فدک - کلام و عقاید - اهم مباحث شبهه شناسی++
آخرین تغییرات : 2015-07-14تعداد بازدید : 513

اهم مباحث شبهه شناسی++


 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

فقط آزمون

1

1. هدف اصلی از درس شبهه‌شناسی، دفاع علمی ‌و منطقی از آموزه‌های شیعه است.
2. شبهه‌شناسی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های کلام شیعه و شوؤنات علم کلام به‌ویژه کلام شیعه است.
3. شبهه به معنای حق‌نما بودن است و در دو قسمت ماده و صورت خودنمایی می‌کند.
4. غرض‌ورزی، مغالطه‌آمیزی، عمومی ‌بودن و عرفی بودن از ویژگی‌های شبهه به شمار می‌آید.
5. مهم‌ترین فارق سؤال و شبهه، غرض‌ورزی است.

آزمون

1. مهم‌ترین کارکرد کلام شیعه ......... است.
الف) تبیین صحیح آموزه‌ها
ب) استنباط مسایل اعتقادی
ج) پاسخ به شبهات*
د) شبهه‌شناسی

2. ............ اصل و اساس در بحث پاسخ به شبهات است.
الف) تبیین آموزه‌ها
ب) شبهه‌شناسی و مقدمات آن*
ج) تطبیقات
د) دفاع از عقاید

3. معنای مراد از شبهه ............ .
الف) همانندی
ب) شباهت با حق
ج) شباهت باطل
د) حق‌نما*

4. مهم‌ترین ویژگی شبهه ............ .
الف) عرفی بودن*
ب) غرض ‌ورزی
ج) عمومی ‌بودن
د) تهاجمی ‌بودن

2

پاسخ صحیح و کارآمد به شبهه، بستگی به شناخت صحیح از ابعاد و زوایای شبهه دارد.
شبهه اگر با غرض و مغالطه در فضای تخصصی مطرح شود، مفید است و اگر در فضای غیر تخصصی مطرح شود، حتا اگر با غرض‌ورزی همراه نباشد، مضر خواهد بود.
بومی‌کردن شبهه(عرفی و قابل پذیرش جلوه دادن شبهه) از مضرترین ومخرب‌ترین نوع شبهه، به لحاظ نتیجه است.
شبهه به لحاظ هدف، به شبهه علیه دین، اسلام و شیعه امامی‌ تقسیم می‌شود.
شبهه به لحاظ گروه‌های شبهه‌افکن علیه شیعه امامیه، به هشت گروه تقسیم می‌شود؛ که از میان هشت گروه، شبهات کلامی ‌اهل سنت، وهابیت و وهابی‌زده‌ها، علیه مساله امامت، مدّ نظر این درسنامه است.
محورهای پژوهشی
1. بر اساس کتاب «الاحتجاج» طبرسی بخش احتجاج‌های امام علی(ع)، شبهه مفید و مضر را شناسایی کنید.
2. بر اساس کتاب «الاحتجاج» طبرسی، بخش احتجاج‌های امام صادق(ع)، فهرستی از اقسام شبهات به لحاظ هدف و شبهه افکنان را ارائه دهید.

آزمون

1. خطر ناک‌ترین نوع شبهه .......... است.
الف) عمومی ‌بودن
ب) مغالطه‌آمیز بودن
ج) قابل پذیرش عرف بودن*
د) غرض‌ورزی

2. تمام شبهات علیه امامیه به ............ باز می‌گردد.
الف) اعتقادی و سیاسی*
ب) اعتقادی و اجتماعی
ج) سیاسی و اجتماعی
د) سیاسی و اعتقادی

3. از میان گروه‌های شبهه‌افکن کدام گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
الف) روشنفکران دینی
ب) اهل سنت
ج) شیعیان غیر امامی
د) وهابی زده‌ها*

