فدک - کلام و عقاید - ۲. همه سوالات
آخرین تغییرات : 2015-07-13تعداد بازدید : 444

۲. همه سوالات


  1. آموزه‎ها شیعه۲
  2. امامت و ولایت
  3. شبهه شناسی
  4. شیعه و تقریب
  5. معارف قرآن۲
  6. English

آموزه‎ها شیعه۲

70 درصد آزمون 30 درصد متن
1
آزمون
1. بر اساس آیه «وَ بَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُواْ...» معنای بداء چیست؟
الف) آشکار شدن و روشن شدن است*
ب) جدید شدن رأى
ج) تغییر واقعیت
د) بدی‌ها و گناهان

2. از نظر سید مرتضی تحقق بداء چه شرایطی دارد؟
الف) چیزی باشد که قبلاً عزم بر انجام آن داشته‌ایم و اکنون منصرف شده‌ایم.
ب) در وقت خاص، به نحو خاص، بر مکلف خاص باشد.*
ج) در وقت خاصی ایجاد و در وقت دیگری تمام شود.
د) به جهت مصلحتى واقع شود.

3. چرا بداء از ناحیه خداوند محال است؟
الف) چون خداوند اختیار بداء را به بندگان خود تفویض کرده است.
ب) چون لازمه آن سلب اختیار از مکلف است.
ج) چون خداوند نیازی به بداء در امور ندارد.
د) چون لازمه آن، مسبوق شدن جهل بر علم خدا است.*

4. بغدادی در کتاب «الفرق بین الفرق» ظهور بداء را به چه کسی نسبت می‌دهد؟
الف) روافض(شیعیان)
ب) اسماعیلیه
ج) کیسانیه*
د) خداوند

5. سعد قمی و نوبختی با استناد به روایت امام ‌صادق(ع) که فرمودند: «ما بدء الله فی شیء کما بداء له فی اسماعیل» چه چیزی را در باره بداء می‌‌خواستند بگویند؟
الف) بداء مربوط به جریان مرگ اسماعیل پسر امام‌ صادق(ع) است.*
ب) برای خداوند در مورد ذبح حضرت اسماعیل بداء حاصل شد.
ج) شیعیان اولین بداء را شروع نکردند.
د) خداوند در مورد هیچ شیئی بداء نمی‌ کند.
2
آزمون
1. عبدالجبار معتزلی بحث بدا را به چه کسی نسبت داده است؟
الف) ابن‌سبأ یهودی
ب) سید مرتضی
ج) هشام بن حکم*
د) امام صادق(ع)

2. پیشینه بحث بدا از نظر شیعه به چه زمانی مربوط می‌ شود؟
الف) دوران امام صادق(ع)
ب) صدر اسلام*
ج) دوره شیخ کلینی
د) هیچ‌ کدام

3. چه کسی در بین علمای شیعه بدا را نپذیرفت؟
الف) شیخ صدوق
ب) شیخ مفید
ج) خواجه نصیرالدین طوسی*
د) خواجه و علامه حلی

4. شیخ صدوق با مطرح کردن آیات چه منظوری داشت؟
الف) ابطال قول یهود*
ب) ابطال قول منکران بداء
ج) ابطال قول شیخ مفید
د) هیچ‌کدام
3
آزمون

1. روایتی که برای اثبات بداء به آن استناد شده است، درباره کیست؟
الف) خواجه نصیرالدین طوسی
ب) میرداماد و ملاصدرا
ج) اسماعیل فرزند امام صادق(ع)*
د) هیچ‌کدام

2. اگر طبق روایات قائل به بداء شویم، بنا بر نظر اشکال‌کنندگان منجر به ...... .
الف) جهل خدا می‌شود*
ب) علم ازلی خدا می‌شود
ج) علم مطلق خدا نمی‌ شود
د) علم ازلی و مطلق خدا می‌‌شود

3. شیخ مفید دلیل بداء را ....... .
الف) عقلی می‌‌داند
ب) عقلی- نقلی می‌ داند
ج) عقلی نمی‎‌داند*
د) هیچ‌ کدام

4. برای رفع اشکال فوق کدام توجیه نزد بیشتر علما پذیرفته است؟
الف) توجیه عقلی
ب) توجیه لفظی*
ج) توجیه اضافی
د) توجیه منطقی

5. لوح محفوظ چیست؟
الف) مخزن علم پیامبر(ص)
ب) مخزن علم امام(ع)
ج) مخزن علوم بدائی
د) مخزن علم ازلی خداوند*
4

آزمون

1. هم معنا دانستن نسخ و بداء چه نوع توجیهی است؟
الف) توجیه نقلی
ب) توجیه عقلی و نقلی
ج) نه نقلی و نه عقلی
د) توجیه لفظی*

2. سید مرتضی در کتاب «شافی» بداء را به چه معنایی دانسته است؟
الف) به معنای علم
ب) به معنای نسخ*
ج) به معنای تحول در حکم
د) هیچ‌ کدام

3. نسخ به چه معنا است؟
الف) تغییر در سرنوشت
ب) تغییر در امر تکوین
ج) تغییر در تشریع*
د) تغیییر در تکوین و تشریع

4. بنا بر هم‌معنا بودن نسخ و بداء، جدال بین شیعه و مخالفان چیست؟
الف) لفظی است*
ب) معنوی است
ج) هم لفظی و هم معنوی است
د) هیچ‌کدام

5. تفاوتی که علما بین نسخ و بداء گفته‌اند چیست؟
الف) نسخ تغییر در تکوین و بداء در تشریع است
ب) نسخ تغییر در حکم و بداء در تشریع است
ج) نسخ تغییر در تشریع و بداء در تکوین است*
د) هیچ‌کدام
5
آزمون

1. بداء به کدام یک از الواح مربوط می‌ شود؟
الف) لوح محفوظ
ب) لوح قضا و قدر
ج) لوح محو و اثبات*
د) هیچ‌ کدام

2. در کدام یک از الواح، علم بی‌ تغییر قرار دارد؟
الف) لوح محو و اثبات
ب) لوح قدر
ج) لوح محفوظ*
د) مورد الف و ب صحیح است

3. علامه مجلسی از کدام یک از توجیهات بهره برده است؟
الف) توجیه نقلی
ب) توجیه عقلی - نقلی
ج) توجیه نقلی لوح محفوظ*
د) هیچ‌کدام

4. کتاب قضا و قدر همانند چه کتابی است؟
الف) محو و اثبات
ب) محفوظ و محو و اثبات*
ج) محو و قدر
د) هیچ‌کدام

5. چه کسی توجیهات عقلی را گسترش داد؟
الف) علامه مجلسی
ب) فیض کاشانی
ج) شیخ مفید
د) هیچ‌کدام*
6

آزمون

1. آیه: «ما ننسخ من آیةٍ أو ننسها نأت بخیرٍ منها أو مثلها» به کدام مسأله‌ اشاره می‌ کند؟
الف) به مسأله نسخ*
ب) به مسأله بداء
ج) به مسأله بداء و نسخ
د) هیچ‌کدام

2. میرداماد بداء را به چه معنایی می‌‌داند؟
الف) به معنای برطرف شدن امر تشریعی
ب) به معنای برطرف شدن امر تکوینی*
ج) به معنای برطرف شدن امر عادی
د) هیچ‌کدام

3. به هر حکم ثابت شرعی و غیر شرعی که برداشته شود ........ .
الف) بداء می‌‌گویند
ب) نسخ می‌ گویند
ج) بداء و نسخ می‌ گویند*
د) هیچ‌ کدام

4. وجه مشترک بداء و نسخ از جانب خداوند ....... .
الف) قدرت و توانمندی است
ب) جایگزینی نکردن حکم دیگر است
ج) حکمت و مصلحت است*
د) هیچ‌کدام

5. کتاب نبراس الضیاء از کیست؟
الف) ملا صدرا
ب) آقا علی نوری
ج) میرفندرسکی
د) میرداماد*
7

آزمون

1. تفاوت بداء برای خدا و بداء برای انسان چیست؟
الف) برای انسان ظهور بعدالخفاء است
ب) برای خدا ظهور بعدالخفاء نیست، ولی برای انسان است*
ج) برای انسان ظهور بعدالخفاء نیست
د) هیچ‌کدام

2. جهل، عجز و ندامت از ویژگی‌های ...... .
الف) بداء انسانی است*
ب) بداء الاهی است
ج) بداء بعدالظهور است
د) بداء بعد الخفاء است

3. بداء الاهی ناشی از...... .
الف) جهل و ناتوانی است
ب) ناتوانی و پشیمانی است
ج) مصلحت و حکمت است*
د) هیچ‌کدام

4. در جریان ذبح اسماعیل ...... .
الف) خداوند پشیمان شد
ب) مصلحت خدا عوض شد*
ج) حضرت ابراهیم(ع) تصمیم خود را عوض کرد
د) اسماعیل ممانعت کرد

5. بداء به علم خداوند یا فعل او مربوط می‌‌شود؟
الف) علم عام الاهی
ب) به فعل خدا
ج) به هر دو*
د) هیچ‌کدام
8

آزمون

1. اعتقاد به بداء اعتراف به ....... .
الف) جهل خداوند است
ب) به ناتوانی خداوند است
ج) به قدرت و سیطره خداوند است*
د) هیچ‌کدام

2. علم خداوند و غیرخداوند به ترتیب ....... .
الف) محدود و نامحدود است
ب) نامحدود و محدود است*
ج) هر دو نامحدود است
د) هیچ‌کدام

3. معنای زندگی به ....... .
الف) پذیرش بداء است
ب) امیدواری است
ج) ناامیدی است
د) مورد اول و دوم صحیح است*

4. آیه: «یمحو الله ما یشاء و یثب و عنده ام الکتاب» ...... .
الف) نافی بداء است
ب) نافی قدرت خداست
ج) مثبت مخالفان بداء است
د) هیچ‌کدام*

5. از پیامدهای بداء ...... .
الف) عبادت و امید است
ب) اثبات مشیت و اراده خداوند است
ج) مورد اول و دوم صحیح است*
د) هیچ‌کدام
9

آزمون

1. بنا به نظر علامه حلی لازمه ادعای اشاعره ....... .
الف) نفی بداء است
ب) نفی آیات الاهی است
ج) پذیرش بداء و آیات مربوط به آن است*
د) پذیرش مخالفت آیات با بداء است

2. نظر شهرستانی درباره بداء ...... .
الف) پذیرفته شده است
ب) اتهام است*
ج) نظری علمی ‌است
د) هیچ‌کدام

3. آیا نظر مخالفان بداء با آیات قرآن سازگاری دارد؟
الف) آری
ب) خیر*
ج) در بعضی موارد آری
د) هیچ‌کدام

4. نتیجه اشکال مخالفان بداء چه خواهد شد؟
الف) کفر شیعه
ب) فسق شیعه
ج) کفر و قتل شیعه
د) مورد اول و سوم*

5. این که شیعه به خداوند دروغ نسبت می‌دهد، بهانه چه کسانی است؟
الف) مخالفان شیعه
ب) مخالفان بداء
ج) شهرستانی و پیروانش
د) همه موارد*

6. مخالفان بداء بحث بداء را به کدام مسأله اعتقادی گره زده‌اند؟
الف) به توحید
ب) به نبوت
ج) به معاد
د) به هیچ‌کدام*

7. چرا مخالفان در همه جا می‌خواهند به نوعی به امامت نقبی بزنند؟
الف) زیرا امامت هویت شیعه است*
ب) زیرا امامت از اصول مذهب است
ج) زیرا مرتبط با عصمت است
د) هیچ‌کدام
10

آزمون

1. در وعده‌های غیر محقق پیامبران‌در قرآن چه کسی نقش دارد؟
الف) خودشان
ب) دیگران
ج) هم خودشان و هم دیگران
د) خدا*

2. وعده‌های پیامبران و امامان به مردم از جانب کیست؟
الف) از جانب خداست*
ب) از جانب خودشان است
ج) مصلحت را در نظر می‌گیرند
د) هیچ‌کدام

3. در داستان حضرت یونس(ع) چرا وعده عذاب یونس تحقق پیدا نکرد؟
الف) خودش نمی‌خواست
ب) خدا نمی‌خواست*
ج) مصلحت نبود
د) مورد اول و سوم درست است

4. اگر بگوییم موسی از جانب خودش گفته‌است که میقاتش سی روز طول می‌کشد، چه می‌شود؟
الف) کارش به انجام نمی‌رسید
ب)‌هارون نباید خلیفه او بشود
ج) ‌بایست سر سی روز می‌آمد
د) هیچ‌کدام*

5. با توجه به اینکه بعضی وعده‌های پیامبران عملی نمی‌شد، آیا می‌توان به قول آن‌ها اطمینان‌‌کرد؟
الف) اگر به مصلحت است، بلی
ب) خیر
ج) اگر به امر خداست، بلی*
د) هیچ‌کدام

6. آیا می‌توان اشکالات مخالفان بداء را اشکال علمی‌ و محتوایی دانست؟
الف) آری
ب) با دقت در نظر آن‌ها خیر*
ج) هر دو مورد صحیح است
د) هیچ‌کدام
11

آزمون

1. تقیه از نظر لغوی به چه معنایی است؟
الف) نگه داشتن
ب) حفظ کردن
ج) پوشیدن
د) هر سه مورد*

2. تقیه و تقوا چه ارتباطی دارند؟
الف) صیانت در هر دو وجود دارد
ب) هر دو نقش سپر دارند
ج) مورد الف و ب صحیح است*
د) هیچ‌کدام

3. شاخصه‌های تقیه به ترتیب کدامند؟
الف) کتمان حق، دفع ضرر
ب) موافقت باطل و دفع ضرر
ج) کتمان حق، موافقت باطل و دفع ضرر*
د) هیچ‌کدام

4. آیا شیعه و سنی در معنای تقیه اختلاف نظر دارند؟
الف) در بعضی شرایط ندارند
ب) در بعضی شرایط دارند
ج) در همه شرایط ندارند*
د) هیچ‌کدام

5. آیا در صورت نبود یکی از شرایط، تقیه تحقق پیدا می‌کند؟
الف) با موافقت مخالف آری
ب) با مخالفت مخالف، خیر
ج) در هیچ صورت، خیر*
د) هیچ‌کدام
12

آزمون

1. در اسلام، پیشینه تقیه به چه زمانی بر می‌گردد؟
الف) زمان امام علی(ع)
ب) زمان پیامبر و صدر اسلام*
ج) زمان خلقت انسان
د) زمان امام باقر(ع)

2. طبق مطالب بیان شده در درس، منشأ مشروعیت تقیه در اسلام چیست؟
الف) عقل
ب) قرآن
ج) سیره و سنت پیامبر(ص)
د) ب و ج*

3. دلیل مشروعیت تقیه از نگاه اهل بیت(ع) چیست؟
الف) اهمیت جایگاه ائمه در نزد پیامبر(ص)
ب) مقام والای معنوی ائمه(ع)
ج) پذیرش قول ائمه(ع)همچون قول پیامبر(ص)*
د) هیچ‌کدام

4. کدام قید در آیه «مَن کَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ» شرح نزول آن را در مورد عمار بیان می‌کند؟
الف) مَن کَفَرَ بِاللَّهِ
ب) مِن بَعْدِ إِیمَانِهِ
ج) إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالایمان*
د) هیچ‌کدام

5. منشأ مشروعیت تقیه چیست؟
الف) سیره و سنت پیامبر(ص)
ب) آیات قرآن
ج) سیره اهل بیت(ع)
د) همه موارد*
13

آزمون

1. طرف مقابل تقیه فقط ...... .
الف) کفار هستند
ب) کفار و غیر کفار هستند*
ج) مسلمانان هستند
د) هیچ‌کدام

2. شرط اساسی تقیه ..... .
الف) مدارا است
ب) حفظ جان است
ج) حفط مال است
د) ترس و خوف است*

3. آیا در تقیه می‌توان ........ .
الف) ترک واجب کرد
ب) حرام انجام داد
ج) موافق مخالف عمل کرد
د) همه موارد صحیح است.*

4. آیا در همه جا حکم تقیه یکسان است؟
الف) آری
ب) شرایط فرق می‌کند*
ج) مورد الف و ب صحیح است.
د) هیچ‌کدام

5. در صورت نابودی دین .......... .
الف) تقیه واجب است
ب) تقیه حرام است*
ج) تقیه مستحب است
د) تقیه رخصت است
14

آزمون

1. آیا فطرت به معنای غریزه می‌تواند مشروعیت تقیه را اثبات کند؟
الف) آری
ب) خیر*
ج) مورد الف صحیح است
د) هیچ‌کدام

2. آیا بنا بر نظر اشاعره استدلال عقلی مشروعیت تقیه را ثابت می‌کند؟
الف)خیر*
ب) آری
ج) با سیره عقلا آری
د) با هیچ‌کدام

3. آیه «إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا...» صراحت در ..... .
الف) تقوا دارد
ب) ترک تقیه دارد
ج) انجام تقیه دارد*
د) ترک تقوا دارد

4. آیه «مَنْ‏ کَفَرَ بِاللَّهِ‏ مِنْ‏ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمان‏» درباره ...... .
الف) مقداد است
ب) یاسر است
ج) بلال است
د) هیچ‌کدام*

5. آیه «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى‏ التَّهْلُکَةِ» صراحت در ....... .
الف) تقیه دارد
ب) تقیه ندارد
ج) حکم کلی را بیان می‌کند*
د) نهی از تقیه می‌کند
15

آزمون

1. تفاوت دروغ وتقیه به ...... .
الف) آنچه می‌گویند است
ب) آنچه اظهار می‌کنند است
ج) آنچه در درون دارند است*
د) هیچ‌کدام

2. فرق تقیه و نفاق ....... .
الف) در نفاق باطن حق است، در تقیه باطن کفر
ب) در تقیه باطن حق است، در نفاق باطن کفر*
ج) در تقیه و نفاق باطن یکی است
د) هیچ‌کدام

3. در تعارض تقیه و امر به معروف حکم تقیه ..... .
الف) ثانوی است*
ب) اولی است
ج) در هر دو ثانوی است
د) در هر دو اولی است

4. در تعارض تقیه و جهاد برای امام کدام مقدم است؟
الف) تقیه
ب) جهاد*
ج) هر دو
د) هیچ‌کدام

5. در تعارض تبلیغ دین و تقیه کدام مقدم است؟
الف) تبلیغ
ب) تبلیغ اگر مربوط به مسائل اساسی دین باشد
ج) تقیه*
د) هیچ‌کدام
16

آزمون

1. معنای لغوی رجعت ...... .
الف) بازگرداندن و مراجعت است
ب) بازگشتن و باز گردانیدن است*
ج) هر دو مورد
د) هیچ‌کدام

2. لفظ مشهور مترادف با رجعت چیست؟
الف) الحشر
ب) البعث
ج) العود
د) الکره*

3. معنای رجعت در اصطلاح ........ .
الف) زنده شدن مردگان در زمان خاص در دنیا
ب) زنده شدن مردگان در آخرت
ج) زنده شدن مردگان پس از ظهور امام عصر(عج)
د) مورد الف و ج*

4. منشأ ظهور رجعت با شواهد تاریخی ....... .
الف) زمان امام صادق(ع) است
ب) صدر اسلام است*
ج) زمان شیخ صدوق است
د) هیچ‌کدام

5) مخالفان رجعت را به چه کسانی نسبت می‌دهند؟
الف) شیعیان
ب) معتزله
ج) سبعیه*
د) اشاعره
17

آزمون

1. دوره تثبیت مسأله رجعت ......... .
الف) صدر اسلام است
ب) زمان امام صادقین(ع) است*
ج) زمان امام کاظم(ع) است
د) هیچ‌کدام

2. شیخ مفید برای اثبات رجعت بیشتر به ....... .
الف) روایات استناد کرده است
ب) آیات استناد کرده است*
ج) عقل استناد کرده است
د) هیچ‌کدام

3. بعضی عرفا درباره رجعت گفته‌اند که ........ .
الف) نمی‌توان به روایات اعتماد کرد
ب) از امور غیبی است باید به آن ایمان داشت*
ج) باید کار آن را به خدا واگذار کرد
د) هیچ‌کدام

4. اکثریت علمای شیعه رجعت را ........ .
الف) از ضروریات دین دانسته‌اند
ب) از زمره اعتقادات ندانسته‌اند
ج) از اعتقادات دانسته‌اند، اما ضروری ندانسته‌اند*
د) هیچ‌کدام
18

آزمون

1. تحقق رجعت در همین دنیا ......... .
الف) ممکن نیست
ب) ممکن است
ج) در گذشته امکان داشته
د) گزینه ب و ج صحیح است*

2. عرفا و فلاسفه هدف رجعت را ...... .
الف) استکمال بدن می‌دانند
ب) استکمال نفس می‌دانند*
ج) استکمال ایمان می‌دانند
د) هیچ‌کدام

3. از اهداف رجعت. .......
الف) تحقق قدرت خداوند نیست
ب) تحقق وعده الاهی نیست
ج) الف و ب صحیح است
د) هیچ‌کدام*

4) آیه «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذینَ‏ آمَنُوا فِی‏ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهاد» دلالت بر ....... .
الف) تحقق رجعت در قیامت دارد
ب) تحقق رجعت در دنیا دارد*
ج) تحقق رجعت ندارد
د) هیچ‌کدام

5. با قاعده لطف می‌توان ......... .
الف) حتمیت رجعت در آخرت را ثابت کرد
ب) حتمیت رجعت در دنیا را ثابت کرد*
ج) امکان ذاتی رجعت را ثابت کرد
د) هیچ‌کدام

امامت و ولایت

آزمون و متن
1

آزمون

1. کتاب «الشافی فی الامامیة» از کدام یک از شخصیت‌های ذیل است؟
الف) شیخ مفید
ب) شیخ طوسی
ج) شیخ صدوق
د) سید مرتضی*

2. کدام یک از شخصیت‌های کلامی‌ ذیل معاصر با اهلبیت(ع) بوده است؟
الف) هشام بن حکم*
ب) سید مرتضی
ج) خواجه نصیرالدین طوسی
د) هیچ‌کدام

3. آیا بحث امامت در اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است؟
الف) آری مطابق تفسیر شیعیان
ب) خیر
ج) آری با نگاهی متفاوت از شیعیان*
د) هیچ‌کدام

4. کتاب معروف قاضی عبدالجبار معتزلی در خصوص امامت چیست؟
الف) کتاب المغنی*
ب) کتاب المواقع
ج) کتاب المعاصر
د)هیچ‌کدام
2

آزمون

1. مهم‌ترین رویکرد در بررسی مساله امامت کدام است؟
الف) رویکرد کلامی*
ب) رویکرد فقهی
ج) رویکرد تاریخی
د) هیچ‌کدام

2. نگاه تاریخی به مساله امامت منحصر به کدام است؟
الف) مستشرقان*
ب) شیعیان
ج) اهل سنت
ج) هیچ‌کدام

3. کدام رویکرد امامت را حلقه اتصال عالم ماده به بالا می‌ داند؟
الف) رویکرد کلامی‌
ب) رویکرد تاریخی
ج) رویکرد عرفانی*
د) هیچ‌کدام
3
آزمون

