فدک - اقتصاد - قانون اوکان رابطه بیکاری با متغیرهای دیگر
آخرین تغییرات : 2015-05-11تعداد بازدید : 461

قانون اوکان رابطه بیکاری با متغیرهای دیگرقانون اوکان : بدترین پیامد رکود اقتصادی افزایش نرخ بیکاری  است . باکاهش به روند فعالیت شرکت ‎ها نیروی کاری کمتر نیاز پیدا می‌کند،بنابرین کارگران جدید استخدام نمی‎کند وکارگران فعلی خود را هم ازکار بیکار می‌کند . دررکود سال‎های 1981و1982 ازهرده کارگر امرکائی یکنفر بیکار است .

این طور به نظرمی رسد که بیکاری  معمولاًپابه پای فعالیت درهرچرخه تجاری حرکت می‌کند .بنابرین قانون بر علاوه هردو درصدی که تولید ناخالص داخلی نسبت به تولید نا خالص داخلی باالقوه کاهش می‌یا بد،نرخ بیکاری  حدوداًیک درصد افزایش می‌یابد .

برای نمایش قانون اکان می‌توانیم ازنمونه‎های تاریخی استفاده کنیم  که مربوط است به رکود   اقتصادی سال‎های 1979-1982 .درین دوره تولید ناخالص داخلی اصلاًرشد نکرد .درمقابل تولید ناخالص داخلی باالقوه سالانه 3 درصد رشد کرد ودر پایان این  دوره به 9درصد رسید . به اساس این قانون درمورد حرکت نرخ بیکاری  ازسال 1979 تاسال 1982 چه پیش بینی میتوان کرد؟ بنابرقانون اوکان برعلاوه هردو درصد کاهش (GNP) یک درصد به نرخ بیکاری  افزوده میشود بنابرین 9درصد کاهش درتولید ناخالص داخلی باعث افزایش 4.5 فیصد نرخ بیکاری  شده بود .از آنجا که نرخ بیکاری  درسال 1979 یعنی درآغاز این دوره 5.8 درصد بود به اساس این قانون باید نرخ بیکاری  واقعی درسال 1982 . 9.7 درصد بود . این مثال نشان می‌ده د که چطور میتوان ازقانون اکان برای  تخمین نرخ بیکاری  در یک چرخه تجارتی  استفاده  کر د.

رابطه بیکاری با متغیرهای دیگر
رابطه رشد و بیکاری؛ «تغییر در اشتغال عوامل تولید، یکی از منابع رشد ناخالص ملی واقعی را فراهم می‌آورد. از این‌رو انتظار داریم که رشد زیاد محصول ناخالص ملی، با کاهش بیکاری همراه باشد.»
آرتور.ام. اوکان اقتصاددان برای اولین بار، به‌وجود رابطه منفی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی پی برد. اگر نرخ بیکاری در بلندمدت ثابت بماند، اقتصاد شاهد 3% رشد در تولید ناخالص ملی خواهد بود.
این مسئله به قانون اوکان(Okun’s Law) معروف است. قانون اوکان توضیح می‌دهد، که در ازای هر دو و نیم درصد رشد محصول ناخالص ملی واقعی؛ که به‌مدت یک سال تداوم یابد، بیکاری به میزان یک درصد کاهش می‌یابد.


        

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds