فدک - کلام و عقاید - اهم مباحث معارف قرآن۲-
آخرین تغییرات : 2015-07-14تعداد بازدید : 286

اهم مباحث معارف قرآن۲-


 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18

آزمون و متن

1

1. مساله «نبوت‌شناسی» بخش بزرگی از ذهن تاریخ بشر و آدم‌های این عالم و اندیشمندان این عالم را درگیر و به خود مشغول کرده است به طوری که ادبیات تولید شده در این حوزه و در این ساحت مطالعات بسیاری می‌باشد..
2. واژه «نبوت» عربی و اسم مصدر است. ریشه آن ممکن است نَبأ یا نَبو باشد. به خبر خاص پرفایده نَبأ می‌گویند که برای ما علم و یا ظن بیاورد.

آزمون
1. واژه «نبوت» ...... و ..... است.
الف) غیر عربی - اسم فاعل
ب) عربی - اسم مصدر*
ج) عربی - اسم فاعل
د) غیر عربی - اسم مصدر

2. ریشه واژه «نبوت» ممکن است .... و ...... باشد.
الف) نبأ- نبو*
ب) نبأ - نبی
ج) نبو - نبی
د) گزینه الف و ب صحیح است

3. «نبأ» یعنی .... .
الف) خبر خاص
ب) خبر خاص پرفایده
ج) خبر خاص پرفایده‌ای که برای ما علم و یا ظن بیاورد*
د) هیچ‌کدام

2

1. واژه «نبی» اگر از ریشه نبو گرفته شده باشد یعنی انسان شریف، انسانی که رتبه و درجه بالایی را بگیرد.
2. واژه «رسالت» مترادف و هم ارز واژه «نبوت» است.
3. واژه «رسالت» از ریشه رَسل در لغت به معنی حرکت توأم با آرامش است و رسول یعنی کسی که به جایی فرستاده می‌شود.
4. قرآن کریم بیش از 500 بار مشتقات کلمه رسالت را به کار برده است.
5. قرآن کریم تعبیر رسل را همواره درباره پیامبران به کار نبرده، بلکه هم در مورد پیامبران و هم در مورد فرشتگان خدا و دیگران به کار برده است.
6. نبی یعنی کسی که با وحی آسمانی مرتبط است، اما رسول رساننده خبر است.
7. گیرنده وحی و ابلاغ‌کننده وحی گاهی ممکن است دقیقا یک نفر باشد؛ یعنی همان کسی که پیام را می‌گیرد، موظف به ابلاغ هم باشد، و نیز ممکن است چنین نباشد. یعنی از حقایق هستی، عالم غیب و اطلاع پیدا کند، ولی رسالت نداشته باشد و آن را به مخاطبان و مردم بازگو کند.

آزمون
1. نبی از ریشه نبو، ...... و به معنی ...... است.
الف) معتل، انسان شریف*
ب) مهموز، پیام‌بر
ج) معتل، پیام‌بر
د) مهموز، انسان شریف

2. واژه «رسالت» از ریشه ..... و در لغت به معنی ....... است.
الف) رُسُل، حرکت توأم با آرامش
ب) رَسل، حرکت توأم با آرامش*
ج) رَسل، فرستاده
د) رُسُل، فرستاده

3. «قرآن کریم تعبیر رُسُل را همواره درباره پیامبران به کار نبرده، بلکه هم در مورد پیامبران و هم در مورد فرشتگان و دیگران به کار برده است.»
درست*
نادرست

3

1. خداوند در قرآن کریم درباره انتخاب پیامبران از کلیدواژگان «اصطفی»، «اجتبی» و «بعث» استفاده کرده است.
2. واژه «اصطفی» به معنای برگزیدن بهترین و ناب‌ترین چیز است.
3. واژه «اجتبی» یعنی گرد آوردن به روش برگزیدن بهتر یا بهترین برگزیده؛ از این رو، «اجتبی الله» یعنی فیض خداوند شامل حال فردی بشود بی‌آن‌که بنده هیچ تلاشی درباره آن کرده باشد.
4. واژه «بعث» در لغت به معنی برانگیختن است. حداقل سه کاربرد از واژه «بعث» در آیات قرآن دیده می‌شود که عبارتند از: زنده کردن؛ فرستادن و برانگیختن. منظور از بعث در مورد پیامبران، برگزیدگی از میان توده‌ها و ایجاد شور درونی و حیات نو در دل نبی است.