1. «مطلب ما» در امامت به چه معناست؟
الف) چیستی و معرفت‌شناسی امام*
ب) امامت عامه
ج) ضروری بودن وجود امام
د) هیچ‌کدام

2. کدام یک از گزینه‌های ذیل جزء امامت عامه است؟
الف) ضروری بودن اعتقاد به امام
ب) تعریف امام
ج) شرایط و اوصاف امام
د) هرسه*

3. در امامت خاصه چه چیزی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد؟
الف) جایگاه امام
ب) ولایت امام
ج) شخص و تعیین مصداق امام*
د) هیچ‌کدام
4
آزمون
1. امامت در لغت به چه معناست؟
الف) پیشوا*
ب) نبی
ج) هردو
د) هیچ‌کدام

2. کدام تعریف از امامت جامع‌ترین تعاریف است؟
الف) تعریف خواجه نصیرالدین طوسی*
ب) تعریف تفتازانی
ج) تعریف علامه
د) هیچ‌کدام

3. اهل سنت کدام تعریف از امام را قبول دارند؟
الف) صرفا امامت ظاهری و حکومت سیاسی اجتماعی آنها*
ب) هم امامت ظاهری و هم باطنی
ج) هر دو
د) هیچ‌کدام

4. تعریف شیعه از امامت چگونه است؟
الف) امام وصی و نایب پیامبر(ص) و تعیین و نصب شده از طرف خداوند است*
ب) امام را صرفا پیامبر نصب می‌‌کند.
ج) هردو
د) هیچ‌کدام
5
آزمون

1. کدام یک از موارد در تعریف امام وارد نمی‎‌شود؟
الف) جانشینی پیامبر(ص)
ب) ولایت و سرپرستی امت
ج) واجب الاطاعة بودن
د) ثروت*

2. علم و عصمت امام را چه کسانی قبول ندارند؟
الف) شیعیان
ب) اهل سنت*
ج) هردو
د) هیچ‌کدام

3. تعیین امامت در نظر شیعیان چگونه است؟
الف) انتصابی از طرف خدا*
ب) انتخابی از طرف مردم
ج) شورایی
د) هیچ‌کدام
6

آزمون

1. امام می‌تواند واجد کدام وحی باشد؟
الف) وحی تشریعی
ب) وحی به مفهوم الهام و تحدیث*
ج) هردو
د) هیچ‌کدام

2. امامت برای شیعیان با کدام قاعده اثبات می‌ شود؟
الف) قاعده لطف*
ب) قاعده نظم
ج) قاعده حدوث
د) هرسه
7

آزمون

1.از نظر شیعیان امامت جزء......... به شمار می‌رود.
الف) اصول دین*
ب) فروع دین
ج) هردو
د)هیچ‌کدام

2.برخی علمای اهل سنت امامت را جزء......... می‌ شمارند.
الف) احکام
ب) اساطیر
ج) هردو
د) فروع*

3.از مهمترین آیات جهت اثبات اصولی بودن امامت آیه........ است.
الف) تبلیغ*
ب) انذار
ج) تحدی
د) هیچ‌کدام
8

آزمون
1. امامت در امتداد اصل اعتقادی ......... قرار دارد.
الف) توحید
ب) معاد
ج) نبوت*
د) هیچ‌کدام

2. وصایت جزء کدام یک از واژگان ذیل است؟
الف) امامت*
ب) معاد
ج) توحید
د) هیچ‌کدام

3. چه کلمه‌ای مترادف بحث وصایت است؟
الف) ولایت*
ب) توحید
ج) معاد
د) هیچ‌کدام
9

آزمون
1. نظر اکثریت مسلمانان در مورد ضرورت وجود امام چیست؟
الف) وجود امام هم عقلا و هم شرعا ضروری است.*
ب) وجود امام فقط عقلا ضروری است.
ج) وجود امام فقط شرعا ضروری است.
د) هیچ‌کدام

2. از میان فرق اسلامی چه کسانی اصل ضرورت امام را منکر شده‌اند؟
الف) خوارج*
ب) اشاعره
ج) معتزله
د) هیچ‌کدام
10  ضرورت به حکم عقلی و یا به حکم شرعی

آزمون

1. بنا بر نظر متکلمان شیعه نصب امام ...... است.
الف) عقلی*
ب) شرعی
ج) هردو
د) هیچ‌کدام

2. بنا بر نظر متکلمان شیعه نصب امام از جانب ........ است.
الف) خداوند*
ب) اصحاب حل و عقد
ج) مردم
د) هرسه
11 انتصابی و یا انتخابی

آزمون

1.علمای اشاعره ضرورت وجود امام را ....... می‌دانند.
الف) عقلی
ب) شرعی*
ج) هردو
د) هیچکدام

2.علمای معتزله ضرورت وجود امام را ....... می‌دانند.
الف) عقلی*
ب) شرعی
ج) هردو
د) هیچکدام

3.چه فرقی بین علمای شیعه و معتزله در عقلی بودن وجود امامت می‌باشد؟
الف) علمای شیعی امامت انتصابی و از جانب خداوند می‌دانند برخلاف معتزله که از ناحیه مردم می‌دانند.*
ب) علمای شیعی امامت انتصابی و از جانب خداوند نمی‎دانند برخلاف معتزله
ج) معتزله امامت را انتصابی و از جانب خداوند می‌دانند برخلاف معتزله
د) هیچکدام
12
آزمون
1.نصب امام به منظور هدایت و تربیت بندگان از طرف خداوند متعال است
الف) قاعده لطف*
ب) ترحم
ج) منت
د) هیچکدام

2.اهل سنت قاعده لطف را فقط در.....دخیل می‌دانند
الف) نبوت*
ب) امامت
ج) رهبری
د) هیچکدام

3.چه کسانی قاعده لطف را واجب نمی‎دانند؟
الف) اکثر علمای اهل سنت*
ب) شیعیان
ج) هردو
د) هیچکدام
13 اشکالات اشاعره و معتزله دلیلعقلی
آزمون

1. ترک لطف از جانب خدا بر خداوند حکیم و قادر ‌............ است.
الف) واجب
ب) جایز ‌
ج) قبیح*
د) هیچ‌کدام

2. آیا لطف خداوند اقتضای بدیل بودن برای امام را نیز دارد؟
الف) آری
ب) خیر ‌*
ج) در برخی موارد
د) هیچ‌کدام
14  اشاره‌ای اجمالی به سایر ادله عقلی
آزمون

1. مجری شریعت بعد از پیامبر اعظم(ص) چه کسی باید باشد؟
الف) امام منصوب از ناحیه خداوند*
ب) امام منصوب از ناحیه مردم
ج) شورای حل و عقد
د) هیچ‌کدام

2. بهترین جایگزین بعد از نبوت چیست؟
الف) امام*
ب) مردم
ج) رؤسای قبایل
د) هیچ‌کدام

3. وجه افتراق در غیبت نبوت و امامت کدام است؟
الف) عدم وحی و نبوت در امام*
ب) عدم عصمت
ج) عدم علم
د) هیچ‌کدام
15 چیستی، هستی‌شناسی و اوصاف امام
آزمون
1.کدام یک از ویژگی‌‌‌های ذیل جزء صفات امام از نظر اهل تسنن نیست؟
الف) عدالت
ب) اجتهاد
ج) مرد بودن
د) عرب بودن*

2. عصمت چیست؟
الف) پرهیز از گناهان کبیره
ب) عدم اصرار بر گناهان صغیره
ج) ملکه‌ای که با وجود آن داعی بر معصیت نباشد؛ اگرچه قدرت بر آن وجود داشته باشد.*
د) هیچ‌کدام
16 دلایل عقلی اثبات عصمت امامان در نگاه شیعه
آزمون
1. درستی و نادرستی عبارت ذیل را بیابید: «از نظر شیعه، اثبات عصمت امامان فقط با ادله نقلی ممکن است.»
درست
نادرست*

2. عدم اعتقاد به عصمت امامان. ........ را در بر دارد.
الف) تسلسل*
ب) دور
ج) برهان خلف
د)هیچ‌کدام

3. درستی و نادرستی عبارت ذیل را بیابید: «امام با داشتن عصمت حافظ شریعت می‌شود.»
درست*
نادرست

شبهه شناسی

فقط آزمون
1
آزمون

1. مهم‌ترین کارکرد کلام شیعه ......... است.
الف) تبیین صحیح آموزه‌ها
ب) استنباط مسایل اعتقادی
ج) پاسخ به شبهات*
د) شبهه‌شناسی

2. ............ اصل و اساس در بحث پاسخ به شبهات است.
الف) تبیین آموزه‌ها
ب) شبهه‌شناسی و مقدمات آن*
ج) تطبیقات
د) دفاع از عقاید

3. معنای مراد از شبهه ............ .
الف) همانندی
ب) شباهت با حق
ج) شباهت باطل
د) حق‌نما*

4. مهم‌ترین ویژگی شبهه ............ .
الف) عرفی بودن*
ب) غرض ‌ورزی
ج) عمومی ‌بودن
د) تهاجمی ‌بودن
2
آزمون

1. خطر ناک‌ترین نوع شبهه .......... است.
الف) عمومی ‌بودن
ب) مغالطه‌آمیز بودن
ج) قابل پذیرش عرف بودن*
د) غرض‌ورزی

2. تمام شبهات علیه امامیه به ............ باز می‌گردد.
الف) اعتقادی و سیاسی*
ب) اعتقادی و اجتماعی
ج) سیاسی و اجتماعی
د) سیاسی و اعتقادی

3. از میان گروه‌های شبهه‌افکن کدام گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
الف) روشنفکران دینی
ب) اهل سنت
ج) شیعیان غیر امامی
د) وهابی زده‌ها*
3
آزمون
1. فایده شناخت شبهات به لحاظ زمانی ........... .
الف) شناخت سیر تطور شبهه*
ب) شناخت پاسخ شبهه
ج) شناخت انواع شبهه
د) شناخت موضوع شبهه

2. شبهاتی که علیه امامت از قرآن به آن استناد می‌شود به صورت ............ .
الف) تشکیک در آیات الوصایة
ب) تشکیک در آیات الفضایل
ج) تشکیک در آیات الولایة*
د) تشکیک در آیات النبوة

3. مهم‌ترین عامل در ظهور و پذیرش شبهه ......... .
الف) جهالت
ب) فقر مادی
ج) تعصب*
د) عقده حقارت

4 . بهترین پاسخ برای جلوگیری از نشر شبهه و اسکات شبهه‌کننده ........ .
الف) جواب حلی
ب) جواب اثباتی
ج) پاسخ نقضی وحلی
د) پاسخ سلبی*
4
آزمون

1. شیوه تقابل با اهل بیت(ع) در دوره سیاسی ....... .
الف) جنگ و شمشیر
ب) سبّ ولعن
ج) کتمان و انکار*
د) جعل حدیث

2. ........... مهم‌ترین شبهه‌افکن علیه اهل بیت(ع) در دوره نظامی ‌و نظامی- ‌سیاسی است.
الف) معاویه
ب) شعبی*
ج)عمرو بن عاص
د) زُهری

3. ویژگی مهم دوره نظامی‌سیاسی در نشر و تولید شبهه علیه اهل بیت(ع) ....... .
الف) تشکیل کمیته جعل حدیث*
ب) مهمدورالدم دانستن شیعیان
ج) زندان و شکنجه شیعیان
د) انکار فضایل و تنقیص اهل بیت

