فدک - کلام و عقاید - اهم مباحث شیعه و تقریب++
آخرین تغییرات : 2015-07-14تعداد بازدید : 577

اهم مباحث شیعه و تقریب++


 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

فقط آزمون

1

1. با توجه به شرایط جهان اسلام در دوران معاصر بسیاری از علما و اندیشمندان مسلمان که در اندیشه اصلاح امور مسلمانان بودند به مساله تقریب مذاهب اسلامی‌ روی آوردند و با الهام از سنت اصیل اسلامی‌ که همواره مسلمانان را به برادری و همزیستی دعوت نموده است، در صدد التیام بخشیدن به آلام جهان اسلام برآمدند که در اثر سال‌ها نزاع و کشمکش‌های بی‌مورد در جهان اسلام روی داده است.
2. از دوران آیت الله بروجردی مساله تقریب به صورت مصداقی شکل گرفت و ایشان با ارسال نماینده‌ای به «دارالتقریب» مصر که شکل گرفته بود تقریب مذاهب اسلامی ‌را دنبال نمود و بعد از انقلاب اسلامی‌ در ایران مجمع «التقریب بین المذاهب اسلامیة» آغاز به کار نمود.
3. قبل از پرداختن به مساله تقریب مذاهب اسلامی‌ و راه‌کارهای آن سزاوار است تا تعریف دقیقی از تقریب ارائه شود و محل نزاع مشخص شود و سپس به مسائل تقریب پرداخته شود.

آزمون

1. تقریب مذاهب اسلامی ‌در دوران معاصر به مسأله تبدیل شده است یعنی ...... .
الف) در قرون اولیه اسلام تقریب مذاهب اسلامی ‌وجود نداشت و پدیده نوظهوری است.
ب) در دوران معاصر مراکز مهمی ‌به فعالیت‌های تقریب روی آورده‌اند که در زمان‌های گذشته چنین سابقه‌ای نداشته است.
ج) در دوره معاصر و در شرایط فکر اصلاحی که مصلحان و احیاگران داشتند یکی از موضوعات مورد توجه مساله تقریب بین مذاهب است.*
د) در دانشگاه‌ها درس تقریب مذاهب اسلامی ‌به صورت واحد‌های درسی تدریس می‌شود.

2. کدام گزینه در مورد تعریف تقریب مذاهب اسلامی‌ نادرست است؟
الف) تقریب مذاهب اسلامی ‌یعنی الغای مذاهب و شکل‌ گیری مذهب واحد در اسلام.
ب) تقریب مذاهب اسلامی ‌یعنی نادیده گرفتن اختلافات و ارزش‌های مذهبی و تاکید بر مشترکات اسلامی
ج) تقریب مذاهب اسلامی‌ یعنی انتخاب یکی از مذاهب اسلامی‌به عنوان مذهب برتر و تبعیت همه مسلمانان از آن مذهب انتخاب شده است.
د) همه موارد*

3. در دوران معاصر و در 150 ساله اخیر تقریب مذاهب اسلامی ‌مطرح شد به چه معناست؟
الف) تقریب مذاهب اسلامی ‌پیشینه تاریخی در اسلام ندارد و علمای معاصر آن را مطرح کرده‌اند.
ب) علمای معاصر که فکر اصلاح داشتند مساله تقریب مذاهب اسلامی ‌را که از سنت اصیل اسلامی‌ اخذ شده است را مطرح نمودند.*
ج) تقریب مذاهب اسلامی ‌به جهت مصالح مسلمانان، علمای اصلاحی پایه‌گذاری کردند.
د) تقریب مذاهب اسلامی ‌فاقد مبانی و اصول اسلامی است ولی مصالح مسلمانان اقتضای این پدیده نوظهور را داشت.

2

درباره محل نزاع بحث سه سؤال مطرح است
1. . آیا تعامل مثبت بین پیروان مذاهب اسلامی ‌امر ممکن و مطلوب است؟ یعنی می‌شود که مسلمانان با حفظ اختلافات‌شان تعامل مثبت و انسانی با یکدیگر داشته باشند؟
2. اگر مطلوب باشد، مستندات این مطلوب بودن چیست؟ یعنی چه شواهد دینی از قرآن و از سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) دلالت می‌کند که این تعامل مثبت امری پسندیده و نیک است؟
3. اگر این امری پسندیده و مطلوب است؛ تعامل مثبت چیست و چه کارهایی باید انجام داد؟

آزمون

1. کدام گزینه درباره دلیل مخالفان تقریب صحیح است؟
الف) شیعیان کسانی هستند که خلیفه دوم را کافر می‌دانند و به ام‌المؤمنین و صحابه پیامبر طعن می‌کنند، آیا می‌شود با اینها متحد شد؟
ب) شیعیان می‌خواهند تا افکار خودشان را در قالب تقریب بیان کنند و به اسم دعوت به وحدت، دنبال رواج دادن شیعه هستند.
ج) تقریب مذاهب اسلامی ‌را با ادله قرآنی و روائی رد می‌کنند.
د) گزینه الف و ب*

2. کدام گزینه در مورد محل نزاع تقریب مذاهب اسلامی ‌صحیح است؟
الف) آیا تعامل مثبت بین پیروان مذاهب اسلامی ممکن و مطلوب است؟
ب) اگر مطلوب استف مستندات این مطلوب بودن چیست؟
ج) اگر تقریب مذاهب امر پسندیده و مطلوب است؛ تعامل مثبت چیست و چه کارهایی باید انجام بدهند؟
د) همه موارد*

3. اولین کسی که در مخالفت با تقریب مذاهب اسلامی ‌کتاب نوشت کیست؟
الف) ناصر بن عبدالله القفاری*
ب) علی سامی ‌النشار
ج) یوسف قرضاوی
د) محمد سید طنطاوی

3

1. در بحث تقریب دو رویکرد را به صورت کامل مطرح کردیم که عبارت بود از رویکرد مخالفان تقریب و دوم رویکرد کسانی که تقریب را از منظر وحدت سیاسی اجتماعی تحلیل می‌کنند.
2. رویکرد سوم، تاکید بر مشترکات بود و معذور دانستن در مورد اختلافات دیدگاه علمای شیعه را ذکر کردیم.

آزمون

1. دلیل مخالفان تقریب مذاهب اسلامی ‌از میان عالمان شیعه چیست؟
الف) تقریب مذاهب اسلامی‌ بر خلاف سیره امامان است.
ب) با مطرح شدن تقریب مذاهب از نشر مکتب شیعه جلوگیری می‌شود.*
ج) تقریب مذاهب اسلامی‌مخالف آیات قرآن است.
د) به بهانه تقریب مذاهب اسلامی‌ نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی دست شست.

2. رویکرد آیت الله واعظ‌زاده خراسانی در تقریب مذاهب اسلامی ‌چیست؟
الف) مبارزه با معارف اهل سنت
ب) انتشار معارف شیعی
ج) مقابله با دشمن مشترک
د) رویکرد مشروعیت اجتهاد و معذور دانستن مذاهب*

3. چرا نادرشاه علمای شیعه و سنی را به وحدت اسلامی ‌دعوت کردند؟
الف) در مقابل هجوم دشمنان علمای شیعه و سنی را به وحدت دعوت کرد.*
ب) برای رسیدن به آرمان قرآنی وحدت اسلامی
ج) برای دوری از نزاع‌های فرقه‌ای
د) نادرشاه اعتقاد قلبی به وحدت مسلمانان داشت.

4

1. رویکردهای متفاوت تقریب مذاهب اسلامی ‌از سوی عالمان و ‌اندیشمندان اسلامی ‌مورد مطالعه قرار گرفت.
2. این رویکردها عبارتند از: الف. رویکرد منفی که از سوی برخی شیعیان و اهل سنت مطرح بود. ب. رویکرد اجتهادگرایانه. ج. رویکرد تمییز بین امامت ظاهری و امامت معنوی. د. رویکرد معذور دانستن پیروان دیگر مذاهب.

آزمون

1. رویکرد شیخ شلتوت به تقریب مذاهب اسلامی ‌چه بود؟
الف) معذور بودن مذاهب در عمل به فقه خودشان
ب) حفظ وحدت در مقابل دشمنان اسلام
ج) مشروعیت اجتهاد در میان مذاهب
د) الف و ج*

2. افرادی نظیر حیدرعلی قلمداران، سید مصطفی حسینی طباطبایی، سید احمد قبانچی، احمد الکاتب راه حل تقریب مذاهب را در چه می‌ دانند؟
الف) تفکیک مقام امامت علمی‌و معنوی از خلافت*
ب) تمسک به آیات قرآن و تاکیر بر مشترکات
ج) معذور دانستن مذاهب در اجتهاد خود
د) ایشان اعتقاد به تقریب مذاهب ندارند.

3. مسلمانان باید با تاکید بر مشترکات به بازنگری و بازخوانی موارد اختلاف بپردازند. این رویکرد نظریه کدام ‌ا ندیشمند است؟
الف) شیخ شلتوت
ب) احمد الکاتب
ج) دکتر احمد الزقاقی*
د) آیت الله واعظ‌زاده خراسانی

5

1. از بین رویکرد‌های پنجگانه تقریب مذاهب اسلامی ‌مورد ضد تقریبی که خارج از بحث است و مخالف تقریب است و رویکردی که از سوی شیعیان دگراندیش ارائه شده است نیز نمی‌تواند مورد قبول باشد زیرا که راه حلی یکسویه محسوب می‌شود و مورد قبول اهل سنت نیست.
2. رویکرد همزیستی مسالمت‌آمیز و معذور دانستن دیگری و اصل اجتهاد و نیز تاکید بر مشترکات و اجتهاد مجدد در موارد اختلافی است که مورد قبول بوده، دارای اولویت است.
3. منابع تقریبی نیز از سوی علمای شیعه و سنی ارائه شده است که می‌تواند برای مجال تقریب مفید باشد.

