فدک - مدیریت میان‌فرهنگی و رسانه - ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی
آخرین تغییرات : 2019-06-11تعداد بازدید : 495

ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی


 1. الف: ارتباطات بین المللی
  1. 1. درآمدی بر ارتباطات بین المللی
  2. 2. روابط بین الملل و ارتباطات بین المللی
  3. 3. جریان بین المللی اطلاعات
  4. 4. جریان بین المللی اخبار
  5. 5- اقتصاد سیاسی اطلاعات: جریانهای فراملی اطلاعات
  6. 6- تعاملات بین المللی و ارتباطات میان فرهنگی
  7. 7- ارتباطات بین المللی و امپریالیسم رسانه ای/فرهنگی
  8. 8 . ارتباطات بین المللی، فرهنگ و دیپلماسی عمومی
 2. ب: ارتباطات میان فرهنگی
  1. 9- درآمدی بر ارتباطات میان فرهنگی: تاریخ، مفاهیم و جایگاه
  2. 10- رابطه فرهنگ، ارتباطات و ارتباطات میان فرهنگی
  3. 11- نقش زبان در ارتباطات میان فرهنگی
  4. 12- نقش ارتباطات غیر کلامی در ارتباطات میان فرهنگی

الف: ارتباطات بین المللی

1. درآمدی بر ارتباطات بین المللی

· ارائه کلیات و اهداف درس

· ارائه تعاریفی از مفاهیم مهم درس

· ارائه تاریخچه‎ای از حوزه ارتباطات بین المللی

منابع مطالعه:

1- مولانا، حمید، ارتباطات جهانی در حال گذار: پایان چندگونگی؟، انتشارات سروش، 1384. (مقدمه: صص 1 تا 6؛ فصل اول: تاریخ و مفهوم ارتباطات جهانی: صص 7 تا 54).
2- سمتی، مهدی (1388) مرزهای نو در ارتباطات بین الملل، ترجمه: حسن بشیر و همکاران، دانشگاه امام صادق. (پیشگفتار کتاب. از ص 29 تا ص 56)
3- Semati, Mehdi (ed.) (2004) New Frontiers in International Communication Theory, Rowman & Littlefield Publishers, INC. (Introduction: New Frontiers in International Communication, pp. 1-16.)

2. روابط بین الملل و ارتباطات بین المللی

· مرزهای نو در روابط بین الملل.

· رهیافت‎های ارتباطات بین المللی.

· ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین المللی.

· ارتباطات راهبردی بین المللی.

· ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی.

منابع مطالعه:

1- مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل اول: سیاست جهانی در حال گذار، صص 7 تا 34).
2-‎هابدن، استفن، روابط بین الملل و جامعه شناسی تاریخی، ترجمه: جمشید زنگنه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1379. (فصل سوم: کنت والتز و برداشت وی از نظام روابط بین الملل، صص 63 تا 112).

3. جریان بین المللی اطلاعات

· مجراها و انواع جریان بین المللی اطلاعات

· چیستی اطلاعات و چشم اندازهای جریان اطلاعات

· چارچوبها و مدلهای جریان بین المللی اطلاعات

· عوامل موثر در شکل گیری جریان بین المللی اطلاعات

· انواع و تاثیر جریان بین المللی اطلاعات

منابع مطالعه:

1- مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل 2: جریان بین المللی اطلاعات: چاچوب بازکاوی، صص 35 تا 52).
2- مولانا، حمید، جریان بین المللی اطلاعات: گزارش و تحلیل جهانی، ترجمه: یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها، 1371. (فصل اول: مقدمه: چهارچوب تحلیل، صص 15تا 34)

4. جریان بین المللی اخبار

· رسیدگی به مفهوم سازی‎های مختلف در اخبار بین المللی: اخبار بد در مقابل اخبار توسعه

· نقش خبرگزاریها در امور بین المللی

· خبرگزاریها به عنوان ابزارهای قدرت ملی

· نقش متغیر خبرگزاریها به سبب سیستم برتون وودز (رویترز و غیره)

· تلاش جهان سوم برای اصلاح عدم توازن در مبحث نظم نوین اطلاعات جهانی

منابع مطالعه:

1- مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل سوم، اخبار و آرا: طراحی محیط نمادین جهان، صص 53 تا 81)
2- مولانا، حمید، جریان بین المللی اطلاعات: گزارش و تحلیل جهانی، ترجمه: یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها، 1371. (فصل دوم: خبر و دیدگاهها، صص 35 تا 77)
3- کیونگ کیم و جورج بارنت، "تحلیل شبکه‎ای جریان بین المللی خبری"، در کتاب: خبر تحلیل شبکه‎ای و تحلیل گفتمان، تالیف، حسن بشیر و همکاران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.
4- ژوزف استرابهار و دیگران، "چه چیزی خبر را می‌سازد؟ (مقایسه اخبار سراسری تلویزیونی در هشت کشور جهان)"، در کتاب: خبر تحلیل شبکه‎ای و تحلیل گفتمان، تالیف، حسن بشیر و همکاران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.

5- اقتصاد سیاسی اطلاعات: جریانهای فراملی اطلاعات

· از فرامرزی به فراملی

· تنوع جریان داده‎ها

· الگوهای حرکات جریان فرامرزی

· مسیر جریان‎های فرامرزی داده‎ها

· حاکمیت ملی و جریان فرامرزی داده‎ها

منابع مطالعه:

1- مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل ششم، اقتصاد سیاسی اطلاعات: جریان‎های فراملی اطلاعات، صص 136 تا 166)

2- مولانا، حمید، جریان بین المللی اطلاعات: گزارش و تحلیل جهانی، ترجمه: یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها، 1371. (فصل چهارم: صاحبان ذخایر اطلاعات و جریان فرامرزی داده‎ها،صص 121 تا 144)

6- تعاملات بین المللی و ارتباطات میان فرهنگی

· انسان هم پیام و هم مجرای ارتباط

· جهانگردی بین المللی محملی برای ارتباط

· الگوی تاثیر و جریان اطلاعات در روابط جهانگردی بین المللی

· الگوی صنعت جهانگردی به عنوان روابط بین المللی

· ارتباطات میان فرهنگی محصول حرکت انسان.

· ارتباطات بین فرهنگی و ارتباطات بین المللی

منابع مطالعه:

1- مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل هفتم، تعاملات بین المللی: سیاحت و جهانگردی، صص 167 تا 184).

2- مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل هشتم، حرکت‎های انسانی بین مرزهای ملی: ارتباطات میان فرهنگی، صص 185 تا 211)

3- جهانگردی و ارتباطات میان فرهنگی، دکتر محمد‎هادی همایون، مقاله.

7- ارتباطات بین المللی و امپریالیسم رسانه ای/فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی و عمومی در برابر امپریالیسم رسانه‎ای و بازار آزاد
تاثیرات رسانش رادیویی و تلویزیونی فرامرزی
قدرت‎های بین المللی و فرهنگهای ملی: چالش نابرابر
ارتباطات بین المللی و هژمونی رسانه‎ها
امپریالیسم رسانه‎ای و تحولات فرهنگی و اجتماعی

منابع مطالعه:

1- بگدیکیان، بن اچ. انحصار رسانه‎ها، ترجمه: داوود حیدری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها، 1374.

2- محمدی، علی، امپریالیسم فرهنگ و هویت فرهنگی، در کتاب: حسن بشیر، گفتارهایی درباره فرهنگ، ارتباطات و توسعه، 1388، دانشگاه امام صادق (ع). از ص 81 تا ص 101.

3- باگدیکیان، بن اچ، انحصار نوین رسانه ای، ترجمه: علی رضا عبادتی، تهران: روایت فتح، 1385.

4- معتمدنژاد، کاظم، "سلطه ارتباطی، سیاست‎های جهانی و روابط بین المللی: از گزارشگری خبری تا دیپلماسی رسانه ای»، در کتاب: ارتباطات بین المللی، ج یکم، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‎ها، 1389. از ص 375 تا ص 420.