4. مهم‌ترین مدافع اهل بیت در برابر شبهات در دوره نظامی ‌سیاسی ..... .
الف) عبدالله بن مسعود
ب) عبدالله بن عباس*
ج) عمار یاسر
د) میثم تمار

5. مهم‌ترین فرقه‌ای که به صورت سازمان‌یافته علیه اهل بیت(ع) شبهه افکنی کرد ...... .
الف) خوارج
ب)عثمانیه*
ج) کرّامیه
د) حروریه
5
آزمون

1. مهم‌ترین ویژگی دوره علمی ‌شبهات ............ .
الف) شبهات به صورت شفاهی
ب) شبهات به صورت مکتوب*
ج) شبهات بصورت مکتوب مستقل
د) شبهات به صورت مکتوب غیر مستقل

2. بیشتر کتاب‌های غیر مستقل اهل سنت ضد عثمانی علیه ....... .
الف) مذاهب اسلامی*
ب) معتزله و عقل گرایان
ج) شیعه
د) اشاعره و اهل حدیث

3. بیشترین ردیه‌ها وشبهات علیه شیعه در دوره ......... .
الف) ایلخانیان
ب) سلجوقیان
ج) آل بویه
د) صفویه*

4. انگیزه اصلی منابع شبهه‌افکن اهل سنت ضد عثمانی علیه شیعه ....... .
الف) ضعف شیعه
ب) رشد تشیع*
ج) ضعف اهل سنت
د) قدرت یافتن اهل سنت
6
آزمون

1. قالب شبهه‌افکنی منابع غیر مستقل علیه مخالفان خود از جمله شیعه ...... .
الف) توهین
ب) افترا
ج) احادیث جعلی*
د) گزارش‌های تاریخی

2. عنصر مشترک در منابع شبهات ضد عثمانی علیه شیعه ........ .
الف) استدلال
ب) توهین و افترا*
ج) مغالطه
د)جدل

3. مهم‌ترین هدف شبهه‌افکنان وهابیت معاصرعلیه شیعه ......... .
الف) تحریف قرآن
ب) مصادره اهل بیت*
ج) یهودی معرفی کردن شیعه
د) تکفیر شیعه

4. حجم بیشتر شبهات اهل سنت عثمانی علیه شیعه در دوره ........ است.
الف) آل بویه
ب) ایلخانیان
ج) صفویه
د) انقلاب اسلامی ‌ایران*

5. کتاب ............ در واکنش به کتاب کلامی ‌.......... علامه حلی است.
الف) السنة – نهج الحق
ب) الفِصَل – کشف الصدق
ج) منهاج ابن‌تیمیه – منهاج الکرام*
د) الشیعۀ و السنة – الشافی فی الامامۀ
7
آزمون

1.شیعیان سلفی کسانی هستند که ......... .
الف) تحت تاثیر وهابیت قرار گرفته اند.*
ب) تحت تاثیر روشنفکران قرار گرفته اند.
ج) متاثر از اخوان المسلمین هستند.
د) متاثر از خاورشناسان هستند.

2. نخستین کسی که تحت تاثیر تفکرات سلفیه قرار گرفت ...... .
الف) قلمداران
ب) سنگلجی*
ج) برقعی
د)خالصی زاده

3. مهم ترین شاخصه فکری این گروه ....... .
لف) حدیث محوری*
ب) عقل محوری
ج) قرآن محوری
د) معنامحوری

4. محور شبهات شیعیان سلفی زده ......... است.
الف) توحید
ب) امامت*
ج) وحدت
د) خرافات

5. ریشه فکری شیعیان سلفی را باید در فرقه ...... جستجو کرد.
الف) زیدیه
ب) بُتریه*
ج) واقفیه
د) فطحیه
8
آزمون

1. منابع کلامی ‌شیعه، به ............ تقسیم می‌شود.
الف) کهن و معاصر
ب) معاصر و متاخر
ج) استنباطی و دفاعی
د) تبیینی و دفاعی*

2. کتاب «کفایۀ الأثر» از منابع کلامی ‌است که با رویکرد ......... در اثبات امامت نوشته شده است.
الف) تاریخی
ب) حدیثی*
ج) عقلی
د) عقلی و نقلی

3. منابع کلامی‌- تبیینی با رویکرد .......... اجمالا می‌تواند برای پاسخ به شبهات مفید باشد.
الف) عقلی و حدیثی از مصادر غیر شیعه*
ب) تاریخی و حدیثی
ج) عقلی و تاریخی
د) تاریخی و حدیثی از مصادر غیر شیعه
9
آزمون

1. منابع کلامی دفاعی، منابعی هستند که................نوشته شده‌اند.
الف) مستقل در ردّ شبهه‌ها و تببین عقاید
ب) غیر مستقل در ردّ شبهه خاص
ج) مستقل در ردّ شبهه‌ها*
د) غیر مستقل در ردّ شبهه‌ها

2.کتاب بناء المقالۀ الفاطمیۀ نوشته............. در ردّ.....................می‌باشد.
الف) شیخ مفید/ المغنی قاضی عبدالجبار
ب) سید بن طاووس/ العثمانیه جاحظ*
ج) سید مرتضی/ منهاج ابن تیمیه
د) شییخ طوسی/ المغنی قاضی عبدالجبار

3. بیشترین کتاب کلامی دفاعی در دوره صفویه نوشته..........می‌باشد.
الف) سید‎هاشم بحرانی
ب) قاضی نورالله شوشتری*
ج) علامه مجلسی
د) شیخ حُرّ عاملی.

4. مهم‌ترین و‌یژگی منابع دفاعی کلامی............می‌باشد.
الف) نگاه تهاجمی
ب) نگاه تدافعی
ج) استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی*
د) استفاده از منابع اهل‌سنت.
10
آزمون

1. منابع کلامی دفاعی معاصر از زمان....................تا حال حاضر می‌باشد .
الف) ابتدای صفویه
ب) ابتدای مشروطه
ج) پایان صفویه*
د) پایان مشروطه

2. مهم‌ترین منبع کلامی دفاعی معاصرین که پیش ازانقلاب اسلامی نوشته شده است.......می‌باشد.
الف) المراجعات
ب) الغدیر*
ج) أصل الشیعۀ و أصولها
د) دلائل الصدق

3. رویکرد اصلی منابع کلامی دفاعی معاصرین...................می‌باشد.
الف) دفاعی
ب) دفاعی تهاجمی
ج) تهاجمی*
د) منفعلانه

4.کتاب «بحوث مع أهل السنۀ و السلفیۀ» نوشته.................با رویکرد..............می‌باشد.
الف) آیت الله شهرستانی- تهاجمی
ب) آیت الله سبحانی – دفاعی
ج) آیت الله شیخ محمد سند- دفاعی
د) آیت الله سید مهدی روحانی- تهاجمی*

5. اشکال عمده منابع کلامی دفاعی معاصرین..................می‌باشد.
الف) ادبیات علمی و تخصصی*
ب) ادبیات دفاعی و تخصصی
ج) ادبیات علمی و عمومی
د) ادبیات دفاعی و عمومی
11

آزمون

1. شبهه ازدواج عمر با ام‌کلثوم....... است.
الف) کلامی
ب) تاریخی*
ج) حدیثی
د) تفسیری

2. مهم‌ترین هدف از طرح شبهه یاد شده............می باشد.
الف) اثبات خلافت خلیفه دوم
ب) انکار شهادت حضرت زهرا*
ج) اثبات حسن روابط
د) انکار غدیر

3. متاثرین از سلفیه با هدف...... شبهه ازدواج عمر با ام‌کلثوم را مطرح می‌کنند.
الف) اصلاحات اعتقادی
ب) استحاله فکری شیعه
ج)انکار امامت
د) تقریب حداکثری*

4.دیدگاه کلینی در کافی نسبت به ازدواج عمر با ام‌کلثوم....... است.
الف) ازدواج اکراهی*
ب)ازدواج اختیاری
ج) انکار ازدواج
د) انکار وجود ام‌کلثوم
12

آزمون

1. مهم‌ترین دلیل نقلی شبهه‌افکنان در مسأله ازدواج عمر با ام‌کلثوم در کتاب...........است.
الف) من لایحضره الفقیه
ب) نهج البلاغه
ج) کافی*
د) وسائل الشیعه

2. مهم‌ترین پاسخ حلی به شبهه ازدواج عمر با ام‌کلثوم..............
الف) نفی دختری به نام ام‌کلثوم است.*
ب) نفی اصل ازدواج است.
ج) عدم ذکر این ازدواج در صحاح سته است.
د) اکراهی بودن ازدواج است.

3. سخن خلیفه دوم، که حضرت علی(ع)،ابوبکر وعمر را دروغگو، گنه‌کار، حیله‌گر و خائن می‌دانست دلالت بر.............دارد.
الف) انکار ازدواج
ب) روابط غیر حسنه
ج) روابط سئیه*
د) انکار وجود ام‌کلثوم
13

آزمون

1. از میان اهل بیت، شبهه نام‌گذاری فرزندان اهل بیت(ع) به نام‌های خلفا، کدام امام برای شبهه‌افکنان اهمیت ویژه دارد؟
الف) امام علی(ع)*
ب) امام سجاد(ع)
ج) امام حسین(ع)
د) همه اهل بیت(ع)

2. مهم‌ترین اهداف شبهه‌افکنان از طرح شبهه نام‌گذاری چیست؟
الف) اثبات حسن روابط
ب) اثبات خلافت
ج) اثبات عدالت صحابه
د) انکار شهادت حضرت زهرا(س)*

3. شبهه نامگذاری، از قرن ........ به بعد مطرح شده است.
الف) قرن اول
ب) قرن چهارم و پنجم
ج) قرن دهم*
د) پس از انقلاب اسلامی ‌ایران
14

آزمون

1. کدام یک از پاسخ‌های زیر برای شبهه نام‌گذاری مناسب نیست؟
الف) عدم ذکر نام‌ها در کتب اربعه
ب) تصحیف در نام‌ها
ج) رایج بودن اسامی*
د) همه موارد

2. مهم‌ترین پاسخ به شبهه نامگذاری از نگاه شیعه چیست؟
الف) عدم ذکر نام‌ها در کتب اربعه
ب) تصحیف
ج) تحریف
د) روایات اهل بیت(ع) در برائت از خلف*

3. مهم‌ترین پاسخ به شبهه نام‌گذاری از نگاه اهل سنت .............. است.
الف) روایت صحیح بخاری
ب) روایت صحیح مسلم*
ج) روایت سنن ابی‌داود
د) روایت سنن ابن‌ماجه

4. مهم‌ترین منبع برای پاسخ‌گویی به شبهه نام‌گذاری، کتاب ............ است.
الف) نام‌های خلفا بر فرزندان امامان(ع)*
ب) معمای نامگذاری
ج) تحریف اسماء المعصومین
د) نقد کتاب وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت(ع) با یکدیگر
15

آزمون

1. هدف اصلی شبهه‌افکنان از طرح شبهه نماز خواندن امام علی(ع) پشت سر خلفا ........ است.
الف) شهادت حضرت زهرا*
ب) حسن روابط
ج) اثبات عدالت
د) اثبات خلافت

2. مهم‌ترین دلیل در نقد شبهه یاد شده از دیدگاه اهل سنت، ............ است.
الف) روایت سنن ابی‌داود
ب) روایت صحیح مسلم*
ج) روایت صحیح بخاری
د) روایت سنن نسائی

3. بر اساس روایت کافی، چگونه شبهه یاد شده پاسخ داده می‌شود؟
الف) ضعف سندی روایت
ب) ضعف دلالی روایت
ج) تقیه بودن
د) اعاده نماز توسط امام*

شیعه و تقریب

فقط آزمون
1

آزمون

1. تقریب مذاهب اسلامی ‌در دوران معاصر به مسأله تبدیل شده است یعنی ...... .
الف) در قرون اولیه اسلام تقریب مذاهب اسلامی ‌وجود نداشت و پدیده نوظهوری است.
ب) در دوران معاصر مراکز مهمی ‌به فعالیت‌های تقریب روی آورده‌اند که در زمان‌های گذشته چنین سابقه‌ای نداشته است.
ج) در دوره معاصر و در شرایط فکر اصلاحی که مصلحان و احیاگران داشتند یکی از موضوعات مورد توجه مساله تقریب بین مذاهب است.*
د) در دانشگاه‌ها درس تقریب مذاهب اسلامی ‌به صورت واحد‌های درسی تدریس می‌شود.