3

1. شبهات به لحاظ زمانی، به کهن و معاصر تقسیم می‌شود که ره‌آورد آن، شناخت سیر تطور شبهه است.
2. شبهات به لحاظ زمانی، به کهن و معاصر تقسیم می‌شود که ره‌آورد آن، شناخت سیر تطور شبهه است.
3. شبهات مرتبط با مساله کلامی ‌امامت، گاه با موضوع قرآنی، تاریخی، سیاسی و فقهی مطرح می‌شود که به تناسب موضوع شبهه باید نقد و بررسی شود.
4. عوامل مادی و معنوی، در ظهور و پذیرش شبهه، نقش‌آفرین هستند.
5. در پاسخ به شبهات دو روش ایجابی و سلبی وجود دارد که هر یک در شرایط خاصی، کارکرد مؤثر دارند.
محور‌های پژوهشی(یک محور به اختیار دانشجو)
1. با توجه به مناطرات امام رضا(ع) در کتاب «الاحتجاج» طبرسی، موضوع شبهات مطرح شده در مناظرات را نام ببرید.
2. . بر اساس کتاب «روش‌شناسی علم کلام»، نوشته دکتر برنجکار، ص177، انتشارات سمت، روش‌های اثباتی پاسخ به شبهات را تبیین کنید.
3. بر اساس کتاب «آداب مناظره با وهابیت» سید مجتبی عصیری، انتشارات دلیل ما، چه روشی از روش‌های پاسخ به شبهات، کارآمد است، با دلیل بیان کنید.
آزمون

1. فایده شناخت شبهات به لحاظ زمانی ........... .
الف) شناخت سیر تطور شبهه*
ب) شناخت پاسخ شبهه
ج) شناخت انواع شبهه
د) شناخت موضوع شبهه

2. شبهاتی که علیه امامت از قرآن به آن استناد می‌شود به صورت ............ .
الف) تشکیک در آیات الوصایة
ب) تشکیک در آیات الفضایل
ج) تشکیک در آیات الولایة*
د) تشکیک در آیات النبوة

3. مهم‌ترین عامل در ظهور و پذیرش شبهه ......... .
الف) جهالت
ب) فقر مادی
ج) تعصب*
د) عقده حقارت

4 . بهترین پاسخ برای جلوگیری از نشر شبهه و اسکات شبهه‌کننده ........ .
الف) جواب حلی
ب) جواب اثباتی
ج) پاسخ نقضی وحلی
د) پاسخ سلبی*

4

_ سیر تطور شبهات علیه شیعه، به چهار دوره سیاسی، نظامی، نظامی‌سیاسی و علمی‌تقسیم می‌شود.
_ شکل تقابل با اهل بیت در دوره سیاسی، به صورت کتمان و انکار امامت و فضایل است.
_ قالب و شکل تقابل با اهل بیت(ع) در دوره نظامی، جنگ و شمشیر و لعن وسبّ حضرت امام علی(ع) است.
_ دوره نظامی‌سیاسی، علاوه بر تقابل‎های تند وخشن با اهل بیت وشیعیان، در قالب حدیث به نشر شبهات علیه اهل بیت(ع)، مبادرت می‌ورزیدند.
_ شعبی، یکی از مهم ترین شبهه افکن‎های دوره نظامی‌سیاسی علیه حضرت امام علی وشیعیان آن حضرت می‌باشد.
_ عبدالله بن عباس یکی از مهم ترین مدافعان مکتب اهل بیت(ع) در برابر شبهات عثمانیه در دوره نظامی- ‌سیاسی است .
_ عثمانیه، مهم‌ترین فرقه در دو دوره نظامی ‌و نظامی‌ سیاسی است که تقابل با شیعه واهل بیت را به صورت منسجم، در قالب نظامی، سیاسی و علمی ‌سامان‌دهی کرد.