آزمون

1. کدام رویکرد تقریب نمی‌تواند مورد قبول و راهکار تقریب مذاهب باشد.
الف) همزیستی مسالمت‌آمیز
ب) بازخوانی آموزه‌های اختصاصی شیعه از قبیل امامت*
ج) معذور دانستن دیگری و اصل اجتهاد
د) تاکید بر مشترکات و اجتهاد مجدد در موارد اختلافی

2. چرا رویکرد تقریبی عالمانی نظیر ناصر القفاری مورد قبول نیست؟
الف) چون این رویکرد مخالف تقریب است.*
ب) چون این رویکرد مخالف آموزه‌های شیعه است.
ج) چون این رویکرد مخالف آموزه‌های اهل سنت است.
د) چون این رویکرد از سوی دشمنان اسلام مطرح شده است.

3. کتاب «امامان شیعه و وحدت اسلامی» ‌از کیست؟
الف) واعظ‌زاده خراسانی
ب) محمدعلی تسخیری
ج) احمد مبلغی
د) علی آقانوری*

6

1. مبانی تقریب آن مستنداتی است که تقریب را به عنوان یک عمل مثبت مورد تاکید قرار می‌دهد.
2. مبانی مورد قبول و مسلم کتاب خدا و سنت قولی و عملی پیامبر(ص) و بعد برای شیعیان به طور خاص سنت قولی و عملی امامان شیعه.
3. روایات شیعه و سنی درباره زندگی مسلمانان نظیر یک جامعه واحد نیز از مطالب مورد تاکید درس است.  

آزمون
1. منظور از مبانی تقریب مذاهب اسلامی‌ چیست؟
الف) مبانی تقریب آن مستنداتی است که تقریب را به عنوان یک عمل مثبت مورد تاکید قرار می‌‌دهد.*
ب) منظور آیات قرآن است که تقریب مذاهب اسلامی‌ را مورد تاکید قرار داده‌اند.
ج) منظور سنت رسول خدا(ص) هستند که تقریب مذاهب اسلامی ‌را به صورت عملی در جامعه اسلامی‌ مورد تاکید قرار داده است.
د) مبانی تقریب مذاهب اسلامی ‌همان عقلانیت و دینداری است.

2. مبانی مسلم و مورد قبول مسلمانان چیست؟
الف) قرآن
ب) سنت رسول خدا(ص)
ج) سنت امامان و اصحاب
د) الف و ب*

3. کدام روایت درباره تقریب مذاهب اسلامی‌است؟
الف) خداوند امت من را بر گمراهی متحد نمی‌ کند
ب) آن کسی که از جامعه انسانی جدا بشود، آن خوراک شیطان است.
ج) مومنان در نیکی کردن، مهربانی کردن، عطوفت داشتن به یکدیگر مانند یک پیکرند
د) همه موارد*

7

1. مبانی تقریب مذاهب اسلامی ‌به دو بخش مبانی خاص و مبانی عام تقسیم می‌شود.
2. منظور از مبانی عام همان اهداف مترتب بر دین است که عبارتند از: قیام انسان‌ها به قسط؛ تکمیل مکارم اخلاقی و رشد عقلانیت.
3. آیات و روایات فراوانی در همین راستا وارد شده است که مسلمانان را به سوی این اهداف دعوت می‌‌نماید.

آزمون

1. منظور از مبانی عام تقریب مذاهب چیست؟ .
الف) همان اهداف دین می‌باشد.*
ب) آیات و روایاتی که تقریب را تشریح می‌کنند.
ج) همان مبانی خاص است که به صورت عام مطرح می‌شود.
د) هیچ کدام.

2. طبق فرمایش امیرالمومنین به مالک اشتر مبنی بر مدارا با مردم مصر کدام گزینه صحیح است.
الف) قرآن و سنت رسول خدا.
ب) مردم مصر یا برادر دینی تو و مسلمان هستند و یا انسان‎هایی نظیر تو در آفرینش هستند.*
ج) سیره امامان شیعه باید مدارا با مردم باشد.
د) مردم مصر انسان‎های زودرنجی هستند و باید با ایشان مدارا شود.

3. اهداف دین کدامند .
الف) قیام انسان‎ها به قسط
ب)تکمیل مکارم اخلاقی
ج) عقلانیت
د) همه موارد*

8

1. مبانی علم تقریب که همان فلسفه و هدف بعثت در قرآن و روایات بود گذشت و مبنای خاص تقریب که همان سیره و تعامل امامان شیعه با مخالفان است مورد بحث است
2. تعامل امام علی(ع) با خلفا که در مصادر مهم شیعی آمده است.
3. نماز امامان شیعه پشت سر خلفا و مشروعیت و استحباب اقتدای شیعه به امامان جماعت اهل سنت بدون در نظرگرفتن عدالت امام تاکید شد

آزمون

1. کدام گزینه مبنای خاص تقریب مذاهب اسلامی است؟
الف) تعامل سازنده و مثبت امامان با مخالفان
ب) نماز امامان پشت سر خلفا
ج) مشاوره امامان به خلفا و مخالفان
د) همه موارد*