2. کدام گزینه در مورد تعریف تقریب مذاهب اسلامی‌ نادرست است؟
الف) تقریب مذاهب اسلامی ‌یعنی الغای مذاهب و شکل‌ گیری مذهب واحد در اسلام.
ب) تقریب مذاهب اسلامی ‌یعنی نادیده گرفتن اختلافات و ارزش‌های مذهبی و تاکید بر مشترکات اسلامی
ج) تقریب مذاهب اسلامی‌ یعنی انتخاب یکی از مذاهب اسلامی‌به عنوان مذهب برتر و تبعیت همه مسلمانان از آن مذهب انتخاب شده است.
د) همه موارد*

3. در دوران معاصر و در 150 ساله اخیر تقریب مذاهب اسلامی ‌مطرح شد به چه معناست؟
الف) تقریب مذاهب اسلامی ‌پیشینه تاریخی در اسلام ندارد و علمای معاصر آن را مطرح کرده‌اند.
ب) علمای معاصر که فکر اصلاح داشتند مساله تقریب مذاهب اسلامی ‌را که از سنت اصیل اسلامی‌ اخذ شده است را مطرح نمودند.*
ج) تقریب مذاهب اسلامی ‌به جهت مصالح مسلمانان، علمای اصلاحی پایه‌گذاری کردند.
د) تقریب مذاهب اسلامی ‌فاقد مبانی و اصول اسلامی است ولی مصالح مسلمانان اقتضای این پدیده نوظهور را داشت.
2
آزمون

1. کدام گزینه درباره دلیل مخالفان تقریب صحیح است؟
الف) شیعیان کسانی هستند که خلیفه دوم را کافر می‌دانند و به ام‌المؤمنین و صحابه پیامبر طعن می‌کنند، آیا می‌شود با اینها متحد شد؟
ب) شیعیان می‌خواهند تا افکار خودشان را در قالب تقریب بیان کنند و به اسم دعوت به وحدت، دنبال رواج دادن شیعه هستند.
ج) تقریب مذاهب اسلامی ‌را با ادله قرآنی و روائی رد می‌کنند.
د) گزینه الف و ب*

2. کدام گزینه در مورد محل نزاع تقریب مذاهب اسلامی ‌صحیح است؟
الف) آیا تعامل مثبت بین پیروان مذاهب اسلامی ممکن و مطلوب است؟
ب) اگر مطلوب استف مستندات این مطلوب بودن چیست؟
ج) اگر تقریب مذاهب امر پسندیده و مطلوب است؛ تعامل مثبت چیست و چه کارهایی باید انجام بدهند؟
د) همه موارد*

3. اولین کسی که در مخالفت با تقریب مذاهب اسلامی ‌کتاب نوشت کیست؟
الف) ناصر بن عبدالله القفاری*
ب) علی سامی ‌النشار
ج) یوسف قرضاوی
د) محمد سید طنطاوی
3

آزمون

1. دلیل مخالفان تقریب مذاهب اسلامی ‌از میان عالمان شیعه چیست؟
الف) تقریب مذاهب اسلامی‌ بر خلاف سیره امامان است.
ب) با مطرح شدن تقریب مذاهب از نشر مکتب شیعه جلوگیری می‌شود.*
ج) تقریب مذاهب اسلامی‌مخالف آیات قرآن است.
د) به بهانه تقریب مذاهب اسلامی‌ نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی دست شست.

2. رویکرد آیت الله واعظ‌زاده خراسانی در تقریب مذاهب اسلامی ‌چیست؟
الف) مبارزه با معارف اهل سنت
ب) انتشار معارف شیعی
ج) مقابله با دشمن مشترک
د) رویکرد مشروعیت اجتهاد و معذور دانستن مذاهب*

3. چرا نادرشاه علمای شیعه و سنی را به وحدت اسلامی ‌دعوت کردند؟
الف) در مقابل هجوم دشمنان علمای شیعه و سنی را به وحدت دعوت کرد.*
ب) برای رسیدن به آرمان قرآنی وحدت اسلامی
ج) برای دوری از نزاع‌های فرقه‌ای
د) نادرشاه اعتقاد قلبی به وحدت مسلمانان داشت.
4

آزمون

1. رویکرد شیخ شلتوت به تقریب مذاهب اسلامی ‌چه بود؟
الف) معذور بودن مذاهب در عمل به فقه خودشان
ب) حفظ وحدت در مقابل دشمنان اسلام
ج) مشروعیت اجتهاد در میان مذاهب
د) الف و ج*

2. افرادی نظیر حیدرعلی قلمداران، سید مصطفی حسینی طباطبایی، سید احمد قبانچی، احمد الکاتب راه حل تقریب مذاهب را در چه می‌ دانند؟
الف) تفکیک مقام امامت علمی‌و معنوی از خلافت*
ب) تمسک به آیات قرآن و تاکیر بر مشترکات
ج) معذور دانستن مذاهب در اجتهاد خود
د) ایشان اعتقاد به تقریب مذاهب ندارند.

3. مسلمانان باید با تاکید بر مشترکات به بازنگری و بازخوانی موارد اختلاف بپردازند. این رویکرد نظریه کدام ‌ا ندیشمند است؟
الف) شیخ شلتوت
ب) احمد الکاتب
ج) دکتر احمد الزقاقی*
د) آیت الله واعظ‌زاده خراسانی
5

آزمون

1. کدام رویکرد تقریب نمی‌تواند مورد قبول و راهکار تقریب مذاهب باشد.
الف) همزیستی مسالمت‌آمیز
ب) بازخوانی آموزه‌های اختصاصی شیعه از قبیل امامت*
ج) معذور دانستن دیگری و اصل اجتهاد
د) تاکید بر مشترکات و اجتهاد مجدد در موارد اختلافی

2. چرا رویکرد تقریبی عالمانی نظیر ناصر القفاری مورد قبول نیست؟
الف) چون این رویکرد مخالف تقریب است.*
ب) چون این رویکرد مخالف آموزه‌های شیعه است.
ج) چون این رویکرد مخالف آموزه‌های اهل سنت است.
د) چون این رویکرد از سوی دشمنان اسلام مطرح شده است.

3. کتاب «امامان شیعه و وحدت اسلامی» ‌از کیست؟
الف) واعظ‌زاده خراسانی
ب) محمدعلی تسخیری
ج) احمد مبلغی
د) علی آقانوری*
6

آزمون
1. منظور از مبانی تقریب مذاهب اسلامی‌ چیست؟
الف) مبانی تقریب آن مستنداتی است که تقریب را به عنوان یک عمل مثبت مورد تاکید قرار می‌‌دهد.*
ب) منظور آیات قرآن است که تقریب مذاهب اسلامی‌ را مورد تاکید قرار داده‌اند.
ج) منظور سنت رسول خدا(ص) هستند که تقریب مذاهب اسلامی ‌را به صورت عملی در جامعه اسلامی‌ مورد تاکید قرار داده است.
د) مبانی تقریب مذاهب اسلامی ‌همان عقلانیت و دینداری است.

2. مبانی مسلم و مورد قبول مسلمانان چیست؟
الف) قرآن
ب) سنت رسول خدا(ص)
ج) سنت امامان و اصحاب
د) الف و ب*

3. کدام روایت درباره تقریب مذاهب اسلامی‌است؟
الف) خداوند امت من را بر گمراهی متحد نمی‌ کند
ب) آن کسی که از جامعه انسانی جدا بشود، آن خوراک شیطان است.
ج) مومنان در نیکی کردن، مهربانی کردن، عطوفت داشتن به یکدیگر مانند یک پیکرند
د) همه موارد*
7

آزمون

1. منظور از مبانی عام تقریب مذاهب چیست؟ .
الف) همان اهداف دین می‌باشد.*
ب) آیات و روایاتی که تقریب را تشریح می‌کنند.
ج) همان مبانی خاص است که به صورت عام مطرح می‌شود.
د) هیچ کدام.

2. طبق فرمایش امیرالمومنین به مالک اشتر مبنی بر مدارا با مردم مصر کدام گزینه صحیح است.
الف) قرآن و سنت رسول خدا.
ب) مردم مصر یا برادر دینی تو و مسلمان هستند و یا انسان‎هایی نظیر تو در آفرینش هستند.*
ج) سیره امامان شیعه باید مدارا با مردم باشد.
د) مردم مصر انسان‎های زودرنجی هستند و باید با ایشان مدارا شود.

3. اهداف دین کدامند .
الف) قیام انسان‎ها به قسط
ب)تکمیل مکارم اخلاقی
ج) عقلانیت
د) همه موارد*
8

آزمون

1. کدام گزینه مبنای خاص تقریب مذاهب اسلامی است؟
الف) تعامل سازنده و مثبت امامان با مخالفان
ب) نماز امامان پشت سر خلفا
ج) مشاوره امامان به خلفا و مخالفان
د) همه موارد*

2. از نظر مرحوم شرف الدین نماز امام پشت سر مخالفان ...... بوده است.
الف) مصلحتی و سیاسی
ب) خالص برای خدا*
ج) برای هدایت ایشان به راه راست
د) در جهت حفظ قدرت و جایگاه

3. مشورت امام علی نسبت به حضور عمر بن خطاب در جنگ چه بود؟
الف) حاکم باید به فرماندهی بپردازد و سزاوار نیست که فرمانده در جنگ حضور داشته باشد.
ب) حاکم باید در خط مقدم جنگ حاضر باشد و هراس از کشته شدن نداشته باش که دیگران هستند و جای تو را پر خواهند کرد.
ج) حاکم نسبت به جامعه مانند آن نخ میان دانه‌های تسبیح است که آنها را به هم پیوند می‌دهد، اگر آن نخ بریده شود دانه‌ها پراکنده می‌شود.*
د) حاکم باید در خط مقدم حضور داشته باشد ولی خیلی از خود مراقبت نما و اگر توانستی محافظانی از نیروهای خالص برای خود در نظر بگیر که جان حاکم برای مسلمانان اهمیت دارد.
9

آزمون

1. کدام گزینه سخن امام رضا(ع) درباره تعامل اهل بیت(ع) با اصحاب رسول خدا است؟
الف) خاندان پیامبر اجماع دارند که درباره اصحاب پیامبر خوب سخن بگویند و به نیکی آنها یاد کنند.*
ب) خاندان پیامبر اجماع دارند که حقشان ضایع شده است و باید از پیروان غاصبان حق دوری کنند.
ج) خاندان پیامبر اجماع دارند که اصحاب رسول خدا(ص) باید مورد تکریم واقع نشوند.
د) اهل بیت در باره اصحاب سکوت کردند و سخنی درباره ایشان نگفتند

2. توصیه امام صادق(ع) به شیعیان درباره اهل سنت کدام است؟
الف) در تشییع جنازه اهل سنت شرکت کنید.
ب) به عیادت مریضان اهل سنت بروید.
ج) حقوق اهل سنت را ادا نمایید.
د) همه موارد*