آزمون

1. شیوه تقابل با اهل بیت(ع) در دوره سیاسی ....... .
الف) جنگ و شمشیر
ب) سبّ ولعن
ج) کتمان و انکار*
د) جعل حدیث

2. ........... مهم‌ترین شبهه‌افکن علیه اهل بیت(ع) در دوره نظامی ‌و نظامی- ‌سیاسی است.
الف) معاویه
ب) شعبی*
ج)عمرو بن عاص
د) زُهری

3. ویژگی مهم دوره نظامی‌سیاسی در نشر و تولید شبهه علیه اهل بیت(ع) ....... .
الف) تشکیل کمیته جعل حدیث*
ب) مهمدورالدم دانستن شیعیان
ج) زندان و شکنجه شیعیان
د) انکار فضایل و تنقیص اهل بیت

4. مهم‌ترین مدافع اهل بیت در برابر شبهات در دوره نظامی ‌سیاسی ..... .
الف) عبدالله بن مسعود
ب) عبدالله بن عباس*
ج) عمار یاسر
د) میثم تمار

5. مهم‌ترین فرقه‌ای که به صورت سازمان‌یافته علیه اهل بیت(ع) شبهه افکنی کرد ...... .
الف) خوارج
ب)عثمانیه*
ج) کرّامیه
د) حروریه

5

1. در دوره علمی، شبهات از حالت شفاهی، به صورت مکتوب، مطرح شده است.
2. اهل سنت ضد عثمانی، یکی از مهم‌ترین گروه‌های شبهه‌افکن علیه شیعه در دوره علمی است که در قالب منابع مستقل و غیر مستقل شبهات خود را مطرح کرده‌اند.
3. از اواخر قرن سوم تا قرن هشتم، رویکرد غالب منابع غیر مستقل اهل سنت ضد عثمانی، علیه مذاهب اسلامی ‌از جمله شیعه بوده است.
4. از قرن هشتم تا به امروز، اکثر منابع مستقل اهل سنت ضد عثمانی علیه شیعه، به صورت تک‌نگاری و مستقل نوشته شده است.
5. منابع مستقل ویا غیر مستقلی که علیه شیعه شبهه مطرح کرده‌اند، در واکنش به رشد تشیع و یا دولت‌های شیعی نوشته شده‌اند.
6. زبان ردیه‌ها و شبهات، تخصصی بوده، برای مخاطب عام نوشته نشده است.
آزمون

1. مهم‌ترین ویژگی دوره علمی ‌شبهات ............ .
الف) شبهات به صورت شفاهی
ب) شبهات به صورت مکتوب*
ج) شبهات بصورت مکتوب مستقل
د) شبهات به صورت مکتوب غیر مستقل

2. بیشتر کتاب‌های غیر مستقل اهل سنت ضد عثمانی علیه ....... .
الف) مذاهب اسلامی*
ب) معتزله و عقل گرایان
ج) شیعه
د) اشاعره و اهل حدیث

3. بیشترین ردیه‌ها وشبهات علیه شیعه در دوره ......... .
الف) ایلخانیان
ب) سلجوقیان
ج) آل بویه
د) صفویه*

4. انگیزه اصلی منابع شبهه‌افکن اهل سنت ضد عثمانی علیه شیعه ....... .
الف) ضعف شیعه
ب) رشد تشیع*
ج) ضعف اهل سنت
د) قدرت یافتن اهل سنت

6

1. منابع شبهات اهل سنت ضد عثمانی، به منابع مستقل وغیر مستقل تقسیم می‌‌شود.
2. منابع غیر مستقل با استفاده از احادیث جعلی علیه مخالفان خود از جمله شیعه، شبهه ‌پراکنی می‌ کنند.
3. منابع مستقل با تبیین‌ها وتهمت‌ها، به نشر شبهات علیه شیعه می‌پردازند.
4. شبهات علیه شیعه، به لحاظ محتوایی تکراری است؛ ولی به لحاظ ظاهری وروشی تغییر می‌کند.
5. عمده شبهات اهل سنت عثمانی، علیه مساله امامت و شیعه است.
6. میزان منابع شبهات اهل سنت ضد عثمانی به میزان اقتدار شیعه بستگی دارد و هرچه شیعه موثرتر باشد، شبهات بیشتر خواهد بود.
7. میزان حجم شبهات علیه شیعه پس از انقلاب اسلامی ‌با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.
8. سنی معرفی کردن اهل بیت(ع) از آخرین تلاش‌های وهابیان معاصر در شبهه‌افکنی بر ضد شیعه است.