آزمون

1. کدام گزینه ترجمه تعبیر «الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیَارِ» است؟
الف) انسان‌های خالص
ب) نیکان برگزیده*
ج) ناب‌ترین برگزیدگان
د) همه موارد صحیح است

2. اینکه بنده‌ای مجتبی خداوند می‌شود یعنی ....... .
الف) خداوند به او فیضی می‌ دهد، بدون آنکه بنده هیچ تلاشی درباره آن کرده باشد*
ب) خداوند او را برمی ‌گزیند
ج) خداوند به او حیات تازه می‌ بخشد
د) خداوند در او تحول ایجاد می‌کند

3. منظور از بعث در مورد پیامبران یعنی ...... .
الف) برگزیدگی از میان توده‌ها و ایجاد شور درونی و حیات نو در دل نبی است*
ب) خداوند به او فیضی می‌دهد بدون آنکه بنده هیچ تلاشی درباره آن کرده باشد
ج) خداوند او را برمی‌ گزیند
د) خداوند او را زنده می‌ کند

4

آزمون

1. بر اساس کتاب مقدس نشانه‌های پیامبری حضرت عیسی (ع) چه بود؟
الف) چون تعمید یافت، آسمان بر وی گشوده شد.
ب) چون تعمید یافت، روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می‌‌آید.
ج) چون تعمید یافت، خطابی از آسمان به او رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.
د) همه موارد صحیح است.*

2. کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) وقتی پیامبر (ص) از غار حرا برگشت،‌ ارتعاش پیدا کرده بود و می‌‌لرزید.
ب) ورقة بن نوفل به پیامبر(ص) یاد داد و به او کمک کرد که خودش را کشف کند.*
ج) وقتی پیامبر به پیامبری برگزیده شد، در درونش شور و شعور و حیات جدیدی ایجاد می‌شود.
د) خود پیامبر باید خودش را دریابد.

5

ما برای اینکه پیامبری را کشف کنیم دو راه داریم: یکی اینکه، بنا را بر براهینی مانند «برهان خلف» بگذاریم. بدین ترتیب برایمان اثبات می‌شود که خداوند باید پیامبر را برای مردم بفرستد. اگر پیامبری از جانب خداوند باشد،
اول آن که،خداوند راهکارهای شناخت خود پیامبر، راهکارهای شناخت مردم از آن پیغمبر را به مردم معرفی کند.
دوم آن که، پیامبر ظرفیت وجودی‌ای داشت که از طریق آن ظرفیت وجودی حقایقی که به او القا می‌شد کاملاً و عیناً کشف می‌کرد و هیچ تردیدی در آن نداشت.

آزمون

1. گزینه صحیح درباره «برهان خلف» کدام است؟
الف) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌کند که شدنی نیست.
ب) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌کند که شدنی نیست؛ بنابراین خلاف آن درست خواهد بود*
ج) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌ کند که شدنی است.
د) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌کند که شدنی است؛ بنابراین خلاف آن درست است.

2. آیه «وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ، لَّا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ.....» ناظر به چه امری است؟
الف) ظرفیت وجودی پیامبر
ب) برهان خلف
ج) باطل در قرآن راه پیدا نمی‌ کند.
د) گزینه الف و ج صحیح است.*

6

1. در قرآن کلمه «وحی» و واژه‌های جانشین وحی از جمله کلمه نزول، اتی، قضی، حدث، کتب و... در حوزه وحی به کار برده است.
2. واژه «وحی» از باب فَعَلَ یَفعِلُ است و در لغت به معنی اشاره سریع و پنهانی است.
3. قرآن کلمه «وحی» و مشتقاتش را حدود 80 بار به کار برده است.
4. قریب 500 آیه را می‌توان پیدا کرد که از وحی سخن گفته است.