3. مالک بعد از دیدار با امام صادق(ع) به چه جهت شکرگزاری نموده، شادمان بود؟
الف) از این جهت که امام صادق(ع) انسان عالمی ‌است و راه پیامبر را ادامه می‌دهد.
ب) از این جهت که امام صادق وی را دعا نمود و عاقبت به خیر می‌شود.
ج) از این جهت که فرزند و نواده پیامبر به وی احترام می‌گذارد.*
د) از این جهت که امام صادق مالک را مورد بی‌مهری قرار داد.
10

آزمون
1. مراکزی چون بغداد و ری و حله شاهد تعامل خوب علمای شیعه و سنی بوده و در برخی دوره‌های زمانی نزاع‌ها و دشمنی‌ها گزارش شده است. به نظر شما کدام عامل در وجود تعامل خوب یا دشمنی‌ها دخالت دارد؟
الف) عدم توجه به ارزش‌های مذهبی
ب) تقیه و حفظ جان مسلمانان*
ج) وجود عقلانیت
د) توجه به ارزش‌های مذهبی

2. کدام گزینه از مشخصه‌های تفاهم و تعامل پیروان مذاهب اسلامی‌است؟
الف) مبارزه با غلوّ
ب) مراودات علمی
ج) پرهیز از دشنام و لعن
د) همه موارد*

3. دلیل سید مرتضی در عدم قبول خبر واحد چیست؟
الف) چون مخالف قرآن است.
ب) چون اهل سنت قبول دارند.
ج) وجود راویان غالی در سلسله سند روایات*
د) چون اهل سنت قبول ندارند.
11

آزمون

1. کدام یک از گزینه‌های زیر نمونه‌ای از تعامل مثبت علمای مسلمان است؟
الف) قوامی رازی از شاعران شیعه
ب) عبدالجلیل رازی صاحب کتاب نقض
ج) ابوالفتوح رازی صاحب کتاب تفسیر
د) همه موارد*

2. شعر «خلافی نکردی علی با عمر/ تو اندر میانه تعصب نیار» از کیست؟
الف) سعدی شیرازی
ب) فردوسی
ج) قوامی رازی*
د) ابوالفتوح رازی

3. مشکل اساسی کتاب‌هایی که برعلیه شیعه نوشته شد چیست؟
الف) برای مبارزه با شیعه به برخی اعتقادات غیر شیعی که شیعه از آن‌ها بری است تمسک می‌جویند.*
ب) برای مبارزه با شیعه به سخنان اهل‌سنت تمسک می‌جویند.
ج) برای مبارزه با شیعه امامان را قبول ندارند.
د) با شیعه مبارزه می‌کنند.
12

آزمون

1. یکی از عوامل مهم تشدید فرقه‌گرایی در دوران صفویه کدام است:
الف) ظهور اخباری‌گری*
ب) دخالت پادشاهان در امور دینی
ج) عدم وجود نهاد تقریبی
د) سود و بهره‌ای که برخی از نزاع داشتند

2. کدام مورد اقدام شاه عباس در تقریب مذاهب اسلامی ‌است؟
الف) هر کس در راه تقریب کشته شود شهید است و خانواده‎‎اش ماهیانه اموالی دریافت می‌کند.
ب) هر کسی بر مذهب خودش است و کسی را به خاطر مذهب نرنجانید و اذیت نکنید*
ج) هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند تبعید می‌شود چرا که از دایره مسلمانی خارج می‌شود
د) هر کس در راه تقریب فعالیت کند مسلمان واقعی است و از مالیات دولتی معاف است.

3.نظر ابن‌میثم بحرانی درباره خطبه شقشقیه چیست؟
الف) خطبه متواتر است و هیچ کس حق ندارد بخاطر وحدت امت اسلام این خطبه را مطرح نکند چون منع شرعی دارد.
ب) خطبه متواتر نیست و حقیقت ندارد و قرائن اطمینان‌آور نیز ندارد و اگر از طرف شخصی انکار شود، منعی برایش نیست.
ج) خطبه متواتر است، و حقیقت دارد و قرائن اطمینان‌آور نیز دارد ولی شخص نمی‌تواند بخاطر وحدت امت اسلام این خطبه را مطرح نکند.
د) خطبه متواتر نیست، ولی حقیقت دارد و قرائن اطمینان‌آور دارد و اگر شخصی بخاطر وحدت امت اسلام مطرح نکند، منعی برایش نیست.*
13

آزمون

1. از نظر علامه مجلسی روایات بحار الانوار ...... .
الف) همه روایات آمده است و باید پالایش شود و صحیح و شعیف آن بررسی شود.
ب) برخی روایات ضعیف در آن است ولی می‌توان به آن عمل کرد.
ج) همه روایات پالایش شده‌اند و صحیح بوده و واجب العمل هستند.*
د) ایشان در این باره نظری نداده‌اند.

2. چرا آیت الله بروجردی با چاپ برخی جلدهای بحارالانوار مخالفت نمودند؟
الف) چون بر خلاف رویه معمول بخش‌هایی از کتاب بحارالانوار به مطاعن خلفا پرداخته است.*
ب) وضعیت مالی شیعیان خوب نبود و مخارج چاپ کتاب را به فقرا می‌دادند.
ج) به خاطر صرفه جویی در هزینه‌های چاپ و نشر کتاب.
د) به خاطر ضعف روایات آن.

3. منازعات قرن دهم تحت کدام عوامل بوده است؟
الف) اختلافات حاکمان سیاسی
ب) تعصبات علما
ج) منازعات از صدر اسلام بوده است
د) گزینه الف و ب*
14

آزمون

1. کدام گزینه از فعالیت‌های بارز شیخ محمدتقی قمی است؟
الف) تاسیس دارالتقریب مصر*
ب) تالیف کتاب‌های تقریبی
ج) تربیت شاگردان عرصه تقریب
د) همکاری مستمر با آیت الله بروجردی و علمای مصر

2. طبق دیدگاه آیت الله بروجردی اختلاف شیعه و اهل سنت بر چه محوری است؟
الف) مرجعیت علمی ‌اهل بیت(ع)
ب) خلافت بعد از رسول خدا(ص)
ج) قرآن و عدم تحریف‌پذیری آن
د) الف و ج*
3. طبق اساس‌نامه دارالتقریب مصر، هدف از تاسیس این نهاد کدام است؟
الف) کوشش در راه ایجاد همبستگی بین مذاهب مختلف اسلامی.
ب) انتشار قوانین و عقاید اساسی اسلام به زبان‌های مختلف و بیان احتیاج جامعه در عمل به آن.
ج) کوشش در راه برطرف ساختن مناقشات و گفتگوهای میان دو ملت یا دو طایفه اسلامی ‌و ایجاد تقریب و همبستگی میان آنها.
د) همه موارد*
15

آزمون

1. چه کسی هفته وحدت را نامگذاری کرد؟
الف) به پیشنهاد آیت الله منتظری و تایید امام خمینی(ره)*
ب) به پیشنهاد امام خمینی(ره) و تایید مراجع تقلید قم
ج) به پیشنهاد مراجع تقلید قم و تایید امام خمینی(ره)
د) به پیشنهاد اهل سنت ایران و استقبال شیعیان ایران

2. کدام گزینه از فعالیت‌های تقریبی امام خمینی(ره) است؟
الف) نامگذاری هفته وحدت
ب) ارسال نامه‌ها به علما و اندیشمندان مسلمان
ج) سخنرانی‌های تقریبی و وحدت‌آفرین
د) همه موارد*

3. طبق نظر امام خمینی(ره): وقتی که در مسجدالحرام یا مسجدالنبی نماز جماعت منعقد شد مؤمنان .... .
الف) مؤمنان نباید از آن خارج شوند
ب) مؤمنان نباید از جماعت تخطی کنند
ج) مؤمنان باید با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند
د) همه موارد*
16

آزمون

1. بعد از پیروزی انقلاب به کتاب «کشف الأسرار» اجازه نشر ندادند؛ زیرا امام قصد داشت تا مطالب جدیدی بدان بیفزاید.»
درست
نادرست*

2. پیشنهاد عملی امام موسی صدر برای تقریب عبارت بود از:
الف) تلاش برای فقه تطبیقی
ب) فعالیت‌های مشترک عملی در حوزه اعیاد و مناسبت‌های مذهبی و در حوزه فعالیت‌های خیر اجتماعی مثل رسیدگی به ایتام، خانواده‌های بی‌سرپرست، برچیدن بی‌سوادی
ج) کار مشترک در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مثل مساله فلسطین و مواردی از این قبیل.
د) همه موارد*
17

آزمون
1. مجمع تقریب بیم مذاهب اسلامی منبع ناسازگاری میان مسلمانان را همان‌‌ها زمینه‌های تقریب برشمرده است که شامل ......... ذیل است.
الف) اعتقادات؛ فقه و قواعد فقهی
ب) اخلاق و فرهنگ اسلامی؛ تاریخ؛ موضع‌گیری‌های سیاسی امت اسلامی
ج) الف و ب*
د) هیچ‌کدام

2. «حضرت آیت الله تسخیری نخستین رئیس مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی بودند.»
درست
نادرست*

3. موضوع کتاب «سلسلة احادیث مشترکة» ..... است.
الف) روایات مشترک بین شیعه و سنی در زمینه اهل بیت(ع)
ب) روایت‌های مشترک بین شیعه و اهل سنت در موضوعاتی مثل حضرت فاطمه(س)، زکات، بنی‌اسرائیل، احادیث پزشکی، درباره برخی از انبیا و زن*
ج) روایات مشترک بین شیعه و سنی در زمینه احادیث پزشکی
د) هیچ‌کدام
18

آزمون

1. آیت الله محسنی مسائل اعتقادی مشترک بین همه فرق اسلامی را ....... مورد، فروعات مشترک را ..... مورد و موارد اختلافی را ....... مورد می‌داند.
الف) 19 - 40 – نُه
ب) 40 - 19 - نُه*
ج)40- نُه – 19
د) 19 - 40 - نُه

2. بر اساس پیشنهادهای عملی آیت الله محسنی، برای تحقق تقریب، شیعیان باید از ..... و اهل سنت نیز از ..... دوری کنند.
الف) اخباری‌ها - اهل حدیث
ب) نواصب - غلات
ج) غلات - نواصب*
د) دشمنان اهل بیت(ع) - دشمنان قرآن
19

آزمون

1. به نظر آیت الله حائری شیرازی رجعت ......... .
الف) رجعت جزء ارکان تشیع است و کسی معتقد به آن نباشد خارج از دین و مذهب شمرده می‌شود.
ب) رجعت جزء ارکان تشیع نیست که اگر کسی معتقد به آن نباشد خارج از دین و مذهب شمرده شود.*
ج) رجعت جزء ارکان تشیع نیست، ولی اگر کسی معتقد به آن نباشد خارج از دین و مذهب شمرده می‌شود.
د) رجعت از اصول دین اسلام است و منکر آن کافر شمرده می‌شود.