آزمون

1. قالب شبهه‌افکنی منابع غیر مستقل علیه مخالفان خود از جمله شیعه ...... .
الف) توهین
ب) افترا
ج) احادیث جعلی*
د) گزارش‌های تاریخی

2. عنصر مشترک در منابع شبهات ضد عثمانی علیه شیعه ........ .
الف) استدلال
ب) توهین و افترا*
ج) مغالطه
د)جدل

3. مهم‌ترین هدف شبهه‌افکنان وهابیت معاصرعلیه شیعه ......... .
الف) تحریف قرآن
ب) مصادره اهل بیت*
ج) یهودی معرفی کردن شیعه
د) تکفیر شیعه

4. حجم بیشتر شبهات اهل سنت عثمانی علیه شیعه در دوره ........ است.
الف) آل بویه
ب) ایلخانیان
ج) صفویه
د) انقلاب اسلامی ‌ایران*

5. کتاب ............ در واکنش به کتاب کلامی ‌.......... علامه حلی است.
الف) السنة – نهج الحق
ب) الفِصَل – کشف الصدق
ج) منهاج ابن‌تیمیه – منهاج الکرام*
د) الشیعۀ و السنة – الشافی فی الامامۀ

7

1. شیعیان سلفی، کسانی هستند که از عقاید و باورهای وهابیت و سلفیه، تاثیر پذیرفته‌اند و با غالی دانستن عقاید شیعه، به بازخوانی انتقادی و شبهه‌افکنی علیه عقاید شیعه از جمله امامت پرداخته‌اند.
2. مهم‌ترین شبهه‌افکنان از شیعیان سلفی، سنگلجی، خالصی‌زاده، قلمداران، برقعی و حسین راضی عبدالله است که در سفر به عربستان تحت تاثیر عقاید وهابیت قرارگرفته‌اند
3. مهم‌ترین ویژگی این گروه، نگاه افراطی به قرآن، و نگاه حداقلی وتفریطی به روایات معصومان(ع) است.
4. نگاه افراطی به وحدت، شبهات علیه امامت و برائت، شرک دانستن توسل و زیارت نیز از شاخصه‌های فکری این گروه است.
5. ریشه اصلی تفکر شیعیان سلفی معاصر، به فرقه بُتریه در زمان امام باقر(ع) باز می‌گردد.
محورهای پژوهشی
1. با استفاده از کتاب «جریان‎ها وسازمان‎های مذهبی سیاسی ایران»، جریان شیعیان سلفی را معرفی کنید.
2. با استفاده از کتاب «فرهنگ فرق اسلامی»، دکتر محمد جواد مشکور، فرقه بُتریه و عقاید آن را بیان کنید.

آزمون

1.شیعیان سلفی کسانی هستند که ......... .
الف) تحت تاثیر وهابیت قرار گرفته اند.*
ب) تحت تاثیر روشنفکران قرار گرفته اند.
ج) متاثر از اخوان المسلمین هستند.
د) متاثر از خاورشناسان هستند.

2. نخستین کسی که تحت تاثیر تفکرات سلفیه قرار گرفت ...... .
الف) قلمداران
ب) سنگلجی*
ج) برقعی
د)خالصی زاده

3. مهم ترین شاخصه فکری این گروه ....... .
لف) حدیث محوری*
ب) عقل محوری
ج) قرآن محوری
د) معنامحوری

4. محور شبهات شیعیان سلفی زده ......... است.
الف) توحید
ب) امامت*
ج) وحدت
د) خرافات

5. ریشه فکری شیعیان سلفی را باید در فرقه ...... جستجو کرد.
الف) زیدیه
ب) بُتریه*
ج) واقفیه
د) فطحیه

8

1. منابع کلامی، به تناسب کارکردهای علم کلام، به منابع کلامی- ‌تبیینی و کلامی- ‌دفاعی تقسیم می‌شود.
2. نویسندگان منابع کلامی ‌شیعه، قبل از متکلم بودن، فقیه و مجتهد بود و با اشراف بر متون دینی، به نگارش کتب کلامی‌ - تبیین عقاید شیعه روی آورده‌اند.
3. منابع کلامی- ‌تبیینی، به منابع کهن و معاصر تقسیم می‌شود.
4. منابع کلامی‌- تبیینی، که با رویکرد تاریخی و حدیثی با تکیه بر مصادر شیعی نوشته شده است، درون‌مذهبی بوده و فقط برای شیعیان مفید خواهد بود
5. منابع کلامی‌- تبیینی که با رویکردهای عقلی و حدیثی از مصادر غیر شیعی نوشته شد، اجمالا برای شبهات غیر شیعیان، مفید است
6. ادبیات منابع کلامی‌- تبیینی، تخصصی است.
7. منابع کلامی‌- تبیینی به‌ویژه با رویکرد عقلی و حدیثی از مصادر غیر شیعه، زمینه‌ساز پاسخ به شبهات علیه شیعه است.

آزمون

1. منابع کلامی ‌شیعه، به ............ تقسیم می‌شود.
الف) کهن و معاصر
ب) معاصر و متاخر
ج) استنباطی و دفاعی
د) تبیینی و دفاعی*

2. کتاب «کفایۀ الأثر» از منابع کلامی ‌است که با رویکرد ......... در اثبات امامت نوشته شده است.
الف) تاریخی
ب) حدیثی*
ج) عقلی
د) عقلی و نقلی

3. منابع کلامی‌- تبیینی با رویکرد .......... اجمالا می‌تواند برای پاسخ به شبهات مفید باشد.
الف) عقلی و حدیثی از مصادر غیر شیعه*
ب) تاریخی و حدیثی
ج) عقلی و تاریخی
د) تاریخی و حدیثی از مصادر غیر شیعه

9

1. منابع کلامی دفاعی، منابعی هستند که: به‌صورت مستقل، در ردّ شبهه و ‌یا شبهه‌هایی علیه شیعه، نوشته شده باشند.
2. منابع کلامی دفاعی، به منابع کهن و معاصر قابل تقسیم است.
3. بیشتر منابع کلامی دفاعی، از تمامی قابلیت‌های علمی برای ردّ شبهه‌ها استفاده کرده‌اند.
4. منابع کلامی دفاعی در دوران صفویه بیشتر است؛ که نشانگر منازعات مذهبی و رشد شیعه می‌باشد

آزمون

1. منابع کلامی دفاعی، منابعی هستند که................نوشته شده‌اند.
الف) مستقل در ردّ شبهه‌ها و تببین عقاید
ب) غیر مستقل در ردّ شبهه خاص
ج) مستقل در ردّ شبهه‌ها*
د) غیر مستقل در ردّ شبهه‌ها

2.کتاب بناء المقالۀ الفاطمیۀ نوشته............. در ردّ.....................می‌باشد.
الف) شیخ مفید/ المغنی قاضی عبدالجبار
ب) سید بن طاووس/ العثمانیه جاحظ*
ج) سید مرتضی/ منهاج ابن تیمیه
د) شییخ طوسی/ المغنی قاضی عبدالجبار

3. بیشترین کتاب کلامی دفاعی در دوره صفویه نوشته..........می‌باشد.
الف) سید‎هاشم بحرانی
ب) قاضی نورالله شوشتری*
ج) علامه مجلسی
د) شیخ حُرّ عاملی.

4. مهم‌ترین و‌یژگی منابع دفاعی کلامی............می‌باشد.
الف) نگاه تهاجمی
ب) نگاه تدافعی
ج) استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی*
د) استفاده از منابع اهل‌سنت.