آزمون

1. کلمه «نزول» در لغت به معنای ...... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی ‌و سهولت
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین*
ج) پدید آمدن
د) تعلیم

2. کلمه «اتیان» به معنای ...... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی‌ و سهولت*
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین
ج) پدید آمدن
د) تعلیم

3. کلمه «حدث» به معنای ...... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی ‌و سهولت
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین
ج) پدید آمدن*
د) تعلیم

4. کلمه «علم» به معنای ..... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی ‌و سهولت
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین
ج) پدید آمدن
د) تعلیم*

7

1. وحی در اصطلاح به معنای اعلام آموزه‌های آسمانی و تعالیمی‌ است که از جانب خداوند به بشر فرستاده است؛ اما وحی در قرآن معنایی بسیار وسیع تری از معنای اصطلاحی دارد.
2. گاهی وحی را با الهام هم‌معنا می‌گیرند.

 • تفکیک بین الهام و وحی:
  • الهام امری کاملاً درونی و فاقد هر گونه شعور پیشین است؛
  • وحی امری کاملاً بیرونی است و از بیرون به انسان القا می‌شود و انسان آن را کشف می‌کند و به آن ایمان می‌آورد.
 • فرق‌های بین وحی و الهام:
  • وحی از خواص نبوت و الهام از خواص ولایت است.
  • وحی مختص به انبیا و الهام مشترک بین انبیا و اولیا است.
  • وحی به تشریع و الهام به تکوین مربوط است.
  • وحی مشروط به تبلیغ است در حالی که تبلیغی در الهام نیست.
  • وحی از افاضات عقل کلی است اما الهام از اشراق نفس کلی

آزمون

1. وحی در اصطلاح به معنای ...... است.
الف) اعلام آموزه‌های آسمانی
ب) اعلام تعالیمی ‌که خداوند برای بشر فرستاده
ج) مورد الف و ب صحیح است*
د) هیچ‌کدام

2. کدام گزینه درست نیست؟
الف) الهام امری کاملاً درونی است.
ب) وحی از افاضات عقل کلی است.
ج) الهام مشترک بین انبیا و اولیا است.
د) الهام مشروط به تبلیغ است.*

8

1. وحی از امور غیبی مثل مقام نبوت، مقام رسالت، فرشتگان، وجود خدای تبارک و تعالی و از این قبیل است؛ از این رو کشف ماهیت و حقیقت وحی برای پژوهندگان، مفسران، متکلمان و فیلسوفان با مشکل مواجه شده است و تفسیرهای گوناگونی از آن را ارائه کرده‌اند.
2. در دیدگاه نخست، وحی محصول بلوغ عقلانی است. بشر و انسان‌ها یا انسان‌های خاص یا جامعه بشری به سطحی از عقلانیت می‌رسند که نسبت به مسائل، فهم متعالی پیدا می‌کند و آن فهم متعالی دستاوردهایی دارد. از آن دستاوردها را وحی می‌ نامند.
3. دیدگاه نخست درباره وحی تقریباً با الهام را یکی تلقی کرده‌اند. این دیدگاه توجیه عقلانی و روانشناختی وحی است، اما با واقعیت‌های دریافت وحی و تلقی وحی و گزاره‌های تاریخی که درباره پیامبر وجود دارد و همچنین گزاره‌هایی که از وحی در کتاب‌های آسمانی قرآن و کتاب‌های دیگر آسمانی وجود دارد، سازگار نیست.
4. وحی که در کتاب‌های آسمانی و از جمله در قرآن کریم آمده، چندین رکن دارد و یک رکن نیست؛ در حالی که بر اساس این نگاه وحی فقط یک رکن دارد و آن شخص پیغمبر است.

آزمون

1. عبارت «والوحی عندهم لا یکون الا بظهور الشخصیة .....» ناظر به چه تفسیری از وحی است؟
الف) وحی محصول بلوغ عقلانی است.
ب) وحی ظهور شخصیت درونی انسان است.
ج) وحی از نوع تجربه دینی است.
د) مورد الف و ب صحیح است.*

2. چه اشکالاتی بر دیدگاه رشید رضا از وحی وارد است؟ «انّ الوحی الهام یفیض من نفس النبی الموحی الیه، لا من الخارج».
الف) این دیدگاه با واقعیت‌های دریافت وحی و تلقی وحی سازگار نیست.
ب) این دیدگاه با گزاره‌های تاریخی که درباره پیامبر وجود دارد سازگار نیست.
ج) این دیدگاه با گزاره‌هایی که از وحی در کتاب‌های آسمانی قرآن و کتاب‌های دیگر آسمانی وجود دارد، سازگار نیست.
د) همه موارد صحیح است.*

9

1. بر اساس دیدگاه دوم، وحی تجربه‌ای معنوی و دینی است. انسانی که چنین تجربه‎ای را به دست می-آورد به عالم ماورای طبیعت راه پیدا می‌کند و از آن جا دریافت‎هایی دارد. بر این اساس، پیامبران مثل بقیه عرفا، اولیای خدا و سایر اهل نبوغ هستند که عقلانیت و مکاشفاتی دارند. این دیدگاه نیز با گزاره‌هایی که در قرآن کریم آمده است و با گزاره‎های تاریخی سازگار نیست .
2. دیدگاه دیگر بر این است که وحی امری غیبی و غیر قابل شناخت است. چون یک امر غیبی است نمی‌توانیم از واقعیت آن سخن بگوییم، از این رو دیدگاه‎هایی که درباره وحی وجود دارد، تلاشی است که معلوم نیست راه به جایی ببرد

آزمون

1. کدام گزینه درست نیست؟
الف) تجربه دینی یعنی یک کسی یک نوع خودآگاهی باطنی پیدا می‌کند و معنویاتی را تجربه می‌کند.
ب) تجربه دینی یعنی یک کسی به عالم ماورای طبیعت راه پیدا می‌کند.
ج) دیدگاه وحی تجربه دینی است با گزاره‌هایی که در قرآن کریم آمده و با گزاره‎های تاریخی سازگار نیست.
د) همه موارد صحیح نیست.*

2. وحی امری غیبی است، از این رو ........ .
الف) غیرقابل شناخت است
ب) نمی‌توانیم از واقعیت آن حرف بزنیم
ج) مورد الف و ب صحیح است.*
د) قابل شناخت است

10

1. یکی از بحث‎های قابل توجه در قرآن کریم، چگونگی انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر است.
2. خداوند در آیه‎ای از قرآن کریم از سه راه وحی سخن گفته است: وحی مستقیم، پشت پرده و یا پیکی را می‌فرستد.
3. انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر ممکن است غیر از این سه راه، راه‌های دیگری هم داشته باشد؛ مثلا ممکن است که پیامبری پیام خدا را در خواب ببیند. گاهی نیز پیامبران ملکوت آسمان را می‌دیدند. در واقع مکاشفاتی برای پیامبران رخ می‌داد که در آن مکاشفات حقایقی را کشف می‌ کردند.

آزمون

1. آیه «ما کانَ لِبَشَر أَنْ یُکَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب أَوْ یُرسِلَ رَسُولاً» ناظر به کدام یک از راه‌های انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر است؟
الف) وحی، پشت پرده و پیک*
ب) وحی، پشت پرده و خواب
ج) وحی، پشت پرده و مکاشفه
د) خواب، پشت پرده و پیک

2. آیه «وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» ناظر به کدام یک از راه‌های انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر است؟
الف) خواب
ب) مکاشفه*
ج) وحی
د) پیک

3. آیه «إِنِّی أَری‏ فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ» ناظر به کدام یک از راه‌های انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر است؟
الف) خواب*
ب) مکاشفه
ج) وحی
د) پیک

11

1. متکلمان در پاسخ به مسأله ضرورت وجود نبی جواب یکسانی ندارند. یافته‎های آن‎ها با توجه به قرائن و شواهد باعث شده است تا راهکارها و جوابی که برای این مسأله ارائه کردند با هم اختلاف و تفاوت داشته باشد.
2. خواجه نصیرالدین طوسی می‌فرماید: «البعثةُ حسنةٌ»؛ بعثت انبیاء کار خوبی است. و برای آن فایده‎هایی را برمی‌شمارد: از جمله اینکه انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به عقل انسان کمک می‌کنند؛ عقل بشر بالفعل نیست بلکه بالقوه است. به تعبیر امام علی(ع) انبیا آمده‎اند تا دفینه‎ها و گنجینه‎های عقل انسان را از زیر آوارها بیرون آورده و به مقام اجرا و فعلیت در بیاورند تا عقل انسان فعال شود.
3. به نظر خواجه نصیر بعثت به نوع انسان و جامعه کمک می‌کند تا جامعه و نوع انسان را حفظ کند و رهنمودهای جدید می‌دهد و استعداد انسان را کامل می‌کند. به انسان کمک می‌کند تا به یک صنعت و پیشه‎ای دسترسی پیدا کند. اخلاق و سیاست را به انسان یاد می‌دهد. به انسان کمک می‌کند تا ثواب و عقاب‌های خداوند را بشناسد

آزمون

1. پاسخ خواجه نصیرالدین طوسی به مسأله ضرورت بعثت انبیا چیست؟
الف) بعثت انبیاء کار خوبی است.*
ب) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به عقل انسان کمک می‌کنند.
ج) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به انسان کمک می‌کنند تا ثواب و عقاب‌های خداوند را بشناسد.
د) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری اخلاق و سیاست به انسان یاد می‌دهند.

2. هدف بعثت انبیاء از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه چیست؟
الف) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به عقل انسان کمک می‌کنند.
ب) انبیا آمده‎اند تا دفینه‎ها و گنجینه‎های عقل انسان را از زیر آوارها بیرون آورده و به فعلیت در آورند تا عقل انسان فعال شود.*
ج) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به انسان کمک می‌کنند تا ثواب و عقاب‌های خداوند را بشناسد.
د) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری اخلاق و سیاست به انسان یاد می‌دهند.

12

1. اجمالاً سایر دیدگاه‌ها که درباره ضرورت بعثت پیامبران از دیدگاه متکلمان وجود دارد، بررسی می‌گردد. از جمله اینکه: بعثت انبیا اصولاً فعل خدا است و در واقع ناشی از صفت لطف و‎هادی بودن خداوند است.
2. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 213 سوره بقره ارائه می‌فرمایند، انسان‌ها مدنی هستند و زیست مدنی اختلاف‌برانگیز است. این اختلاف مانع رسیدن انسان به خوشبختی است و با توجه به تجربیات بشری عقل نمی‌تواند مشکل این اختلاف را در میان انسان‌ها حل کند. کشمکش‌ها و نزاع‌هایی که در میان مردم است با عقل و شعور جمعی قابل حل نیست و شعور دیگری که آن شعور نبی است رافع این اختلافات است. لازم به یادآوری است که شعور نبی مرتبط با وحی است
3. مرحوم مطهری هدف بعثت پیامبران را عدالت می‌داند. کشاندن انسان‌ها به عالم بالا و این‌که در هر صورت انسان‌ها در روی زمین نمانند و آن‌جا سرگردان نشوند و به سوی معنویت و عالم بالا حرکت کنند.

آزمون

1. عبارت مرحوم طباطبایی درباره بعثت انبیا «فهی الواجبة الاجتبی علی اللطف» ناظر به کدام گزینه است؟
الف) عدالت هدف بعثت پیامبران است.
ب) نیاز انسان‌ها به رهبری هدف بعثت پیامبران است.
ج) بعثت امری ضروری است که باید انجام شود به خاطر این‌که مشتمل بر لطف است.*
د) نجات بشر از بی اخلاقی هدف بعثت پیامبران است.

2. دیدگاه سید حیدر آملی درباره بعثت انبیا کدام گزینه است؟
الف) نجات بشر از بی‌اخلاقی هدف بعثت پیامبران است.*
ب) بعثت انبیا فعل خدا است.
ج) عدالت هدف بعثت پیامبران است.
د) نیاز انسان‌ها به رهبری هدف بعثت پیامبران است.

3. دیدگاه مرحوم مطهری درباره بعثت انبیا کدام گزینه است؟
الف) بعثت انبیا فعل خدا است.
ب) عدالت هدف بعثت پیامبران است.
ج) نیاز انسان‌ها به رهبری هدف بعثت پیامبران است.
د) مورد ب و ج صحیح است.*

13

1. انسان‌ها قوه عاقله دارند، اما قوه عاقله آنها توان درک همه حقایق مربوط به عالم را ندارند، از این رو یکی از اهداف بعثت پیامبران در قرآن کریم آشنا کردن انسان‌ها به عوالم غیب است.
2. ضرورت دیگر بعثت پیامبران عبارت است از این‌که خداوند در پاره‌ای از آیات اشاره کرده است که ما پیامبران را فرستادیم برای اینکه با بشر اتمام حجت کنیم.
3. محور دیگر رسالت انبیا ابلاغ پیام خدا است؛ برای مردم تکالیف‌شان، حقوق‌شان و آن چیزی که لازم است را بیان کند.
4. از جمله اهداف انبیا این بوده است که برای بشر راه درست را نشان دهند که ما از آن به «هدایت» تعبیر می‌کنیم. هدایت یعنی رهنمون کردن با لطف و محبت.
5. بشارت دادن و هشدار دادن نیز از جمله کارهای پیامبران است که پنجمین هدف پیامبران برشمرده شده است.
6. تعلیم و تزکیه انسان‌ها نیز از اهدافی است که در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.

آزمون

1. آیه «کَمَا أَرْ‌سَلْنَا فِیکُمْ رَ‌سُولًا مِّنکُمْ ... وَیُعَلِّمُکُم مَّا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) بشارت و انذار
ب) ابلاغ پیام خدا
ج) اطلاع از عالم غیب*
د) هدایت بشر

2. آیه «رُّ‌سُلًا مُّبَشِّرِ‌ینَ وَمُنذِرِ‌ینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّ‌سُلِ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) ابلاغ پیام خدا
ب) اطلاع از عالم غیب
ج) هدایت بشر
د) اتمام حجت*

3. آیه «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) ابلاغ پیام خدا
ب) اطلاع از عالم غیب
ج) هدایت بشر*
د) اتمام حجت

4. آیه . «یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) ابلاغ پیام خدا*
ب) اطلاع از عالم غیب
ج) هدایت بشر
د) اتمام حجت

14

1. یکی از بحث‌های مهمی ‌که در مورد اهداف پیامبران در قرآن مورد توجه قرار گرفته عبارت از این است که پیامبر آمدند تا مردم قیام به قسط کنند، یعنی اینکه ابعاد عدالت را در همه رفتارهای جمعی‌شان رعایت کنند.
2. از جمله اهداف انبیا در قرآن کریم حل اختلاف معرفی شده است. پیامبر کسی است که از جانب خداوند از آسمان مأمور شده است که مشکلات مردم را حل و اصلاح کند و در امور معاش و معادشان اختلاف نظرهایی را که دارند، حل و فصل کنند.
3. آخرین موضوع مورد بحث در سلسله بحث‌های راهنماشناسی، بحث عصمت پیامبران است. در این که عصمت چیست، دو دیدگاه کلی وجود دارد:
یک دیدگاه این است که عصمت لطفی از جانب خداوند است.
دیدگاه دیگر بر آن است که عصمت رسیدن به جایگاهی است که انسان حقیقت کارهای خلاف، خطا و گناه را درک می‌کند و تشخیص می‌دهد و اصلا به سمت و سویش نمی‌رود. عصمت بدین معنا عنایت است

آزمون

1. آیه «لَقَدْ أَرْ‌سَلْنَا رُ‌سُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت است؟
الف) حل اختلاف
ب) پیام به قسط*
ج) هدایت بشر
د) تعلیم و تزکیه

2. آیه «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْ‌ضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت است؟
الف) حل اختلاف*
ب) برپایی قسط
ج) هدایت بشر
د) تعلیم و تزکیه

3. تعبیر مرحوم سید مرتضی «إعلم أنّ العصمة هی اللطف الذی یفعله الله تعالى» ناظر به کدام دیدگاه از عصمت پیامبران است؟
الف) عصمت لطفی از جانب خداوند است*
ب) عصمت رسیدن و واقع شدن به جایگاهی است که انسان به سمت گناه نمی‌رود.
ج) موارد الف و ب صحیح است.
د) هیچ‌کدام.