2. از نظر مرحوم شرف الدین نماز امام پشت سر مخالفان ...... بوده است.
الف) مصلحتی و سیاسی
ب) خالص برای خدا*
ج) برای هدایت ایشان به راه راست
د) در جهت حفظ قدرت و جایگاه

3. مشورت امام علی نسبت به حضور عمر بن خطاب در جنگ چه بود؟
الف) حاکم باید به فرماندهی بپردازد و سزاوار نیست که فرمانده در جنگ حضور داشته باشد.
ب) حاکم باید در خط مقدم جنگ حاضر باشد و هراس از کشته شدن نداشته باش که دیگران هستند و جای تو را پر خواهند کرد.
ج) حاکم نسبت به جامعه مانند آن نخ میان دانه‌های تسبیح است که آنها را به هم پیوند می‌دهد، اگر آن نخ بریده شود دانه‌ها پراکنده می‌شود.*
د) حاکم باید در خط مقدم حضور داشته باشد ولی خیلی از خود مراقبت نما و اگر توانستی محافظانی از نیروهای خالص برای خود در نظر بگیر که جان حاکم برای مسلمانان اهمیت دارد.

9

1. اصحاب رسول خدا(ص) و سران مذاهب اسلامی‌ همواره مورد احترام امامان بودند و امامان شیعه همواره شیعیان را به همزیستی مسالمت آمیز با مخالفان توصیه می‌نمودند.
2. نمونه‌های فراوان روائی از سیره امامان(ع) در همزیستی مسالمت‌آمیز با مذاهب دیگر و توصیه ایشان به شیعیان در این درس آمده است.

آزمون

1. کدام گزینه سخن امام رضا(ع) درباره تعامل اهل بیت(ع) با اصحاب رسول خدا است؟
الف) خاندان پیامبر اجماع دارند که درباره اصحاب پیامبر خوب سخن بگویند و به نیکی آنها یاد کنند.*
ب) خاندان پیامبر اجماع دارند که حقشان ضایع شده است و باید از پیروان غاصبان حق دوری کنند.
ج) خاندان پیامبر اجماع دارند که اصحاب رسول خدا(ص) باید مورد تکریم واقع نشوند.
د) اهل بیت در باره اصحاب سکوت کردند و سخنی درباره ایشان نگفتند

2. توصیه امام صادق(ع) به شیعیان درباره اهل سنت کدام است؟
الف) در تشییع جنازه اهل سنت شرکت کنید.
ب) به عیادت مریضان اهل سنت بروید.
ج) حقوق اهل سنت را ادا نمایید.
د) همه موارد*

3. مالک بعد از دیدار با امام صادق(ع) به چه جهت شکرگزاری نموده، شادمان بود؟
الف) از این جهت که امام صادق(ع) انسان عالمی ‌است و راه پیامبر را ادامه می‌دهد.
ب) از این جهت که امام صادق وی را دعا نمود و عاقبت به خیر می‌شود.
ج) از این جهت که فرزند و نواده پیامبر به وی احترام می‌گذارد.*
د) از این جهت که امام صادق مالک را مورد بی‌مهری قرار داد.

10

1. در مراکزی که عقلانیت حاکم بود تعامل علمای مسلمان بسیار ارزنده و سازنده بوده است ولی دوره‌ها و مراکزی که به دور از عقلانیت بوده و اخباری‌گری و تعصب وجود داشته تنش و نزاع بین مذاهب نیز وجود داشته است.
2. بغداد و ری و حله از جمله مراکز مهمی ‌است که علمای شیعه زیر سایه عقلانیت تعامل خوبی با اهل سنت داشتند.
3. دوره صفویه از دوره‌های تاریک در تعامل مسلمانان به شمار می‌آید.

آزمون
1. مراکزی چون بغداد و ری و حله شاهد تعامل خوب علمای شیعه و سنی بوده و در برخی دوره‌های زمانی نزاع‌ها و دشمنی‌ها گزارش شده است. به نظر شما کدام عامل در وجود تعامل خوب یا دشمنی‌ها دخالت دارد؟
الف) عدم توجه به ارزش‌های مذهبی
ب) تقیه و حفظ جان مسلمانان*
ج) وجود عقلانیت
د) توجه به ارزش‌های مذهبی

2. کدام گزینه از مشخصه‌های تفاهم و تعامل پیروان مذاهب اسلامی‌است؟
الف) مبارزه با غلوّ
ب) مراودات علمی
ج) پرهیز از دشنام و لعن
د) همه موارد*

3. دلیل سید مرتضی در عدم قبول خبر واحد چیست؟
الف) چون مخالف قرآن است.
ب) چون اهل سنت قبول دارند.
ج) وجود راویان غالی در سلسله سند روایات*
د) چون اهل سنت قبول ندارند.

11

نمونه‌هایی از تعامل قوامی رازی، شاعر شیعی؛ عبدالجلیل رازی، صاحب کتاب النقض؛ ابوالفتوح رازی صاحب کتاب تفسیر، با مخالفان ذکر شد. حاکمیت عقلانیت در ری باعث شد که علمای شیعه و سنی تعامل خوبی داشته باشند و نزاع‌ها و دشمنی‌ها در ری دیده نمی‌شود.