5- کیم، سینگچول، امپریالیسم فرهنگی در اینترنت، ترجمه و تلخیص: کریم خان محمدی، مقاله غیر منتشره.

5- Kim, Seongcheol, (N.D.) Cultural Imperialism on the Internet, Michigan State University.

8 . ارتباطات بین المللی، فرهنگ و دیپلماسی عمومی

· سیاست خارجی به عنوان بازتاب فرهنگ ملی

· فرهنگ گرایی در روابط بین المللی

· فرهنگ و ارتباطات در خدمت سیاست خارجی

· رویکرد ارتباطات بین فرهنگی

· مدلهای نقش رسانه در دیپلماسی عمومی

· کاربردهای سیاسی رسانه‎ها

· تبلیغات، اقناع و دیپلماسی

منابع مطالعه:

5- آشنا، حسام الدین، «فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 21، بهار 1383، صص 227 تا 262.

6- مک براید، شُُن، یک جهان، چندین صدا، ترجمه: ایرج پاد، تهران: انتشارات سروش، 1369. (جهان سوم در راه استقرار "نظم بین المللی نوین اطلاعات و ارتباطات"، صص 11 تا 30).

3- Gilboa, Eytan, (2000) Mass Communication and Diplomacy: A Theoretical Framework, International Communication Association.

ب: ارتباطات میان فرهنگی

9- درآمدی بر ارتباطات میان فرهنگی: تاریخ، مفاهیم و جایگاه

منابع:

1- رضی، حسین،ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)، مقاله.

10- رابطه فرهنگ، ارتباطات و ارتباطات میان فرهنگی

منابع:

گادیکانست، ویلیام بی. و دیگران، بخش اول مقاله: "نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی"، ترجمه: دکتر پیروز ایزدی، رسانه، سال هفدهم، شماره 3، شماره پیاپی 67، پائیز 1385، صص 97-49.

11- نقش زبان در ارتباطات میان فرهنگی

منابع:

سماور لاری و دیگران، (1379) ارتباط بین فرهنگها، مترجمان: غلامرضا کیانی، سید اکبر میرحسنی، انتشارات باز، فصل پنجم: زبان و فرهنگ، صص209 تا 246.
گودیکانست، ویلیام بی.، (1383) پیوند تفاوتها؛ راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی، مترجمان: علی کریمی (مله) و مسعود‎هاشمی، انتشارات تمدن اسلامی. فصل پنجم: تبادل پیام با غریبه‎ها، صص 163 تا 187.

12- نقش ارتباطات غیر کلامی در ارتباطات میان فرهنگی

منابع:

1. سماور لاری و دیگران، (1379) ارتباط بین فرهنگها، مترجمان: غلامرضا کیانی، سید اکبر میرحسنی، انتشارات باز، فصل پنجم: زبان و فرهنگ، صص247 تا 290.

2. ریچموند، ویرجینیا پی. و مک کروسکی، جیمز سی. (1387) رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی؛ درسنامه‎ی ارتباطات غیرکلامی، ترجمه: فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، زیرنظر و به ویراستاری: غلامرضا آذری، تهران: نشر دانژه.

 

 

 

عناوین سرفصل‌های درس: مطالعات میان فرهنگی (ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی)

هفته

عنوان درس

منابع

اول

درآمدی بر ارتباطات بین الملل

1-مولانا، حمید، ارتباطات جهانی در حال گذار: پایان چندگونگی؟، انتشارات سروش، 1384. (مقدمه: صص 1 تا 6؛ فصل اول: تاریخ و مفهوم ارتباطات جهانی: صص 7 تا 54).

دوم

روابط بین الملل و ارتباطات بین المللی

1-مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل اول: سیاست جهانی در حال گذار، صص 7 تا 34).

2-هابدن، استفن، روابط بین الملل و جامعه شناسی تاریخی، ترجمه: جمشید زنگنه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1379. (فصل سوم: کنت والتز و برداشت وی از نظام روابط بین الملل، صص 63 تا 112).

توجه: هر دو منبع باید مطالعه و خلاصه شوند.

