

  حروف اضافه را به اعتبارهای مختلف می‌توان تقسیم بندی کرد:

  از نظر ظاهر و ساختمان:

  حروف اضافۀ ساده: Simple prepositions:

  حروف اضافۀ ساده:

  این گروه حروف اضافه از یک کلمه تشکیل شده‌اند که به اهم آنها در زیر اشاره می‌شود.

  to, at, on, in, after, before, for, until, till, by, up, under, into, with, without, through, among, between, since, towards, over, from, round, except, besides, against, about, past, near, above, but, like, beneath, along, below, across, inside, opposite, despite, beyond, down, outside, as, of, off, upon, beside, unto, etc.

  حروف اضافۀ مرکب: Compound Prepositions:

  این گروه حروف اضافه متشکل از بیش از یک کلمه می‌باشند و اهم آنها به شرح زیر می‌باشند:

  because of, in order to, in front of, in spite of, by way of, for the sake of, due to, on account of, with regards to, out of, with reference to, etc.

  حروف اضافه به شکل وجه وصفی: Participle Prepositions:

  حروف اضافه به شکل وجه وصفی:

  در آخر این گروه از حروف اضافه حروف ing وجود دارد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

  concerning, notwithstanding, regarding

  در مکالمات، در شکل استفهام، مفعول حرف اضافه قبل از حرف اضافه به کار می‌رود و در نتیجه حرف اضافه، در آخر جمله قرار می‌گیرد.

  مثال:

  What is he talking about?

  حرف اضافه در قضایای وصفی، از اسم یا ضمیر خود جدا قرار می‌گیرد.

  مثال:

   

  This is the problem that I asked for.

   

  حروف اضافۀ زمانی: Prepositions of Time:

  حروف اضافۀ زمانی:

  at

  برای لحظۀ معین و قسمت‌های مختلف روز و شب:

  at sunset at noon
  at dawn at midnight
  at sunrise at 5:00
   at 5 o'clock
  at night

  برای جشن‌ها و کارهایی که در زمان معین، در سال، ماه، هفته، و لحظه، برگزار می‌شود.

  at Easter at Christmas
  at the weekend at the new year
  at bed time at dinner time
  at low tide at high tide

  با پاره‌ای از ترکیبات که مربوط به زمان است.

  at last at the moment
  at least at most
  at the end at first
  at peace at the beginning
  at rest at war
  at one’s studies at once
  at one time at leisure
  at the latest at times
  at a time at the same time
    at present

  هرگاه قبل از کلمه night حرف تعریف یا صفتی قرار گرفته باشد، در اینصورت از حرف اضافه in استفاده می‌شود : in the night

  in

  با قسمت‌های مختلف روز و قبل از کلماتی که دوره‌ای از زمان را معین می‌کنند.

  in the dinner-hour in the day time
  in the morning in the afternoon
  in the evening in April
  in the summer in the summer holidays
    in the year 1985

  برای بیان طول کامل زمانی که برای انجام کاری لازم و ضروری است.

  in 2 hours in 2 week’s time
  in 5 year’s period in a few minutes

  با پاره‌ای از ترکیبات که مربوط به زمان است.

  in the end in time
  in the meantime in the beginning
  in no time in the double-quick time
  in the middle of in a period of
  in due course in due time
  in the future time in the past time
  in earliest time in recent time
    in the night

  on

  برای یک روز معین، اعم از اینکه روز معینی از ماه، هفته یا سال باشد.

  on Thursday night on Friday
  on the night of July 15th on April 20th
  on Friday morning on Christmas day
  on Christmas morning on one’s tenth birthday
  on the evening of Christmas day on the anniversary of someones’death

  با پاره‌ای از ترکیبات زمانی:

  from that time on later on
  on and on on time
  on each occasion on that day
  on reaching somewhere on thinking the matter over

  در صورتی که قبل از حروف اضافۀ زمانی at, in, on صفت next یا last درآید، حرف اضافه به کار نمی‌رود، ولی چنانچه صفت را بعد از زمان به کار ببرند، حرف اضافه به کار می‌رود.

  مثال:

   

  I met him last Friday.
  on Friday next

   

  حروف اضافۀ مکانی: Prepositions of place:

  حروف اضافۀ مکانی:

  in

  برای انواع مکان‌ها (کشورها، شهر‌ها و غیره) به عنوان محل اقامت، وقتی که به طور نامعین مورد نظر باشند.

  in the desert in the country
  in the suburb in the town
  in a village in cities

  برای نام کشورها، قاره‌ها، و سر زمین‌های وسیع، مانند ایالت‌ها و استان‌ها، همجنین پایتخت‌ها و اسامی شهرهای بزرگ:

  in Paris in London
  in China in Tehran

  برای اسامی مکان‌ها و شهرهای کوچک و روستا، حرف اضافۀ at به کار می‌رود.