10

1. منابع کلامی دفاعی شیعه به دو دوره کهن و معاصر تقسیم می‌شوند. از ابتدا تا پایان ‌دوره صفویه را کهن و از پایان دوره صفویه تا حال حاضر را معاصر می‌نامند.
2. منابع کلامی دفاعی معاصرین به پیش از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب تقسیم می‌شود.
3. منابع کلامی دفاعی معاصرین پیش از انقلاب اسلامی، ناظر به شبهه‌های علیه مذهب شیعه و وحدت اسلامی است.
4. منابع کلامی دفاعی معاصرین پس از انقلاب اسلامی، ناظر به شبهه‌های علیه تشیع سیاسی و انقلابی و وحدت بین شیعه و اهل‌سنت است و کاملا به صورت تخصصی و جزیی، شبهه‌ها را بررسی کرده است.
5. رویکرد بیشتر منابع کلامی دفاعی معاصرین، تهاجمی و فعال است.
6. ادبیات بیشتر منابع کلامی دفاعی معاصرین تخصصی و علمی است و مخاطب اصلی آنها، متخصصین‌اند نه عرف و عامه مردم. این مسأله از اشکالات عمده این منابع است.

آزمون

1. منابع کلامی دفاعی معاصر از زمان....................تا حال حاضر می‌باشد .
الف) ابتدای صفویه
ب) ابتدای مشروطه
ج) پایان صفویه*
د) پایان مشروطه

2. مهم‌ترین منبع کلامی دفاعی معاصرین که پیش ازانقلاب اسلامی نوشته شده است.......می‌باشد.
الف) المراجعات
ب) الغدیر*
ج) أصل الشیعۀ و أصولها
د) دلائل الصدق

3. رویکرد اصلی منابع کلامی دفاعی معاصرین...................می‌باشد.
الف) دفاعی
ب) دفاعی تهاجمی
ج) تهاجمی*
د) منفعلانه

4.کتاب «بحوث مع أهل السنۀ و السلفیۀ» نوشته.................با رویکرد..............می‌باشد.
الف) آیت الله شهرستانی- تهاجمی
ب) آیت الله سبحانی – دفاعی
ج) آیت الله شیخ محمد سند- دفاعی
د) آیت الله سید مهدی روحانی- تهاجمی*

5. اشکال عمده منابع کلامی دفاعی معاصرین..................می‌باشد.
الف) ادبیات علمی و تخصصی*
ب) ادبیات دفاعی و تخصصی
ج) ادبیات علمی و عمومی
د) ادبیات دفاعی و عمومی

11

1. ازدواج عمر با ام‌کلثوم در کافی، تهذیب و استبصار نقل شد.
2. ازدواج عمر با ام‌کلثوم، موضوعی تاریخی است‌که شبهه‌افکنان، از آن، نتایج کلامی گرفته‌اند.
3. شبهه ازدواج عمر با ام‌کلثوم، با هدف اثبات حسن روابط و انکار امامت حضرت علی(ع) و شهادت حضرت زهرا(ع) مطرح می‌شود.
4. رویکرد شبهه، تهاجمی ومخاطب آن عموم است.
5. شبهه یادشده، از رایج‌ترین شبهه‌هایی است که هر سه گروه شبهه‌افکن، اهل سنت، سلفیه و متأثران از سلفیه، به آن استناد کرده‌اند.
6. کتابهای فراوانی از شیعه در پاسخ به شبهه یاد شده نوشته شد.