آزمون

1. کدام یک از گزینه‌های زیر نمونه‌ای از تعامل مثبت علمای مسلمان است؟
الف) قوامی رازی از شاعران شیعه
ب) عبدالجلیل رازی صاحب کتاب نقض
ج) ابوالفتوح رازی صاحب کتاب تفسیر
د) همه موارد*

2. شعر «خلافی نکردی علی با عمر/ تو اندر میانه تعصب نیار» از کیست؟
الف) سعدی شیرازی
ب) فردوسی
ج) قوامی رازی*
د) ابوالفتوح رازی

3. مشکل اساسی کتاب‌هایی که برعلیه شیعه نوشته شد چیست؟
الف) برای مبارزه با شیعه به برخی اعتقادات غیر شیعی که شیعه از آن‌ها بری است تمسک می‌جویند.*
ب) برای مبارزه با شیعه به سخنان اهل‌سنت تمسک می‌جویند.
ج) برای مبارزه با شیعه امامان را قبول ندارند.
د) با شیعه مبارزه می‌کنند.

12

1. قبل از دوره صفویه، در شیعه، مراکز شیعی مثل بغداد، ری، حلّه، جبل عامل یک نوع تقریب و تفاهم مذهبی وجود دارد منتها با فراز و فرود که اوج آن در بغداد و ری است.
2. در حلّه و جبل عامل هم باز نوعی تفاهم و تقریب مذهبی را می‌بینیم، اما در دوره صفویه کم‌کم تعصبات و منازعات فرقه‌ای فزونی می‌گیرد.
3. درباره منشأ آن تعصبات باید گفت که یک منشأ آن شکل‌گیری فکری اخباری‌گری است که نمونه‌هایی از آن ذکر شد.

آزمون

1. یکی از عوامل مهم تشدید فرقه‌گرایی در دوران صفویه کدام است:
الف) ظهور اخباری‌گری*
ب) دخالت پادشاهان در امور دینی
ج) عدم وجود نهاد تقریبی
د) سود و بهره‌ای که برخی از نزاع داشتند

2. کدام مورد اقدام شاه عباس در تقریب مذاهب اسلامی ‌است؟
الف) هر کس در راه تقریب کشته شود شهید است و خانواده‎‎اش ماهیانه اموالی دریافت می‌کند.
ب) هر کسی بر مذهب خودش است و کسی را به خاطر مذهب نرنجانید و اذیت نکنید*
ج) هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند تبعید می‌شود چرا که از دایره مسلمانی خارج می‌شود
د) هر کس در راه تقریب فعالیت کند مسلمان واقعی است و از مالیات دولتی معاف است.

3.نظر ابن‌میثم بحرانی درباره خطبه شقشقیه چیست؟
الف) خطبه متواتر است و هیچ کس حق ندارد بخاطر وحدت امت اسلام این خطبه را مطرح نکند چون منع شرعی دارد.
ب) خطبه متواتر نیست و حقیقت ندارد و قرائن اطمینان‌آور نیز ندارد و اگر از طرف شخصی انکار شود، منعی برایش نیست.
ج) خطبه متواتر است، و حقیقت دارد و قرائن اطمینان‌آور نیز دارد ولی شخص نمی‌تواند بخاطر وحدت امت اسلام این خطبه را مطرح نکند.
د) خطبه متواتر نیست، ولی حقیقت دارد و قرائن اطمینان‌آور دارد و اگر شخصی بخاطر وحدت امت اسلام مطرح نکند، منعی برایش نیست.*

13

1. در دوران صفویه به جر دوران آعازین آن که شاه عباس پادشاهی کرده است دوران تشدید تنازعات و اختلافات شدید فرقه‌ای است که گاه به جنگ و خونریزی نیز منتهی می‌شد.
2. شیعیان بسیاری در این دوره کشته شدند، همچنان که بسیاری از اهل سنت در این دوره کشته شدند.
3. دلیل عمده این تنازعات خونین دوری از عقلانیت و روی آوردن به اخباری‌گری است که استرآبادی آن را پایه‌گذاری کرد.
4. در این دوره جوامع روایی برخلاف رویه معمول گذشته بابی را در مطاعن آورده‌اند که مزید بر علت نراع‌ها بوده است.

آزمون

1. از نظر علامه مجلسی روایات بحار الانوار ...... .
الف) همه روایات آمده است و باید پالایش شود و صحیح و شعیف آن بررسی شود.
ب) برخی روایات ضعیف در آن است ولی می‌توان به آن عمل کرد.
ج) همه روایات پالایش شده‌اند و صحیح بوده و واجب العمل هستند.*
د) ایشان در این باره نظری نداده‌اند.

2. چرا آیت الله بروجردی با چاپ برخی جلدهای بحارالانوار مخالفت نمودند؟
الف) چون بر خلاف رویه معمول بخش‌هایی از کتاب بحارالانوار به مطاعن خلفا پرداخته است.*
ب) وضعیت مالی شیعیان خوب نبود و مخارج چاپ کتاب را به فقرا می‌دادند.
ج) به خاطر صرفه جویی در هزینه‌های چاپ و نشر کتاب.
د) به خاطر ضعف روایات آن.

3. منازعات قرن دهم تحت کدام عوامل بوده است؟
الف) اختلافات حاکمان سیاسی
ب) تعصبات علما
ج) منازعات از صدر اسلام بوده است
د) گزینه الف و ب*

14

1. در دوران معاصر جریان‌های مختلف تقریبی وجود دارد که دو تن از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار این دوره آیت الله بروجردی و آیت الله محمدتقی قمی هستند.
2. شیخ محمدتقی قمی ‌با سفر به مصر و رایزنی‌های ایشان با علمای مصر دارالتقریب تاسیس شد.
3. آیت الله بروجردی نیز با بیان مسائل و تبیین موارد مورد نیاز جامعه اسلامی ‌درباره تقریب مذاهب اسلامی ‌تاثیر بسیار خوبی در روند نهادینه شدن تقریب مذاهب اسلامی‌ داشتند.

آزمون

1. کدام گزینه از فعالیت‌های بارز شیخ محمدتقی قمی است؟
الف) تاسیس دارالتقریب مصر*
ب) تالیف کتاب‌های تقریبی
ج) تربیت شاگردان عرصه تقریب
د) همکاری مستمر با آیت الله بروجردی و علمای مصر

2. طبق دیدگاه آیت الله بروجردی اختلاف شیعه و اهل سنت بر چه محوری است؟
الف) مرجعیت علمی ‌اهل بیت(ع)
ب) خلافت بعد از رسول خدا(ص)
ج) قرآن و عدم تحریف‌پذیری آن
د) الف و ج*
3. طبق اساس‌نامه دارالتقریب مصر، هدف از تاسیس این نهاد کدام است؟
الف) کوشش در راه ایجاد همبستگی بین مذاهب مختلف اسلامی.
ب) انتشار قوانین و عقاید اساسی اسلام به زبان‌های مختلف و بیان احتیاج جامعه در عمل به آن.
ج) کوشش در راه برطرف ساختن مناقشات و گفتگوهای میان دو ملت یا دو طایفه اسلامی ‌و ایجاد تقریب و همبستگی میان آنها.
د) همه موارد*

15

1. سومین شخصیت تاثیرگذار شیعه در تقریب بین مذاهب اسلامی ‌امام خمینی(ره) است.
2. ایشان بنا بر پیشنهاد آیت الله منتظری 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند و در طول حیات خودشان در کنار سخنرانی‌های فراوانی که داشتند و امروزه در یک جلد کتاب گردآوری شده است.
3. امام در راستای وحدت اسلامی نامه‌های فراوانی را به اندیشمندان مسلمان ارسال می‌کردند.

آزمون

1. چه کسی هفته وحدت را نامگذاری کرد؟
الف) به پیشنهاد آیت الله منتظری و تایید امام خمینی(ره)*
ب) به پیشنهاد امام خمینی(ره) و تایید مراجع تقلید قم
ج) به پیشنهاد مراجع تقلید قم و تایید امام خمینی(ره)
د) به پیشنهاد اهل سنت ایران و استقبال شیعیان ایران

2. کدام گزینه از فعالیت‌های تقریبی امام خمینی(ره) است؟
الف) نامگذاری هفته وحدت
ب) ارسال نامه‌ها به علما و اندیشمندان مسلمان
ج) سخنرانی‌های تقریبی و وحدت‌آفرین
د) همه موارد*

3. طبق نظر امام خمینی(ره): وقتی که در مسجدالحرام یا مسجدالنبی نماز جماعت منعقد شد مؤمنان .... .
الف) مؤمنان نباید از آن خارج شوند
ب) مؤمنان نباید از جماعت تخطی کنند
ج) مؤمنان باید با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند
د) همه موارد*

16

1. اقدامات حضرت امام در راستای تقریب شیعه و سنی شامل موارد ذیل است:
1. نام گذاری هفته‌ای به نام هفته وحدت؛
2. نامه‌های سالانه خطاب به حجاج؛
3. فتاوای وحدت‌گرایانه؛
4. سخنرانی در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی درباره وحدت؛
5. جلوگیری عملی از بعضی کارهایی که به گونه‌ای به وحدت مسلمان‌ها لطمه می‌زند یا جلوگیری و محدود کردن کسانی که به گونه‌ای می‌خواستند به این اختلافات دامن بزنند.
2. مرحوم صدر اقدام‎های عملی برای تقریب را در سه دسته قرار می‌دهد که عبارتند از:
تلاش برای فقه تطبیقی؛ زیرا منشأ بسیاری از اختلافات به فقه بر می‌گردد.
دوم فعالیت‌های مشترک عملی در حوزه اعیاد و مناسبت‌های مذهبی و در حوزه فعالیت‌های خیر اجتماعی مثل رسیدگی به ایتام، خانواده‌های بی‌سرپرست، برچیدن بی‌سوادی و مسایل از این قبیل.
سومین کار مشترک نیز این در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مثل مساله فلسطین و موارد دیگر از این قبیل است.
3. از نخستین اقدامات امام خامنه‌ای در بحث تقریب این بود که فعالیت‌های مختلفی را که در عرصه تقریب در کشور شکل گرفته بود را در قالب یک نهاد و سازمان قرار دادند و تاسیس «مجمع التقریب بین المذاهب» در دوره رهبری ایشان اتفاق افتاد.
4. از کارهای قابل توجه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای فتوای حرمت توهین کردن به ام‌المؤمنین و صحابه پیامبر خدا(ص) است.