سوم

جریان بین المللی اطلاعات

1-مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل 2: جریان بین المللی اطلاعات: چاچوب بازکاوی، صص 35 تا 52).

چهارم

جریان بین المللی اخبار

1-مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. (فصل سوم، اخبار و آرا: طراحی محیط نمادین جهان، صص 53 تا 81)

2- ژوزف استرابهار و دیگران، «چه چیزی خبر را می‌سازد؟ (مقایسه اخبار سراسری تلویزیونی در هشت کشور جهان)»، ترجمه: حسن بشیر، در کتاب: خبر؛ تحلیل شبکه‎ای و تحلیل گفتمان، 1389، صص: 27- 65.

پنجم

تعاملات بین المللی و ارتباطات میان فرهنگی (مطالعه پدیده جهانگردی و تحرک جهانی انسان)

1-مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه: اسد الله آزاد، محمد حسن زاده و مریم اخوتی، تهران: نشر کتابدار، 1384. دو فصل:

(فصل هفتم، تعاملات بین المللی: سیاحت و جهانگردی، صص 167 تا 184). و

(فصل هشتم، حرکت‎های انسانی بین مرزهای ملی: ارتباطات میان فرهنگی، صص 185 تا 211)

ششم

ارتباطات بین المللی و امپریالیسم رسانه ای/فرهنگی

با تاکید بر اینترنت

1-محمدی، علی، امپریالیسم فرهنگ و هویت فرهنگی، در کتاب: حسن بشیر، گفتارهایی درباره فرهنگ، ارتباطات و توسعه، 1388، دانشگاه امام صادق (ع). از ص 81 تا ص 101.

2-کیم، سینگچول، امپریالیسم فرهنگی در اینترنت، ترجمه و تلخیص: کریم خان محمدی، مقاله غیر منتشره.

هفتم

ارتباطات بین المللی، فرهنگ و دیپلماسی عمومی

 

1- آشنا، حسام الدین، «فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 21، بهار 1383، صص 227 تا 262. (فقط این مقاله خلاصه شود. بقیه باید مطالعه شوند)

هشتم

بیداری اسلامی و ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی

منبع: مبانی نظری بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه‎ای (رهبر معظم انقلاب). این کتاب در حال ا نتشار است و مباحث مختلف از منظر ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است.

نهم

درآمدی بر ارتباطات میان فرهنگی: تاریخ، مفاهیم و جایگاه

رضی، حسین،ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)، مقاله.

 

توجه: مقاله باید خلاصه شود.

دهم

رابطه فرهنگ، ارتباطات و ارتباطات میان فرهنگی

گادیکانست، ویلیام بی. و دیگران، بخش اول مقاله: "نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی"، ترجمه: دکتر پیروز ایزدی، رسانه، سال هفدهم، شماره 3، شماره پیاپی 67، پائیز 1385، صص 97-49.

توجه: بخش اول مقاله باید خلاصه شود (در کلاس بخش اول تعیین خواهد شد.)

یازدهم

ارتباطات میان فرهنگی و مبادله معنا

فیاض، ابراهیم، رساله دکتری، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ نشده (موجود در دانشکده)

توجه: فصل مربوط به مبادله معنا در رساله مزبور خلاصه شود.

دوازدهم

نقش زبان در ارتباطات میان فرهنگی

1-سامووار، لاری، ریچارد پورتر و لیزا استفانی (1379) ارتباط بین فرهنگها، مترجمان: غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، فصل پنجم: زبان و فرهنگ، صص209 تا 246.

سیزدهم

نقش ارتباطات غیر کلامی در ارتباطات میان فرهنگی

1- سامووار، لاری، ریچارد پورتر و لیزا استفانی (1379) ارتباط بین فرهنگها، مترجمان: غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران فصل پنجم: زبان و فرهنگ، صص247 تا 290.