2. آیت الله خوانساری در دیدار با آیت الله حائری شیرازی به چه نتیجه‌ای رسیدند؟
الف) شیعه باید در دفاع از اعتقادات کوتاه نیاید حتا اگر به نزاع با دیگران بینجامد.
ب) شیعه باید با اهل سنت از در آشتی در آید حتا اگر نیاز باشد باید از ارزش‌های مذهبی دست بشوییم.
ج) صلاح مسلمین در این است که هر کس به آموزه‌های مذهبی خود تعصب داشته باشد.
د) صلاح مسلمین در امروزه دنیا به این است که این منازعات در میان آنها نباشد.*

3. از نظر علامه مجلسی روایاتی که با عنوان «لا تقبل الاعمال الا بالولایة» در «بحار الانوار» آمده است، چه دلالتی دارند؟
الف) کافر را بر مخالفان مذهب اطلاق کرده است، چون آنها نصوص امامت را انکار کردند.*
ب) کافر را بر مخالفان مذهبی اطلاق کرده است، چون از اسلام رویگردان شده‌اند.
ج) کافر بر مسیحیان و یهودیان دلالت دارد.
د) همه موارد
20

آزمون
1. روایاتی که دلالت بر تکفیر مخالفان مذهبی دارد ....... .
الف) المخالفون لیس لدیهم دین و لا مذهب
ب) لا یقبل الله من غیر الشیعة الاعمال الصالحة
ج) لا تقبل الاعمال الا بالولایه*
د) همه موارد

2. روایات تکفیر مخالفان در کدام جلد بحار آمده است؟
الف) جلد 27 بحار الانوار*
ب) جلد 72 بحار الانوار
ج) جلد 17 بحار الانوار
د) در همه اجلاد بحار آمده است.

3. روایات بحار الانوار مستمسک چه گروهی است؟
الف) همه مسلمانان
ب) خطیبان و مداحان
ج) همه مراجع تقلید شیعه
د) کسانی که در مباحث تفاهم مذهبی، نگاه تندی دارند و از تفاهم یا تقریب حمایت نمی‌کنند.*

معارف قرآن۲

آزمون و متن
1

آزمون
1. واژه «نبوت» ...... و ..... است.
الف) غیر عربی - اسم فاعل
ب) عربی - اسم مصدر*
ج) عربی - اسم فاعل
د) غیر عربی - اسم مصدر

2. ریشه واژه «نبوت» ممکن است .... و ...... باشد.
الف) نبأ- نبو*
ب) نبأ - نبی
ج) نبو - نبی
د) گزینه الف و ب صحیح است

3. «نبأ» یعنی .... .
الف) خبر خاص
ب) خبر خاص پرفایده
ج) خبر خاص پرفایده‌ای که برای ما علم و یا ظن بیاورد*
د) هیچ‌کدام
2

آزمون
1. نبی از ریشه نبو، ...... و به معنی ...... است.
الف) معتل، انسان شریف*
ب) مهموز، پیام‌بر
ج) معتل، پیام‌بر
د) مهموز، انسان شریف

2. واژه «رسالت» از ریشه ..... و در لغت به معنی ....... است.
الف) رُسُل، حرکت توأم با آرامش
ب) رَسل، حرکت توأم با آرامش*
ج) رَسل، فرستاده
د) رُسُل، فرستاده

3. «قرآن کریم تعبیر رُسُل را همواره درباره پیامبران به کار نبرده، بلکه هم در مورد پیامبران و هم در مورد فرشتگان و دیگران به کار برده است.»
درست*
نادرست
3

آزمون

1. کدام گزینه ترجمه تعبیر «الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیَارِ» است؟
الف) انسان‌های خالص
ب) نیکان برگزیده*
ج) ناب‌ترین برگزیدگان
د) همه موارد صحیح است

2. اینکه بنده‌ای مجتبی خداوند می‌شود یعنی ....... .
الف) خداوند به او فیضی می‌ دهد، بدون آنکه بنده هیچ تلاشی درباره آن کرده باشد*
ب) خداوند او را برمی ‌گزیند
ج) خداوند به او حیات تازه می‌ بخشد
د) خداوند در او تحول ایجاد می‌کند

3. منظور از بعث در مورد پیامبران یعنی ...... .
الف) برگزیدگی از میان توده‌ها و ایجاد شور درونی و حیات نو در دل نبی است*
ب) خداوند به او فیضی می‌دهد بدون آنکه بنده هیچ تلاشی درباره آن کرده باشد
ج) خداوند او را برمی‌ گزیند
د) خداوند او را زنده می‌ کند
4

آزمون

1. بر اساس کتاب مقدس نشانه‌های پیامبری حضرت عیسی (ع) چه بود؟
الف) چون تعمید یافت، آسمان بر وی گشوده شد.
ب) چون تعمید یافت، روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می‌‌آید.
ج) چون تعمید یافت، خطابی از آسمان به او رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.
د) همه موارد صحیح است.*

2. کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) وقتی پیامبر (ص) از غار حرا برگشت،‌ ارتعاش پیدا کرده بود و می‌‌لرزید.
ب) ورقة بن نوفل به پیامبر(ص) یاد داد و به او کمک کرد که خودش را کشف کند.*
ج) وقتی پیامبر به پیامبری برگزیده شد، در درونش شور و شعور و حیات جدیدی ایجاد می‌شود.
د) خود پیامبر باید خودش را دریابد.
5

آزمون

1. گزینه صحیح درباره «برهان خلف» کدام است؟
الف) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌کند که شدنی نیست.
ب) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌کند که شدنی نیست؛ بنابراین خلاف آن درست خواهد بود*
ج) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌ کند که شدنی است.
د) برهان خلف اثبات برهانی است که خلاف چیزی را ثابت می‌کند که شدنی است؛ بنابراین خلاف آن درست است.

2. آیه «وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ، لَّا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ.....» ناظر به چه امری است؟
الف) ظرفیت وجودی پیامبر
ب) برهان خلف
ج) باطل در قرآن راه پیدا نمی‌ کند.
د) گزینه الف و ج صحیح است.*
6

آزمون

1. کلمه «نزول» در لغت به معنای ...... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی ‌و سهولت
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین*
ج) پدید آمدن
د) تعلیم

2. کلمه «اتیان» به معنای ...... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی‌ و سهولت*
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین
ج) پدید آمدن
د) تعلیم

3. کلمه «حدث» به معنای ...... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی ‌و سهولت
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین
ج) پدید آمدن*
د) تعلیم

4. کلمه «علم» به معنای ..... است.
الف) حرکت با آرامی، آسانی، نرمی ‌و سهولت
ب) فرو آمدن چیزی از بالا به پایین
ج) پدید آمدن
د) تعلیم*
7

آزمون

1. وحی در اصطلاح به معنای ...... است.
الف) اعلام آموزه‌های آسمانی
ب) اعلام تعالیمی ‌که خداوند برای بشر فرستاده
ج) مورد الف و ب صحیح است*
د) هیچ‌کدام

2. کدام گزینه درست نیست؟
الف) الهام امری کاملاً درونی است.
ب) وحی از افاضات عقل کلی است.
ج) الهام مشترک بین انبیا و اولیا است.
د) الهام مشروط به تبلیغ است.*
8

آزمون

1. عبارت «والوحی عندهم لا یکون الا بظهور الشخصیة .....» ناظر به چه تفسیری از وحی است؟
الف) وحی محصول بلوغ عقلانی است.
ب) وحی ظهور شخصیت درونی انسان است.
ج) وحی از نوع تجربه دینی است.
د) مورد الف و ب صحیح است.*

2. چه اشکالاتی بر دیدگاه رشید رضا از وحی وارد است؟ «انّ الوحی الهام یفیض من نفس النبی الموحی الیه، لا من الخارج».
الف) این دیدگاه با واقعیت‌های دریافت وحی و تلقی وحی سازگار نیست.
ب) این دیدگاه با گزاره‌های تاریخی که درباره پیامبر وجود دارد سازگار نیست.
ج) این دیدگاه با گزاره‌هایی که از وحی در کتاب‌های آسمانی قرآن و کتاب‌های دیگر آسمانی وجود دارد، سازگار نیست.
د) همه موارد صحیح است.*
9

آزمون

1. کدام گزینه درست نیست؟
الف) تجربه دینی یعنی یک کسی یک نوع خودآگاهی باطنی پیدا می‌کند و معنویاتی را تجربه می‌کند.
ب) تجربه دینی یعنی یک کسی به عالم ماورای طبیعت راه پیدا می‌کند.
ج) دیدگاه وحی تجربه دینی است با گزاره‌هایی که در قرآن کریم آمده و با گزاره‎های تاریخی سازگار نیست.
د) همه موارد صحیح نیست.*

2. وحی امری غیبی است، از این رو ........ .
الف) غیرقابل شناخت است
ب) نمی‌توانیم از واقعیت آن حرف بزنیم
ج) مورد الف و ب صحیح است.*
د) قابل شناخت است
10

آزمون

1. آیه «ما کانَ لِبَشَر أَنْ یُکَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب أَوْ یُرسِلَ رَسُولاً» ناظر به کدام یک از راه‌های انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر است؟
الف) وحی، پشت پرده و پیک*
ب) وحی، پشت پرده و خواب
ج) وحی، پشت پرده و مکاشفه
د) خواب، پشت پرده و پیک

2. آیه «وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» ناظر به کدام یک از راه‌های انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر است؟
الف) خواب
ب) مکاشفه*
ج) وحی
د) پیک

3. آیه «إِنِّی أَری‏ فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ» ناظر به کدام یک از راه‌های انتقال پیام از جانب خداوند به پیامبر است؟
الف) خواب*
ب) مکاشفه
ج) وحی
د) پیک
11

آزمون

1. پاسخ خواجه نصیرالدین طوسی به مسأله ضرورت بعثت انبیا چیست؟
الف) بعثت انبیاء کار خوبی است.*
ب) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به عقل انسان کمک می‌کنند.
ج) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به انسان کمک می‌کنند تا ثواب و عقاب‌های خداوند را بشناسد.
د) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری اخلاق و سیاست به انسان یاد می‌دهند.

2. هدف بعثت انبیاء از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه چیست؟
الف) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به عقل انسان کمک می‌کنند.
ب) انبیا آمده‎اند تا دفینه‎ها و گنجینه‎های عقل انسان را از زیر آوارها بیرون آورده و به فعلیت در آورند تا عقل انسان فعال شود.*
ج) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری به انسان کمک می‌کنند تا ثواب و عقاب‌های خداوند را بشناسد.
د) انبیا با مبعوث شدن به پیامبری اخلاق و سیاست به انسان یاد می‌دهند.
12

آزمون

1. عبارت مرحوم طباطبایی درباره بعثت انبیا «فهی الواجبة الاجتبی علی اللطف» ناظر به کدام گزینه است؟
الف) عدالت هدف بعثت پیامبران است.
ب) نیاز انسان‌ها به رهبری هدف بعثت پیامبران است.
ج) بعثت امری ضروری است که باید انجام شود به خاطر این‌که مشتمل بر لطف است.*
د) نجات بشر از بی اخلاقی هدف بعثت پیامبران است.

2. دیدگاه سید حیدر آملی درباره بعثت انبیا کدام گزینه است؟
الف) نجات بشر از بی‌اخلاقی هدف بعثت پیامبران است.*
ب) بعثت انبیا فعل خدا است.
ج) عدالت هدف بعثت پیامبران است.
د) نیاز انسان‌ها به رهبری هدف بعثت پیامبران است.

