فدک - لینوکس - آموزش بش
آخرین تغییرات : 2015-08-04تعداد بازدید : 300

آموزش بشتغیر تمامی فایل درون یک فولدر

for i in *; do mv $i `echo $i | tr [:upper:] [:lower:]`; done

 http://linuxconfig.org/bash-scripting-tutorial


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds