فدک - لینوکس - usermod
آخرین تغییرات : 2014-11-27تعداد بازدید : 372

usermod



البته آپشن‎های
کد:
-L
-p
-U
به صورت انحصاری هست و اگر بخوایم از این 3 تا آپشن استفاده کنم فقط در یک دستور باید یکی از این آپشن‎هارو قرار بدیدم یعنی همزمان نمیتونیم از آپشن‎های -p و -L استفاده کرد .
کد:
root@debian:~# usermod --help
Usage: usermod [options] LOGIN
Options:
  -c, --comment COMMENT         new value of the GECOS field
  -d, --home HOME_DIR           new home directory for the user account
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -f, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -g, --gid GROUP               force use GROUP as new primary group
  -G, --groups GROUPS           new list of supplementary GROUPS
  -a, --append                  append the user to the supplemental GROUPS
                                mentioned by the -G option without removing
                                him/her from other groups
  -h, --help                    display this help message and exit
  -l, --login NEW_LOGIN         new value of the login name
  -L, --lock                    lock the user account
  -m, --move-home               move contents of the home directory to the
                                new location (use only with -d)
  -o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD       use encrypted password for the new password
  -s, --shell SHELL             new login shell for the user account
  -u, --uid UID                 new UID for the user account
  -U, --unlock                  unlock the user account
  -Z, --selinux-user            new SELinux user mapping for the user account
root@debian:~#
آپشن -c :
با این آپشن میتونیم یه توضیح مختصر برای یک یوزر بنویسیم مثلا :
کد:
root@debian:~# usermod -c Administrator fadak
با توجه به دستور بالا ما گفتیم که یوزر fadak مدیر هست .
آپشن -d :
با این آپشن میتونیم ست کنیم home directory یک یوزر رو , توی ویندوز مثلا c:\users\fadak هست که میتونیم توی لینوکس به صورت دیفالت در home یک فایل به اسم خود یوزر ساخته میشه و Home Directory اون شخص میشه . به طور مثال برای تغییر Home Directory یک کاربر :
کد:
root@debian:~# usermod -d /home2/fadak fadak
آپشن -e :
با این آپشن میتونیم تاریخ انتقضای یک کاربر رو ست کنیم به طور مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -e 2020-10-10 fadak
با توجه به دستور بالا ما گفتیم که یوزر fadak یوزر کاربریشون در تاریخ 2020-10-10 باطل بشه و دسترسی به سیستم نداشته باشه .
آپشن -f :
با این آپشن میتونیم ست کنیم که زمانی که پسورد Expire شد یه مدت بر حسب روز به کاربر وقت داده بشه که پسوردشو عوض کنه . برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -f 7 fadak
اینجا ست کردیم که بعد از اینک پسورد کاربری fadak باطل شد 7 روز وقت داشته باشه تا پسورش خودشو عوض کنه .
آپشن -g :
با این آپشن میتونیم گروه کاربری رو تغییر بدیم برای مثال :
کد:
root@debian:~# id fadak
uid=1000(fadak) gid=1000(fadak) groups=1000(fadak)
root@debian:~# usermod -g root fadak
root@debian:~# id fadak
uid=1000(fadak) gid=0(root) groups=0(root)
توی دستور‎های بالا اول ما‎ای دی یوزر fadak رو چک کردیم . دیدم یوزر و گروه هر دو fadak هست بعد با دستور usermod یوزر fadak رو در گروه root قرار دایدم .
آپشن -G :
با این آپشن میتونیم یک یوزر رو در گروه قرار بدیدم برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -G fadak fadak
root@debian:~# id fadak
uid=1000(fadak) gid=0(root) groups=0(root),1000(fadak)
خوب ما میبینم که علاوه بر اینکه یوزر Vahid در گروه خودش هست در گروه root هم هست .
آپشن -a :
زمانی که ما از دستور‎های -G استفاده میکنیم فقط ما کاربر رو به یک گروه‎ها اضافه میکنیم ولی اگه یه زمان بخوایم در چندین گروه قرار بگیره از -a استفاده میکنیم برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -aG sales fadak
root@debian:~# id fadak
uid=1000(fadak) gid=0(root) groups=0(root),1002(sales)
root@debian:~# usermod -aG fadak fadak
root@debian:~# id fadak
uid=1000(fadak) gid=0(root) groups=0(root),1000(fadak),1002(sales)
آپشن -l :
با این آپشن میتونیم یوزر کاربری رو اسمشو عوض کنیم برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -l master sirous
در مثال بالا یوزر کاربری sirous به یوزر master تغییر کرد
آپشن -L :
با این آپشن خیلی ساده یک یوزر رو دسترسیشو قطع میکنیم در واقع میبیندیمش برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -L master
در مثال بالا یوزر master لاک شد و دیگه دسترسی به سیستم نداره
آپشن -m :
با این آپشن میتونیم home Directory یک یوزر رو منتقل کنیم به یک مکان دیگه برای مثال :
کد:
usermod -m -d /home/master master
در مثال بالا home directory منتقل میشه به /home/master
آپشن -o :
همون طور که میدونید uid یا همون user id به طور منحصر به فرد مربوط به یک کاربر هست ولی با این آپشن میتونیم به چند کاربر یک uid بدیم برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -o fadak
آپشن -p :
با این آپشن میتونیم پسورد برای یک کاربر بزاریم یا تغییرش بدیم الیته باید encrypted باشد پسورد برای مثال :
کد:
root@debian:~# mkpasswd
Password:
D9Fv4apNaq/rE
root@debian:~# usermod -p D9Fv4apNaq/rE master
اول ما با دستور mkpasswd یک پسورد encrypted ساختیم و بعد اون پسورد رو برای کاربر قرار دایدم
اپشن -s :
با این آپشن میتونیم دسترسی shell کاربر رو تعیین کنیم برای مثال
کد:
root@debian:~# usermod -s /bash/false fadak
در مثال بالا ما دسترسی shell رو از کاربر fadak گرفتیم
آپشن -u :
با این آپشن میتونیم عدد UID رو خودمون برای کاربر ست کنیم برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -u 22 master
root@debian:~# id master
uid=22(master) gid=1011(sirous) groups=1011(sirous)
در مثال بالا uid کاربر master رو 22 قرار دادیم
آپشن -U :
با این آپشن میتونیم کاربری که لاک هست رو آنلاک کنیم
کد:
root@debian:~# usermod -U Vahid
در مثال بالا یوزر Vahid انلاک هست و میتونه به سیستم دسترسی داشته باشه .
آپشن -Z :
با این آپشن میتونیم ست کنیم که یک یوزر جزو یوزر‎های selinux باشه برای مثال :
کد:
root@debian:~# usermod -Z master
یوزر master رو جزو یوزر‎های Selinux قرار دادیم که یه سری دسترسی‎های خاص داده


      

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.002 Seconds