3. دیدگاه مرحوم مطهری درباره بعثت انبیا کدام گزینه است؟
الف) بعثت انبیا فعل خدا است.
ب) عدالت هدف بعثت پیامبران است.
ج) نیاز انسان‌ها به رهبری هدف بعثت پیامبران است.
د) مورد ب و ج صحیح است.*
13

آزمون

1. آیه «کَمَا أَرْ‌سَلْنَا فِیکُمْ رَ‌سُولًا مِّنکُمْ ... وَیُعَلِّمُکُم مَّا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) بشارت و انذار
ب) ابلاغ پیام خدا
ج) اطلاع از عالم غیب*
د) هدایت بشر

2. آیه «رُّ‌سُلًا مُّبَشِّرِ‌ینَ وَمُنذِرِ‌ینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّ‌سُلِ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) ابلاغ پیام خدا
ب) اطلاع از عالم غیب
ج) هدایت بشر
د) اتمام حجت*

3. آیه «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) ابلاغ پیام خدا
ب) اطلاع از عالم غیب
ج) هدایت بشر*
د) اتمام حجت

4. آیه . «یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت انبیا است؟
الف) ابلاغ پیام خدا*
ب) اطلاع از عالم غیب
ج) هدایت بشر
د) اتمام حجت
14

آزمون

1. آیه «لَقَدْ أَرْ‌سَلْنَا رُ‌سُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت است؟
الف) حل اختلاف
ب) پیام به قسط*
ج) هدایت بشر
د) تعلیم و تزکیه

2. آیه «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْ‌ضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» ناظر به کدام یک از اهداف بعثت است؟
الف) حل اختلاف*
ب) برپایی قسط
ج) هدایت بشر
د) تعلیم و تزکیه

3. تعبیر مرحوم سید مرتضی «إعلم أنّ العصمة هی اللطف الذی یفعله الله تعالى» ناظر به کدام دیدگاه از عصمت پیامبران است؟
الف) عصمت لطفی از جانب خداوند است*
ب) عصمت رسیدن و واقع شدن به جایگاهی است که انسان به سمت گناه نمی‌رود.
ج) موارد الف و ب صحیح است.
د) هیچ‌کدام.
15

آزمون

1. کدام یک از گزینه‌های زیر در باب اهمیت و ضرورت بحث «انسان‌شناسی» است؟
الف) انسان‌ها پیوند عمیقی با نبوت دارند.
ب) برای انسان‌ها تکالیفی مشخص شده است.
ج) انسان به مثابه خلیفه در زمین یاد شده است.
د) همه موارد*

2. گزینه صحیح درباره کلید واژه «انسان» کدام است؟
الف) انسان را از این جهت انسان گفتند که بدون موانست با دیگران نمی‌تواند زندگی کند.*
ب) انسان را از این جهت انسان گفتند که برخلاف حیوانات زنده دیگر پوستش آشکار است.
ج) انسان را از این جهت انسان گفتند که فرزند آدم است.
د) همه موارد

3. گزینه صحیح درباره کلید واژه «بشر» کدام است؟
الف) انسان را از این جهت بشر گفتند که بدون موانست با دیگران نمی‌تواند زندگی کند.
ب) انسان را از این جهت بشر گفتند که برخلاف حیوانات زنده دیگر پوستش آشکار است.*
ج) انسان را از این جهت بشر گفتند که فرزند آدم است.
د) همه موارد

4. گزینه صحیح درباره کلید واژه «بنی‌آدم» کدام است؟
الف) انسان را از این جهت بنی‌آدم گفتند که بدون موانست با دیگران نمی‌تواند زندگی کند.
ب) انسان را از این جهت بنی‌آدم گفتند که برخلاف حیوانات زنده دیگر پوستش آشکار است.
ج) انسان را از این جهت بنی‌آدم گفتند که فرزند آدم است.*
د) همه موارد
16

آزمون

1. آیه «إِذْ أَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْ‌ضِ» به کدام محور انسان‌شناسی اشاره دارد؟
الف) آفرینش انسان از خاک
ب) آفرینش انسان از آب
ج) آفرینش انسان از زمین*
د) همه موارد

2. آیه «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» به کدام محور انسان‌شناسی اشاره دارد؟
الف) آفرینش انسان از خاک
ب) آفرینش انسان از آب*
ج) آفرینش انسان از زمین
د) همه موارد

3. آیه «وَاللَّـهُ خَلَقَکُم مِّن تُرَ‌ابٍ» به کدام محور انسان‌شناسی اشاره دارد؟
الف) آفرینش انسان از خاک*
ب) آفرینش انسان از آب
ج) آفرینش انسان از زمین
د) همه موارد
17

آزمون

1. مراحل آغازین آفرینش انسان را که در واقع هیچ گوشت، استخوان، پوست و مویی نیست و خون لخته است، ...... می‌گویند.
الف) نطفه
ب) علقه*
ج) مضغه
د) دمیده شدن روح

2. «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» ناظر به کدام مرحله از آفرینش انسان است؟
الف) نطفه
ب) علقه
ج) مضغه
د) دمیده شدن روح*
18

آزمون

1. آیه «وَنُقِرُّ‌ فِی الْأَرْ‌حَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» ناظر به کدام نشئه انسان است؟
الف) نشئه خلقت انسان*
ب) نشئه وجود انسان
ج) نشئه برزخ
د) نشئه آخرت

2. آیه « ثُمَّ نُخْرِ‌جُکُمْ طِفْلًا» ناظر به کدام مرحله نشئه وجود انسان است؟
الف) مرحله نوزادی*
ب) مرحله میان‌سالی
ج) مرحله کهن‌سالی
د) هیچ‌کدام

3. آیه «یُرَ‌دُّ إِلَى أَرْ‌ذَلِ الْعُمُرِ» ناظر به کدام مرحله نشئه وجود انسان است؟
الف) مرحله نوزادی
ب) مرحله میان‌سالی
ج) مرحله کهن‌سالی*
د) هیچ‌کدام

4. آیه «ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ» ناظر به کدام مرحله نشئه وجود انسان است؟
الف) مرحله نوزادی
ب) مرحله میان‌سالی*
ج) مرحله کهن‌سالی
د) هیچ‌کدام

English

Quiz1. بر اساس آنچه در متن بیان شده است، ایمان به خدا شامل یه اجزایی می‌شود؟
الف) اعتماد به لطف الهی
ب) باور به شفاعت
ج) ترس از روز قیامت
د) الف و ج*

2. در جمله زیر، عبارت concrete way به چه معناست؟ It also means that it is incumbent on those who acknowledge these realities to respond in some concrete way)
الف) راه محکم
ب) روش استوار
ج) شیوه عینی*
د) هیچکدام

3. بر اساس متن، ایمان به معنای تصدیق چه امری می‌باشد؟
الف) توحید*
ب) عدالت
ج) باور به وجود ملائکه
د) عمل صالح

4. واژه ایمان چند بار در قرآن استفاده شده است؟
الف) 23
ب) 18
ج) 16*
د) 14

2

آزمون

1.در قرآن توحید به چه معنایی استفاده می‌شود.
الف) یکی بودن خداوند
ب) تصدیق انسان به وحدانیت خداوند
ج) هر دو*
د) هیچکدام

2.بزرگترین گناهی که یک فرد می‌تواند انجام دهد چیست؟
الف) دروغ
ب) تهمت
ج) شرک*
د) قتل

3.افرادی که پیش از اسلام به وحدانیت خداوند معتقد بودند، در قرآن چه نامیده می‌شوند؟
الف) مومن
ب) حنیف*
ج ) صالح
د ) مستضعف

4.کلمه faith به چه معنایی به کار می‌رود؟
الف) ایمان
ب) دین
ج) هیچ کدام
*د) هر دو

3


آزمون

1.در قرآن طبیعت به چه منظور مورد بحث قرار می‌گیرد؟
الف) پرداختن به خواص و ویژگی‎ها موجودات
ب) به عنوان نشانه‎ای از خداوند*
ج) هر دو
د) هیچ کدام

2.واژه attest در متن به چه معناست؟
الف) مخالفت کردن
ب) گواهی دادن*
ج) تردید کردن
د) بی تفاوت بودن

3. بر اساس متن درس سوم، ایمان شامل چه جزئی می‌شود؟
الف) شکرگزاری*
ب) تقوا
ج) تعبد
د) راستگویی

4. با توجه به متن درس سوم، قرآن چه اوصافی را برای خداوند به کار می‌برد؟
الف) قیوم
ب) سلام
ج) مومن
*د) ب و ج

4

آزمون

1. تقوی در لغت به چه معناست؟
الف) صداقت
ب) ترس*
ج) امانت داری
د) هیچ کدام

2. یکی از عناصر ایمان، ترس است، عنصری که در مقابل این ترس قرار میگیرد چیست؟
الف) توکل*
ب) صداقت
ج) شفاعت
د) بدا

3. این آیه در مورد چه کسانی است؟ God is with those who are steadfast
الف) متقین
ب) شاکرین
ج) صابرین*
د) مجاهدین

4. این آیه در مورد چه افرادی است؟ In God let those who are faithful put their trust
الف) مجاهدین
ب) توکل کنندگان*
ج) حافظین قرآن
د) زنان

5


Quiz

1. In the following sentence, mercy means? God in his mercy will accept the one who comes to the final judgment in a state of faith, regardless of earlier inconsistencies
a) Forgiveness*
b) Rage
c) Knowledge
d) Will

2.There is a sharp contrast in the verses of Quran based on …
a) Loyalty
b) Faith*
c) Poverty
d) Richness

3.Āyāt in Quran means … ?
a) Warnings
b) Good news
c) Signs*
d) faithfulness

6


Quiz

1. There are the two important elements for faith, what are those?
a) Resurrection and taqwa
b) Resurrection and fear
c) Judgment and resurrection*
d) Judgment and fear

2. Beside Kufr, there is another Quranic term in contrast to Iman, that is… .
a) Shirk
b) Nifaq*
c) Shukr
d) No one

3. About whom this verse has been revealed? Have you not seen those who declare that they have faith in what is revealed to you and to those before you When it is said to them, ‘Come to what God has revealed and to the messenger, you see the hypocrites turn away from you with disgust
a) Mushrikin
b) Munafiqin*
c) Kuffar
d) No one

4. In the following sentence, truth means … . kāfir rejects truth
a) Reality*
b) lie
c) oppression
d) revelation


7Quiz

1.Which one of the following propositions is right?
a) Nifaq is sub-set of Iman
b) Nifaq is sub-set of Kufr*
c) Nifaq is not a sub-set of Kufr
d) No one

2. According to Quranic verses, who will beg believers to borrow from their lights?
a) Munafiqun*
b) Faithfull people
c) Angels
d) No one

3. About whom this verse is revealed? …. are the inhabitants of the garden; they will abide there eternally
a) those who believe and do Hajj
b) those who believe and do good works*
c) those who believe and don’t lie
d) those who believe and practice Taqwa

4. In the following sentence, what does testimony mean? It is active testimony to what one holds unquestionably to be true
a) Attestation*
b) Betrayal
c) Deception
d) No one

8


Quiz

1.Mark the correct answer (گزینه صحیح کدام است).
a) accomplishment is synonym of performance*
b) performance is antonym of action
c) accomplishment is antonym of punishment
d) performance is synonym of punishment

2.which word is not sutable for the blank (کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست) , Muslims together form a.....
a) unity
b) solidarity
c) membership*
d) group

3.which sentence is different from the others in meaning ( معنای کدام جمله با دیگر جملات متفاوت است)
a) the relationship of faith and works directly related to the definition of who was a true Muslim
b) What is the relationship of faith and works is related to “ What is the relationship of islām to īmān?”
c) The matter of faith and works for some was seen to be integrally related to the question of faith and submission.
d) The matter of faith and works is important to distinguish between faith and works*

4.what is the main idea of this paragraph( بهترین معنا برای این پاراگراف کدام است) On the vertical axis it refers to the individual and personal human response to God’s oneness.
a) اسلام در بعد طولی به واکنش فردی و شخصی انسان به یکتایی خداوند اشاره دارد*
b) اسلام در بعد عرضی به واکنش افرد و اشخاص بشر به یکتایی خداوند اشاره دارد
c)اسلام در بعد طولی به یگانه پاسخ فردی و شخصی بشریت به خداوند بر می‌گردد
d) اسلام در بعد عرضی به واکنش اجتماعی و شخصی انسانها به خداوند یگانه برمی گردد.


        

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.006 Seconds