فدک - دین و رسانه - دین و رسانه
آخرین تغییرات : 2014-07-20تعداد بازدید : 251

دین و رسانهبا توجه به مبانی هستی شناختی و انسان شناختی، الزامات دینی رسانه را بازكاویم و با طرح چشم‌آندازهایی علمی در نظریه‌های رسانه از منظر دین و نسبت سنجی كاركردهای رسانه در حیات دینی، و حضور دین در گستره رسانه‌های جهانی مطالعات فرهنگی جدی را برگشاییم. از سوی دیگر مسئله مجازی شدن دین در رسانه و طرح معارف دینی اصیل و بروز امر قدسی در آیینه رسانه را مورد توجه قرار دادیم.


            

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.003 Seconds