چهاردهم

حوزه‎های ارتباطات غیر کلامی

ریچموند، ویرجینیا پی. و مک کروسکی، جیمز سی. (1387) رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی؛ درسنامه‎ی ارتباطات غیرکلامی، ترجمه: فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، زیرنظر و به ویراستاری: غلامرضا آذری، تهران: نشر دانژه. (فصل اول: از ص 81 تا 102)

پانزدهم

موانع عام و عوامل موفقیت ارتباطات میان فرهنگی

منابع موردی همزمان با درس

شانزدهم

مروری بر محورهای اساسی درسهای مطالعات میان فرهنگی

جمع بندی کلیه درس‎ها

 

عناوین سرفصل‌های درس: مطالعات میان فرهنگی (ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی)

 

 

هفته

عنوان درس

منابع

 

اول

درآمدی بر ارتباطات بین الملل

معرفی درس، آشنایی با مسائل کلی درس،‌ شیوه ارزیابی و آزمون

 

دوم

روابط بین الملل و ارتباطات بین المللی

1-مولانا، حمید (1387) اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی، ترجمه: محمدحسین برجیان،‌ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). فصل اول:‌ صص: 19 تا 49.

 

سوم

جریان بین المللی اطلاعات

1-مولانا، حمید (1387) اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی، ترجمه: محمدحسین برجیان،‌ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). فصل اول:‌ صص: 59 تا 80.

 

چهارم

جریان بین المللی اخبار (اخبار و دیدگاهها)

1- مولانا، حمید (1387) اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی، ترجمه: محمدحسین برجیان،‌ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). فصل اول:‌ صص: 83 تا 117.

 

پنجم

تعاملات بین المللی و ارتباطات میان فرهنگی (مطالعه پدیده جهانگردی و تحرک جهانی انسان)

1-مولانا، حمید (1387) اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی، ترجمه: محمدحسین برجیان،‌ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). فصل اول:‌ صص: 253 تا 273.

 

ششم

ارتباطات بین المللی و امپریالیسم رسانه ای/فرهنگی

با تاکید بر اینترنت

1-کیم، سینگچول، امپریالیسم فرهنگی در اینترنت، ترجمه و تلخیص: کریم خان محمدی، مقاله غیر منتشره.

 

هفتم

ارتباطات بین المللی، فرهنگ و دیپلماسی عمومی

 

1-آشنا، حسام الدین، «فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 21، بهار 1383، صص 227 تا 262.

 

هشتم

دیپلماسی عمومی: سیاست‎ها و برنامه‎های جهانی

1-بشیر، حسن (1394) دیپلماسی عمومی: سیاست‎ها و برنامه‎های جهانی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

 

نهم

درآمدی بر ارتباطات میان فرهنگی: تاریخ، مفاهیم و جایگاه

1-رضی، حسین،ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)، مقاله.

 

دهم

ارتباطات میان فرهنگی و مبادله معنا

جزوه استاد درس.

 

یازدهم

نقش زبان در ارتباطات میان فرهنگی

1-سامووار، لاری، ریچارد پورتر و لیزا استفانی (1379) ارتباط بین فرهنگها، مترجمان: غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، فصل پنجم: زبان و فرهنگ، صص209 تا 246.

 

دوازدهم

نقش ارتباطات غیر کلامی در ارتباطات میان فرهنگی

1- سامووار، لاری، ریچارد پورتر و لیزا استفانی (1379) ارتباط بین فرهنگها، مترجمان: غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران فصل پنجم: زبان و فرهنگ، صص247 تا 290.

 

سیزدهم

حوزه‎های ارتباطات غیر کلامی

ریچموند، ویرجینیا پی. و مک کروسکی، جیمز سی. (1387) رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی؛ درسنامه‎ی ارتباطات غیرکلامی، ترجمه: فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، زیرنظر و به ویراستاری: غلامرضا آذری، تهران: نشر دانژه. (فصل اول: از ص 81 تا 102)

 

چهاردهم

موانع عام و عوامل موفقیت ارتباطات میان فرهنگی (بخش اول)

جزوه استاد درس

 

پانزدهم

موانع عام و عوامل موفقیت ارتباطات میان فرهنگی (بخش دوم)

جزوه استاد درس

 

شانزدهم

مروری بر محورهای اساسی درسهای مطالعات میان فرهنگی

جمع بندی کلیه درس‎ها


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.031 Seconds