آزمون

1. بعد از پیروزی انقلاب به کتاب «کشف الأسرار» اجازه نشر ندادند؛ زیرا امام قصد داشت تا مطالب جدیدی بدان بیفزاید.»
درست
نادرست*

2. پیشنهاد عملی امام موسی صدر برای تقریب عبارت بود از:
الف) تلاش برای فقه تطبیقی
ب) فعالیت‌های مشترک عملی در حوزه اعیاد و مناسبت‌های مذهبی و در حوزه فعالیت‌های خیر اجتماعی مثل رسیدگی به ایتام، خانواده‌های بی‌سرپرست، برچیدن بی‌سوادی
ج) کار مشترک در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مثل مساله فلسطین و مواردی از این قبیل.
د) همه موارد*

17

1. مجموعه «تقریب بین المذاهب» در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای در سال 1369 تأسیس شد.
2. اساسنامه مجمع اهداف مهم تشکیل این مجمع را چنین می‌داند:
کمک به امر احیا و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی ‌و دفاع از حریم قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص).
کوشش در راه ایجاد آشنایی و تفاهم بیشتر بین علما و متفکران و پیشوایان مذهبی جهان اسلام در زمینه‌های اعتقادی، فقهی، اجتماعی و سیاسی.
گسترش اندیشه تقریب بین اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام و انتقال آن به توده‌های مسلمان و آگاه کردن آن‌‌ها از توطئه‌های تفرقه‌انگیز دشمنان.
کوشش در امر تحکیم و اشاعه اصل اجتهاد و استنباط در مذاهب اسلامی.
سعی در ایجاد هماهنگی و تشکیل جبهه واحد در مقابل توطئه‌های تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام بر اساس اصول مسلم اسلامی.
رفع بدبینی‌‌ها و شبهات بین مذاهب اسلامی.
3. مجمع زمینه‌های اختلاف و تقریب ین مذاهب اسلامی را شامل موارد ذیل می‌داند:
اعتقادات
فقه و قواعد فقهی
اخلاق و فرهنگ اسلامی
تاریخ
موضع‌گیری‌های سیاسی امت اسلامی
4. مجمع از آغاز تا به حال سه رئیس داشته است که اول رئیس آن آیت الله واعظ‌زاده خراسانی است.
5. مجمع التقریب ایران، نشریه‌ای به زبان فارسی و عربی منتشر می‌کند. نام نشریه عربی «رسالة التقریب» و نام نشریه فارسی، «فرهنگ تقریب» است.
6. مجمع دانشگاهی به نام «دانشگاه مذاهب اسلامی» ‌دارد که در آن رشته‌های مختلف فقهی و کلامیمثل فقه شافعی، فقه حنفی، فقه مذاهب، بحث‌های کلامی‌ و اعتقادی در آن تدریس می‌شود.

آزمون
1. مجمع تقریب بیم مذاهب اسلامی منبع ناسازگاری میان مسلمانان را همان‌‌ها زمینه‌های تقریب برشمرده است که شامل ......... ذیل است.
الف) اعتقادات؛ فقه و قواعد فقهی
ب) اخلاق و فرهنگ اسلامی؛ تاریخ؛ موضع‌گیری‌های سیاسی امت اسلامی
ج) الف و ب*
د) هیچ‌کدام

2. «حضرت آیت الله تسخیری نخستین رئیس مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی بودند.»
درست
نادرست*

3. موضوع کتاب «سلسلة احادیث مشترکة» ..... است.
الف) روایات مشترک بین شیعه و سنی در زمینه اهل بیت(ع)
ب) روایت‌های مشترک بین شیعه و اهل سنت در موضوعاتی مثل حضرت فاطمه(س)، زکات، بنی‌اسرائیل، احادیث پزشکی، درباره برخی از انبیا و زن*
ج) روایات مشترک بین شیعه و سنی در زمینه احادیث پزشکی
د) هیچ‌کدام