  برای نام خیابان‌ها و جاده‌ها:

  Mr. Smith lives in Lincoln Avenue.

  برای بیان محل کار به طور کلی در صورتی که داخل ساختمان باشد.

  in a shop in a bank
  in an office in a restaurant
  in a hotel in a factory

  at

  چنانچه قبلاً نیز گفته شد، برای اسامی مکان‌ها و شهرهای کوچک و روستا‌ها که به صورت محل اقامت معینی باشند، به کار می‌رود.

  مثال:

  Shakespeare was born at Stratford- on-Avon.

  در مورد کلمات home و seaside نیز حرف اضافۀ at به کار می‌رود.

  برای محل سکونت درخانه، هتل و خیابان در صورتی که معین و مشخص باشد.

  at Buckingham Palace at 10 Downing Street
  at Hilton Hotel at Marmar Palace
  at 15 Bahar Avenue at White House

  برای محل کار در صورتی که جای معین و مشخصی مورد نظر باشد.

  at Swan Restaurant at Town Hall
  at the City General Hospital at the Public Library
  at Tehran Medical College at the railway Station
  at Naderi Melli Bank at the Iran National Factory

  on

  برای محل سکونت در جزایر کوچک:

  They are living on Khark Island.

  برای محل سکونت در مزارع:

  He lives on a small farm.

  برای محل کار، در صورتی که ساختمانی نباشد.

  They work on a potato plantation.
  He works on the railway.

  by

  برای بیان نزدیکی و کنار جایی:

  مثال:

  We sat by the sea and watched the children swimming.
  Peter found him standing by the window.

  برای بیان وضع حالت، طریق و نحوۀ مسافرت:

  If you go by ship to Australia, you go by sea; if you go in an airplane, you go by air.

  for

  برای تعیین مسیر و جهت:

  Is this train for Edinburgh?
  We set out for the seaside immediately after breakfast.

  into

  به طور کلی حرف اضافۀ in وضع و حالت و into حرکت یا جهت را به داخل چیزی می‌رساند.

  مثال:

  He spent the day in his room.
  He came into the room.

  to

  برای بیان مسافت:

  مثال:

  How far is it from here to the cinema?

  among, between

  between به معنی بین دو شخص یا دو چیز و among بین چند شخص و یا چند شئ است.

  مثال:

  He was standing between you and me.
  He was standing among the trees.

   

   

   

  زمان‌ها

   

  Simple Present Tense to I walk. He walks. I drink tea every morning. The sun rises in the east. Actions speak louder than words. I go to the cinema tomorrow

  sometimes,  often,  always,  never.  barely rarely.  hardly.  seldom.  usually,  generally every night.  every day.  once a week.  twice a week.hardly seldom barely rarely Present Continuous Tense I am walking JL pr You are walking JL She is walking.  JL Mary is watching TV right now.

   

   

  I am leaveing ​​for Shiraz tomorrow Arash is drinking coffee now. at present at the moment J. now for the time being Look out! The bus is coming! Present Perfect Tense Job. have has J> wr!

  I have studied. He has studied I have washed the dishes. I have worked here for two years. in L since for a week (yb U) since yesterday (yt), a Ashkan has just come. He has been to the Olympics several times.

   

   

  just up to now till now until now so far already yet once twice three times ever ately recently have not eaten my lunch yet Present Perfect Continous Tense have l has been JWing I have been walking She has been walking

   

   I have been living in Sally's flat for the last month. for the past. for the last all morning. all day for now Peter has been working here for the past three years Arash has been learning English for eight months now Simple Past Tense studied. He went. 

   We won a gold medal last year. JL She drank coffee every moming before work. yesterday ago the other day last night ITA. JL in 1380 Past Continuous Tense Jau was were JWing I was walking JH 

   They were walking. When I arrived. he was watching television. What were you doing yesterday seven p.m.? I was running downstairs when I slipped and fell. I. K. because 

   

   When 3. While As 7. eis. at this time Examples While I was walking in the park. saw my friend I was walking while he playing We were playing badminton at this time yesterday Past Perfect Tense 

   

   

   

   

   


   منبع:
  تافل قنبری
  http://www.asanzaban.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
  پایگاه آموزش آنلاین زبان انگلیسی - وبلاگ شخصی علیرضا معتمد
  نوین زبان - آموزش عجیب زبان انگلیسی
  نحوه نوشتن انگیزه نامه و چند نمونه - مرجع آزمون دکتری | مرجع آزمون دکتری

  آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن

  آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن : معرفی ۵ انیمیشن جذاب و مفید | سفیر
  آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن - کارتون‎های برتر (2019)
  ۱۲ تااز بهترین کارتون و انیمیشن‎ها برای تقویت یادگیری انگلیسی مبتدی-متوسط - چرب زبان

     

  2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.031 Seconds |||