آزمون

1. شبهه ازدواج عمر با ام‌کلثوم....... است.
الف) کلامی
ب) تاریخی*
ج) حدیثی
د) تفسیری

2. مهم‌ترین هدف از طرح شبهه یاد شده............می باشد.
الف) اثبات خلافت خلیفه دوم
ب) انکار شهادت حضرت زهرا*
ج) اثبات حسن روابط
د) انکار غدیر

3. متاثرین از سلفیه با هدف...... شبهه ازدواج عمر با ام‌کلثوم را مطرح می‌کنند.
الف) اصلاحات اعتقادی
ب) استحاله فکری شیعه
ج)انکار امامت
د) تقریب حداکثری*

4.دیدگاه کلینی در کافی نسبت به ازدواج عمر با ام‌کلثوم....... است.
الف) ازدواج اکراهی*
ب)ازدواج اختیاری
ج) انکار ازدواج
د) انکار وجود ام‌کلثوم

12

1. برخی از منابع اهل سنت و شیعه اصل ازدواج عمر با ام‌کلثوم را نقل کرده‌اند.
2. ازدواج عمر با ام‌کلثوم، اشکالات مهم سندی دارد.
3. ازدواج عمر با ام‌کلثوم اشکالات دلالی دارد.
4. بر فرض صحت ازدواج یادشده، طبق روایت صحیح مسلم، ازدواج عمر با ام‌کلثوم نه تنها دلالت بر اهداف کلامی شبهه‌افکنان ندارد، بلکه دلالت بر روابط سیئه بین امام علی وخلیفه دوم دارد.
محور‌های پژوهشی(یک محور به اختیار دانشجو)

آزمون

1. مهم‌ترین دلیل نقلی شبهه‌افکنان در مسأله ازدواج عمر با ام‌کلثوم در کتاب...........است.
الف) من لایحضره الفقیه
ب) نهج البلاغه
ج) کافی*
د) وسائل الشیعه

2. مهم‌ترین پاسخ حلی به شبهه ازدواج عمر با ام‌کلثوم..............
الف) نفی دختری به نام ام‌کلثوم است.*
ب) نفی اصل ازدواج است.
ج) عدم ذکر این ازدواج در صحاح سته است.
د) اکراهی بودن ازدواج است.

3. سخن خلیفه دوم، که حضرت علی(ع)،ابوبکر وعمر را دروغگو، گنه‌کار، حیله‌گر و خائن می‌دانست دلالت بر.............دارد.
الف) انکار ازدواج
ب) روابط غیر حسنه
ج) روابط سئیه*
د) انکار وجود ام‌کلثوم

13

1. شبهه‌افکنان با استناد به برخی از کتب شیعه، مدعی نام‌گذاری فرزندان اهل بیت(ع) به نام‌های خلفا هستند.
2. اثبات حُسن روابط بین خلفا واهل بیت(ع)، انکار امامت، انکار شهادت حضرت زهرا(س)، یهودی معرفی کردن شیعه و سنی معرفی کردن اهل بیت(ع)، از اهداف شبهه‌افکنان بوده است که انکار شهادت حضرت زهرا(س) مهم‌ترین هدف آنان است.
3. استناد به برخی از کتب شیعه و عرفی بودن مساله نام‌گذاری، رویکرد شبهه یاد شده را تهاجمی‌ کرده است.
4. موضوع نام‌گذاری فرزندان اهل بیت(ع) به نام‌های خلفا، از جمله موضوعاتی است که از لحاظ تاریخی، حدیثی، کلامی ‌و فقهی قابل بررسی است.
5. اهل سنت ضدعثمانی و عثمانی، وشیعیان سلفی زده نیز به این شبهه دامن زده‌اند.
6. شبهه یاد شده از قرن دهم به بعد مطرح شده است.

آزمون

1. از میان اهل بیت، شبهه نام‌گذاری فرزندان اهل بیت(ع) به نام‌های خلفا، کدام امام برای شبهه‌افکنان اهمیت ویژه دارد؟
الف) امام علی(ع)*
ب) امام سجاد(ع)
ج) امام حسین(ع)
د) همه اهل بیت(ع)

2. مهم‌ترین اهداف شبهه‌افکنان از طرح شبهه نام‌گذاری چیست؟
الف) اثبات حسن روابط
ب) اثبات خلافت
ج) اثبات عدالت صحابه
د) انکار شهادت حضرت زهرا(س)*

