فدک - تحلیل سیاسی - آزمون تحلیل سیاسی
آخرین تغییرات : 2020-02-06تعداد بازدید : 1964

آزمون تحلیل سیاسی


  1. جلسه اول
  2. جلسه دوم

جلسه اول

 کدام جمله صحیح نیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
جریان؛ ممکن است تاثیر گذار بر جامعه نباشد.
جریان در جمعیت است
جریان؛ باید مدیریت شده باشد نادرست
بازخورد
پاسخ شما نادرست است
سؤال 2
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
تفاوت جریان با جنبش چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
جنبش در واقع نهضت است و آغاز فعالیت جریان؛ جنبش است درست
جریان در واقع نهضت است وآغاز فعالیت جنبش؛ جریان است
جنبش؛ دوره تاسیس واستمرار یک جریان است
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 3
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
تاثیر گذاری جریان فکری بر........وتاثیر گذاری جریان فرهنگی بر.........است
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
خواص – نخبگان
نخبگان – عموم مردم درست
عموم مردم – نخبگان
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 4
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
 ....... بُعد سخت افزاری........و........ بُعد نرم افزاری...........است.
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
تمدن- فرهنگ- فرهنگ - تمدن درست
فرهنگ- تمدن – تمدن- دانش
فرهنگ- تمدن – تمدن- فرهنگ
بازخورد
پاسخ شما صحیح است

 

 

معیار قبول یا رد نمادهایی که از غرب یا شرق وارد کشور ما شده‌اند؛ چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
سنجیدن آن؛ با فرهنگ عمومی مردم
سنجیدن با قرآن وسنت
سنجیدن با عقل و قرآن وسنت درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 6
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
وجود آداب و رسوم ضدفرهنگی در خرده فرهنگهای کشور آن را تبدیل به...............
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
ضدفرهنگ ملی می‌نماید
ضدفرهنگ می‌نماید
ضدفرهنگ نمی‌نماید درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 7
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
تفاوت مدارای فرهنگی با پلورالیزم فرهنگی چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
مدارای فرهنگی به معنای پذیرش فرهنگ‌های مختلف است و در مقام عمل تفاوتی با پلورالیزم فرهنگی ندارد
پلورالیزم فرهنگی به معنای برخورد با فرهنگهای مختلف با منطق واستدلال ومدارای فرهنگی به معنای قبول
پلورالیزم فرهنگی به معنای حق دانستن همه فرهنگهای موجود در جامعه و مدارای فرهنگی به معنای برخورد مستدل و منطقی با فرهنگهای موجود در جامعه می‌باشد. درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 8
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
ریشه ضدفرهنگها کدام است ونحوه فعالیت آنها چگونه است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
فراماسونری- فعالیت زیرزمینی درست
شیطان پرستی – فعالیت زیرزمینی
فراماسونری- فعالیت آشکار
بازخورد
پاسخ شما صحیح است

 

حرکت اصلی بهائیت................. است.
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
مبارزه با ادیان اسمانی
مبارزه با تشیّع
مبارزه با اسلام درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 10
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
عرفان وتصوف موجود در کشور را می‌توان به چند بخش تقسیم نمود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
فرقه‌ای – خانقاهی
اصیل اسلامی- فرقه‌ای درست
اصیل اسلامی – اشراقی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است

 

 

جلسه دوم

 

با بررسی فرق مختلف صدر اسلام، به این نتیجه می‌رسیم که................
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
بیشتر آنها؛ متاثر از فضای مسموم فکری داخل جامعه بود
تقریبا تمام آنها متاثر از جریانهای وارداتی بودند درست
تعداد کمی از آنها متاثر از جریانهای واراداتی بودند
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 2
درست
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
هدف فراماسونری از تاکید بر تعدد فرق چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
دخالت در امور کشورهای متعدد از طریق تعدد فرق
سرگرم نمودن ملتها به فرقه‌ها
ایجاد درگیری بین فرق درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 3
درست
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
پیامد آموزه‌های فمینیزم در جامعه چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
از بین رفتن نظام خانواده وپس از آن؛ نظام اجتماعی درست
گرایش افراد به فرقه‌های انحرافی نظیر شیطان پرستی
عدم رغبت مردان به تشکیل خانواده
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 4
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
فیلمهای‌هالیودی غالباً مروج چه اموری هستند؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
شهوت وبی غیرتی
نفرت از وطن ودین
شهوت وغضب درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
هدف اصلی غرب از تلاش برای از بین بردن خانواده چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
تعریف نمودن خانواده برای افراد طبق الگوهای غربی
هموار کردن راه؛ برای تغییر آسان افراد در سایه‌ی بی خانوادگی درست
مبارزه با دستاوردهای تربیتی خانواده‌ها
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 6
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
جریان فراماسونری د رکدام کشور به راه افتاد و از چه گروهی الگو گرفت
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
درفرانسه وبا الگو گرفتن از امپراطوری روم
در فرانسه وبا الگو گرفتن از گروه صنفی بنایان ومعماران آزاد
در انگلیس و با الگو گرفتن از گروه صنفی بنایان ومعماران آزاد درست
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 7
درست
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
اولین لژ فراماسونری در ایران توسط چه کسی شکل گرفت و سرانجام این لژ چه شد؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
میرزا ملکم خان- به جاسوسی برای فرانسه می‌پرداخت وتوسط ناصرالدین شاه تعطیل شد. درست
میرزا حسن مشیرالدوله- این لژ از همان ابتدا در سراسر ایران نفوذ کرد و رسمیت یافت.
میرزا آقا خان صدراعظم- به جاسوسی برای انگلیس می‌پرداخت وتوسط مظفرالدین شاه تعطیل شد
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 8
درست
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
جریان فراماسونری برای نفوذ در حکومت پهلوی دوم از چه راهکاری استفاده نمود؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
دستور مستقیم به شاه برای اجرای فرامین
استفاده از مجلس ونمایندگان آن درست
استفاده از زور و تهدید توسط دولتهای اروپایی
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
اعتقاد ماسونها درباره انبیا چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
از بین انبیا، فقط حضرت سلیمان را به عنوان پادشاه جادوگر قبول دارند. درست
همه انبیا را به عنوان ماسون وبا درجات مختلف؛ می‌پذیرند
فقط حضرت داوود را به عنوان پدر بنی اسرائیل وماسون اعظم؛ قبول دارند
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 10
نادرست
نمره 0.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
فعالیت فراماسونری در کشورهای مختلف.....................
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
منحصر در فعالیتهای فرهنگی اجتماعی است
در همه عرصه‌ها به جز عرصه‌های نظامی وامنیتی است نادرست
در همه عرصه‌های سیاسی اقتصادی فرهنگی، نظامی وامنیتی است
بازخورد
پاسخ شما نادرست است
سؤال 11
درست
نمره 1.00 از 1.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
آیا فعالیت فراماسونری در عرض عرفانهای کاذب و تصوف وشیطان پرستی است؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
بله اما نسبت به شیطان پرستی؛ جریان حاکم است
خیر فراماسونری به عنوان جریان حاکم بر هر سه جریان فوق می‌باشد درست
خیر فراماسونری به عنوان جریان مولد این جریانها است و در ادامه‌ی فعالیت آنها دخالتی ندارد
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 12
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
مشخصه بارز علوم انسانی چیست؟
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
مبتنی بر مبانی سکولاریستی هستند و نظرات این علوم مبتنی بر مبانی انسانی می‌باشد
مبتنی بر مبانی اومانیستی و ماتریالیستی هستند و نظرات این علوم مبتنی بر اشخاص هستند درست
مبتنی بر مبانی قراردادی وتابع نظر افراد می‌باشند
بازخورد
پاسخ شما صحیح است
سؤال 13
درست
نمره 2.00 از 2.00
علامت زدن سؤال
متن سؤال
نمو نه‌های فراماسونری در بین شیعه، اهل تسنن ویهود را نام ببرید.
دقت فرمائید، یک گزینه صحیح میباشد:
انجمن حجتیه- بهائیت- صهیونیزم
بهائیت – قادیانی گری- صهیونیزم درست
تصوف- شیطان پرستی- صهیونیزم
بازخورد
پاسخ شما صحیح است


     

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.014 Seconds |||