15

1. شناخت انسان از چند جهت حائز اهمیت است:
1. براساس باورهای دینی و نصوص دینی مثل قرآن کریم، انسان پدیده زنده‌ای است که روح الاهی در او دمیده شده است؛
2. انسان به مثابه خلیفه در زمین یاد شده است، از این رو، شناخت انسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛
3. برای انسان تکالیفی مشخص شده است. باید استعداد، تمایلات و ظرفیت انسان شناخته شود تا براساس تکالیفی که برای او مقرر و تشریع شده است بتوانیم نسبت این تکالیف و توانمندی‌های انسان را دقیق بسنجیم و بفهمیم که کدام تکالیف در کجا و چگونه برای انسان تشریع می‌شود و انسان چگونه موظف است به انجام برساند؛
4. انسان‌ها پیوند عمیقی با نبوت دارند به عبارت دیگر، پیامبران از میان انسان‌ها برگزیده شدند، لذا شناخت انسان از این جهت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛
5. در برابر انسان‌های شریف، انسان‌های ظالم، ستمگر، فاسق و فاجر وجود دارند، در واقع انسان در بین دو پدیده‌ متضاد قرار می‌گیرد از یک طرف به اوج اوج می‌رسد و از یک طرف به حضیض. از این رو لازم است ما بیشتر با این پدیده آشنا شویم.
2. در قرآن پنج کلید واژه برای انسان‌شناسی ذکر شده است که عبارتند از: انسان، بشر، ناس، اِنسی و بنی‌آدم.

آزمون

1. کدام یک از گزینه‌های زیر در باب اهمیت و ضرورت بحث «انسان‌شناسی» است؟
الف) انسان‌ها پیوند عمیقی با نبوت دارند.
ب) برای انسان‌ها تکالیفی مشخص شده است.
ج) انسان به مثابه خلیفه در زمین یاد شده است.
د) همه موارد*

2. گزینه صحیح درباره کلید واژه «انسان» کدام است؟
الف) انسان را از این جهت انسان گفتند که بدون موانست با دیگران نمی‌تواند زندگی کند.*
ب) انسان را از این جهت انسان گفتند که برخلاف حیوانات زنده دیگر پوستش آشکار است.
ج) انسان را از این جهت انسان گفتند که فرزند آدم است.
د) همه موارد

3. گزینه صحیح درباره کلید واژه «بشر» کدام است؟
الف) انسان را از این جهت بشر گفتند که بدون موانست با دیگران نمی‌تواند زندگی کند.
ب) انسان را از این جهت بشر گفتند که برخلاف حیوانات زنده دیگر پوستش آشکار است.*
ج) انسان را از این جهت بشر گفتند که فرزند آدم است.
د) همه موارد

4. گزینه صحیح درباره کلید واژه «بنی‌آدم» کدام است؟
الف) انسان را از این جهت بنی‌آدم گفتند که بدون موانست با دیگران نمی‌تواند زندگی کند.
ب) انسان را از این جهت بنی‌آدم گفتند که برخلاف حیوانات زنده دیگر پوستش آشکار است.
ج) انسان را از این جهت بنی‌آدم گفتند که فرزند آدم است.*
د) همه موارد

16

1. در قرآن کریم حیات انسان منحصر در مراحل شناخته شده در عالم دنیا نیست.
2. عالم قبل از دنیا، عالم دنیا،‌ و عالم بعد از دنیا، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ابعاد وجودی انسان، مناسبات انسان، گرایش‌ها، توانایی‌ها، سرنوشت انسان و... مباحثی هستند که در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته‌اند.
3. آیات خلقت انسان یا چگونگی خلقت انسان یا مواد خلقت انسان چند دسته هستند:
گروه اول، به ما می‌گویند که خداوند انسان را از زمین آفرید.
گروه دوم به ما می‌گویند که خداوند انسان را از آب آفرید.
گروه سوم: ما انسان را از خاک آفریدیم.ر
گروه چهار:  من بشر را از سفال‌هایی که آن سفال‌ها از گل‌های سیاه بدبو ساخته شده‌اند آفریدم.