18

1. آیت الله آصف محسنی از علمای معاصر افغانستان است که آثار متعددی دارد که در مجموعه‌ای به عنوان «تقریب مذاهب از نظر تا عمل» چاپ شده است. مطالب این کتاب شامل مقالات، گفتگوها و کتابچه کوچکی به نام «شیعه و اهل سنت؛ مشترکات و اختلافات» است.
2. آیت الله محسنی مسائل اعتقادی مشترک بین همه فرق اسلامی را 40 مورد، فروعات مشترک را 19 مورد و موارد اختلافی را نُه مورد می‌داند.
3. برخی از راهکارهای عملی ایشان برای ایجاد وحدت بین شیعه و سنی شامل موارد ذیل است:
ایجاد دانشگاه مذاهب اسلامی؛ ایجاد نشریه‌ای که استادان حوزه‌های علمیه شیعه و سنی در آن مقالاتی بنویسند و پخش کنند؛ نشر احادیث مشترک نبوی؛ تشکیل جلسات تبلیغی مشترک در اوقات و مناسبت‌های دینی مانند ماه رمضان؛ اشتراک در غم و شادی پیروان سایر مذاهب مختلف؛ تشکیل شوراهای اخوت اسلامی ‌به منظور تقریب در محلی که جمع معتنابهی از شیعه و اهل سنت در آن حضور دارند.

آزمون

1. آیت الله محسنی مسائل اعتقادی مشترک بین همه فرق اسلامی را ....... مورد، فروعات مشترک را ..... مورد و موارد اختلافی را ....... مورد می‌داند.
الف) 19 - 40 – نُه
ب) 40 - 19 - نُه*
ج)40- نُه – 19
د) 19 - 40 - نُه

2. بر اساس پیشنهادهای عملی آیت الله محسنی، برای تحقق تقریب، شیعیان باید از ..... و اهل سنت نیز از ..... دوری کنند.
الف) اخباری‌ها - اهل حدیث
ب) نواصب - غلات
ج) غلات - نواصب*
د) دشمنان اهل بیت(ع) - دشمنان قرآن

19

1. علمای معاصر شیعه در فتاوای خود در تلاش بودند وجهه مقبولی از شیعه نزد مسلمانان بر جای بگذارند.
2. عبدالکریم حائری شیرازی در باره استفتائی از رجعت که از ایشان شده بود جواب دادند که رجعت جزء اصول اسلام نیست که منکر آن نامسلمان شمرده شود و ایمان به آن در حد اجمال برای شیعه بودن کفایت می‌کند.

آزمون

1. به نظر آیت الله حائری شیرازی رجعت ......... .
الف) رجعت جزء ارکان تشیع است و کسی معتقد به آن نباشد خارج از دین و مذهب شمرده می‌شود.
ب) رجعت جزء ارکان تشیع نیست که اگر کسی معتقد به آن نباشد خارج از دین و مذهب شمرده شود.*
ج) رجعت جزء ارکان تشیع نیست، ولی اگر کسی معتقد به آن نباشد خارج از دین و مذهب شمرده می‌شود.
د) رجعت از اصول دین اسلام است و منکر آن کافر شمرده می‌شود.

2. آیت الله خوانساری در دیدار با آیت الله حائری شیرازی به چه نتیجه‌ای رسیدند؟
الف) شیعه باید در دفاع از اعتقادات کوتاه نیاید حتا اگر به نزاع با دیگران بینجامد.
ب) شیعه باید با اهل سنت از در آشتی در آید حتا اگر نیاز باشد باید از ارزش‌های مذهبی دست بشوییم.
ج) صلاح مسلمین در این است که هر کس به آموزه‌های مذهبی خود تعصب داشته باشد.
د) صلاح مسلمین در امروزه دنیا به این است که این منازعات در میان آنها نباشد.*

3. از نظر علامه مجلسی روایاتی که با عنوان «لا تقبل الاعمال الا بالولایة» در «بحار الانوار» آمده است، چه دلالتی دارند؟
الف) کافر را بر مخالفان مذهب اطلاق کرده است، چون آنها نصوص امامت را انکار کردند.*
ب) کافر را بر مخالفان مذهبی اطلاق کرده است، چون از اسلام رویگردان شده‌اند.
ج) کافر بر مسیحیان و یهودیان دلالت دارد.
د) همه موارد

20

1. روایات فراوانی در جوامع روایی درباره کفر مخالفان مذهبی آمده است.
2. علامه مجلسی این روایات را در بحارالانوار آورده است. ولی باید این روایات که برخی در دو جهت سلبی و ایجابی آمده است.
3. روایات دلالت بر این دارد که منکر امامت و ولایت هیچ عبادتی از وی قبول نیست.

آزمون
1. روایاتی که دلالت بر تکفیر مخالفان مذهبی دارد ....... .
الف) المخالفون لیس لدیهم دین و لا مذهب
ب) لا یقبل الله من غیر الشیعة الاعمال الصالحة
ج) لا تقبل الاعمال الا بالولایه*
د) همه موارد

2. روایات تکفیر مخالفان در کدام جلد بحار آمده است؟
الف) جلد 27 بحار الانوار*
ب) جلد 72 بحار الانوار
ج) جلد 17 بحار الانوار
د) در همه اجلاد بحار آمده است.

3. روایات بحار الانوار مستمسک چه گروهی است؟
الف) همه مسلمانان
ب) خطیبان و مداحان
ج) همه مراجع تقلید شیعه
د) کسانی که در مباحث تفاهم مذهبی، نگاه تندی دارند و از تفاهم یا تقریب حمایت نمی‌کنند.*


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.003 Seconds