فدک - زبان روسی - منابع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان روسی
آخرین تغییرات : 2020-05-30تعداد بازدید : 439

منابع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان روسی


 1. منابع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان روسی

تئوری ادبیات تالیف دکتر جان اله کریمی مطهر
تاریخ ادبیات روسیه (همان آثار ادبی)
کتاب آزمون‌های زبان روسی تالیف مهناز صدری
کتاب اعداد روسی با توضیحات، جدول‌ها، تمرین‌ها
Живём и учимся в России
Пулькина
کتاب گرامر تصویری و کتاب گرامر گلازونوا
کتاب глаголы движения без ошибок (افعال حرکتی بدون اشتباه)
اصطلاحات و تعبیرات کتاب بابازاده و واژه نامه اصطلاحات
لکسیکا
ویدمهناز صدری و وید دکتر زهرایی و افعال حرکتی یحیی پور
نامه نگاری یحیی پور

منابع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان روسی

 1. جزوات درسی ادبیات
 2. کتاب جدید вид و افعال حرکتی دکتر زهرایی (انتشارات سمت - تهران)
 3. حروف ربط، پیشوندهای فعلی، صفت و غیره بیشتر مد نظر است اما равление افعال همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 1. Учебник русский язык для студентов-иностранцев И. Пулькина
 2. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. О.И. Глазунова
 3. У гюгребление видов глагола в русском языке Г.Л. Скворцова
 4.  Глаголы движения без ошибок Г.Л. Скворцова
 5. Лексика русского языка Э.И.Амиантова
 6. 300 глаголов совершенного и несовершенного вида в речевых ситуациях К.а.соколовская
 7. Знакомьтесь причастие Т.Ф. Куприянова
 8. Знакомьтесь деепричастие Т.Ф. Куприянова
 9. Теория литературы ДЖ.Карими
 10. Практический синтаксис И.С. Иванова
 11. Грамматика русского языка Х.Захраи
 12. Фразеология
 13. Глаголы движения X. Изанлу
 14. Глаголы движения док. Карими и док. М. Яхьяпур
 15. Тесты по русскому яазыку М.Садри
 16. Правила оформления официальной и частной переписки в русском яазыке М. Яхьяпур
 17. Справочник по правописанию и литературной правке д.э. розенталя
 18. Русский падеж: правила и употребление
 19. ВИД ГЛАГОЛА: правила и употребление

تدوین خانم محمد حسینی

 

Reza Shafiee - YouTube


   

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.013 Seconds |||