آزمون

1. آیه «إِذْ أَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْ‌ضِ» به کدام محور انسان‌شناسی اشاره دارد؟
الف) آفرینش انسان از خاک
ب) آفرینش انسان از آب
ج) آفرینش انسان از زمین*
د) همه موارد

2. آیه «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» به کدام محور انسان‌شناسی اشاره دارد؟
الف) آفرینش انسان از خاک
ب) آفرینش انسان از آب*
ج) آفرینش انسان از زمین
د) همه موارد

3. آیه «وَاللَّـهُ خَلَقَکُم مِّن تُرَ‌ابٍ» به کدام محور انسان‌شناسی اشاره دارد؟
الف) آفرینش انسان از خاک*
ب) آفرینش انسان از آب
ج) آفرینش انسان از زمین
د) همه موارد

17

1. یک گروه از آیات قرآن به ما می‌گویند که انسان از نطفه آفریده شده است و به‌تدریج تحولاتی در آن ایجاد می‌شود و انسان شکل می‌گیرد و به دنیا می‌آید؛ نطفه علقه می‌شود، علقه مضغه می‌شود، مضغه شکیل می‌شود، به شکل انسان در می‌آید و بعد در انسان روح دمیده می‌شود و انسان جاندار می‌شود.
2. درباره دمیده شدن روح در انسان دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول، خداوند از روح خود در تن آدمی ‌می‌دمد و در واقع روح از بیرون در انسان دمیده می‌شود
دیدگاه دوم، انسان به‌تدریج صاحب روح می‌شود. اراده خداوند در وجود انسان حیات ایجاد می‌کند. از آن حیات به روح تعبیر می‌شود.

آزمون

1. مراحل آغازین آفرینش انسان را که در واقع هیچ گوشت، استخوان، پوست و مویی نیست و خون لخته است، ...... می‌گویند.
الف) نطفه
ب) علقه*
ج) مضغه
د) دمیده شدن روح

2. «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» ناظر به کدام مرحله از آفرینش انسان است؟
الف) نطفه
ب) علقه
ج) مضغه
د) دمیده شدن روح*

18

1. انسان پس از اینکه مراحل نباتی و حیوانی را پشت سر می‌گذارد به مرحله انسان شدن می‌رسد که در این مرحله قوه عاقله، قوه درّاکه، شعور انسانی و‌ احساس انسانی پیدا می‌کند و به‌تدریج در حیات دنیایی آنها را به فعلیت می‌رساند.
2. در آیات قرآن کریم چهار نشئه برای انسان معرفی شده است:
یک نشئه، نشئه خلقت انسان است که مربوط به قبل از تولد انسان است.
نشئه وجودی انسان، وقتی انسان به هستی می‌آید پا به هستی می‌گذارد.
نشئه برزخ
نشئه عالم آخرت

آزمون

1. آیه «وَنُقِرُّ‌ فِی الْأَرْ‌حَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» ناظر به کدام نشئه انسان است؟
الف) نشئه خلقت انسان*
ب) نشئه وجود انسان
ج) نشئه برزخ
د) نشئه آخرت

2. آیه « ثُمَّ نُخْرِ‌جُکُمْ طِفْلًا» ناظر به کدام مرحله نشئه وجود انسان است؟
الف) مرحله نوزادی*
ب) مرحله میان‌سالی
ج) مرحله کهن‌سالی
د) هیچ‌کدام

3. آیه «یُرَ‌دُّ إِلَى أَرْ‌ذَلِ الْعُمُرِ» ناظر به کدام مرحله نشئه وجود انسان است؟
الف) مرحله نوزادی
ب) مرحله میان‌سالی
ج) مرحله کهن‌سالی*
د) هیچ‌کدام

4. آیه «ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ» ناظر به کدام مرحله نشئه وجود انسان است؟
الف) مرحله نوزادی
ب) مرحله میان‌سالی*
ج) مرحله کهن‌سالی
د) هیچ‌کدام


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.004 Seconds