3. شبهه نامگذاری، از قرن ........ به بعد مطرح شده است.
الف) قرن اول
ب) قرن چهارم و پنجم
ج) قرن دهم*
د) پس از انقلاب اسلامی ‌ایران

14

1. برخی ازپاسخ‌های مطرح شده به شبهه نامگذاری از جمله عادی بودن اسامی ‌و یا نامگذاری از سوی مادران، با شبهه تهاجمی، تناسب نداشته، کارآمد نیست.
2. از دیدگاه شیعه مساله نام‌گذاری کاملا مخدوش است و بر فرض صحت، دلالت بر اهداف کلامی ‌شبهه‌افکنان ندارد.
3. از دیدگاه اهل سنت، روایت «صحیح مسلم» که اعتقاد حضرت علی(ع) نسبت به خلفا را بیان می‌کند، نشان می‌دهد که روابط بین خلفا و امام علی(ع)، تیره و تار بود.

آزمون

1. کدام یک از پاسخ‌های زیر برای شبهه نام‌گذاری مناسب نیست؟
الف) عدم ذکر نام‌ها در کتب اربعه
ب) تصحیف در نام‌ها
ج) رایج بودن اسامی*
د) همه موارد

2. مهم‌ترین پاسخ به شبهه نامگذاری از نگاه شیعه چیست؟
الف) عدم ذکر نام‌ها در کتب اربعه
ب) تصحیف
ج) تحریف
د) روایات اهل بیت(ع) در برائت از خلف*

3. مهم‌ترین پاسخ به شبهه نام‌گذاری از نگاه اهل سنت .............. است.
الف) روایت صحیح بخاری
ب) روایت صحیح مسلم*
ج) روایت سنن ابی‌داود
د) روایت سنن ابن‌ماجه

4. مهم‌ترین منبع برای پاسخ‌گویی به شبهه نام‌گذاری، کتاب ............ است.
الف) نام‌های خلفا بر فرزندان امامان(ع)*
ب) معمای نامگذاری
ج) تحریف اسماء المعصومین
د) نقد کتاب وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت(ع) با یکدیگر

15

1. مساله نماز خواندن امام علی(ع) پشت سر خلفا در کتاب کافی نقل شده است.
2. شبهه یاد شده مساله تاریخی است که با اهداف کلامی ‌و انکار مساله امامت و برائت مطرح شده است.
3. اهل سنت عثمانی و ضد عثمانی و شیعیان سلفی‌زده به این شبهه دامن می‌زنند.
4. بر اساس دیدگاه اهل سنت، نماز خواندن امام علی(ع) پشت سر خلفا بر فرض ثبوت، دلالت بر اهداف کلامی ‌یاد شده ندارد و اعم از تایید وعدم تایید امام جماعت است.
5. بر اساس دیدگاه شیعه نیز نماز خواندن امام علی(ع) پشت سر خلفا، بر فرض ثبوت، نه تنها دلالت بر تایید آنها ندارد، بلکه اعاده نماز امام، دلالت بر فاسق بودن و تیره بودن روابط آن حضرت با خلفا دارد.

آزمون

1. هدف اصلی شبهه‌افکنان از طرح شبهه نماز خواندن امام علی(ع) پشت سر خلفا ........ است.
الف) شهادت حضرت زهرا*
ب) حسن روابط
ج) اثبات عدالت
د) اثبات خلافت

2. مهم‌ترین دلیل در نقد شبهه یاد شده از دیدگاه اهل سنت، ............ است.
الف) روایت سنن ابی‌داود
ب) روایت صحیح مسلم*
ج) روایت صحیح بخاری
د) روایت سنن نسائی

3. بر اساس روایت کافی، چگونه شبهه یاد شده پاسخ داده می‌شود؟
الف) ضعف سندی روایت
ب) ضعف دلالی روایت
ج) تقیه بودن
د) اعاده نماز توسط امام*


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.003 Seconds