فدک - زبان روسی - ضمایر پرسشی در زبان روسی
آخرین تغییرات : 2018-04-11تعداد بازدید : 798

ضمایر پرسشی در زبان روسی    حالت   падеж  
 چه کسی؟  кто فاعلی И.п. Именительный  1
 چه چیزی؟

что

فاعلی И.п. Именительный  1
 از چه کسی؟ кого مضاف الیه Р.п. Родительный  2
 از چه چیزی؟ чего مضاف الیه Р.п. Родительный  2
 به(برای) چه کسی؟  кому متممی Д.п. Дательный  3
 به(برای) چه چیزی؟  чему متممی Д.п. Дательный  3
چه کسی را؟ кого مفعولی В.п. Винительный 4
چه چیزی را؟ что مفعولی В.п. Винительный 4
با (توسط) چه کسی؟ с кем همراهی Т.п. Творительный 5
با (توسط) چه چیزی؟ с чем همراهی Т.п. Творительный 5
در(باره) چه کسی؟ о ком حرف اضافه П.п. Предложный 6
در(باره) چه چیزی؟ о чём حرف اضافه П.п. Предложный 6

 


     

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds