فدک - اصول فقه سیاسی - عرض تعارض‏
آخرین تغییرات : 0000-00-00تعداد بازدید : 351

عرض تعارض‏تعارض: تنافى مضمونى دو یا چند دلیل لفظى با یكدیگر.
تعارض عبارت است از اینكه مدلول دو یا چند دلیل لفظى باهم تنافى داشته باشند؛ بدین معنا كه مدلول هریك به‏طور مستقیم یا به ملازمه، نفى مدلول دیگرى باشد، به‏گونه‏اى كه عرف، جمع بین آن دو را امكان‏پذیر نداند.
مدلول دو دلیل متعارض یا حكم شرعى است و یا موضوع خارجى. موضوع خارجى نیز یا از دعاوى است (--) دعوا) یا از غیر آن. از تعارض قسم اوّل در اصول فقه، بحث تعادل و تراجیح (--) تعادل و تراجیح) و از قسم دوم در بابهاى مختلف فقهى تحت عنوان «تعارض بیّنه‏ها» سخن رفته است (--) بیّنه).
 (--) شهادت)

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‏2، ص: 517


    

2000-2016 CMS Fadak. ||| Version : 4.2-b1 ||| This page was produced in : 0.001 Seconds